اساسنامه‌ی سندیکای سراسری هنرمندان و کارکنان تئاتر

exittheatre
  • No tags were found...


شورای تحریریه ی صحنه معاصر

انجمن تئاتر ایران - گروه تئاتر اگزیت
تهیه و تنظیم: شیرین میرزانژاد
با سپاس از همکاری شیوا خاکپور (حقوقدان)
بهار ۱۴۰۰اساسنامهی

سراسری

سندیکای تئاتر

کارکنان و هنرمندان معاصر«‏

‏»صحنهی فصلنامهی تحریریهی شورای اگزیت

تئاتر گروه ایران تئاتر انجمن میرزانژاد

شیرین تنظیم:‏ و تهیه ‏)حقوقدان(‏

خاکپور شیوا همکاری از سپاس با 1 تئاتر کارکنان و هنرمندان سراسری سندیکای اساسنامهی


دستیابی

برای جمعی راهحلهای یافتن و سازماندهی صنفی،‏ حقوق با آشنایی میتوان

آزاد و مستقل سندیکای تشکیل طریق از تنها را صنفی مطالبات به تجربهی

از استفاده با است شده تالش پیشنهادی اساسنامهی این در کرد.‏ محقق و

کشورمان با آنها میان مشابهتهای بر تکیه با و دیگر کشورهای در مشابه نهادهای مسیر،‏

این در شود.‏ ترسیم تئاتری سندیکای برای چهارچوبی موجود،‏ نیاز همچنین نظر

مد باید که داشت وجود بسیاری مالحظات و داشت قرار راه سر بر موانعی طبیعتاً‏ میگرفت.‏

قرار موجود

چهارچوبهای و قانونی و اجتماعی ظرفیتهای و ساختار تفاوت‏ اول وهلهی در و

اجتماعی بستر ما،‏ کشور شرایط میکند.‏ نظر جلب کشورها سایر با ما کشور میان موجب

تئاتری،‏ مستقل صنفی فعالیت زمینهی در تجربه کمبود همچنین و موجود قانونی موجود

شرایط در صنفی،‏ فعالیت در دیگر کشورهای تجربهی از بخشهایی که میشود آنچه

و دارد غنی پیشینهای و سنت آمریکا و اروپا در صنفی تشکل نباشد.‏ اعمال قابل کشور

در اما خطاست.‏ و سعی و تالش قرن یک از بیش ثمرهی میبینیم،‏ آنجا در امروز از

است.‏ نشده طی پیمودهاند،‏ صنفی فعالیت راستای در کشورها این که مسیری ما بسیاری

در امروز که دارند شهروندان قبال در وظایفی کلی طور به دولتها دیگر سوی تامین

و آموزش درمان،‏ و بهداشت سیستم در حمایتی سیاستهای قالب در کشورها از وظایف

این به کارآمدی نحو به دولت تنها نه ما کشور در اما است،‏ شده محقق اجتماعی چون

اموری به پرداختن دارد.‏ وجود زمینه این در نیز مبهمی وضعیت بلکه نمیپردازد،‏ شده،‏

پیشبینی سندیکا در که خدماتی حمایتی اقدامات دیگر از برخی و کمکهزینهها مبارزه

از بخشی سندیکا سوی از خدمات این ارائهی باشد.‏ دولتها عهدهی بر باید اصل در و دولتها برای جایگزینی نه و دولتهاست از مطالبهگری و صنفی اهداف تحقق برای داده

نشان که است شده تالش سندیکا،‏ چهارچوب ترسیم با واقع در آنها.‏ وظایف ایفای پیش

اساسنامهی نهایت در باشد.‏ باید چطور یا باشد،‏ میتواند چطور آن صنف و تئاتر شود و نیست دور چندان که آیندهای تئاتر،‏ صنفی تشکل‏ آیندهی ترسیم برای است تالشی رو نهاد.‏

بنا امروز از میتوان را آن پایههای تئاتر

کارکنان و هنرمندان سراسری سندیکای اساسنامهی 2


سندیکا:‏

نام ۱. تئاتر«‏

کارکنان و هنرمندان سراسری ‏»سندیکای میآید،‏ ادامه‏ در که مقرراتی موجب به حقوقی

شخصیت عنوان به میشود،‏ نامیده ‏»سندیکا«‏ اساسنامه این در پس زین که میشود.‏

تشکیل مستقل،‏ سندیکا:‏

مقر ۲. میشود.‏

تعیین عمومی مجمع توسط که بود خواهد مستقر محلی در سندیکا اصلی دفتر است.‏

ایران سندیکا عملکرد حوزهی اهداف:‏

۳. نیز

و مذهبی و سیاسی گرایش هیچگونه که است مستقل صنفی نهاد یک سندیکا مینماید:‏

پیگیری را زیر اهداف و ندارد سیاسی تشکیالت و سازمانها احزاب،‏ به وابستگی حرفهای؛

طور به پویا و مستقل تئاتر هنر پیشبرد و گسترش حفظ،‏ ۳.۱ از

خود اعضای حقوقی و اجتماعی اقتصادی،‏ هنری،‏ منافع پیشبرد و گسترش حفظ،‏ ۳.۲ حرفهای؛

لحاظ جمعی؛

و فردی طور به اعضایش حرفهای آزادیهای و حقوق حفظ ۳.۳ تئاتر؛

هنر در بیان آزادی از دفاع و سرکوب و سانسور با مبارزه ۳.۴ بهترین

به دستیابی برای روشها دیگر و سازماندهی طریق از عمل اتحاد تضمین ۳.۵ هستند؛

مشغول فعالیت به آن در اعضا که زمینههایی تمام در کار ضوابط و شرایط با

طرفیت در مجموعه یک عنوان به اعضا تمام نیز و اعضا فرد فرد منافع نمایندگی ۳.۶ همچنین

و نمایندگان مدیران،‏ مالکان،‏ کارفرمایان،‏ جمله،‏ از حقوقی یا حقیقی اشخاص یکدیگر؛

با اعضا میان اختالف در داوری و

کار ضوابط و شرایط با رابطه در مطروحه اختالفات فصل و حل روشهای گسترش ۳.۷ دیگر

یا و دولتی نهادهای کارفرمایان،‏ با سندیکا نمایندگان میان مذاکره طریق از خدمات حقیقی؛

یا حقوقی اشخاص 3 تئاتر کارکنان و هنرمندان سراسری سندیکای اساسنامهی


تبلیغاتی،‏

مواد و کمپینها جمعی،‏ مذاکرهی الف(‏ طریق از همه برای برابری گسترش ۳.۸ کردن

فراهم عضوگیری،‏ و سازماندهی آموزش،‏ سندیکایی،‏ ساختار و سازمان نمایندگی،‏ سندیکا؛

خود عملی رویهي ب(‏ و دیگر؛ فعالیتهای و خدمات و مزایا تمام نژاد،‏

مذهب،‏ ملیت،‏ قومیت،‏ جنسیت،‏ مبنای بر تبعیض و آزار اشکال تمام با مقابله ۳.۹ و...؛

فردی خصوصیات اجتماعی،‏ طبقهی کارکنان

دیگر و هنرمندان به کمک و هنری بیان آزادی گسترش و ترویج حفظ،‏ ۳.۱۰ در

دشواری و آزار سرکوب،‏ شرایط در که کشور از خارج و داخل در نمایشی هنرهای دارند؛

قرار خود حرفهای مسیر دارند؛

سندیکا با مشترک روش و خواستها اهداف،‏ که سازمانهایی با همکاری ۳.۱۱ هنر

اعتالی و رشد جهت در تئاتری رویدادهای دیگر و کارگاه فستیوال،‏ برگزاری ۳.۱۲ گوناگون.‏

اقشار میان در آن گسترش و تئاتر وظایف

و اختیارات ۴. حقوق

تحقق و وظایف به عمل منظور به اعضا برای الزم دستورالعملهای تمام صدور ۴.۱ فوقالذکر؛

اهداف راستای در آن منتخب دبیران شورای طریق از خود سندیکایی استخدام؛

شرایط و دستمزد میزان سر بر مذاکره ۴.۲ فوقالذکر؛

اهداف از پشتیبانی در قانونگذاری پیشبرد به کمک ۴.۳ و حفظ و فوقالذکر اهداف پیشبرد برای را آن شورا که قانونی اقدامات کلیهی انجام ۴.۴ بدهد؛

تشخیص مطلوب و صالح به مقرون حرفهای،‏ منافع پیشبرد فوقالذکر

اهداف پیشبرد برای اعضا پرداختهای محل از مکفی مالی منابع ذخیرهی ۴.۵ میشود؛

اشاره آن به پس این از که مزایایی کردن فراهم و هیأت

مشورت با را آنها دبیران شورای که بانکی تسهیالت و اعتبارات وامها،‏ تضمین ۴.۶ بداند؛

صالح به مقرون سندیکا امنای از

که اعضائی از حمایت و کمک برای عامالمنفعه و اضطراری صندوق حفظ و ایجاد ۴.۷ دارند؛

کمکی چنین به نیاز شورا نظر تئاتر

کارکنان و هنرمندان سراسری سندیکای اساسنامهی 4


نیاز؛

صورت در کمپین صندوق تشکیل ۴.۸ به

سهم ادای و سندیکا اعضای از برخی یا تمام نفع به بازنشستگی صندوق تشکیل ۴.۹ دبیران؛

شورای تأیید با سندیکا از خارج در صندوقهایی چنین درمان؛

تکمیلی و حوادث بیمهی کردن فراهم هدف با بیمه شرکتهای با قرارداد عقد ۴.۱۰ متعاقب؛

های نامه آیین و اساسنامه مطابق اعضا فوت صورت در پرداختی مزایای تأمین ۴.۱۱ شورا؛

تصمیم طبق ها آن خانوادههای و اعضا به مشابه پرداختی مزایای تأمین ۴.۱۲ مقررات

مطابق و قانون چهارچوب در اعضا به حقوقی معاضدت و مشاوره‏ ارائهی ۴.۱۳ متعاقب؛

های نامه آیین و اساسنامه جمعی؛

پیمانهای انعقاد و اعضا از نمایندگی به مذاکره انجام ۴.۱۴ مطالبات

پیگیری راستای در جمعی اعتراضات و اعتصابات سازماندهی و برنامهریزی ۴.۱۵ اعضا؛

صنفی اعضا؛

و سندیکا منافع راستای در گوناگون قالبهای در نشریات و اعالمیه بیانیه،‏ انتشار ۴.۱۶ به

جهانی و ملی محلی،‏ مقیاس در مشابه انجمنهای و سازمانها با همکاری ۴.۱۷ پیشبرد

برای که دیگری روشهای یا و اتحاد ارتباط،‏ قالب در دبیران شورای تشخیص را

سندیکا که نیست مجاز شرایطی هیچ تحت دبیران شورای باشد.‏ کارآمد سندیکا اهداف ارتباط

که سازمانهایی یا و مذاهب یا و سیاسی احزاب کمیتههای یا شاخهها دولتها،‏ با سازد؛

مرتبط دارند سیاسی احزاب و مذاهب با مشخصی و رسمی سیاسی،‏

گرایش آزادانهی بیان و داشتن باور در عضو افراد حق شناختن رسمیت به ۴.۱۸ برشمرده

اهداف با مغایر که صورتی در حرفهای،‏ چهارچوب در چه و خصوصی طور به چه نباشد.‏

۳ ماده ۹ بند در شده عضویت

۵. کارگردانان،‏

بازیگران،‏ تمامی که است عمومی و دموکراتیک نهاد یک سندیکا ۵.۱ این

در که شرایطی داشتن با تئاتر فنی و هنری کارکنان دیگر و نمایشنامهنویسان درآیند:‏

آن عضویت به میتوانند میشود ذکر اساسنامه 5 تئاتر کارکنان و هنرمندان سراسری سندیکای اساسنامهی


حداقل سن ۱۸ سال؛

اقامت و فعالیت در ایران؛

همکاری در حداقل دو نمایش صحنهای،‏ یا داشتن مدرک تحصیلی در رشتههای مرتبط

با تئاتر،‏ یا اشتغال به تحصیل در یکی از رشتههای مرتبط با تئاتر؛

۵.۲ شورای دبیران مختار است که به تشخیص خود شرایط ویژهای را برای عضویت برخی

افراد و گروههای خاص ‏)مانند دانشجویان یا افراد آماتور(‏ در نظر بگیرد تا امکان عضویت

به صورت گستردهتری فراهم شود.‏ شورا میتواند حسب شرایط به افراد فاقد شرایط ‏)مانند

هنرمندان خارجی که به طور موقت در کشور فعالیت میکنند و یا کسانی که هنوز واجد

شرایط نشدهاند(‏ عضویت موقت اعطا کرده و یا بر مبنای خدماتشان آنها را به عضویت

افتخاری مادامالعمر درآورد.‏

۵.۳ شورا موظف است جزئیات نحوهي عضویت با شرایط ویژهی مذکور در بند ۵.۲ را در

قالب آییننامهی داخلی به تصویب رسانده و مرتباً‏ به روز رسانی نماید.‏

۵.۴ درخواست عضویت در قالب فرمهای استاندارد مصوب شورای دبیران پذیرفته میشود.‏

۵.۵ ارائهی درخواست عضویت به منزلهی پذیرش اساسنامهی حاضر،‏ آیین نامه و سایر

مقررههای سندیکا است.‏

۵.۶ پذیرش متقاضیان عضویت منوط به احراز شرایط مذکور در بند ۵.۱ و رای اکثریت

شورای دبیران است.‏

۵.۷ در صورتی که رفتار و فعالیتهای متقاضی واجد شرایط به گونهای بوده باشد که

با مفاد بند ۴.۱۸ در تناقض قرار گیرد،‏ شورای دبیران میتواند درخواست عضویت را رد

نماید.‏

۵.۸ در صورت رد درخواست متقاضی توسط شورای دبیران بر طبق بند ۵.۷، دالیل رد

تقاضا باید در قالب توضیح کتبی به اطالع وی برسد.‏ متقاضی طی ۱۴ روز میتواند دالیل

متقابل خود را ارائه کند.‏ در این صورت،‏ شورا موظف است در اولین مجمع عمومی پیش

رو این درخواست تجدیدنظر را در دستور کار قرار دهد.‏

۵.۹ مقتضی است که تمام اعضا همواره نسبت به دیگر اعضا با احترام و حسن نیت رفتار

6 اساسنامهی سندیکای سراسری هنرمندان و کارکنان تئاتر


رعایت

عدم نشوند.‏ میکند تضعیف را ۳.۹ بند در مذکور اهداف که مناسباتی وارد و کرده بود.‏

خواهد روبرو مقتضی اقدامات با بند این عضویت:‏

پایان . 6 یافت:‏

خواهد پایان زیر شرایط در افراد عضویت .6 1 فوت؛

استعفا؛

اخراج؛

ماه.‏

شش از بیش عضویت حق پرداخت عدم پایان

عضویتش عضویت،‏ حق پرداخت عدم خاطر به که کسی یا مستعفی عضو 6 2. در

تصمیم نماید.‏ ارائه دبیران شورای به را خود بازگشت درخواست میتواند است یافته بر

معوقعات پرداخت‏ چگونگی جمله از آن شرایط تعیین و عضو این بازگشت خصوص بود.‏

خواهد دبیران شورای عهدهي عضویت

‏.تعلیق 7 شورای

تصمیم به منوط تعلیق رفع و شد خواهد معلق زیر شرایط در افراد عضویت .7 1 است:‏

دبیران دبیران؛

شورای یا بازرسان تشخیص به حاضر اساسنامهي مفاد رعایت عدم ماه.‏

سه از بیش عضویت حق پرداخت عدم تایید

به نیازی عضو تعلیق لغو سهماهه،‏ معوقهی عضویت حق پرداخت صورت در تبصره:‏ خودبهخود

عضو برسد،‏ ماه شش به عضو معوقات که صورتی در اما ندارد.‏ دبیران شورای تایید

به منوط معوقات،‏ پرداخت وجود با حتی بازگشت و میگردد تلقی شده اخراج بود.‏

خواهد دبیران شورای عضویت

حق پرداخت به موظف همچنان عضویتش وضع شدن روشن تا معلق عضو .7 2 داشت.‏

نخواهد رای حق سندیکا مجامع در اما است 7 تئاتر کارکنان و هنرمندان سراسری سندیکای اساسنامهی


میتواند

باشد،‏ داشته فعالیت تئاتر در سال دو مدت تا نخواهد که صورتی در عضو هر .7 3 طول

در دبیران،‏ شورای موافقت صورت در و بدهد داوطلبانه عضویت تعلیق درخواست سنوات

در خدشهای تعلیق این و بود خواهد معاف عضویت حق پرداخت از مدت این یک

تا دبیران شورای تصویب و عضو درخواست به دوره این کرد.‏ نخواهد وارد او عضویت تعلیقی

وظایف و حقوق و عضویت دوره،‏ این پایان با بود.‏ خواهد تمدید قابل دیگر سال گشت.‏

بازخواهد قبل حالت به خودبهخود اب مغایر که بپردازند فعالیتهایی به نمیتوانند داوطلبانه تعلیق دورهی در اعضا تبصره:‏ دبیران

شورای تصویب به منوط آنها بازگشت صورت،‏ این غیر در است.‏ اساسنامه این مفاد است.‏

بازرسان و دبیران شورای عهدهی بر امر این تشخیص بود.‏ خواهد ‏.اخراج

8 میگیرد:‏

صورت زیر شرایط در عضو اخراج .8 1 دبیران؛

شورای یا بازرسان تشخیص به حاضر اساسنامهي مفاد رعایت عدم ماه.‏

شش از بیش عضویت حق پرداخت عدم مجمع

در دبیران شورای تصمیم به نسبت را خود اعتراض میتواند شده اخراج عضو .8 2 نماید.‏

مطرح عمومی عضویت

حق 9. عادی

عمومی مجمع در هرساله عضویت اولیهی هزینهی و ماهانه عضویت حق مبلغ .9 1 قح تعیین نحوهی آییننامه است موظف دبیران شورای میشود.‏ تعیین فوقالعاده یا برساند.‏

عمومی مجمع تصویب به و کرده تهیه را عضویت توسط

ماهانه صورت به یا و سال ابتدای در ساالنه صورت به میتواند عضویت حق .9 2 سابقهی

و سن ساالنه،‏ درآمد میزان حرفه،‏ نوع مبنای بر است ممکن و گردد پرداخت اعضا باشد.‏

متفاوت اعضاء برای عضویت ندارند،‏

را عضویتشان حق پرداخت مالی توانایی ویژه شرایط به بنا که اعضایی 9 3. تئاتر

کارکنان و هنرمندان سراسری سندیکای اساسنامهی 8


خزانهداری

به آن بخشودگی یا و عضویت حق مبلغ کاهش بر مبنی درخواستی میتوانند توسط

مربوطه عضو درخواست به خصوص این در خزانهداری تصمیم کنند.‏ ارائه سندیکا اطالعات

ارائهی است.‏ قطعی دبیران شورای تصمیم و است تجدیدنظر قابل دبیران شورای بود.‏

خواهد انضباطی کمیتهی رسیدگی موضوع عضو توسط نادرست مطابق

است ممکن که را مبالغی و جریمهها موظفند اعضا عضویت،‏ حق بر عالوه 9 4. بپردازند.‏

شوند آن پرداخت به ملزم سندیکا سوی از مقررات حقوقی

خدمات 10. است.‏

دعاوی مالی حمایت و وکالت مشاوره،‏ شامل سندیکا حقوقی خدمات .10 1 کمیتهی

هماهنگی با و رایگان طور به حرفهای مسائل خصوص در حقوقی مشاورهی .10 2 بود.‏

خواهد اعضا تمام اختیار در حقوقی در

صادقانه و کامل طور به را خود پروندهی با رابطه در الزم اطالعات موظفند اعضا .10 3 دهند.‏

قرار سندیکا حقوقی کمیتهی اختیار کتبی

و شفاهی صورت به اطالعات ارائهی و راهنمایی شامل حقوقی مشاورهی .10 4 نمیشود.‏

دیگر حقوقی مداخالت شامل و است داشته

وکیل به نیاز خود حرفهی با مرتبط حقوقی دعاوی در عضوی که صورتی در .10 5 شورای

تشخیص صورت در میکند.‏ تقدیم دبیران شورای به را خود درخواست باشد،‏ نحو

به و شده داده ارجاع حقوقی واحد به امر مربوطه،‏ پروندهی پذیرش بر مبنی دبیران خصوص

در دبیران شورای مرحله،‏ این در شد.‏ خواهد داده اثر ترتیب موضوع به مقتضی گرفت.‏

خواهد تصمیم نیز مالی حمایت محکومٌبه

پرداخت به کمک نیز و دادرسی هزینههای پرداخت شامل مالی حمایت .10 6 است.‏

احتمالی عضویت

حق که میشود پذیرفته اعضایی سوی از تنها حمایت و وکالت درخواست .10 7 باشند.‏

نداشته معوقه ارتباط

باید میشود پذیرفته سندیکا وکیل سوی از آنها وکالت که پروندههایی .10 8 9 تئاتر کارکنان و هنرمندان سراسری سندیکای اساسنامهی


مستقیم با حرفهی فرد و یا منافع سندیکا و اعضاء آن داشته باشد.‏

‏.‏‎10‎خدمات 9 حقوقی سندیکا جز در موارد خاصی که شورای دبیران تشخیص دهد،‏

شامل پروندهی دعوایی که عضو در آن مقصر بوده و یا دعوای میان دو عضو خود نخواهد

شد.‏

تبصره:‏ در صورتی که دعوا میان دو عضو بوده و یکی از طرفین در مقام کارفرمای دیگری

طرف دعوا قرار گرفته باشد،‏ سندیکا میتواند طرف دیگر را تحت حمایت حقوقی خود

قرار دهد.‏

.10 10 شورای دبیران نمیتواند حمایت مالی پروندهای را بپذیرد که منابع مالی سندیکا

کفاف پرداخت هزینهها و یا محکومٌبه احتمالی را ندهد،‏ اما در صورت دارا بودن شرایط،‏

ارائهی سایر خدمات حقوقی رایگان سندیکا به چنین پروندهای بالمانع است.‏

.10 11 در صورتی که سندیکا مسئولیت پروندهی عضوی را بپذیرد،‏ عضو مزبور نمیتواند

به طور جداگانه و بدون اطالع وکالی سندیکا با طرف دعوا مذاکره کرده و یا در رابطه با

پروندهاش ارتباطی بگیرد و یا هرگونه اقدام دیگری در این راستا انجام دهد.‏

10 12. در صورت عدم رعایت بند .10 3 و .10، 11 کلیهی خسارات ناشی از این تخلف

بر عهدهي عضو متخلف بوده و حمایت مالی سندیکا نیز منتفی خواهد بود.‏

11. مزایا

11 1. مزایایی که از سوی سندیکا به اعضا تعلق میگیرد به قرار زیر است:‏

کمکهزینه در صورت وقوع حادثه در حین کار؛

حق بازنشستگی و از کارافتادگی؛

کمکهزینهی بیکاری؛

کمکهزینه کفن و دفن در صورت فوت.‏

.11 2 در موارد فوت،‏ نقص عضو،‏ از کار افتادگی و یا هرگونه خسارت ناشى از حوادث

حین کار،‏ و به طور کلی حوادثی که به موجب قوانین مربوطه و یا با تشخیص مرجع

صالح،‏ جبران خسارت آن بر عهدهی کارفرما میباشد،‏ کمکهزینه،‏ حقوق و مزاياى

10 اساسنامهی سندیکای سراسری هنرمندان و کارکنان تئاتر


قرار

کارفرما ذمهى بر كه است غرامتى يا و ديه از صرفنظر سندیکا،‏ سوی از پرداختی میگيرد.‏

به

مراجعه برای فرد حق از مانع سندیکا طریق از قانونی حقوق احقاق به اقدام .11 3 نیست.‏

قانونی مراجع قرارداد

یا و میشود تشکیل منظور این به که صندوقهایی محل از مذکور مبالغ .11 4 نسبت

وقت اسرع در است موظف دبیران شورای شد.‏ خواهد پرداخت بیمه شرکتهای با نماید.‏

اقدام بیمه شرکتهای با مذاکره و خصوص این در اجرایی آییننامههای تصویب به قح ماه دو از بیش که میگیرد تعلق اعضا از دسته آن به بیکاری کمکهزینهی .11 5 باشند.‏

نداشته معوقه عضویت مذاکره،‏

روند پایان از پیش دبیران شورای تصمیم با سندیکا که مواردی در .11 6 اختالف،‏

فصل و حل اشکال دیگر از یک هر اتمام یا و دعوا در قطعی رأی صدور داوری،‏ است،‏

کارفرما برعهدهی که نماید خود عضو خسارات کل یا و بخش جبران به اقدام خواهد

باز آن صندوق به و بوده نهاد این به متعلق کارفرما سوی از پرداختی مبلغ فصل

و حل اشکال سایر در توافق مورد مبلغ یا و به محکومٌ‏ که صورتی در گشت.‏ رأی

صدور موارد در یا و شود سندیکا از عضو دریافتی از بخشی تنها شامل اختالف موارد

این در نگردد،‏ خسارت پرداخت به محکوم کارفرما اگر دادگاه،‏ سوی از قطعی تفاوت

مابه دبیران شورای سوی از شده تعیین شرایط مطابق است موظف مذکور عضو بازگرداند.‏

صندوق به را مبالغ سندیکا

ساختار 12. است:‏

زیر ارکان از متشکل سندیکا عمومی

مجامع ۱. دبیران

شورای ۲. بازرسان

۳. خزانهداری

۴. 11

تئاتر کارکنان و هنرمندان سراسری سندیکای اساسنامهی


۵. هیأت امنا

۶. کمیتهها

13. مجامع عمومی

مجامع عمومی باالترین مرجع تصمیمگیری سندیکا هستند و شامل مجمع عمومی عادی

و فوقالعاده میشوند که همگی با اکثریت مطلق اعضا رسمیت مییابند.‏

.13 1 مجمع عمومی عادی به طور ساالنه برگزار میشود و به امور زیر میپردازد:‏

بررسی گزارش شورای دبیران؛

بررسی گزارش بازرسان؛

بررسی گزارش مالی سال گذشته؛

بررسی گزارش سرپرستان کمیتهها؛

انتخابات دبیرکل،‏ شورای دبیران و بازرسان؛

انتخاب سرپرست خزانهداری؛

انتخاب هیأت امنا؛

تصویب سیاستها و برنامهی سالیانه؛

تصویب مقررات داخلی و آییننامهها؛

بررسی درخواست تجدیدنظر در رابطه با درخواست عضویتی که توسط شورای دبیران رد

شده است.‏

.13 2 مجمع عمومی عادی به دعوت شورای دبیران انجام میشود.‏ شورای دبیران موظف

است پانزده روز پیش از تاریخ مقرر،‏ زمان و مکان برگزاری مجمع را از طرق معمول

اطالعرسانی ‏)ایمیل،‏ پیامک،‏ خبرنامهی داخلی و موارد مشابه(‏ به اطالع اعضا برساند.‏

دستور جلسه نیز میبایست پیشاپیش به طریق مقتضی به اطالع اعضا برسد و در جلسه

صرفاً‏ در خصوص همان موارد تصمیمگیری خواهد شد.‏

.13 3 اعضای غایب میتوانند برای شرکت در رأیگیریها در مجامع و جلسات به دیگر

اعضا نیابت بدهند.‏ در این صورت در حکم حاضر در مجمع تلقی شده و در رسمیت مجمع

12 اساسنامهی سندیکای سراسری هنرمندان و کارکنان تئاتر


مؤثر خواهند بود.‏

.13 4 در صورت به حد نصاب نرسیدن حاضران در مجمع،‏ شورای دبیران موظف است

جلسه‏ را پانزده روز بعد برگزار نماید و مراتب را به طرق مذکور در بند 2 ماده 13 به اطالع

کلیه اعضا برساند.‏ در صورتیکه اکثریت مطلق اعضا در جلسهی بعدی حاضر نباشند،‏ این

مجمع با اکثریت نسبی رسمیت خواهد یافت.‏

.13 5 در ابتدای تمام جلسات مجامع،‏ یک نفر رئیس،‏ دو نفر معاون و یک نفر منشی برای

ادارهی جلسه انتخاب میشود.‏

.13 6 در صورتی که رسیدگی به هر یک از موارد تحت صالحیت مجمع عمومی عادی

در طول سال ضرورت یابد،‏ مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده با همان شرایط مجمع

عمومی عادی برگزار میشود.‏

.13 7 مجمع عمومی فوقالعاده در شرایط خاص برگزار میشود و به موضوعات زیر میپردازد:‏

اصالح و تغییر در اساسنامه؛

انحالل سندیکا و امور مرتبط با آن؛

ائتالف با سندیکاهای دیگر برای تشکیل اتحادیه و یا پیوستن به یک اتحادیه؛

به درخواست یکسوم اعضا در موارد خاص؛

موارد خاص اختالف خزانهداری با دیگر بخشها؛

گزارش تخلف اعضای شورای دبیران از سوی بازرس؛

استعفای جمعی دبیران؛

تجدید انتخاب شورای دبیران به درخواست اعضا یا بازرسان.‏

.13 8 افراد یا ارکان زیر میتوانند درخواست برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده را بنمایند:‏

اکثریت شورای دبیران؛

بازرسان؛

یک سوم اعضای سندیکا؛

خزانهداری در شرایط ویژهای که در بند مربوطه تشریح خواهد شد.‏

.13 9 ترتیب اطالعرسانی و برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده همانند مجمع عمومی

اساسنامهی سندیکای سراسری هنرمندان و کارکنان تئاتر 13


عادی خواهد بود.‏ لکن در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع،‏ جلسهی بعدی یک هفته

بعد و مطابق مقررات بند ۱3.۴ برگزار میشود.‏

.13 10 آییننامههای مصوب سندیکا میتوانند سه سال پس از تصویب،‏ در دستور کار

مجمع فوقالعاده قرار بگیرند تا با رأی اعضا،‏ به صورت متمم اساسنامه درآیند.‏ در این

صورت،‏ کلیهی متممها حکم مفاد اساسنامه را خواهند داشت.‏

14. شورای دبیران

شورای دبیران متشکل از نمایندگان منتخب هر یک از رستههای حرفهای تئاتر است که

به مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند.‏ از هر رسته دستکم یک نفر

باید در شورای دبیران حضور داشته باشد و در هر حال تعداد اعضای شورای دبیران باید

فرد باشد.‏ در کنار اعضای اصلی،‏ به تعداد یک سوم اعضای شورای دبیران نیز به عنوان

اعضای علیالبدل انتخاب خواهد شد.‏

.14 1 انتخاب اعضای شورای دبیران تا دو دورهی متوالی بالمانع است.‏

۱4.۲ در صورت فوت،‏ استعفا،‏ ممنوعیت قانونی یا غیبت غیرموجه مکرر دبیران اصلی،‏

یکی از دبیران علیالبدل تا پایان دورهی مأموریت،‏ وظایف او را بر عهده خواهد داشت.‏

غيبت غير موجه مكرر به موادي اطالق ميشود كه عضو,‏ عليرغم اطالع از دعوت،‏ بدون

اجازه قبلي و يا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالي و يا هشت جلسه غير متوالي

طي يك سال در جلسات حاضر نشود.‏

۱4.۳ شورای دبیران در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را به عنوان دبیرکل و یک

نفر رابه عنوان منشي انتخاب ميكند.‏ وظیفهی منشی تهیهی گزارش جلسات و ابالغ

تصمیمات شورا به افراد یا واحدهای ذیربط است.‏ منشی تصميمات شورا را در دفتري به

نام دفتر صورتجلسات شورا ثبت میکند که به امضاي اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.‏

۱4.۴ در صورت استعفاي دسته جمعي و قبول آن توسط مجامع عمومي فوقالعاده،‏

مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده بنا به دعوت شورای دبیران مستعفي براي انتخاب

شورای دبیران جديد تشكيل خواهد شد.‏

14 اساسنامهی سندیکای سراسری هنرمندان و کارکنان تئاتر


انتخاب

جديد شورای كه صورتي در دبیران شورای مأموريت مدت انقضاي از پس ۱4.۵ منتخب،‏

افراد سوی از وظیفه قبولي و جديد شورای انتخاب تا موجود شورای باشد نشده داشت.‏

خواهد عهده بر را امور اداره مسئوليت و داده ادامه خود وظايف به كماكان است.‏

صادق نیز دبیران جمعی استعفای مورد در بند،‏ این مفاد تبصره:‏ تصويب

به قبالً‏ كه معيني محل و موعد در يكبار هفته دو هر دبیران شورای جلسات ۱4.۶ اتخاذ

براي و مييابد رسميت و تشكيل شورا اصلي اعضاي حضورتمام با رسيده شورا به

دفتري در شورا تصميمات است.‏ ضروري جلسه در حاضر اعضا اكثريت راي تصميم،‏ ميرسد.‏

جلسه در حاضر اعضاي امضاي به و ميگردد ثبت شورا صورتجلسات دفتر نام است:‏

زیر قرار به دبیران شورای وظایف ۱4.۷ عضویت؛

درخواستهای به رسیدگی تصميم؛

اتخاذ جهت عمومي مجمع به ارائه و داخلی آییننامههای تصویب کمیتهها؛

انتصاب عمومي؛

مجامع دعوت مربوطه؛

مقررات ساير و عمومي مجامع تصميمات و اساسنامه اجراي سندیکا؛

نام به بانکی حساب افتتاح و کمیتهها از آن دریافت یا پيشنهادات ساير و بودجه و برنامهها و طرحها تنظيم و تهیه تصميم؛

اتخاذ جهت عمومي مجمع به ارائه کمیتهها؛

پیشنهادات خصوص در تصمیمگیری و بررسی غير

توكيل حق با سازمانها ساير و قانوني مراجع و دادگاهها در وكيل يا نماينده تعيين در

که اتحاديههايي عمومي مجمع جلسات در حضور براي اعضا بين از نماينده تعیین و دارد.‏

مشاركت آنها اجتماعی؛

و هنری فرهنگی،‏ نهادهای و سازمانها با همکاری خصوص در تصمیمگیری جمعی؛

قراردادهای انعقاد فرآیند بر نظارت و پیگیری راستای

در آن سازماندهی و جمعی اعتراضات و اعتصابات خصوص در تصمیمگیری اعضا

صنفی مطالبات پیگیری 15

تئاتر کارکنان و هنرمندان سراسری سندیکای اساسنامهی


انجام ساير وظايف و تكاليفي كه به موجب اين اساسنامه مستقيماً‏ و يا به اعتبار تصدي

اداره امور سندیکا بر عهده شورای دبیران گذارده شده است.‏

تبصره:‏ مسئوليت شورای دبیران در مقابل سندیکا مسئوليت وكيل در مقابل موكل است.‏

۱4.۸ دبیرکل سندیکا وظایف زیر را بر عهده دارد:‏

سخنگویی سندیکا؛

نمایندگی سندیکا در رسانهها و مطبوعات؛

مذاکره با کارفرمایان و نهادهای مربوطه برای انعقاد قراردادهای جمعی و ارائهی نتیجهی

آن به شورای دبیران جهت تصمیمگیری؛

امضای قراردادها با تایید شورای دبیران و امضای اسناد تعهدآور سندیکا مشترکاً‏ با خزانهدار

و عضو هیأت امنا؛

ادارهی تشکیالت سندیکا؛

امضای کارت عضویت اعضا و نامههای اداری سندیکا؛

انجام مکاتبات سندیکا؛

استخدام نیروی انسانی برای امور اداری سندیکا؛

مسئولیت و نظارت بر اجرای مصوبات و تصمیمات مجامع؛

نظارت بر دفاتر و مکتوبات شورای دبیران؛

۱4.۹ دبیرکل موظف است در تمام جلسات شورای دبیران شرکت نماید،‏ مگر آنکه عذر

موجهی داشته باشد.‏ در هر حال دبیرکل نمیتواند بیش از سه بار در جلسات شورای

دبیران غایب باشد.‏

۱4.۱۰ شورای دبیران وظایف خود را به صورت جمعي انجام ميدهد و هيچيك از اعضای

شورا حق ندارد از اختيارات شورا منفرداً‏ استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت يا

نمايندگي كتبي از طرف شورا داشته باشد.‏

۱4.۱۱ استعفاي هر يك از اعضاي شورای دبیران تا تعيين عضو جديد و قبولي سمت آن،‏

رافع مسئوليت نسبت به وظايف نخواهد بود.‏

۱4.۱۱ هيچيك از اعضاي شورای دبیران يا بازرس يا صاحبان دیگر سمتهای سندیکا

16 اساسنامهی سندیکای سراسری هنرمندان و کارکنان تئاتر


بپذیرند.‏

مشابه نهادهای در را مشابهی سمتهای نميتوانند زا جدا ساالنهی تعطیالت و مرخصی آییننامهای،‏ در است موظف دبیران شورای ۱4.۱۲ نماید.‏

پیشبینی سندیکا اداری کارکنان و سندیکا دبیرکل برای کشور رسمی تعطیالت برگزیده

سندیکا اجرایی سمتهای به انتخابات در که اعضایی دیگر و دبیران ۱4.۱۳ زمینه،‏

این در دولتی های شرکت یا دولتی فرهنگی-هنری نهادهای در نباید میشوند دستگاههای

و فرهنگی سیاستگذاری نهادهای در حضور سابقهی یا و بوده کار به مشغول باشند.‏

داشته را سانسور بازرسان

۱5. سه

و اصلی بازرس عنوان به سال يك مدت براي را اعضا از نفر پنج عادي عمومي مجمع ميكند.‏

انتخاب علیالبدل بازرس عنوان به نفر در

را دیگری سمت همزمان نمیتواند بازرس اما ندارد مانعی بازرس متوالی انتخاب .15 1 بازرس

اصلی،‏ بازرس قانونی ممنوعیت یا استعفا یا فوت صورت در شود.‏ عهدهدار سندیکا داشت.‏

خواهد عهده بر را او وظایف ماموریت،‏ دورهی پایان تا علیالبدل بود:‏

خواهند زیر وظایف دار عهده بازرسان .15 2 شده

انجام معامالت و سندیکا وکالی و نمایندگان و دبیران شورای عمل انطباق بررسی قانون؛

و اساسنامه با مالی؛

عملکرد ترازنامه،‏ مالی،‏ اسناد دفاتر،‏ حسابها،‏ به رسیدگی خزانهداری؛

عملکرد بر نظارت امنا؛

هیأت عملکرد بر نظارت اعضا؛

اعتراضات و شکایات به رسیدگی شورای

اعضای تخلف مشاهدهی صورت در فوقالعاده عمومی مجمع برگزاری درخواست دبیران؛

نقص؛

رفع درخواست و تخلف بروز صورت در دبیران شورای و دبیر به کتبی تذکر عمومي؛

مجمع به ترازنامه و مالي گزارش موقع به تسليم 17

تئاتر کارکنان و هنرمندان سراسری سندیکای اساسنامهی


تعیین نمایندهی بازرسان در خزانهداری

تعیین نمایندهی بازرسان در تعاونی مسکن.‏

۱5.3 بازرس موظف است با همکاری خزانهداری،‏ گزارش جامعي راجع به وضعيت سندیکا

به مجمع عمومي عادي ساليانه ارائه كند.‏ گزارش بازرس بايد همزمان با فراخوان تشكيل

مجمع عمومي عادي ساليانه جهت مراجعهی اعضا آماده باشد.‏

۱6 ‏.خزانهداری

خزانهداری مرجع رسیدگی به امور مالی سندیکا و امکانات رفاهی اعضا به سرپرستی

خزانهدار است.‏

۱6.۱ خزانهدار هر دو سال یکبار در مجمع عمومی انتخاب میشود و دورهی فعالیتش

قابل تمدید است.‏

۱6.۲ خزانهدار به همراه یک نفر نمایندهی منتخب بازرسان و دیگر اعضای خزانهداری

ایفای وظیفه میکند.‏ سایر اعضای خزانهداری توسط شورای دبیران منتصب میشوند.‏

۱6.۳ وظایف خزانهدار

• دریافت حق عضویت و سایر موارد پرداختی اعضا؛

• پرداخت مزایا؛

• نظارت بر مخارج جاري و پرداخت هزینهها؛

• نگهداری دفاتر مالی؛

• ادارهی نقدینگی در گردش سندیکا؛

• صدور اسناد مالی تعهدآور سندیکا با امضای مشترک دبیرکل،‏ خزانهدار و عضو هیأت

امنا همراه با مهر سندیکا؛

• تهیهی پیشنویس بودجه؛

• ارائهی گزارش مالی فصلی به شورای دبیران؛

• تشکیل و ادارهی صندوقهای موضوع این اساسنامه که به تصویب شورای دبیران

رسیده است؛

18 اساسنامهی سندیکای سراسری هنرمندان و کارکنان تئاتر


تسهیل

وظیفهاش و است خزانهداری و بازرسان میان رابط بازرسان،‏ نمایندهی ۱6.۴ است.‏

خزانهداری امور بر بازرسان نظارت مواردی

چنانچه نماید.‏ عمل مصوب بودجهی چهارچوب در است موظف خزانهداری ۱6.۵ داده

دبیران شورای به عمل آزادی و نشده پیشبینی بودجه در دقیق و مصرح طور به زیر

شرایط در اما نماید پرداخت را شورا درخواستی مبلغ است موظف خزانهدار باشد،‏ شده نماید:‏

خودداری پرداخت از میتواند باشد؛

سال مصوب کار دستور از خارج امور برای کلی به درخواستی مبلغ • باشد؛

اولویت از خارج امور برای درخواستی مبلغ • است.‏

دسترس در حاضر حال در که باشد میزانی از باالتر درخواستی مبلغ • مصرح

طور به آن سرفصل که است پرداختهایی ماده،‏ این در نظر مورد اولویت تبصره:‏ ممکن

آن میزان اما است دبیران شورای اختیارات حوزهی در و شده ذکر اساسنامه در باشد.‏

متغیر است اختالف

حل مرجع دبیران،‏ شورای سوی از تصمیم این پذیرش عدم صورت در ۱6.۶ زا نفر یک و بازرس یک حقوقی،‏ کمیتهی نمایندهی یک از متشکل سهنفره کمیتهای بود.‏

خواهد مربوطه کمیتهی معرفی با داوری کمیتهی آینده

سال یک ظرف اختالف طرفین از هیچیک با نباید سهنفره کمیتهی اعضای ۱6.۷ شده

معلق متخلفین عضویت بند،‏ این از تخلف صورت در باشند.‏ داشته حرفهای همکاری شد.‏

خواهند عزل سندیکا در سمتشان از و بود.‏

خواهد تجدیدنظر قابل فوقالعاده عمومی مجمع در نفره سه کمیتهي رای ۱6.۸ امنا

هیأت ۱7. سندیکا

منتخب اعضای از متشکل سندیکا داراییهای و اموال ادارهی مسئول امنا هیأت میشوند:‏

انتخاب عمومی مجمع در یکبار سال دو هر که است است:‏

زیر شرح به امنا هیأت وظایف ۱7.۱ سندیکا،‏

داراییهای ادارهی و انتقال و نقل • 19

تئاتر کارکنان و هنرمندان سراسری سندیکای اساسنامهی


• سرمایهگذاری با استفاده از اموال سندیکا،‏

• تصمیمگیری دربارهي سپردن وثیقهی قضایی با استفاده از اموال سندیکا؛

• ارائهی نظر مشورتی دربارهی اخذ وام و اعتبار و تصمیمگیری در خصوص سپردن رهن

بانکی با استفاده از اموال سندیکا؛

• امضای اسناد مالی تعهدآور سندیکا مشترکاً‏ با دبیرکل و خزانهدار.‏

۱7.۲ حل اختالف شورای دبیران با هیأت امنا به ترتیب بندهای .16 6 تا .16 8 خواهد بود.‏

18. کمیتهی انتشارات،‏ روابط عمومی و آموزش

کمیتهی انتشارات و آموزش متشکل از اعضای منتخب سندیکا است و به امور زیر میپردازد:‏

• تهیهی نشریهداخلی سندیکا؛

• مدیریت حسابهای کاربری سندیکا در شبکههای اجتماعی؛

• انتشار اخبار سندیکا و ارتباط با خبرنگاران،‏ خبرگزاریها و رسانهها؛

• برگزاری رویدادها و برنامههای نمایشی سندیکا؛

• برگزاری دورههای آموزشی برای اعضای سندیکا؛

• انتشار مطبوعات و کتب مربوط به سندیکا؛

• عمل به عنوان حلقهی ارتباطی میان اعضا و کارفرمایان جهت اطالعرسانی در خصوص

پروژههای نمایشی و فرصتهای کاری؛

تبصره:‏ اولویت عضویت در کمیتهی انتشارات،‏ روابط عمومی و آموزش با اعضایی است که

تحصیالت یا تجربهی مرتبط در زمینههای مزبور را دارا هستند.‏

۱8.۱ آن بخش از فعالیتهای این کمیته که در ارتباط با رسانهها و مطبوعات است زیر

نظر مستقیم دبیرکل سندیکا انجام میشود.‏

۱9. کمیته داوری و انضباطی

کمیتهی داوری و انضباطی متشکل از اعضای منتخب سندیکا است که هر دو سال یکبار

در مجمع عمومی انتخاب میشوند و به موارد زیر میپردازد:‏

20 اساسنامهی سندیکای سراسری هنرمندان و کارکنان تئاتر


• حل اختالف میان اعضا از طریق داوری

• رسیدگی به تخلف اعضا از مفاد اساسنامه و آییننامههای داخلی

۱9.۱ تخلفات مورد رسیدگی در این کمیته میتواند از سوی بازرسان و یا هر یک از

اعضای سندیکا مطرح شود.‏

۱9.۲ شورای دبیران موظف است در اسرع وقت آییننامهی نحوهی رسیدگی به تخلفات

را تهیه نماید.‏

۱9.۳ در خصوص تخلفات مرتبط با اساسنامه،‏ کمیتهی انضباطی موظف است پس از

رسیدگی گزارشی از آن تهیه کرده و به همراه نظر پیشنهادی خود در خصوص تعلیق،‏ لغو

و یا حفظ عضویت فرد به شورای دبیران ارائه کند.‏

۱9.۴ در صورتی که کمیتهی انضباطی تخلف را محرز بداند،‏ میتواند در نظر پیشنهادی

خود برای عضو متخلف جریمهی نقدی با حفظ عضویت فرد در نظر بگیرد.‏

۱9.۵ کمیتهی داوری تنها در صورتی به اختالف حرفهای مطروحه در کمیتهی رسیدگی

میکند که یکی از طرفین در این همکاری چنانکه بعضاً‏ متداول است نقش کارفرمای

دیگری را نداشته باشد.‏ در غیر این صورت امر به کمیتهی حقوقی ارجاع داده شده و با

کارفرما به عنوان شخص ثالث رفتار خواهد شد.‏

20. کمیتهي حقوقی

متشکل از حقوقدانان،‏ وکال و اعضای منتخب سندیکا است که هرساله در مجمع عمومی

انتخاب میشوند.‏

.20 1 بخشی از کمیتهی حقوقی میبایست از حقوقدانان و وکالی دادگستری باشند که

سندیکا از آنها دعوت به همکاری مینماید.‏

وظایف کمیتهي حقوقی به شرح زیر است:‏

• ارائه مشاوره به شورای دبیران در تهیه آییننامهها

• ارائهی خدمات حقوقی موضوع مادهی 10 این اساسنامه؛

• رسیدگی به امور حقوقی سندیکا؛

اساسنامهی سندیکای سراسری هنرمندان و کارکنان تئاتر 21


دبیران؛

شورای به خصوص این در مشاوره ارائهی و جمعی پیمانهای تدوین • رفاه

کمیته 21. میپردازد:‏

زیر امور به و است سندیکا منتخب اعضای از متشکل کمیته این و عمر درمانی،‏ بیمهی جمله از بیمهای خدمات ارائهی جهت امکانات کردن فراهم • حوادث؛

سندیکا؛

اعضای برای رفاهی برنامههای ارائهی • مسکن

تعاونی تشکیل • امنا،‏

هیأت با دبیران،‏ شورای بر عالوه مسکن،‏ تعاونی عملکرد بر نظارت صالحیت تبصره:‏ بود.‏

خواهد بازرسان منتخب نمایندهی یک و خزانهداری مالی

منابع 22. شود:‏

می تأمین زیر طرق از سندیکا مالی منابع اعضا؛

توسط پرداختی عضویت حق • سندیکا؛

فعالیتهای • گروهها.‏

و افراد بالعوض کمکهای • و نمیپذیرد خود عهدهی بر تعهدی هیچگونه دریافتی کمکهای قبال در سندیکا تبصره:‏ تعیین

به ملزم را سندیکا کمکها این و نمیآورد وجود به خود سیاست و رویه در تغییری و

سندیکا استقالل حفظ از اطمینان حصول منظور به نمیکند.‏ مشخصی مشی و سیاست نظارت

با و دبیران شورای توسط سندیکا،‏ به کمک گونه هر دریافت بند،‏ این مفاد اجرای فرآیند

این اجرایی جزئیات است موظف دبیران شورای میگیرد.‏ صورت بازرسان مستقیم برساند.‏

عمومی مجمع تصویب به داخلی آییننامهی قالب در را سندیکا

انحالل ۲3. میشود:‏

منحل زیر موارد در سندیکا تئاتر

کارکنان و هنرمندان سراسری سندیکای اساسنامهی 22


• تصویب مجمع عمومی فوقالعاده

• به حکم دادگاه صالح

۲3.۱ در صورت انحالل سندیکا،‏ شورایی برای انجام امور تصفیه تشکیل میشود که به

امور زیر خواهد پرداخت:‏

• تصفیهی دیون؛

• وصول مطالبات؛

• به پایان رساندن پروژههای رفاهی در صورت نیمهکاره ماندن،‏ مانند مسکن؛

• فروش اموال سندیکا؛

• تقسیم موجودی صندوقها میان اعضایش؛

‏•تقسیم داراییها میان اعضا به نسبت نوع و سابقهی عضویت.‏

اساسنامهی سندیکای سراسری هنرمندان و کارکنان تئاتر 23


سندیکای سراسری هنرمندان و کارکنان تئاتر

More magazines by this user
Similar magazines