1. AVRASYA BARIŞ KURULTAYI

f.xhbrdzoq

AVRASYA TARİH VE MEDENİYETLER

DERNEĞİ

« A T A M D E R «

Albania

Bulgaria

Georgia

Hungaria

KKTC

Libya

Mongolia

Turkmanistan


DESTEKLEYEN KURUMLAR VE

SİVİL TOPLUM

KURULUŞLARI

( STK )


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 6

SUNUŞ 9

BÖLÜM I- AVRASYA BARIŞ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 12

GİRİŞ 12

1. GENEL SEKRETERLİK GÖREV VE TANIMI 12

1.1 Konseyler ve Kurullar Şematik Gösterimi 13

2. KONSEYLER 13

2.1 AVRASYA GÜVENLİK KONSEYİ 13

2.1.1 Tanımı ve Görev Yetkileri 13

2.1.2 Konseye Bağlı Kurullar 14

2.1.2.1 Özel Güvenlik Teşkilatı Kurulu Başkanlığı 14

2.1.2.2 Milli Güvenlik Kurulu Başkanlığı 15

2.1.2.3 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Başkanlığı 16

2.2 AVRASYA BÖLGESEL GELİŞME VE HUKUK KONSEYİ 18

2.2.1 Tanımı ve Görev Yetkileri 18

2.2.2 Konseye Bağlı Kurullar 18

2.2.2.1 Adalet ve Hukuk Kurulu Başkanlığı 18

2.2.2.2 Bölgesel Kalkınma Kurulu Başkanlığı 19

2.2.2.3 Yerel Yönetimler Kurulu Başkanlığı 21

2.3 AVRASYA TARIM, SANAYİ, ENERJİ VE MADEN KONSEYİ 21

2.3.1 Tanımı ve Görev Yetkileri 21

2.3.2 Konseye Bağlı Kurullar 21

2.3.2.1 Sanayi ve Enerji Kurulu Başkanlığı 22

2.3.2.2 Tarım Kurulu Başkanlığı 23

2.3.2.3 Maden Kurulu Başkanlığı 25

2.4 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK KONSEYİ 26

2.4.1 Tanımı ve Görev Yetkileri 26

2.4.2 Konseye Bağlı Kurullar 27

2.4.2.1 Kentsel Dönüşüm ve Peyzaj Kurulu Başkanlığı 27

2.4.2.2 Kıyı ve Sahil Koruma Kurulu Başkanlığı 28

2.4.2.3 Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanlığı 29

2.5 AVRASYA SPOR VE SPOR TURİZMİ KONSEYİ 29

2.5.1 Tanımı ve Görev Yetkileri 29

2.5.2 Konseye Bağlı Kurullar 30

2.5.2.1 Geleneksel Spor Kurulu Başkanlığı 32

2.5.2.2 Spor Turizmi Kurulu Başkanlığı 34

2.5.2.3 Eğitim Kurulu Başkanlığı 34

2.6 AVRASYA SAĞLIK KONSEYİ 34

2.6.1 Tanımı ve Görev Yetkileri 34

2.6.2 Konseye Bağlı Kurullar 35

2.6.2.1 Sağlık Kurulu Başkanlığı 35


2.6.2.2 Dış İlişkiler ve Ticaret Kurulu Başkanlığı 36

2.6.2.3 Sağlık Turizmi Kurulu Başkanlığı 37

2.7 AVRASYA TURİZM, KÜLTÜR VE SANAT KONSEYİ 38

2.7.1 Tanımı ve Görev Yetkileri 38

2.7.2 Konseye Bağlı Kurullar 39

2.7.2.1 Yurt Dışı Kültür ve Sanat Kurulu Başkanlığı 39

2.7.2.2 Fuar ve Organizasyon Kurulu Başkanlığı 40

2.7.2.3 Basın, Yayın ve Reklam Kurulu Başkanlığı 40

2.8 AVRASYA EĞİTİM KONSEYİ 41

2.8.1 Tanımı ve Görev Yetkileri 41

2.8.2 Konseye Bağlı Kurullar 42

2.8.2.1 Mesleki Eğitim Kurulu Başkanlığı 42

2.8.2.2 Akademik Dış İlişkiler Kurulu Başkanlığı 43

2.8.2.3 Bilgi Teknolojileri Kurulu Başkanlığı 44

2.9 AVRASYA BASIN YAYIN KONSEYİ 45

2.9.1 Tanımı ve Görev Yetkileri 45

2.9.2 Konseye Bağlı Kurullar 46

2.9.2.1 Basın ve Sosyal Medya Kurulu Başkanlığı 46

2.9.2.2 Dış İlişkiler Kurulu Başkanlığı 47

2.9.2.3 Bilim ve Teknoloji Kurulu Başkanlığı 47

BÖLÜM 2- AVRASYA BARIŞ BİRLİĞİ İLERLEME POLİTİKASI 50

TÜRK CUMHURİYETLERİNE DAİR POLİTİKAMIZ 50

1.1 Siyasi Açıdan Önerilerimiz 50

1.2 Ekonomik Açıdan Önerilerimiz 51

1.3 Eğitim, Kültür, Bilim, Spor ve Diğer Konular Açısından Önerilerimiz 51

TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNE DAİR POLİTİKAMIZ 52

1.1 Siyasi Açıdan Önerilerimiz 52

1.2 Ekonomik Açıdan Önerilerimiz 53

1.3 Eğitim, Kültür, Bilim ve Diğer Konular Açısından Önerilerimiz 54

KURUMSAL DÜZENLEMELER VE POLİTİKA ÖNERİLERİMİZ 55


2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

ÖN

SÖZ


Ö N S Ö Z

T.C. İçişleri Bakanlığı Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 62. Maddesi ve Dernekler Yönetmeliğinin 12.

Maddesi gereğince 20.01.2020 tarihinde 06-139-185 kütük numaralı Avrasya Tarih

ve Medeniyetler Derneği “ATAMDER” ;

1) Türkiye’de ve Dünyanın neresinde olursa olsun insanlarımızın başta kültürel,

ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimi için çağdaş, yetenekli, girişimci ve nitelikli

insanların ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimlerine katkı sağlamak,

2) Avrasya ve Türk dilleri, edebiyatı, tarihi, folkloru ve etnografyası üzerine

araştırmaların yapılması. Avrasya’daki Türk milletlerinin geçmiş, bugün ve

gelecekteki maddi kültürü üzerine araştırmalar yapmak,

3) Türkiye ve Avrasya’daki toplumların tarihsel mirasının, adet ve geleneklerinin

muhafaza edilmesi, miras olarak kabul edilmesi ve propagandasını yapmak,

4) Sosyal ve kültürel haklar ile özgürlüklerin gerçekleştirilmesi ve korunması,

vatandaşların aktivitesi ile insiyatifliğinin geliştirilmesini sağlamak,

5) Avrasya ve Türk dilleri gelişmesinin desteklenmesi ve gençlerin kültür seviyesinin

gelişimine destek olmak;

6) Bu çerçevede DERNEK engelli olan veya olmayan genç, yaşlı, yetişkin insanların

hukuki, ekonomik, sosyal, siyasal, sanatsal vb. alanlarda yaşama katılımını

sağlayarak, demokratik hak hukukun bilincinde bireysel ve mesleki gelişimlerine

yönelik projeler ve aktiviteler gerçekleştirerek Türkiye’nin; siyaset, ekonomi, sanat,

kültür, bilim, teknoloji vb. alanlarında gelişimi için araştırma, inceleme, yayın vb.

madde 5’te belirtilen çalışma yöntemleri doğrultusunda katkı sunmak, bu tür

çalışmaları teşvik etmek, yürütmek ve yaymak için Kamu Kurum ve Kuruluşları,

Mahalli İdareler ve STK’lar ile işbirliği yapılması,

amacıyla kurulmuştur.

ATAMDER Yönetim kurulunca 01.07.2021 tarih ve 11 sayılı kararı uyarınca Avrasya

Barış Birliği Genel Sekreterliği’nin kurulması ve özel ihtisas konsey ve

komisyonlarının oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bu çalıştayın amacı, NATO, Avrupa Birliği (AB ), Birleşmiş Milletler ( BM ) gibi

kuruluşların uluslararası olarak tanınması gibi Avrasya Barış Birliği Genel Sekreterliği’

ninde uluslararası olarak tanınmasını sağlamak için çalışmalar yapılarak, Türkiye’nin

ve Türk Cumhuriyetlerinin yeni bin yılda Avrupa Topluluğu ve Dünya ile

bütünleşmesinin öncülüğünün sağlanması amaçlamaktadır.


Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliği koruma konusunda

kendisinden beklenen işlevleri yerine getiremediği artık açıkça görülmektedir. BM’in bu en fazla güç

sahibi olan organı, Soğuk Savaş döneminde Doğu-Batı kutuplaşması nedeniyle uluslararası barışa

zarar veren bir silahlı işgal ya da saldırganlık durumlarında sürekli üyelerden birinin (ABD, Sovyetler

Birliği, İngiltere, Fransa ve Çin) vetosu nedeniyle genellikle durumun gerektirdiği etkin tedbirleri

almaktan uzak kalmıştı. Soğuk Savaş sonrasında ise çift kutuplu sistemin tarihe karışması ve

Sovyetler Birliği’nin dağılması neticesinde, BM Güvenlik Konseyi’nin, ABD’nin ve çoğu zaman onunla

eşgüdüm içinde hareket eden İngiltere ve Fransa gibi güçlerin güdümüne girdiği görülmüştür. Bu

durum bu organın uluslararası barışa zarar veren saldırgan fiiller karşısında tutarlı ve ilkeli bir tutum

almasını âdeta imkânsız kılmıştır. Bütün bunların yanı sıra, BM Güvenlik Konseyi’ndeki sürekli üyelik

mekanizmasının yol açtığı ayrımcılığın ‘devletlerin eşitliği’ fikriyle bağdaşmadığı açıktır.

Avrasya’da ve çevre coğrafyamızda barışın ve güvenliğin daha etkin bir şekilde korunabilmesi, ilkeli

ve herkese eşit hak ve adalette bulunabilmesi, bunlara ek olarak Avrasya coğrafyasındaki kültürel ve

ekonomik işbirliklerinin arttırılabilmesi için, temsil gücü yüksek olan bir Avrasya Barış Birliği

oluşturulması önem arz etmektedir.

Birleşmiş Milletlerin Genel Kurulunun 1950 yılında almış olduğu “Barış için Birlik” kararının

uluslararası düzeyde her ülkenin kendi çıkarları için kullanmış olmasından dolayı, biz Avrasya

Coğrafyasındaki kardeş ve komşu ülkelerimizin herhangi bir tehdit anında birlik halinde alacağı

kararlar diğer uluslardan daha güvenilir niteliktedir. Bu düşünce ve fikirlerden yola çıkılarak Avrasya

Barış Birliği “ABB” hareketinin komşu ülkelerimiz ile uyum içinde çalışacağı bir konsey toplanması ve

yetkililerle donatılmasını öngören 1. Avrasya Barış Birliği Çalıştayımızı toplama kararı aldık.

SAYGILARIMIZLA,

AVRASYA TARİH VE MEDENİYETLER DERNEĞİ

“ A T A M D E R “


2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

SUNUŞ

15


S U N U Ş

Biz Türklerin, tarih boyunca, kıtalara hâkimiyeti malumdur; fakat bu kudretin dünyadaki manevî ve

mefkûrevî sonuçları hakkında gerektiği gibi açıklamalı paylaşımlar yapılmamış ve bilgilendirilmemiştir. Bu

durum Türk Milletinin tarihini ve medeniyetini anlamasında zorluk çıkarmakla kalmamış, Müslüman,

Hristiyan ve hatta Yahudi dünyalarının gelişimini anlamakta zorlanmasına sebep olmuştur.

Bugün dünyadaki belli başlı milletlerin oluşumu ve tarih sistemleri farklılık arz eder. Aynı şeyi Türk tarihi

için söylemek ise mümkün değildir. Birçok milletin tarihi belli bir coğrafyada geliştiği halde, Türk tarihi

aynı zaman dilimi içerisinde, doğuda Japon denizinden, batıda Baltık denizine; Kazan-Güney Sibirya

hattından güneyde Hindistan’a; Ortadoğu’ya ve Kuzey Afrika’nın Atlas Okyanusu kıyılarına kadar uzanan

sahada, belirli zaman dilimleri içinde, çeşitli hanedan adları altında gelişme göstermiştir.

Türk tarihinin bir diğer özelliği, tarihi derinlik ve coğrafi genişliğe rağmen sosyo-kültürel yapısı sonucu,

millet olarak, faaliyetlerinin büyük bir bölümünü belgeleyememiş olmasıdır. Avrasya ve Türk Dünya

dillerinin ortak bir çatı altında toplanması için tam anlamıyla mücadele verilememiş ve bunun sonucu

olarak ta, Milli, dini ve insani ideallere bağlı bir milletin, asırlarca, nasıl bir Cihan hâkimiyeti mefkûresine

erişerek yükseldiğini, “Nizam-ı âlem” davası ile başka milletlere ne derece adalet ve nizam getirdiğimizin

bilincinde olamamışız.

Osmanlı öncesi Türk tarihinin özellikle Türkistan Türk tarihinin, Türkçe belgeleri hemen hemen yok

denilecek kadar azdır. Ancak bu eksikliklerimiz ilişkide bulunan milletlerin tarihi kaynaklarındaki bilgilerle

giderilebilmektedir. Avrupalı milletlerin eski ataları olan Germenler, Franklar, Gotlar, Slavlar, Vandallar

vb.nin tarihî başlangıçlarından günümüzdeki torunlarının, tarihî süreç içinde çeşitli Türk boyları ve

hanedanları ile ilişkileri dünya tarihinin belki de en önemli bir kesitini oluşturur. Bu ilişkiler

doğrultusunda Çin, İran, Arap, Roma, Bizans, Slavlar, Yahudi, Hristiyan ve İslam kaynakları Türkler

hakkında oldukça önemli bilgileri günümüze ulaştırmışlardır.

Siyasî, sosyal ve kültürel alanda bu coğrafî sahada Türk etkisi yüzyıllar boyunca devam etmiş ve hâlâ Türk

izleri Türkiye Cumhuriyeti ve 1990 sonrası bağımsızlığına tekrar kavuşan Türk devletleri ile yaşamakta ve

yaşatılmaktadır. Türk kültürünün bütün unsurlarını bu mekân üzerinde, geniş coğrafî hareketliliğe

rağmen bir arada tutan temel sosyo-kültürel kurumları da bu tarihî zaman içinde gelişme göstererek

günümüze gelmiştir. Öyle ki, Türk medeniyeti ve kültürü, çeşitli hanedan adlarını taşıyan Türk devletleri

ile çevre ülkelere, o ülkelerin kavimlerine âdeta taşınmıştır.

Bugün, sosyal politikalar, çevre, tarım, enerji, bölgesel gelişme, ticari ilişkiler gibi alanlarda öneriler

getirilse de Türkiye Cumhuriyeti iktidar partisinin sadece Arap ve İslam Birliği hayali üzerinde yıllarca

politika üretmesi ve muhalefet partilerininde Türk Dünyası hakkında yeterli bilgi ve öngörülerinin

olmaması Türk Birliğine üye olan ve olmayı hedefleyen ülkelerin yaklaşımını yavaşlatmaktadır.

Türk Dünyası siyasi açıdan eski olsa da özellikle soğuk savaş sonrasında kullanılan bir kavram olmuştur.

Aradan geçen 30 yıl içerisinde Türk Devletleri birbirlerini daha iyi anlamaya başladılar ve aralarındaki

benzerlikler ile farklıları daha iyi kavradılar. Avrasya coğrafyasının jeopolitik, stratejik ve ekonomik açıdan

dünyanın en önemli bölgesi olduğu ve emperyalizmin hedefinde olduğu iyice kavranmalıdır. Türkiye ise

Avrasya Türk devletleri içerisinde en köklü, en güçlü ve en büyük devlet konumunda olması sebebiyle

Orta Asya ve Kafkasya coğrafyasıyla tarihsel, kültürel bağları güçlüdür, ancak ekonomik ve ticari bağları

yeterli değildir.


Türk ve Müslüman nüfus bakımından kalabalık bir toplum olan Çin ve Rusya ile birlikte bölge ile

yakından ilgilenen İran’ın, bölgede emperyalist projeler üreten Amerika’nın politikalarını yakından

takip etmeli ve Türkiye olarak güçlü stratejik projeler geliştirmeli ve konumundan dolayıda cesaretle

hareket ederek Avrasya’ya öncülük yapmamız gerektiği bilincine vararak hep birlikte mücadele

etmemiz gerektiğini kutlu bir dava olarak görmeliyiz. Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ile ilişki kurmak

isteyen diğer ülkelere göre ortak değerlerinden dolayı sürekli bir adım ileridedir. Ulu önderimiz Gazi

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin bütün önemli konularında olduğu gibi Türkiye dışındaki

Türklerle ilgili sözleri de yıllar öncesinden bize yol gösterici niteliktedir.

“Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu

dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı

gibi, tıpkı Avusturya -Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu

milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne

yapacağını bilmelidir... Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz

vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir.

Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir

köprüdür... İnanç bir köprüdür... Tarih bir köprüdür... Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü

tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların (Dış Türklerin) bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim

onlara yaklaşmamız gerekli.”

Atatürk'ün sözünü ettiği istisnai gün çoktan gelmiştir. Türklerin önünde 5 milyon m2’lik bir coğrafya,

250 milyona yakın bir nüfus, kıskandıracak derecede yer altı ve yerüstü doğal zenginliği, özenli insan

kaynakları ve stratejik konum vardır.

Dünyanın geleceğini tarihsel süreçlere baktığımız zaman Avrasya’nın şekillendireceği anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla Türk cumhuriyetleri ve topluluklarının, aralarındaki dayanışmayı ve işbirliğini tesis etmek

ve geliştirmek için sürekli çalışmaları gerekir. Çünkü akıl ve tarih bunu işaret ediyor Avrasya Barış

Birliği’nin kurulması geleceğe daha güçlü ve emin adımlarla yürümemize olanak sağlayacaktır.

Sonuç olarak, ATAMDER Derneğinin çalışmalarının dünya ile bütünleşen bir Türkiye hedefinin

gerçekleştirmesinde katkıda bulunacağına, istikrarlı planlar ve politikalar ile uluslararası ticarette

Türk ülkelerinin payının yükselmesine, sanayi ve hizmetler alanında istihdam yaratılmasına ve

işsizliğin azaltılmasına, sağlık ve turizm alanında kalitenin arttırılmasına, sosyal güvenliğin ve refahın

yükselmesine yardımcı olacağını düşünmekteyiz.

Belli bir ülke, bölge veya sektörün değil genel olarak tüm dünyadaki Türk halklarının çıkarlarını

korumak amacıyla; Türk halklarını karanlıktan aydınlığa çıkarıp önlerini açarak milletleşme

sürecine sokmak için uğraşan İsmail Gaspıralı’nın “ Dilde, fikirde, işte birlik” sözü en güzel

tanımdır.

Kaynak:

Baykara, Tuncer; Türk, Türklük Ve Türkler; [IQ Kültür-Sanat-Yayıncılık], İstanbul 2006, s. 496.

Cahun, Leon; Asya Tarihine Giriş, Kökenlerden 1405’e Türkler ve Moğollar; Çev. Sabit İnan Kaya, [Seç Yayım Dağıtım], İstanbul 2006, s. 323.

Çin Kaynaklarında Türkler, Eski T’ang Tarihi (Chiu T’ang-shu); Haz. İsenbike Togan-Gülnar Kara-Cahide Baysal; [AKDTYK-TTK], Ankara 2006, s. XXX + 518 + 8 Harita.

Divitçioğlu, Sencer; Orta-Asya Türk Tarihi Üzerine Altı Çalışma; [İmge Kitabevi], Ankara 2006, s. 78.

Tarihte Türk Devletleri, C. I; [Ankara Üniversitesi], Ankara 1987, s. X + 422.

Tarihte Türk Devletleri, C. II; [Ankara Üniversitesi], Ankara 1987, s. VI + (423-816) + 16 Harita.

AVRASYA TARİH VE MEDENİYETLER DERNEĞİ

“A T A M D E R”

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GÜRKAN KALKAN


BÖLÜM I- AVRASYA BARIŞ BİRLİĞİ

GENEL SEKRETERLİĞİ ( ABB )


BÖLÜM I- AVRASYA BARIŞ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ( ABB )

GİRİŞ

Birliğin merkezi Ankara’dır. Ancak Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde ofisleri, bütün Orta Asya

ve Avrupa ülkeleri ile üye ülkelerinde temsilcilikleri ve dünyanın pek çok başkentinde de

delegasyonları planlanacaktır.

ABB Genel Sekreterliği, Türkiye ve Avrasya’daki üyelerden oluşur. Her üye ülkenin Genel

Sekreterlikteki temsilcileri 3 kişiden çok olamaz.

Bu rapor kapsamında anılan ülkeler Türk Dili Konuşan Ülkeler Grubu’nu oluşturan

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve

Türkmenistan ile Afganistan, Arnavutluk, Belarus, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Irak,

Libya, Macaristan, Mısır, Moğolistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan, Suriye, Ukrayna’yı

içermektedir.

GENEL SEKRETERLİK GÖREV VE TANIMI

Yürütme göreviyle donatılan Avrasya Barış Birliği Genel Sekreterliği,

antlaşmalarda da belirtilen, sosyal politikalar, çevre, tarım, enerji, bölgesel gelişme, ticari

ilişkiler gibi alanlarda öneriler getirir. Yetki ikamesi prensibine dayanarak, Avrasya Barış

Birliği belli bir ülke, bölge veya sektörün değil genel olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Avrasya

Üye Devletlerinin vatandaşlarının çıkarlarını korumakla yükümlüdür.

Avrasya Barış Birliği ( ABB ) Genel Sekreterliği’nde esas olarak Ankara’da ve

Türkiye ile Avrasya’da çeşitli görev yapan genel sekreterlik, hukuk servisi, İstatistik Servisi

ve benzeri görevlilerde bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli konulara bakan Konseyler mevcuttur.

Konsey Başkanları ABB Genel Sekreterliği’ne bağlıdır. Konseylerin alt Kurulları

oluşturulmuştur. Kurul Başkanlarının her biri Üstündeki Avrasya Konsey Başkanları’ na

bağlıdır.

ABB GENEL SEKRETERLİĞİ' nin görevleri şunlardır:

• Mevzuat önerileri hazırlar, Başkanlar Konseyi’ne sunar;

• ABB’ nin yürütme organı olarak ABB müktesebatını (direktif, yönetmelik ve

kararları), Yönetim Kurulu ve Konsey tarafından hazırlanan bütçe ve programları

uygulamakla yükümlüdür;

• Ülkeler arası Sosyal Politikalar hazırlamak, bölgesel kalkınmada proje üretmek,

• Topluluk antlaşmalarının koruyucusudur ve Başkanlar Konseyi ile birlikte topluluk

hukukunun doğru uygulanmasını sağlar;

• Uluslararası platformda ve uluslararası antlaşmaların müzakerelerinde özellikle ticaret

ve iş birliği alanlarında Avrasya Barış Birliği Üye ülkelerini temsil eder.


1.1 KONSEYLER VE KURULLAR

AVRASYA

GÜVENLİK

KONSEYİ

AVRASYA

BÖLGESEL

GELİŞME VE

HUKUK

KONSEYİ

AVRASYA

TARIM,

SANAYİ,

ENERJİ VE

MADEN

KONSEYİ

AVRASYA

ÇEVRE VE

ŞEHİRCİLİK

KONSEYİ

AVRASYA

SPOR VE

SPOR

TURİZMİ

KONSEYİ

AVRASYA

SAĞLIK

KONSEYİ

AVRASYA

TURİZM,

KÜLTÜR VE

SANAT

KONSEYİ

AVRASYA

EĞİTİM

KONSEYİ

AVRASYA

BASIN

YAYIN

KONSEYİ

KURULLAR KURULLAR KURULLAR KURULLAR KURULLAR KURULLAR KURULLAR KURULLAR KURULLAR

Özel

Güvenlik

Teşkilatı

Kurulu

Adalet ve

Hukuk

Kurulu

Sanayi ve

Enerji Kurulu

Kentsel

Dönüşüm ve

Peyzaj

Kurulu

Geleneksel

Spor Kurulu

Sağlık Kurulu

Yurt Dışı

Kültür ve

Sanat Kurulu

Mesleki

Eğitim

Kurulu

Basın ve

Sosyal

Medya

Kurulu

Milli

Güvenlik

Kurulu

Bölgesel

Kalkınma

Kurulu

Tarım Kurulu

Kıyı ve Sahil

Koruma

Kurulu

Spor Turizmi

Kurulu

Dış İlişkiler

ve Ticaret

Kurulu

Fuar ve

Organizasyo

n Kurulu

Akademik

Dış İlişkiler

Kurulu

Dış İlişkiler

Kurulu

İş Sağlığı ve

Güvenliği

Kurulu

Yerel

Yönetimler

Kurulu

Maden

Kurulu

Kırsal

Kalkınma

Kurulu

Eğitim

Kurulu

Proje ve

Finansman

Kurulu

Basın, Yayın

ve Reklam

Kurulu

Bilgi

Teknolojileri

Kurulu

Bilim ve

Teknoloji

Kurulu

2. KONSEYLER

2.1 AVRASYA GÜVENLİK KONSEYİ

2.1.1 Tanımı ve Görev Yetkileri

ABB Genel Sekreterliği’nin Siyasal alanda bir yürütme organıdır. Başkanın Görev Süresi 3

yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği Yönetim Kurulu karar ve onayı

ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler. Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip

eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde coğrafi denge esas alınır.

7 üyesi olan Konsey'in görevleri şunlardır:

• Türkiye Cumhuriyeti ve Avrasya Devletlerinin vatandaşlarının amaç ve ilkelerine

uygun biçimde barış ve güvenliği korumak.

• Uluslararası bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu

soruşturmak.

• Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını önermek.

• Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlamak. Ülkelerin Silahsızlanması

konusunda önerilerde bulunmak,

• Barışa karşı bir tehlike veya saldırı olup olmadığını araştırarak, izlenecek yolu

önermek.

• Barışçıl yollarla çözüm için önerilerde bulunmak

• Özel Güvenlik Teşkilatı Kurmak, yapacağı faaliyetleri bağlı bulunduğu / bağlı

olduğu bir üst yönetime bildirmek, izin ve onayını almak


2.1.2 Avrasya Güvenlik Konseyi’ne Bağlı Kurullar

2.1.2.1 Özel Güvenlik Teşkilatı Kurulu Başkanlığı

Türkiye Cumhuriyeti 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esaslarına göre kanun ve yönetmeliğe uygun

hareket edecektir.

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 10 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 13 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Özel Güvenlik Teşkilatı Kurulunun Görevleri

• Özel Güvenlik Teşkilatı Kurulu, Özel Güvenlik Görevlilerinin yurt içi ve yurt

dışında mesleki gelişimine hizmet eden bir kuruldur.

• Kurul, Özel güvenlik hizmeti sağlayan mensuplarının meslek standartlarının

yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

• Özel Güvenlik Görevliliğinin gelişmesini sağlamaktır.

• Gelişen ve değişen güvenlik teknolojileri konusunda mensuplarını

bilgilendirmek ve geliştirmektir.

• Güvenlik görevlileri arasında iletişimi geliştirmek ve sosyal dayanışmayı

sağlamak.

• Güvenlik görevlilerinin haklarını korumak ve temin etmek.

• Özel güvenlik görevlilerini ve güvenlik sektörünü ilgilendiren, yayınlanmış

kanun, yönetmelik, genelge, tüzük ve tamimleri takip ederek üyelerini

bilgilendirmek.

• Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi

için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli

etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını

sağlamak,

• Kurul faaliyetleri için ABG Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nın onay ve iznini alarak,

ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya

vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

• Üyelerine gerektiğinde hukuki destek sağlamak.

• Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve

Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı

kalmak üzere, ABG Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nın onay ve iznini alarak kamu

kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler

yürütmek,

• Özel Güvenlik Görevlilerini ilgilendiren ve Güvenlik sektörü ile ilgili konularda

basın açıklamasında bulunmak, bildiri yayınlamak ile radyo televizyon

programlarına katılmak


• Gerekli görülen yerlerde kurul faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik

açmak,

• Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer

derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir

amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

• Üyelerin bilgi ve becerilerini arttırmak için kurs, seminer, konferans ve panel gibi

eğitim çalışmaları düzenlemek.

• Kurul, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülke bütünlüğüne inanan ve ülkenin

bölünmez bütünlüğü için tüm resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

• Özel Güvenlik Görevliliğini ve derneği tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

• Kurul üyelerinin mesleki haklarının savunulmasında öncülük etmek.

• Güvenlik ve koruma kavramları hakkında güvenlik görevlilerinin ve halkın

bilinçlenmesini sağlamak.

• ABB Genel Sekreterliği’nin onay ve iznini alarak, Kurul üyelerinin yiyecek,

giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal hizmetlerle kısa vadeli kredi

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak

2.1.2.2 Milli Güvenlik Kurulu Başkanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrasya Devletlerinin anayasal düzeninin, millî varlığının,

bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün

menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve

kollanması için barışçıl çözümler üretmeyi amaçlar.

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 21 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 22 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Milli Güvenlik Kurulunun Görevleri

• Kurul üyeleri gündeme girmesini istedikleri konuları ABB Güvenlik Konseyi’ ne

sunmak.

• ABB Güvenlik Konseyi tarafından düzenlenen gündemi Kurul üyelerine

dağıtmak.

• ABB Güvenlik Konseyi toplantıları için toplantı yerinin hazırlanmasını sağlamak;

toplantı tutanaklarını ABB Genel Sekreterliği’nin belirleyeceği usule göre

tutmak; toplantı sonucunda alınacak karar ve basın bildirisi taslağını

hazırlayarak Kurula sunmak ve Kurul tarafından onaylanmasının ardından Kurul

kararlarını imzalatarak bir nüshasını ABG Güvenlik Konseyi Başkanına sunmak,

Kurul kararlarının bir nüshası ile görüşme tutanaklarını Kurul arşivinde muhafaza

etmek; basın bildirisini basın ve yayın kuruluşlarına dağıtmak.

• Kurulun her türlü yazı işlerini yürütmek.


• ABB Genel Sekreterliği tarafından verilen görevleri yerine getirmek; bu

çerçevede söz konusu görevlere ilişkin araştırma ve değerlendirme yapmak ve

yaptırmak, bu araştırma ve değerlendirme sonuçlarını Kurul üyelerine

ulaştırmak ve bu konuları kapsayan bir dokümantasyon merkezi oluşturmak.

• Millî güvenliğin sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacı ile ABG Güvenlik

Konseyi’nin belirlediği görüşler dâhilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına

ait esasları kapsayan Millî Güvenlik Siyaseti Belgesinin hazırlanmasına ilişkin

çalışmaları yürütmek.

• Diğer mevzuatla Genel Sekreterliğe verilen görevleri yerine getirmek.

• ABB Genel Sekreterliği tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

• Kurul alt hizmet birimlerini oluşturur ve ABG Güvenlik Konseyi Başkanlığı’ na

sunarak onay alır ve onay verildikten sonra alt hizmet birimlerinin oluşması için

gerekli düzenlemeleri ve atamaları yaparak yönetime bildirir.

2.1.2.3 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Başkanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kurulmuş üyelerin

menfaatlerini korumak, gelişmelerine yönelik çabaları desteklemek ve onları ilgili kurum

ve kuruluşlar nezdinde temsil etmek, devlet, işveren ve çalışanlar arasında dayanışma ve

işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte

yapılması ve sürdürülmesini sağlamak, ülke düzeyinde işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve

güvenliği konusunda mesleki gelişimini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve

kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim, danışmanlık hizmetleri vermek, iş kazalarının ve meslek

hastalıklarının doğru şekilde kayıt altına alınmasına katkıda bulunmak, iş kazalarının ve

meslek hastalıklarının azaltılmasına katkıda bulunmak, çevre bilinci kazandırılması ve

üretim kalitesinin artırılması için eğitim, danışmanlık, proje ve kamuoyu oluşturmak amacı

ile kurulmuştur.

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 10 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 11 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Görevleri

• Türkiye ve Avrasya’ daki Devletlerdeki Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği Derneklerinin

ve Kurulun amaç ve faaliyetlerini kamuoyuna ve ilgililere radyo, televizyon,

gazete, kitap, broşür, sosyal medya ve diğer dijital ortamlar gibi yayın

araçlarından yararlanarak duyurmak.

• Kurul faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer,

sempozyum, konferans, kongre, fuar, forum ve panel gibi eğitim çalışmaları

yapmak.


• Üyelerin ve sektörün sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek, bunların çözümü için

diğer kurumlar ve resmi daireler nezdinde koordinasyonu sağlayan bir kuruluş

olarak faaliyette bulunmak, üyelerin hak ve menfaatlerini korumak.

• Sektörle ilgili hizmet veren tüm kuruluşların çalışmalarını teşvik etmek.

• İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri ve eğitimi konularında yerli ve yabancı yayınları

izlemek, üyelerin yararlanacağı dokümantasyon ve enformasyon merkezleri

oluşturmak.

• Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal

ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

• Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli

toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. gibi etkinlikler düzenlemek.

• ABB Genel Sekreterliği’nin onay ve iznini alarak, uluslararası faaliyette

bulunmak, yurt dışındaki federasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu

kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

• Amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı federasyonlardan,

konfederasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan

maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.

• Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Federasyon

ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri

saklı kalmak üzere, ABB Genel Sekreterliği’nin onay ve iznini alarak, kamu

kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler

yürütmek.

• ABB Genel Sekreterliği’nin onay ve iznini alarak, Kurul üyelerinin yiyecek,

giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli

kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

• ABB Genel Sekreterliğinden onay ve iznini alarak, gerekli görülen yerlerde

temsilcilikler açmak.

• Kurulun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer

federasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak

bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

• Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve

yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını

duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile

üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

• ABB Genel Sekreterliği’nin onay ve iznini alarak, Gerekli izinleri almak şartıyla

yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış

kabul etmek.


2.2 AVRASYA BÖLGESEL GELİŞME VE HUKUK KONSEYİ

2.2.1 Tanımı ve Görev Yetkileri

ABB Genel Sekreterliği’nin yargı organıdır. Ülkeler, istedikleri davayı ABB Bölgesel Gelişme

ve Hukuk Konseyi’ne götürürler. Görevden alma ve atama yetkisi, ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. Konsey 7 üyeden oluşur. Görev süreleri 3 yıldır.

Kurul’ da bir devletten iki üye bulunamaz. ABG Bölgesel Gelişme ve Hukuk Konseyi

merkezi Ankara’dadır. 7 üyesi olan Konsey'in görevleri şunlardır:

• ABB’ ne üye ülkelerin, uluslararası ekonomik, kültürel, sosyal ve politik

ilişkilerdeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak, çeşitli ülkeler, bölgeler,

kurumlar ile ilişkilere yönelik, kültürel, sosyal, politik ve sektörler itibarıyla veya

genel ekonomik konularda anlaşmazlıkların çözülmesinde arabuluculuk yapmak,

çözüm üretmek,

• Davet edilmesi halinde, özel sektör platformlarını temsilen uluslararası veya

hükümetler arası müzakerelere katılmak,

• Türk dış ticaret rejimi, yabancı sermaye ve gümrük mevzuatındaki değişiklikleri

iş konseyleri aracılığı ile yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklardaki

muhatap kuruluşlara duyurmak

• ABB’ ne üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak,

• ABB’ ne üye ülkelerin bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi

ticareti geliştirmek

• ABB’ ne üye ülkelerin bölgesinin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik

etmek,

• ABB’ ne üye ülkelerin arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmek,

• Avrasya Adalet Divanını kurmak,

2.2.2 Avrasya Bölgesel Gelişme ve Hukuk Konseyi’ne Bağlı Kurullar

2.2.2.1 Adalet ve Hukuk Kurulu Başkanlığı

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler. Geçici üyelik 1

Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde coğrafi denge esas

alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Adalet ve Hukuk Kurulunun Görevleri

• Uluslararası hukukun giderek geliştirilmesini ve yasalaştırılmasını teşvik etmek,

• Uluslararası hukuk tarafından henüz düzenlenmemiş ya da devletler uygulamasında

henüz yeterli bir hukuki temele ulaşmamış konularda taslak antlaşmalar hazırlamak,

devletlerin uygulamalarını, özellikle teamül ve öğretideki gelişmeleri değerlendirip

geliştirerek, ilgili hukuk alanlarında uluslararası hukuk bakımından daha açık ve kesin

normatif bir çerçeve oluşturmak,


• ABB’ ne üye ülkelerin zaman zaman kendi sınırlarını aşan davranışlardan doğan

sorumlulukları da dâhil olmak üzere, diplomatik korunma, anlaşmaların farklı

yorumlanmasından kaynaklanan ihtilaflar, uluslararası kuruluşların

sorumlulukları, ortak doğal kaynakların hakkaniyetli paylaşımı konularında

uluslararası hukukun geliştirilmesi ve günümüze uyarlanmasını sağlamak,

• Adalet Alanında Bilgi Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliğini sağlamak,

• Adalet ve Hukuk Kurulu, uluslararası hukukta kendi başına bir hukuki kişiliğe

sahip olduğunu kabul eder ve kendi davranışlarından yani organlarının ya da

görevlilerinin davranışlarından sorumludur,

• ABB Genel Sekreterliği tarafından, bir devletin emrine verilmiş Kurul organ ya da

görevlilerinin davranışı, bu organın emri altında bulunduğu devletin kamu gücü

• yetkilerini kullandığı sürece, uluslararası hukuka göre emri altında bulunduğu

devletin fiili olarak kabul edilir,

• Özgürlüklerin ve insan haklarının teminatı için insan hakları ihlallerine karşı

savunma yapmak, hak ve özgürlüklerin güçlenmesine katkı sağlamak, hakları

ihlal edilen Avrasya halkları için üyeleri ile gönüllü müdafilik görevi ifa eder ve

hukuki yardımda bulunur.

• ABB’ ne üye ülkelerindeki tüm devlet kurumlarının demokratik denetime

açılması için çalışmalar yapmak,

• ABB’ ne üye ülkelerindeki yargının demokratikleşmesi için yargının

siyasallaşmasını önlemek,

• Hukuk bilimi ve meslekî çalışma alanlarında işbirliği yoluyla hukukçular arasında

karşılıklı anlayış, bilgi alışverişi ve kişisel temasların gelişmesini sağlamak ve

desteklemek,

• Çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı ve demokratik hukuk düzenini, hukukun

üstünlüğü, hak ve özgürlük mücadelesini etkili ve kararlı şekilde sürdürmek,

• Anayasa hukuku alanındaki teorik çalışmaların toplumsal barışın ve refahın

arttırılması ve uluslararası barışçıl faaliyetlere destek amacıyla kullanılmasına

zemin hazırlamak,

• Anayasa hukuku ve diğer sosyal bilimler alanında Uluslararası toplantı, seminer,

konferans ve benzeri etkinliklerine katılmak ve onlarla birlikte bu gibi etkinlikler

düzenleyerek, bölgesel ve uluslararası ilişkileri ve işbirliğini oluşturmak ve

geliştirmek,

• Uluslararası hak ihlallerini tespit etmek için sahada çalışmalar yapmak.

2.2.2.2 BÖLGESEL KALKINMA KURULU BAŞKANLIĞI

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler. Geçici üyelik 1

Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde coğrafi denge esas

alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:


Bölgesel Kalkınma Kurulunun Görevleri

• Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltıcı tedbirleri alır; plânlama,

programlama ve projelendirme konularında rehberlik ve danışmanlık yapar,

plân ve programların uygulanmasını izler ve değerlendirir.

• Bölgesel gelişmeye yönelik iç ve dış kaynaklı fonların özel, tüzel veya devlet

kurumlarına tahsisi ile bunların kullanımına ilişkin usûl ve esasları belirler.

• Avrasya Üye ülkeleri arası işbirliğini sağlar ve ortak proje üretimini destekler.

Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve

uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.

• Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi

hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak,

yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.

• Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel

kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.

• İkili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede

tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı

sağlamak.

• Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile

ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere

destek sağlamak.

• Yerel ve bölgesel ekonomik aktörlere yeni fırsatlar sağlaması için kalkınma

ajanslarının uluslararası networklerin iletişimini kurma,

• İş bağlantılarının oluşumuna ve networklerin işleyişine bölgesel bir bakış açısı

kazandırmak,

• Yatırım projelerinin koordinasyonunu sağlamak,

• Üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlarıyla işbirliği yaparak teknoloji

transferleri gerçekleştirmek,

• Kalifiye işgücünü arttırmak ve eğitim alanında yapılacak yatırımları ve projeleri

desteklemektir.

• Kentsel ve Kırsal Yeniden Canlanma Projeleri hazırlamak, hazırlatmak.

• Bölgesel Altyapı Projelerinin geliştirilmesi için destek olmak,

• Üye ülkeler içindeki yatırım ortamını iyileştirmek için ulusal ve uluslararası

düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.

• Teknoloji transferlerini ve bilgi aktarımını sağlamak, bölgedeki sektörleri

yeniliklerden haberdar etmek,

• Kentsel alanların kullanımı, ulaşım, hizmetlere erişim ve sağlık alanlarında

yeniliklerin araştırılmasını ve bunları bölgeye taşınmasını sağlamak,


2.2.2.3 YEREL YÖNETİMLER KURULU BAŞKANLIĞI

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler. Geçici üyelik 1

Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde coğrafi denge esas

alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Yerel Yönetimler Kurulunun Görevleri

• ABB’ ne üye ülkelerinde bulunan tarihi eserlerin korunmasında yerel

yönetimlerle halkın işbirliğinin sağlanması ve bu yönde eğitici faaliyetlerde

bulunmak.

• ABB’ ne üye ülkelerin yerel yönetimler ile kardeşlik protokollerinin yapılmasını

sağlamak,

• ABB’ ne üye ülkelerin Yerel yönetimleri arası iş birlikteliklerin geliştirilmesini

sağlamak

• Teknoloji ve bilişim sistemlerinin gelişmelerini takip ederek yerel yönetimlerin

eğitim faaliyetlerini ve kalitesini arttırmasında seminerler, paneller ve

konferanslar düzenlemek,

• Yerel yönetimlerin hizmet üretim kapasitelerinin geliştirilerek, sürdürülebilir

kalkınma amacıyla projeler, araştırmalar yapmak ve eğitimler vermek,

2.3 AVRASYA TARIM, SANAYİ, ENERJİ VE MADEN KONSEYİ

2.3.1 Tanımı ve Görev Yetkileri

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 8 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. Çok disiplinli ziraat mühendisleri, maden mühendisleri, hukuk ve

finans uzmanlarından oluşan 9 üyesi olan Konsey' in görevleri şunlardır:

• ABB’ ne üye ülkelerin bölgesinin tarım ve sanayi potansiyelinin etkin kullanımı;

• ABB’ ne üye ülkelerin bölgesinin kaynaklarının harekete geçirilmesi,

• Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve bölge içi ticaretin teşvik edilmesi,

ABB’ ne üye ülkelerin bölgesinin artan dünya ticaretinde daha fazla rol alması,

• ABB’ ne üye ülkelerin sürdürülebilir ekonomik kalkınması,

• ABB’ ne üye ülkelerde üretilen malların, sermayenin, hizmetlerin tanıtılmasını

ve makroekonomik ölçekte, ulaştırma, sanayi ve tarım, enerji, dış ticaret ve

yatırım, gümrük, teknik düzenleme, rekabet ve rekabet piyasalarında

düzenleme ortak politikaları için destek sağlar,

• ABB’ ne üye ülkelerinin kendi doğal zenginliklerini ülke yararına kullanımı için

gerekli eğitim, teknik destek, araç ve gereçlerin temini ve yerel yatırımcıların

teşvik edilmesini sağlamak,

• ABB’ ne üye ülkelerin büyüme hızlarını ve endüstriyel üretim hacimlerini

artırmak için koşulların yaratılmasını sağlamak


2.3.2 Avrasya Tarım, Sanayi, Enerji ve Maden Konseyi’ne Bağlı Kurullar

2.3.2.1 SANAYİ VE ENERJİ KURULU BAŞKANLIĞI

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler. Geçici üyelik 1

Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Coğrafi denge esas alınır. 7 üyesi

olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Sanayi ve Enerji Kurulunun Görevleri

• Yenilik faaliyetini artırmayı amaçlayan ABB’ ne üye ülkelerin etkili işbirliğini

sağlamak

• Sanayi işletmelerinin; ABB’ ne üye ülkelerden gelen ürünlerin payını artırmak

için koşulların yaratılmasını sağlamak

• ABB’ ne üye ülkelerin ortak pazarında ve yerelleşmesini kademeli olarak

artırarak; Yeni rekabetçi üretim yerlerinin geliştirilmesi için koşulların

yaratılmasını sağlamak

• ABB’ ne üye ülkelerinde İhracat odaklı ürünler, mevcut üretim alanlarının

oluşturulmasıyla birlikte yükseltilmesi (yeniden teçhiz edilmesi)

• ABB’ ne üye ülkelerin yeni yenilikçi endüstriyel sektörlerinin; endüstriyel

alandaki engellerin ortadan kaldırılmasını sağlamak;

• ABB’ ne üye ülkelerine yatırımları çekmek ve emre amadeliği artırmak için

koşulların yaratılmasını sağlamak

• ABB’ ne üye ülkelerinde endüstriyel işbirliği ve endüstriyel sübvansiyonların

sağlanması.

• ABB’ ne üye ülkelerinin büyüme hızlarını ve endüstriyel üretim hacimlerini

artırmak için koşulların yaratılmasını sağlamak

• ABB’ ne üye ülkelerinde, karşılıklı ticaretin gelişmesine katkıda bulunan

koşulların yanı sıra, ABB’ ne üye ülkelerin işletmeleri arasında dünya pazarında

adil rekabet;

• ABB’ ne üye ülkelerinin sanayi politikası ve sanayi konularında Komisyon için

tavsiyeler hazırlamak

• ABB’ ne üye ülkelerin temsilcileriyle endüstriyel alanlarda politika ve endüstriyel

işbirliği yapmak,

• ABB’ ne üye ülkelerin endüstriyel işbirliğinin iyileştirilmesi ile ilgili konularda

Komisyona teklifler hazırlamak,

• ABB’ ne üye ülkelerin birlik içinde, endüstriyel sübvansiyon verme konuları dâhil

ABB’ ne üye ülkelerin büyüme oranlarında ve endüstriyel üretim çıktısında artış;

işbirliğine dayalı işbirliğinin geliştirilmesi;

• ABB’ ne üye ülkelerin ürünlerinin dünya ortak pazarındaki payının artması ve

yerelleşmesinde kademeli bir artış sağlanması,

• ABB’ ne üye ülkelerin yeni rekabetçi ihracata yönelik ürünlerin geliştirilmesi,

modernizasyonu için çalışmalar yapmak,


• ABB’ ne üye ülkelerin yeni yenilikçi sanayi sektörlerinin yaratılmasıyla mevcut

üretim sahalarının sayısının arttırılmasını sağlamak,

• ABB’ ne üye ülkelerin sanayi mallarının ortak pazarında hareketinin önündeki

engellerin kaldırılmasını sağlamak,

• ABB’ ne üye ülkelerin hem federal (ulusal) hem de bölgesel (yerel) seviyelerde

ABB’ ne üye ülkelerin sanayi kuruluşları için yatırımları çekmek ve finansal

kaynakların mevcudiyetini artırmak,

• ABB’ ne üye ülkelerin endüstriyel üretimin hızlanan büyüme oranları; ABB’ ne

üye ülkelerin arasındaki brüt katma değer ile işgücü verimliliği seviyesindeki

boşluğun azaltılması,

• Devletler ve dünyanın sanayileşmiş ülkeleri; ABB’ ne üye ülkelerin kooperatif

malzeme hacminde ve genel olarak endüstriyel ürünlerde karşılıklı ticarette artış

sağlanması,

• ABB’ ne üye ülkelerin ürünlerinin ortak pazardaki payının artması, ortaklaşa

üretilen ve yerelleştirme düzeyinde kademeli bir artış dahil ABB’ ne üye

ülkelerinin endüstriyel üretiminin ortak geliştirilmesinden bir sinerji etkisi elde

etmek ülkeler ve yüksek teknoloji faaliyetlerinin endüstriyel üretimdeki payının

artırılmasını sağlamak.

2.3.2.2 TARIM KURULU BAŞKANLIĞI

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler. Geçici üyelik 1

Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde coğrafi denge esas

alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Tarım Kurulunun Görevleri

• ABB’ ne üye ülkelerinde tarım ve ormancılık için yeni bilgi, teknik ve teknolojileri

ortaya çıkarmak,

• ABB’ ne üye ülkelerinin rekabetçi ve sürdürülebilir çiftçiliği ve ormancılığı teşvik

etmek için çalışır.

• ABB’ ne üye ülkelerin çiftçileri modern, verimli ve çevre dostu tarımdaki en son

gelişmeler hakkında bilgilendirir.

• ABB’ ne üye ülkelerin sürdürülebilir tarım ve ormancılığının bugün ve gelecekte

karlı ve rekabetçi olmasını sağlar.

• ABB’ ne üye ülkelerinde tarım ve ormancılıkta, bio-ekonomiyi beslemek için biokütle

üreterek ABB’ ne üye ülkelerin ekonomik sürdürülebilirliğine katkıda

bulunmasını sağlamak

• ABB’ ne üye ülkelerinde İklim değişikliği, ABB’ ne üye ülkelerinde tarım için bir

dizi zorluk oluşturmaktadır. Kurul, çiftçilerin bu zorlukları aşmalarına ve

çözümlere katkıda bulunmalarına yardımcı olur.


• ABB’ ne üye ülkelerinde su, toprak, hava ve ağaç gibi doğal kaynakların tarım ve

ormancılıkta sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlar,

• ABB’ ne üye ülkelerinin tarım arazisi eko-sistemlerinde bulunan türlerin,

habitatların ve peyzaj özelliklerinin çeşitliliğini eski haline getirmek ve

geliştirmek,

• ABB’ ne üye ülkelerin pestisit ve gübre kullanımını azaltarak ve organik tarımı

teşvik ederek, gıda üretiminin çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı olmak,

• ABB’ ne üye ülkelerin 'de tarımın çevresel yönleri hakkında veriler toplamak,

• ABB’ ne üye ülkelerinde ortak tarım politikası oluşturmak,) çevre kurallarını

desteklemek ve yeşil tarımı teşvik etmek,

• ABB’ ne üye ülkelerin de kırsal toplulukları desteklemek ve daha geniş toplumda

tarım ve ormancılığın oynadığı temel rolleri kolaylaştırmak,

• ABB’ ne üye ülkelerin de çiftliklerden sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmak,

• ABB’ ne üye ülkelerin kırsal eko-sistemdeki bitki ve hayvan çeşitliliğini koruyarak

ve artırarak yeni biyolojik çeşitlilik stratejisi oluşturmak,

• ABB’ ne üye ülkelerinde 2050 yılına kadar ABB’ ne üye ülkelerinde net sıfır

emisyon hedefine ulaşmak için iklim eylem planı oluşturmak ,

• ABB’ ne üye ülkelerinde ormancılık stratejisinin oluşturulması ve sağlıklı

ormanların korunarak desteklenmesi,

• ABB’ ne üye ülkelerin de su, hava ve toprak gibi doğal kaynakları koruyarak sıfır

kirlilik eylem planı oluşturmak.

• ABB çatısı altında, gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ABB’ne üye

ülkelerde ve dünya genelinde açlıkla mücadelede ve yoksulluğun önlenmesinde

uluslararası düzeydeki çabaların önderliğini yürütür,

• ABB’ne üye gelişmekte olan ülkelerin ve dünya genelindeki ülkelerin doğal

kaynaklarını korumak suretiyle tarımsal kapasitelerini yükseltmek, ormancılık ve

balıkçılık faaliyetlerini desteklemek, gıda güvenliğini temin etmek ve

sürdürülebilirliğini sağlamak.

• Tarım Kurulu Başkanlığı, beslenme, gıda ve tarım ile ilgili ABB üye ülkelerindeki

bilgileri toplar, çözümlemesini yapar, yorumlar ve dağıtır.

• ABB üye ülkelerindeki, doğal kaynakların korunması ve tarımsal üretimde

iyileştirilmiş yöntemlerin benimsenmesi için önerilerde bulunur,

• ABB üye ülkelerindeki, gıda ve tarımsal ürünlerin işlenmesi, pazarlanması ve

dağıtımının iyileştirilmesi için öneriler sunar,

• ABB üye ülkelerinin tarım politikalarının iyileştirilmesi için, yeterli tarım

kredisinin sağlanması amacıyla politikaların ulusal ve uluslararası düzeyde kabul

edilmesi için çözümler üretir ve yorumlar.

• Tarımın ve tüketicinin koruması için çalışma alanları ve bölge komitelerini

oluşturur.


• Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal

afetler ile ilgili zarar gören çiftçilere yardım yapmak için çözümler üretir,

• ABB’ne üye ülkelerdeki hayvan ve bitki genetiklerini incelemek için genetik

laboratuvarlarının kurulmasını sağlamak ve araştırmalar yapmak,

• Ormancılık ve Balıkçılığı da kapsayan doğal kaynakların yönetilebilmesi için

bilimsel araştırmalar yaparak raporlar sunmak,

2.3.2.3 MADEN KURULU BAŞKANLIĞI

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler. Geçici üyelik 1

Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde coğrafi denge esas

alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Maden Kurulunun Görevleri

• ABB’ ne üye ülkelerinde yenilemeyen maden kaynaklarının ( nadir madenler )

araştırmalarını yapmak ve raporlar hazırlamak,

• ABB’ ne üye ülkelerinin halklarının ve yatırımcılarının bilgilendirilmesi ve

bilinçlendirilmesi için eğitimler vermek,

• ABB’ ne üye ülkelerinde yatırım ortamının iyileştirilerek doğal kaynaklara ilişkin

yatırımların kolaylaştırılmasını sağlamak amacı ile iş programları hazırlamak,

• ABB’ ne üye ülkelerindeki madenlerde proje denetimi yapısının gözden

geçirilmesi için altyapısının oluşturulmasını sağlayıcı gerekli mevzuat ve

düzenlemeleri hazırlamak,

• ABB’ ne üye ülkelerindeki madencilik sektörünün yatırım performansına ilişkin

verileri toplamak ve veriler ışığında geleceğe yönelik stratejik yatırım planları

hazırlamak,

• ABB’ ne üye ülkelerindeki maden bölgesindeki bozulan flora fauna dengesinin

yeniden kurulmaya çalışması için gerekli önlemlerin alınması, floranın ve/veya

faunanın bölgeye yeniden adaptasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar

• ABB’ ne üye ülkelerindeki maden bölgesinin yırtılmış, delinmiş, bozulmuş

görüntüler varsa tam olarak aslına veya aslına en yakın duruma

kavuşturulmasını sağlamak,

• ABB’ ne üye ülkelerindeki maden bölgesinde yırtılmış yok edilmiş olan bitkisel

katmanın yeniden yapılandırılması, bölgedeki yeşil dokunun yeniden eski haline

dönüştürülmesi çalışmalarını sağlamak,

• ABB’ ne üye ülkelerindeki işletme alanının işletme sonrası yeniden insanların

kullanımına kavuşturulması çalışmaları veya tahrip edilen alanların yeniden

faydalı, işler ve güzel görünümlü hale getirilmesini sağlamak,

• ABB’ ne üye ülkelerindeki zemin ve kaya stabilizesi için zemin ve kaya mekaniği,

toprak üretkenliği için zirai bilimler, yüzey ve yer altı suları için hidrojeoloji,


• temel çalışmalar için ekoloji ve arazi kullanım planı için sosyal bilimlerden

faydalanılarak işletme sonrası arazinin sağlamlaştırılmasını sağlamak,

• ABB’ ne üye ülkelerinde ortak bir maden arama ruhsat verilmesini sağlayacak

kurum oluşturulması ve oluşturulacak ortak bir maden kanun ve yönetmeliklere

göre verilecek ruhsattaki çalışmaları kontrol etmek,

2.4 AVRASYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK KONSEYİ

2.4.1 Tanımı ve Görev Yetkileri

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 8 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. Çok disiplinli şehir plancıları, mimar, peyzaj mimarları, hukuk ve

finans uzmanlarından oluşan 9 üyesi olan Konsey' in görevleri şunlardır:

• Şehirler çapında stratejiler geliştirmek ve bunun için; Planlanan şehir uzantıları

veya yeni şehirler için, Kentsel dolgu, yoğunlaştırma ve yenileme planlama

kılavuzları hazırlamak ve kapasite geliştirmesine yardımcı olmak ile İklim

değişikliği ve kentsel planlama için Konsey’de kararlar almak,

• Türkiye Cumhuriyeti ve Avrasya’da çevre konusunda bağlantılar kurarak,

AVRASYA ülkeleri arasında uyum ve düzeni sağlamak,

• Türkiye Cumhuriyeti ve Avrasya’da çevrenin durumunun küresel düzeyde sürekli

gözden geçirilmesini sağlamak,

• Türkiye Cumhuriyeti ve Avrasya’da çevre sorunları hakkında uluslararası

toplumun dikkatinin çekilmesini sağlamak,

• Uluslararası ve ulusal çevre politikasının ve hukukunun gelişiminin sağlanmak,

• Topluma fayda sağlamak için doğanın korunması için platformlar kurmak ve

seminerler düzenlemek,

• İklim değişikliğinin etkisine karşı artan dirence, vatandaşların erişimini arttırarak

hayat kalitesinin arttırılmasını sağlamak,

• Türkiye Cumhuriyeti ve Avrasya Üye ülkelerinin sürdürülebilir kalkınmasına nihai

olarak katkı sağlayabilmek için çevresel altyapılar ile ilgili erişimleri sağlamaya

çalışmak,

• Çevrenin korunması, daha sağlıklı ve daha güvenli bir geleceğin oluşturulmasını

sağlamak,

• Küresel iklim değişikliği ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için plan ve

politikaları belirlemek,

• Yapacağı faaliyetleri bağlı bulunduğu / bağlı olduğu bir üst yönetime bildirmek,

izin ve onayını almak


2.4.2 Avrasya Çevre ve Şehircilik Konseyi’ne Bağlı Kurullar;

2.4.2.1 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE PEYZAJ KURULU BAŞKANLIĞI

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Kentsel Dönüşüm ve Peyzaj Kurulunun Görevleri;

• Kentsel Dönüşüme ilişkin strateji geliştirmek ve programlamak,

• Mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi için çalışmalarda

bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak,

• Sürdürülebilir kentsel gelişim için yeni bir küresel standart belirlemek ve

şehirlerde nasıl plan yapılacağını, yönetileceğini ve yaşanacağını yeniden

düşünmeye yardımcı olmak,

• Kentsel mevzuat ve düzenlemeler yapmak,

• Kentsel planlama ve tasarım kriterlerini belirlemek,

• Yerel ekonomi ve belediye finansmanına uygun Kentsel dönüşüm ve peyzaj

projelerinin hazırlanmasını sağlamak,

• Yerelde uygulamaların Peyzaj standartlarına uygun yapılabilmesi için AVRASYA

Kent ve Peyzaj Standartlarının oluşturmasını sağlamak,

• Şehir çapında stratejiler, genişleme planları ve kentsel dönüşüm planları dâhil

olmak üzere devam eden planlama girişimlerine planlama ve tasarım girdileri

sağlamak,

• Ortak şehirler için net planlama önerileri, çizimler ve ilgili raporların

hazırlanmasın sağlamak,

• Plan uygulama ve planlama süreçleri desteği açısından Avrasya’da ortak kentsel

mevzuat incelemelerinin ve mali mekanizmanın sunulmasına rehberlik edecek

veya kolaylaştıracak girdiler sağlamak.

• Şehir Planlama ve Tasarım Laboratuvarları kurulmasına ve teknik alt yapının

hazırlanmasında öncülük etmek,

• Kentsel biçim, kentsel sistemler, altta yatan sosyal, yasal ve finansal

mekanizmalar ve siyasi bağlamın güçlü analizlerinin hazırlanmasını sağlamak,

• Kentsel gelişme sorunları hakkında bilgi toplama, gözlemleme ve belirlenen

hedeflere ulaşılmasını sağlamak,

• Sürdürülebilir bir gelecek için Kentsel Gelişim stratejileri hazırlamak,

• Avrasya Peyzaj Mimarlığı Derneği oluşturulması, mesleki etik kurallarının

belirlenmesi,

• Peyzaj ın yaşamı sürdüren bütünlüğünü geliştirmek, doğadaki eski haline

getirmek için her türlü çabayı göstermek ve arazi kullanımı, geliştirme ve


• yönetim fırsatları için çevresel olarak olumlu, mali açıdan sağlam ve

sürdürülebilir çözümler aramak,

• Avrasya Peyzaj Mimarlığı Derneği ile ASLA ikili ilişkilerini yürütmek, ortak

projeler, paneller ve konferanslar düzenlemek.

• Peyzaj mimarlığı mesleğinin görünürlüğünü arttırarak ve sürdürülebilirliğe, yeşil

altyapıya, dayanıklılığa ve halk sağlığına katkılarını vurgulamaktır.

2.4.2.2 KIYI VE SAHİL KORUMA KURULU BAŞKANLIĞI

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Kıyı ve Sahil Koruma Kurulunun Görevleri

• Kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dışına

çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak

iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında usul ve esasları belirlemek;

• Kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı

niteliğindeki geri sahalarına ilişkin her tür ve ölçekteki etüt, harita ve planları

yapmak, yaptırmak

• Kıyı alanlarının düzenlenmesine dair iş ve işlemler

• Kıyı alanlarına ilişkin jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak

• Kıyı kenar çizgisini tespit etmek,

• Kıyı alanlarının düzenlenmesi için çevre şartları ve ekolojik verilere dayanılan

projeler geliştirmek,

• Kıyı konularına devlet yatırımları için savunuculuğu, kalkınma planlamasını,

yolları ve altyapıyı korumayı, yerel ekonomiyi desteklemeyi ve topluluk ve sosyal

değerleri korumak için paneller düzenler veya düzenlettirir,

• Kurul. Kıyı bölgesinde sahili etkileyen mevzuatın uygulanmasında bir arazi

yöneticisi gibi savunma yapmak için girişimlerde bulunur,

• Kıyı kentlerindeki çarpık yapılaşma ve imar düzenlemeleri için öneriler getirmek,

projeler hazırlamak veya hazırlatmak,

• Kıyıya yakın kıyı varlıkları, kamu arazisi ve altyapıda artan erozyon ve su baskını

riskiyle karşı karşıya kalmaları mümkün yerler için planlama yapmak ve

uygulanmasını sağlamak,

• Sahilleri erozyon, hasar, bozulma, kirlilik ve yanlış kullanımdan korumak,

• Kıyı şeritlerinin erozyona, hasara, bozulmaya, kirliliğe veya kötü kullanıma maruz

kalmış herhangi bir bölümünü eski haline getirmek

• Sahilin herhangi bir bölümünü estetik olarak geliştirmek veya onu kullananlara

ve eğlence alanları için iyileştirmek,


• Kıyıya yakın arazi kullanımında yeni geliştirme veya önemli değişiklikler için

öneriler getirmek,

• Kıyı bitki örtüsü, kıyı rezervleri veya plajlar gibi kıyı nitelikleri üzerindeki etkisini

araştırmak,

• Kıyı tesislerini yönetmek, sürdürmek ve geliştirmek,

• Kıyıların korunması, restorasyonu veya geliştirilmesi ile ilgili araştırma yapmak

veya bunlara dâhil olmak.

2.4.2.3 KIRSAL KALKINMA KURULU BAŞKANLIĞI

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler. Geçici üyelik 1

Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde coğrafi denge esas

alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Kırsal Kalkınma Kurulunun Görevleri;

• Kırsal bölgelerde, Araştırma, teknolojik gelişme ve yeniliğin güçlendirilmesini

sağlamak,

• Kırsal bölge nüfusunun, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi ve bunların

kullanımını ve kalitesini iyileştirmek,

• Şehirlerdeki, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler), Kırsal alanlarda

rekabet gücünün artırılmasını sağlamak,

• Bölgesel tüm sektörlerde düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemek,

• İklim değişikliğine uyumun, risk önleme ve yönetiminin teşvik edilmesini

sağlamak,

• Kırsal çevreyi korumak ve kaynak verimliliğini teşvik etmek,

• Bölgesel sürdürülebilir taşımacılığı teşvik etmek ve temel ağ altyapılarındaki

darboğazları ortadan kaldırmak,

• Bölgesel sürdürülebilir ve kaliteli istihdamı teşvik etmek ve işgücü hareketliliğini

desteklemek,

• Kırsalda, sosyal içermenin teşvik edilmesi, yoksullukla ve her türlü ayrımcılıkla

mücadele etmek,

• Kırsalda yaşayan hakların, beceriler ve yaşam boyu öğrenme için eğitim, öğretim

ve mesleki eğitimlerine yatırım yapmak, yaptırmak

• Bölgesel kamu yetkililerinin ve paydaşlarının kurumsal kapasitesinin ve etkin

kamu yönetiminin geliştirilmesini sağlamak,

2.5 AVRASYA SPOR VE SPOR TURİZMİ KONSEYİ

2.5.1 Tanımı ve Görev Yetkileri

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.


Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. Çok disiplinli spor yöneticileri, antrenörler, rekreasyon eğitimi

almış rekraeatörler, hukuk ve finans uzmanlarından oluşan 7 üyesi olan Konsey' in

görevleri şunlardır:

• ABB’ ne üye ülkelerinde spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını

teşvik edici tedbirler almak ve bu faaliyetlere her yaşta katılımı sağlayacak

önlemler geliştirmek.

• ABB’ ne üye ülkelerinde spor alanında uygulanacak politikaları tespit etmek ve

uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını temin etmek,

• ABB’ ne üye ülkelerinin katılımıyla UEFA benzeri AVRASYA Spor federasyonunun

kurulmasını sağlamak, federasyonun kurallarını oluşturmak, sporcu

yetiştirilmesi, sporcu sağlığı ve spora ilgiyi artırmaya yönelik çalışmaları takip

etme,

• ABB’ ne üye ülkelerinde sporun geliştirilmesi için müsabakalar yapmak ve

düzenletmek,

• Uluslararası kamuoyunu etkilemede, diğer ülkeler ve onların halklarını,

insanlarını cezbetmek, onların kalbini kazanmak için spor diplomasisi biriminin

oluşturulmasını sağlamak,

• Spor turizmi faaliyetleri içerisinde uluslararası organizasyonlar düzenlemek,

• ABB’ ne üye ülkelerinin ve şehirlerinin uluslararası tanıtımı, ekonomik kalkınma,

alt yapı hizmetlerinin güçlenmesi ve uluslararası rekabet edilebilirlik düzeyinin

artması için üye ülkelerin coğrafi yapısı ve iklim özelliklerine göre spor turizm

yapısına uygun sporların arttırılmasını ve teşvik edilmesini sağlamak,

• Spor turizmine elverişli bölgelerin ve alanların tespiti ve değerlendirilmesi için

kapsamlı bir envanter analiz çalışması hazırlanarak spor turizmi yol haritası

oluşturulmasını sağlamak,

• Spor turizminin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik

ulusal bir spor turizm politikasının oluşturulması bakımından kamu kurum ve

kuruluşları, spor ve turizm sektörü temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve

akademik camianın katılımı ile Avrasya Spor Turizmi Çalıştayı’nın

düzenlenmesini planlanlamak,

2.5.2 Avrasya Spor ve Spor Turizmi Konseyi’ne Bağlı Kurullar;

2.5.2.1 GELENEKSEL SPOR KURULU BAŞKANLIĞI

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 4 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 5 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:


Geleneksel Spor Kurulunun Görevleri

• ABB’ ne üye ülkelerindeki geleneksel spor branşlarında ayrı ayrı olmak üzere 3

kişiden oluşan merkez hakem kurulunu oluşturmak ve atamak,

• Federasyon kurmak,

• Hakem kurs ve seminerlerinde öğreticilik yapabilecek, yabancı hakem ve

gözlemci çağrılmasını sağlamak,

• Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri, gözlemciler aracılığı ile denetlemek ve

verilen raporlara göre değerlendirmek.

• Spor dalında kendi inisiyatifiyle veya kulüplerden, bölgesel idarelerden gelen

öneriler ışığında yönetim kuruluna yarışma organizasyonları teklif dosyasını

hazırlamak,

• Uluslararası Kurs, Seminer, Panel, sempozyum ve Spor organizasyonlarında iş ve

işlemleri yürütmek,

• belli aralıklar ile sempozyum ve paneller düzenlemek ve bu konuda diğer ilgili

kurullar ile işbirliği yapmak,

• Spor dalı ile ilgili Resmi kuruluşlardan, Yerel Yönetimler, kulüplerden ve

kişilerden gelen ve hukuki ihtilaf veya görüş içeren talepleri incelemek,

• Spor dalı ile ilgili yazılı ve görsel basın ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

• Spor dalı ile ilgili tüm faaliyetlerde organizasyon hizmetini üstlenmek, malzeme

sevkiyatı, Emniyet ve Sağlık Hizmetleri de dahil olmak üzere her türlü tedbirin

alınmasını sağlamak,

• Organizasyon kurulundan gelen talepler doğrultusunda, eğitim faaliyetlerinde

görevlendirilecek Eğitmenlerin seçiminde yardımcı olmak,

• Sporda Şiddette karşı önlem konularında Sağlık ve Hukuk Kurulu ile birlikte

çalışmalar yürütmek,

• Spor dalı ile ilgili İdareci, Antrenör, Hakem ve benzeri elemanların

yetiştirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,

• Faaliyet programı doğrultusunda yurt içi veya yurt dışı yarışma ve kamp

yapılacak yerlerin tespiti ve Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

• Spor dalı ile ilgili ihtiyaç duyulan malzemeler hakkında teknik şartnameler

hazırlamak.

• Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak veri bankası oluşturmak, istatistik bilgiler

oluşturarak Teknik Kurullar ile işbirliği içinde çalışmak,

• Federasyon için gerekli olan ekonomik kaynakların bulunması konusunda

çalışmalar yapmak.

• Spor dallarının gelişmesini, her yaş gurubunda yapılmasını ve ülke genelinde

yaygınlaşmasını sağlamak,

• Spor dallarının uluslararası tanınırlığını artırmak, yaygınlaştırılmasına ilişkin

faaliyetleri yapmak, Federasyonu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek,


• Ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor

organizasyonları düzenlemek,

2.5.2.2 SPOR TURİZMİ KURULU BAŞKANLIĞI

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 4 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 5 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Spor Turizmi Kurulunun Görevleri

• ABB’ne üye ülkelerin Sportif turizm faaliyetine konu sporun uygulanmasında, o

sporun yapılması için oluşturulmuş ulusal spor federasyonları veya kuruluşlar,

böyle bir federasyon ya da kuruluş yoksa uluslararası kuruluşlar tarafından

belirlenmiş spor kurallarına uyulur.

• Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla turizmin geliştirilmesini

sağlamak,

• Kalkınma, uluslararası anlayış, barış, refah ve insan haklarına ve evrensel temel

haklara saygı ve riayet göstermek,

• Irk, cinsiyet, dil veya din ayrımı yapılmaksızın herkes için özgürlüklere ulaşmak

için tüm uygun önlemleri almak

• Yatırımı ve girişimciliği teşvik ederek turizmi her düzeyde daha rekabetçi hale

getirmek;

• Gelişmekte olan ülkelerin turizm alanındaki çıkarlarını düşünerek spor turizmi

alanında öncü rol alabilecek hedef ve stratejiler belirlemek,

• Turizm alanında merkezi rolünü yerleştirmek için uygun kuruluşlarla etkin

işbirliğini kurmak ve sürdürmek

• Bir yerin spor turizmi destinasyonu olabilmesi için uygun çekiciliğin bulunması,

ilgili yerin ulaşılabilir olması, konaklama, yeme-içme, eğlence ve spor

tesislerinin bulunması ve pazarda uygun ve dikkat çekici imajın oluşturulmasını

sağlamak için araştırmalar yapmak,

• Spor turizmine elverişli bölgelerin ve alanların tespiti ve değerlendirilmesi için

kapsamlı bir envanter analiz çalışması hazırlanarak spor turizmi yol haritası

oluşturulması

• Geleneksel spor dallarının uluslararası düzeyde tanıtımının yapılarak turizm

potansiyelinin sağlanması,

• Türkiye’nin ve Avrasya üye ülkelerinin spor turizmi envanterinin çıkarılması; spor

turizminin sınıflandırılmasının yapılarak üye devletlerin spor turizmi haritası

oluşturulması,

• Spor branşlarında en son teknolojinin kullanıldığı tesisler planlanarak

uluslararası organizasyonların düzenlenmesinin sağlanması,


• Spor turizm gelirlerinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için bir yol

haritasının belirlenmesi,

• Gerekli yasal düzenlemelerin belirlenerek acente ve tesislerle ilgili uluslararası

kriterlere uygunluk, profesyonel spor turist rehberliği vb. konularda

standardizasyon sağlanması,

• Spor turizminin daha iyi anlaşılması, tanıtılması ve aynı zamanda nitelikli

personel ihtiyacının giderilmesi için çalışmalar yapılması

• Spor turizmi potansiyelinin uluslararası platformlarda tutundurma faaliyetleri

için kamu ve sivil toplum işbirliği ile gerekli çalışmalar yapılması,

• Üniversitelerin ve akademisyenlerin de katılımlarıyla spor turizmi tanıtacak ve

öneriler getirilebilecek çalıştaylar düzenlenmesi,

• Öncelikle doğa sporları olmak üzere diğer spor branşlarına katılanların

sigortalanmasına yönelik gerekli tedbirler alınması ve kontroller sağlanması,

• Engelli sporculara ilişkin kamp yapılabilecek tesisler kurulması için yetkili

organlarla proje çalışmaları yapmak,

• Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin

zorunlu stajlarını turizm işletmelerinde yapmaları yönünde öğrenciler ve okul

yönetimleri ile çalışmalar yapmak,

• Spor turizminde yüksek rekabet gücü sağlayacak ulusal ve uluslararası çok

sayıda spor branşına yönelik etkinliklerin düzenlenebileceği bir spor şehri

oluşturulması için projeler hazırlamak,

• Kültürel ve doğal mirası korumak ve toplulukları hem ekonomik hem de sosyal

olarak desteklemek için turizmin eşsiz potansiyelinden yararlanmak.

• Pazar bilgisi üretir, rekabetçi ve sürdürülebilir turizm politikaları ve araçlarını

teşvik eder,

• Pazar potansiyeli açısından uygun bulunan ve iklim koşulları, coğrafi yapı, spor

tesisleri bakımından yetersiz imkanlara sahip üye ülkelerle işbirliği sağlanması.

• Turizm eğitim ve öğretimini teşvik eder ve dünya çapında teknik yardım

projeleri aracılığıyla turizmi kalkınma için etkili bir araç haline getirmek için

çalışır.

• Avrupa’da bulunan örneklerine benzer; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, spor

federasyonları, ilgili sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün bir araya geldiği

ulusal bir kurul oluşturularak gençler için temel spor eğitimi temalı değişim

programlarını düzenlemek,

• Coğrafyamıza özgü geleneksel Türk okçuluğu, cirit, yağlı güreş vb. sporların

çeşitlendirilmesini, tanıtılmasını ve markalaşmasına yönelik çalışmalar

yürütülmesini sağlamak,

• Spor turizmi konusunda tesis, çevre gibi tüm cazibelerinin deneyimsel yöntemle

pazarlanması için teknoloji şirketleriyle yapılacak işbirliği ile yerleşik ve mobil

çözümler üretilmesini sağlamak,


• Fuar, festival, seminer ve benzeri etkinliklerde üretilen bu üstün teknoloji ve

deneyim merkezleri spor turizmi tanıtımında kullanılması için çalışmalar

yapmak,

• Üye ülkelerin sporunun tarihçesine ilişkin kısa vadede spor sergisi ve uzun

vadede spor müzesi çalışmaları yapılması için ilgili kurumlarla görüşmek,

2.5.2.2 EĞİTİM KURULU BAŞKANLIĞI

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 4 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 5 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Eğitim Kurulunun Görevleri

• Turizm amaçlı sportif faaliyetler çerçevesinde (antrenörlük hariç), Mesleki

Yeterlilik Kurumu öncülüğünde ve ilgili kuruluşların desteğiyle ihtiyaç duyulan

ulusal meslek standartları belirlenmeli ve mesleki yeterliliklerinin

belgelendirilmesine yönelik ortak çalışmalar yapılması,

• Turizm işletmelerinde turizm amaçlı sportif faaliyetler çerçevesinde yeterli

sayıda kalifiyeli personel istihdam edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve

denetlenmesi,

• Kamu ve özel spor turizm tesis envanterinin çıkarılması, spor branşı ve yapılacak

bölgesinin belirlenmesi, öne çıkan ülkelerin örneklerinin incelenmesi ve ülkelere

gelen turistlerin profili araştırılması,

• Spor turizmi paydaşlarına yönelik yurtdışı değişim programları organize

edilmesi,

• Spor turizmi konusunda düzenlenecek akademik kongreler teşvik edilmesi,

• Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının müfredatının

standartlaştırılmasına yönelik çalışma yapılması,

• Halkların iç turizme katkısını arttırmak amacıyla spor kültürü, spor felsefesi ve

spor turizmi alanlarında bilinçlendirme çalışmaları yapılması,

2.6 AVRASYA SAĞLIK KONSEYİ

2.6.1 Tanımı ve Görev Yetkileri

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 8 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. Doktorlar, sağlıkçılar, halk sağlığı uzmanları, gıda sağlığı

uzmanları, hukuk ve finans uzmanlarından oluşan 9 üyesi olan Konsey' in görevleri

şunlardır:


• ABB’ ne üye ülkelerinde Dünya Sağlık Örgütünün benimsediği temel sağlık

hizmetlerine genel yaklaşım modelinde sağlığın tüm sektörlere entegrasyonu ve

tüm sektörler ile ortak politikalar için işbirliği modellerinin geliştirilmesini

sağlamak,

• Koruyucu sağlık ve sağlığın geliştirilmesi için kurumlar arası işbirliği ve

iletişimleri sağlamak,

• Tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerine çok Paydaşlı yaklaşıma yönelik

''Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı'' nı hazırlamak,

• Sağlıkla ilgili temel stratejileri belirlemek ve sorunların çözümü için gerekli

tedbirleri almak,

• Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki olumsuzluklar ve koruyucu ekipman

eksikliklerini gidermek için kurumlar arası iletişimi sağlamak,

2.6.2 Avrasya Sağlık Konseyi’ne Bağlı Kurullar

2.6.2.1 Sağlık Kurulu Başkanlığı

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 21 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 22 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Sağlık Kurulunun Görevleri

• Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak,

• Mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak,

• Çeşitli konularda sürekli eğitim kursları düzenlemek,

• Tıp Eğitiminin meslek uygulamasındaki önemini göz önüne alarak her

platformda, tıp eğitimini nitelik ve nicelik yönünden irdeleyip görüşünü dile

getirmek,

• Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek,

• Halk sağlığını ilgilendiren çeşitli konularda tutum belirlemek, raporlar

hazırlamak, halkı bilinçlendirmek,

• Her ülkede tüm vatandaşları kapsayacak genel sağlık sigortası için çalışmalar

yapmak,

• Hastalıkların sebebini ortaya çıkarmak ve buna bağlı olarak çare üretmek,

• Hastalıkların, ölüm nedenlerini araştırmak ve buna göre sağlık açısından sonuç

elde etmek,

• Sağlık açısından tavsiyeler vermek ve yardım yapmak.

• Birleşmiş Milletler, ihtisas kuruluşları, hükümetlere bağlı sağlık yönetimleri,

mesleki gruplar ve uygun görülen diğer örgütler ile etkin ilişkiler kurmak ve

devam ettirmek;


• İstekleri üzerine Hükümetlere sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi konusunda

yardımcı olmak;

• İstekleri üzerine veya kabul edildiği takdirde, Hükümetlere uygun teknik yardımı

ve acil durumlarda gerekli yardımı sağlamak;

• Epidemiyolojik ve istatistiki hizmetler dahil gerekli olabilecek teknik ve idari

hizmetleri kurmak, idame ettirmek;

• Epidemik, endemik ve diğer hastalıkları yok etmek için gerekli çalışmaları

başlatmak ve geliştirmek;

• Sağlığın gelişmesine yardımı dokunan ilmi ve mesleki gruplar arasında işbirliğini

artırmak;

• Ana-çocuk sağlığını geliştirmek, devamlı gelişen bir çevre içinde uyumlu yaşama

yeteneğini artırmak;

• Ruh sağlığı ile ilgili, özellikle insan ilişkilerinin uyumunu etkileyen tüm

faaliyetleri geliştirmek;

• Sağlık alanında araştırmalar yapmak ve hızlandırmak;

• Sağlık, tıp ve ilgili mesleklere ilişkin gelişmiş öğretim ve eğitim standartlarını

teşvik etmek;

• Sağlık alanında her türlü bilgi vermek, danışmanlık yapmak ve yardım sağlamak;

• Tüm milletler arasında sağlık konusunda kamu fikrinin bilinçli halde gelişmesine

yardım etmek;

• Gıdalarla, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlerle ilgili uluslararası standartları

kurmak ve geliştirmek;

• Teşhis yöntemlerini gerektiği şekilde standardize etmek;

• Uluslararası sağlık çalışmalarında yönetici ve koordine edici bir otorite olarak

hareket etmek;

2.6.2.2 Dış İlişkiler ve Ticaret Kurulu Başkanlığı

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Dış İlişkiler ve Ticaret Kurulunun Görevleri

• Avrasya üye ülkeleri ile uluslararası topluluklar arasında iş olanaklarını

araştırmak, mevcut olanakların harekete geçirilmesine ve iş fırsatlarının

değerlendirilmesine yardımcı olmak.

• Uluslararası ekonomik ilişkilerdeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak çeşitli

ülkeler, bölgeler, kurumlar ile ilişkilere yönelik sağlık sektörü itibarıyla veya

genel ekonomik konularda stratejiler hazırlamak ve bu stratejileri ilgili kurum ve

kuruluşlara önermek.


• Sağlık alanında yabancı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,

geliştirmek ve bunlarla ilgili hukukî ve idarî düzenlemelere ilişkin çalışmaları

yürütmek.

• Uluslararası nitelikteki kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek.

• Sağlık alanında işbirliği anlaşmaları/ protokolleri, acil yardımlar, yurtdışı

eğitimleri ve ülke ziyaretleri ile ilgili faaliyetleri planlamak; yurtdışında yapılacak

kongre, konferans, sempozyum, toplantıların yapılmasını sağlamak; sağlık

hizmetlerinin geliştirilmesi için Birleşmiş Milletler ve bağlı uzmanlık kuruluşları,

diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri planlamak, koordine etmek ve

denetlemek.

• İnsan Kaynakları planlaması, iç kontrol sisteminin sürdürülmesi, denetlenmesi

ve izlenmesi, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetleri

planlamak, koordine etmek.

2.6.2.3 Sağlık Turizmi Kurulu Başkanlığı

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Sağlık Turizmi Kurulunun Görevleri

• Özel sağlık sektörünün uluslararası ortak tanıtımının yapılması,

• Sektör firmaları tarafından üretilen ilaç, biyoteknolojik ürün ve sağlık

hizmetlerinin hedef ülkelere ihracatının artırılması ve uluslararası sağlık

işbirliklerinin kurulması amacıyla sektöre destek vermek,

• Özel sağlık sektörünün yurtdışında ortak tek bir sesi olarak uluslararası sağlık

networkünün kurulmasında ve geliştirilmesinde öncü bir platform olarak yol

almak,

• Kamu-özel sektör paydaşlarını bünyesinde bir araya getirmek ve yurtdışında

ortak bir ses olarak organize olmasını sağlamak,

• Hedef ve potansiyel pazarların sağlık sistemleri, ilaç mevzuatı ve pazara giriş

kuralları, sağlık finansman modelleri ve sağlık ödeyicileri hakkında nitelikli bilgi

üretmek,

• Sağlık hizmetleri, ilaç ve medikal sektörün potansiyel pazarlara tanıtılması ve bu

pazarlara giriş yapılması için çalışmalar yapmak,

• Sağlık hizmet sağlayıcıları ile yurtdışında bu hizmetleri talep edenler veya satın

alanlar arasında işbirliği bağlantılarını kurmak,

• Sağlık işbirlikleri kurmak üzere hedef ülkelere sağlık heyet ziyaretleri, doktor ve

sağlık profesyonelleri ile çalışma ziyaretleri, yabancı ülkelerden Avrasya üye

ülkelerine sağlık alım heyetleri düzenlenmek,


• Karşı heyet ziyaretinde ilgili ülkenin sağlık sistemi ve sağlıkta karar verici

kurumları önceden analiz edilerek belirli bir program çerçevesinde, resmi

kurumlarla ve branş dernekleri ile görüşmeler, ilaç distribütörleri ve sağlık

turizmi aracı şirketleri ile B2B toplantılar, sağlık turizmi tanıtım toplantıları (road

show) ve hastanelerde branş seminerleri düzenlenmek,

• Her ülke ziyaretinde o ülkenin sağlıkta karar verme ve pazara giriş dinamiklerine

göre özel sağlık heyet ziyareti programı (tailor-made) düzenlenmek ve ziyaret

sonrasında da müzakereleri takip etmek,

• Eğitsel ve teknik işbirliği projeleri de müzakere etmek,

• İlaç firmaları için ise hedef ve potansiyel ülkelerde pazara giriş kanalları ve yasal

düzenlemeler araştırmak,

• Sağlık yatırımları, yurtdışındaki hastane, Sağlık Bakanlığı veya tıp fakülteleri ile

eğitim ve teknik yardım işbirliği programları düzenlemek,

• Sağlık yöneticiliği alanında da yurtdışına know-how transferi sağlamak,

• İhracat ve ortak yatırım fırsatlarının geliştirilmesi amacıyla karşı heyet ziyaretleri

ve bilgilendirici seminerler gerçekleştirmek.

2.7 AVRASYA TURİZM, KÜLTÜR VE SANAT KONSEYİ

2.7.1 Tanımı ve Görev Yetkileri

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 8 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. Turizm eğitimi almış olanlar, öğretmenler, tarih bölümü

mezunları, sanatçı ve finans uzmanlarından oluşan 9 üyesi olan Konsey' in görevleri

şunlardır:

• ABB’ ne üye ülkelerin bölgesinin tarım ve sanayi potansiyelinin etkin kullanımı;

• ABB’ ne üye ülkelerinin millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri

araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak,

tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve

ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,

• Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu

kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

• Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek

ve işbirliği yapmak,

• Yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu

personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla Türk Medeni

Kanununa göre kurulan vakıflar dışındaki asıl amacı kültür, sanat, turizm ve

tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından

gerçekleştirilecek projelere nakdi yardım bulmak,


• ABB’ ne üye ülkelerin bölgesinin kaynaklarının harekete geçirilmesi,

2.7.2 Avrasya Turizm, Kültür ve Sanat Konseyi’ne Bağlı Kurullar

2.7.2.1 Yurt Dışı Kültür ve Sanat Kurulu Başkanlığı

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Yurtdışı Kültür ve Sanat Kurulunun Görevleri

• Tarihî ve kültürel varlıkları korumak,

• Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini

yönlendirmek,

• Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde

kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,

• ABB üye ülkelerin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü

imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini

yürütmek,

• Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, yurt içindeki sanat

faaliyetlerinin millî kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve

yayılmasını, milletin bu yönden bilgi sahibi olmasını sağlamak,

• Ulusal resim ve heykel sanatları ile geleneksel süsleme ve el sanatları

koleksiyonlarını geliştirmek,

• Güzel sanatlar galerileri ile orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk oyunları

toplulukları, resim ve heykel müzeleri kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin

hizmetleri yürütmek,

• Kültür yatırımları ve girişimlerinin belgelendirme işlemlerini ilgili birimlerin

koordinasyonunda yürütmek,

• Kültür varlıklarının tahsis, restorasyon, restitüsyonlarıyla ilgili ihale ve kontrollük

işlerini yapmak veya yaptırmak,

• Ülkelerin millî kültürlerinin yazılı belgelerini, fikir, sanat ve edebi eserler ile

turizm ve tanıtım amaçlı yayınlar hazırlatarak yayımlamak ve yayımlatmak,

• Kültür ve turizm sektöründe yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel

sektörün alt yapı ve üst yapı yatırımlarını, sektörün tespit edilen öncelik ve

ihtiyaçlarına göre yönlendirmek, yıllık yatırım programlarını hazırlamak, gerekli

görülenlerin uygulamalarını yapmak veya yaptırmak,

• Tarihî, kültürel ve turistik potansiyellerin geliştirilerek sektörel kalkınma içinde

kullanılması amacıyla, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri oluşturmak,

bu sınırlar dahilinde plânlı gelişimi sağlamak için her ölçekte plân yapmak,

yaptırmak, kültür ve turizm gelişim bölgelerine yatırımları yönlendirmek ve

yatırım yapmak,


• Güzel sanatlar alanında bilimsel araştırma, inceleme, yayınlar yapmak, arşiv

kurmak, geliştirmek ve faydalanılmasını sağlamak,

• Güzel sanatlara ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli

olması için tedbirler almak,

2.7.2.2 Fuar ve Organizasyon Kurulu Başkanlığı

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Fuar ve Organizasyon Kurulunun Görevleri

• Kültür merkezlerinde millî kültürün tanıtılması çerçevesinde toplantılar, sergiler,

kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü programlar düzenlemek,

• Okuma alışkanlığını ve fikri faaliyetleri geliştirici çalışmalar yapmak,

• Hologram ve yerel etnografya galerileri açmak ve bu amaçla özel ve tüzel kişiliği

haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak,

• Gerekli görülen yerlerde müzeler, rölöve ve anıtlar müdürlükleri, restorasyon ve

konservasyon laboratuvarları kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve

ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek,

• Özel müzelerin kurulmasına rehberlik etmek, desteklemek ve belirli esaslar

çerçevesinde bunları kontrol altında bulundurmak,

• Telif hakları alanında ulusal veya uluslararası, bilimsel, kültürel, sanatsal ve

sosyal amaçlı etkinlikleri düzenlemek veya desteklemek,

• Kültür ve turizm alanında yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek,

• Türkiye'de ve Türkiye dışında yaşayan Türklerin kültür varlıklarını, kültür

anlaşmaları ve kültürel mübadele programları çerçevesinde araştırmak,

incelemek, derlemek ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, bunları

yayımlatmak, tanıtmak, açık hava müzelerine ve halk kültürleri arşivine

kazandırmak,

2.7.2.3 Basın, Yayın ve Reklam Kurulu Başkanlığı

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Basın, Yayın ve Reklam Kurulunun Görevleri

• Kültür ve turizm alanında yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek,

• Halkımızın geçmişteki her çeşit eserlerimizi kolaylıkla bulmasını ve onlardan

faydalanmasını sağlamak,


• Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca idare olunan kütüphanelerle birlikte,

gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan umuma açık kütüphanelerin idari, ilmi

ve teknik faaliyetlerinin düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesine

yardımcı olmak ve rehberlik etmek,

• Bakanlığın görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili

kuruluş ve birimlere ulaştırılması amacıyla dokümantasyon merkezi kurmak,

• Kültür ve turizm alanlarında mesleki eğitim için kaynak oluşturmak üzere ihtisas

kütüphanesi ve dokümantasyon merkezi kurmak, yayın, araç ve gereç sağlamak

ve üretmek,

• Millî kültürümüzün yazılı belgelerini, fikir, sanat ve edebi eserler ile turizm ve

tanıtım amaçlı yayınlar hazırlatarak yayımlamak ve yayımlatmak,

• Eski eserler ve müzelerle ilgili bilimsel faaliyetleri yansıtan yayınlar yapmak,

• Kültürümüzün gelişmesine iştiraki sağlamak için yeni kültür eserleri vermeyi

teşvik edici ve destekleyici tedbirleri almak,

• Yayın danışma kurulları teşkil etmek

2.8 AVRASYA EĞİTİM KONSEYİ

2.8.1 Tanımı ve Görev Yetkileri

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 9 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. Yüksek Öğretim Kurumu temsilcileri, öğretmenler, kültür, turizm

ve tarih eğitim almış olan uzmanlar, ülkelerin Milli Eğitim Bakanlığında görev almış olan

eğitimci ve uzmanlardan oluşan 10 üyesi olan Konsey' in görevleri şunlardır:

• ABB’ ne üye ülkelerin eğitim alanındaki çalışmalarına hız ve boyut

kazandırılmasına katkıda bulunmak,

• ABB’ ne üye ülkelerinin Bilgi ve bilimin önceliğini gündemde tutarak yayılmasına

aracı olmak,

• ABB’ ne üye ülkelerinin ulusal faaliyetlere ve bu programların

değerlendirilmesine katkıda bulunmak, eğitim programlarının gelişimini izlemek

ve uluslararası işbirliğinden sağlanabilecek imkânlara ilgili kuruluşların dikkatini

çekmek,

• ABB’ ne üye ülkelerinin eğitim merkezinde yürütülecek eğitim ve öğretim

faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirlemek.

• ABB Genel Sekreterliği tarafından uygulanmış olan yıllık eğitim planını

onaylamak.

• ABB’ ne üye ülkelerinin eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanmada

öncelikler esas alınarak, eğitim ihtiyacına göre fırsat eşitliğini sağlamak.


• ABB’ ne üye ülkelerinin eğitim ve öğretime ilişkin plan ve programları, değişen

ihtiyaçlar ile hukukî, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere uygun olarak

değerlendirmek ve geliştirmek.

• ABB’ ne üye ülkelerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılacağı yerleri,

eğitim şartları ve gereklerine uygun olarak düzenlemek ve donatmak.

• ABB’ ne üye ülkelerinin ortak bir eğitim proğramı ve müfredatları oluşturulması

için çalışmak, ortak eğitim modelinin uluslararası düzeyde tanınması için

çalışmalar yapmak,

• Eğitimde Lüksemburg modelini ve Köy Enstitülerini örnek alarak çalışmalar

yapmak, öneriler hazırlamak,

• İhtiyaç duyulan konularda eğitim programları hazırlamak, geliştirmek ve ABB

Genel Sekreterliği yönetim kurulu onayına sunmak.

• Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek.

• Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile diğer hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde

yürütülmesi için gerekli tüm tedbirleri almak.


2.8.2 Avrasya Eğitim Konseyi’ne Bağlı Kurullar

2.8.2.1 Mesleki Eğitim Kurulu Başkanlığı

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Mesleki Eğitim Kurulunun Görevleri

• Muhtelif sektör ve branşdaki teknik ve meslekî eğitim ihtiyacını bölgesel ve iller

seviyesinde tespit etmek,

• Teknik ve meslekî eğitim uygulamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların

çözümüne yardımcı olmak.

• Teknik ve meslekî eğitim uygulamalarını takip etmek ve değerlendirmek. Bu

konu ile ilgili yıllık çalışma raporunu hazırlama

• Lüzumu halinde teknik ve mesleki eğitim ile ilgili konuların incelenmesi için

ihtisas komisyonları kurmak

• Teknik ve işletmelerdeki mesleki eğitimde; uygulama alanına alınacak veya

çıkarılacak yer ve meslekleri belirlemek

• Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamı dışında çocuk çalıştırılmasının önüne

geçilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

• Deprem, sel ve yangın gibi doğal afet sonucu bölgelerdeki faal durumdaki

işletmelerin eğitim olanakları dikkate alınarak, işletmede mesleki eğitime

alınacak ve beceri eğitimi yapacak öğrenci sayısının belirlenmesine ilişkin

oranların oluşturulması,


• Mesleki eğitim, işgücü ve istihdam konularında kurum ve kuruluşlardan gelecek

görüş ve önerileri incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

• Yeni planacak olan eğitim modeli için uygun koşulların ve uygulama alanlarının

kararını almak ve uygulamak,

• Duvarsız eğitim ve duvarsız üniversite modelinin geliştirilmesi için

akademisyenler ile çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, uygulamanın faaliyete

geçirilebilmesi için ortak bir çalışma grubu oluşturmak,

• ABB Üye ülkelerinde ortak bir çalışma yapılarak Tarım Enstitülerinin kurulması

ve dünyada gelişmekte yeni teknolojilerin eğitim uygulamalarında

kullanılabilmesi için hazırlıklar yapmak, projeler hazırlamak.

2.8.2.2 Akademik Dış İlişkiler Kurulu Başkanlığı

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Akademik Dış İlişkiler Kurulunun Görevleri

• ABB Üye ülkelerdeki eğitim kurumları ve üniversitelerin uluslararası değişim

sürecinde nasıl bir konum alacağını belirlemek, yeni gelişmeleri saptamak ve

yön belirlemek.

• Her branştaki eğitim alanlarında; yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum

ve kuruluşlarla mesleki ve akademik iş birliği yapmak, koordinasyon sağlamak.

• ABB Üye ülkelerinin ve dışındaki yabancı ülkelerin eğitim alanlarındaki yetkili

kurumlarıyla eğitim amacıyla karşılıklı değişim programları geliştirmek.

• Başta üniversiteler olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil

toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma ve araştırmalar gerçekleştirmek.

• Üniversitelerde değişim programlarından yararlanacak kişilerle gerekli

sözleşmeleri yapmak, rapor istemek ve değerlendirmek.

• Kültürel, bilimsel ve eğitim ilişkilerinin ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek

suretiyle her ülkenin halklarının yaşam şekli ve kültürlerini daha iyi anlamalarını

sağlamak.

• Benzer nitelikteki bilimsel kuruluşlarla uluslararası ilişkiler araştırmaları alanında

bilimsel işbirliği yapmak.

• Yapılacak projelerle öğrencilerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde

beceri ve yeterliliklerinin artırılmasını sağlamak.

• Çerçeve programları kapsamında maksimum düzeyde proje üretmek ve öğretim

elemanlarının bunlardan faydalanmasını sağlamak.

• Yurtiçindeki veya yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla veya uluslararası

kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi için girişimde bulunmak, gerekli temasları


• yapmak, sempozyum, konferans, toplantı etkinlikleri düzenlemek, işbirliğinin

kurumsallaşmasına yönelik protokol, mutabakat zaptı gibi metinler

imzalanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

• Yurtiçindeki veya yurtdışındaki kurum ve kuruluşlardan veya uluslararası

kuruluşlardan gelen işbirliği, eğitim ve bilgi alışverişi vd. hususlara yönelik

taleplerin, gerekli bilgilendirme, koordinasyon ve temaslarda bulunmak

suretiyle, değerlendirilmesini sağlamak.

• Kamu kurumları, akademik çevre, iş dünyası, medya ve vatandaşlar nezdinde,

Konseyin uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat ve uygulamalarının bilinirliğinin

ve rekabet kültürünün artırılmasına yönelik eğitim, staj, sertifika programı,

tanıtım vb. alanlarda çalışmalar yapmak, bu tür taleplerin değerlendirilmesi ve

karşılanmasını temin etmek.

• Eğitim programları ile ilgili işlemleri koordine etmek.

2.8.2.3 Bilgi Teknolojileri Kurulu Başkanlığı

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Bilgi Teknolojileri Kurulunun Görevleri

• Teknolojik gelişmelerin ve iş hayatındaki değişmelerin meslek eğitimine

etkilerini izlemek ve Bakanlığa bildirmek

• Ulusal ve uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinin tanıtılması ve

öğretim elemanlarının bunlardan faydalanmasını ve maksimum düzeyde proje

üretmelerini sağlamak için gerekli teşvik tedbirleri konusunda danışmanlık

yapmak,

• İnternet ortamının ekonomik, ticari ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve kültür

alanında etkin, yaygın, kolay erişilebilir olarak kullanımını teşvik edecek politika

ve strateji önerileri hazırlamak,

• Türk kültürü, tarihi ve dünyasıyla ilgili bilgilerin internet ortamında daha fazla

yer alması ve bunların tanıtılması hususunda çalışmalar yapmak,

• İnternet kullanımının faydaları konusunda toplumsal farkındalığın

oluşturulmasını sağlayacak olan Kurul, üniversite, kamu, özel ve sivil toplum

kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

• Çocuklar ve ailelerde internet kültürünün artırılması, internet üzerinden

istismar ve şiddet içerikli oyunların etkileri ve derecelendirilmesi gibi konularda

ilgili kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde toplumsal

bilincin artırılması yönünde gerekli çalışmalar yapmak, yaptırmak ve önerilerde

bulunmak,


• Bilgi ve iletişim teknolojilerinde kullanılan tüm ürünler için araştırma ve

geliştirme desteği ile yerli üretimin artırılmasına yönelik önerilerde bulunmak,

• Ulusal ve uluslararası sayısal uçurum olarak adlandırılan farklılıkların giderilmesi

ve bilgi toplumu ve bilgi ekonomisi oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla

projeler ve öneriler belirlemek,

• Siber güvenliğin sağlanması için internet üzerinden alınması gereken tedbirlere

ilişkin önerilerde bulunmak.

• Eğitim alanındaki çalışmalara hız ve boyut kazandırılmasına katkıda bulunmak,

• Bilgi ve bilimin önceliğini gündemde tutarak yayılmasına aracı olmak,

• Eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarında faaliyetleri olan kurumlar arasındaki

disiplinler arası diyaloğu ve işbirliğini teşvik etmek.

• Eğitim, bilim, kültür ve iletişim konularında belli bir işlevi yerine getirebilecek

biçimde teşkilatlanmış bulunmak,

2.8 AVRASYA BASIN, YAYIN KONSEYİ

2.8.1 Tanımı ve Görev Yetkileri

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. Yüksek Öğretim Kurumu temsilcileri, öğretmenler, kültür, turizm

ve tarih eğitim almış olan uzmanlar, ülkelerin Milli Eğitim Bakanlığında görev almış olan

eğitimci ve uzmanlardan oluşan 7 üyesi olan Konsey' in görevleri şunlardır:

• ABB’ ne üye ülkelerin iletişim (basın) özgürlüğünün genişlemesine ve

gerçekleşmesine çalışmak,

• ABB’ ne üye ülkelerindeki basının saygınlığını korumak,

• ABB’ ne üye ülkelerindeki basın mesleğinin, ahlaka aykırı özel çıkarlara alet

edildiğine ilişkin olarak yazılı, sözlü, görüntülü veya internet gazeteciliği yapan

basına topluca yöneltilen iddiaları başvuru beklemeden araştırmak

• İfade ve basın özgürlüğüne yönelik tehditleri izlemek, değerlendirmek ve

gereğinde Üyeler Kurulu’nu toplantıya çağırmak,

• Basınla ilişkilerin, amaç hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli

araştırmalar yapar ,

• ABB’ ne üye ülkelerindeki şehirlerin kültürel zenginliklerini arttırıcı olarak

(konferans, panel, sempozyum, belgesel, film vb. ) etkinlikler düzenlemek,

• Kardeş Şehirlerle İlişkileri yürütmek ve tanıtımlarını yapmak,

• Yerel gazeteleri ve ulusal basını izler ve ilgili haberleri arşiv olarak düzenler.

• Basınla ilgili araştırmalar yapmak ve yayınlamak.


2.9.2 Konseye Bağlı Kurullar

2.9.2.1 Basın ve Sosyal Medya Kurulu Başkanlığı

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Basın ve Sosyal Medya Kurulunun Görevleri

• ABB’ ne üye ülkelerin iletişim (basın) özgürlüğünün genişlemesine ve

gerçekleşmesine

• ABB’ ne üye ülkelerinin kamuoyunda daha etkin yer alması için panel,

sempozyum, sosyal etkinlik, basın açıklaması vb çalışmaları değerlendirip öneri

getirmek,

• Yayın organlarında ve haber bülteninde üyelerin daha fazla kendi ürünlerini

görmesine yönelik olarak şiir, çizim, makale, fotoğraf vb özel yetenekleri olan

üyelerle yayın organları arasında köprü işlevi yürütmek,

• Akademik, sosyal ve kültürel hizmetlerin kamuoyuyla paylaşımının sağlanması.

• Düzenlenen akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin izlenmesi, hazırlanan

haber bültenlerinin basınla paylaşılarak yayınlanmasının sağlanması.

• ABB üyeleri tarafından üretilen akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin

organizasyonunun sağlanması.

• İletişim, tanıtım ve medya ilişkileri konusunda danışmanlık yapmak,

• Etkinlik ve organizasyonlarda fotoğraf, kamera çekimi, kurgu grafik tasarım

işlemlerini yapmak ve bunları arşivlemek,

• Resmi yazı ile talep edilen uzman görüşü, özel röportaj, bilgi verme, haber ve

çekim taleplerinin yetkililerin izni dâhilinde karşılanmasını sağlamak

• İnternet sayfası içerik tasarımı ve güncellenmesi ile manşet haberlerinin girişini

sağlamak,

• ABB üye ülkelerini tanıtıcı; yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya çalışmalarının

koordinasyonunu sağlamak,

• Her türlü kamera ve fotoğraf çekimi ve haber yapımını koordine etmek ve süreci

yönetmek

• Sosyal medyadaki kurum hesaplarını yöneterek güncellemek,

• Sosyal medyadaki takip edilme oranlarının analizlerini yapıp raporlamak,

• Uluslararası teknolojik gelişmeleri ve kurum ile kuruluşların sosyal medya

iletişim yönetimlerini takip ederek, farklı ve başarılı iletişim çözümleri bulmak.

• Şahıs ve kuruluşların sosyal medyayı daha aktif kullanması için çalışmalar yapar.

• Kamuoyu araştırmaları yaptırır. Bu doğrultuda akademik ve bağımsız çalışma

grupları oluşturur, var olanları destekler

• Sosyal medya kullanıcıları için ders, kurs, seminer, konferans, panel, oturum gibi

faaliyetler düzenlemek.


• Sosyal Medya, Dijital Medya ve Mobil Medya ile ilgili araştırmalar yapmak ve

yayınlamak, medya sektöründeki yerini belirlemek ve bunun tanıtımı yapmak.

2.9.2.2 Dış İlişkiler Kurulu Başkanlığı

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Dış İlişkiler Kurulunun Görevleri

• ABB Üye ülkelerinin yayınlarına haber, yazı hazırlamak,

• ABB üye ülkeleri hakkında görsel, işitsel ve internet ortamında çıkan haber,

yorum ve eleştirileri izlemek, Üst Kurulu bilgilendirmek, acil müdahale

gerektiren haberler hakkında işlem başlatılması için gerekli düzenlemeleri ve

takibi yapmak,

• Basın haberleri, basın bültenleri ve basın bildirileri hazırlamak ve yayınlanması

amacıyla ilgili medya kuruluşlarına göndermek,

• Konseyin düzenlediği toplantı, konferans ve seminer gibi faaliyetlere ilişkin

haberleri basın kuruluşlarına ulaştırılması için gerekli önlemleri almak,

• Basın yayın organları tarafından yapılan çekim, röportaj, programa davet vb.

talepleri değerlendirerek, gerekli işlemlerini yürütmek,

• ABB üye ülkelerini tanıtmak amaçlı gazete, dergi, bülten, fotoğraf, film ve albüm

gibi yazılı, sesli, görsel ve dijital materyaller hazırlamak,

• ABB üye ülkelerinin her türlü fuar ve organizasyonlara katılması için gerekli

temasları sağlayarak yapılacak faaliyetleri organize etmek,

2.9.2.3 Bilim ve Teknoloji Kurulu Başkanlığı

Başkanın Görev Süresi 3 yıldır. Görevden alma ve atama yetkisi ABB Genel Sekreterliği

Yönetim Kurulu karar ve onayı ile olur. 6 geçici üye ise iki yıllık bir süreç için seçilirler.

Geçici üyelik 1 Ocak'ta başlar ve takip eden yılın 31 Aralığında sona erer. Seçimlerinde

coğrafi denge esas alınır. 7 üyesi olan Kurul’un görevleri şunlardır:

Bilim ve Teknoloji Kurulunun Görevleri

• ABB üye ülkelerinin ihtiyaç duyduğu broşür, davetiye, kart tasarımı vb. gibi tüm

görsel materyal ve grafik konularında ihtiyacı karşılamak,

• Sosyal medyada paylaşımı yapılacak içeriklerin görsel ihtiyaçlarının sağlanması,

• Bölgesel ve küresel rekabette mukayeseli üstünlük kazandıracak alanları tespit

edip bu alanlara yönelik tavsiyelerde bulunmak;

• Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik

kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit

edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla altyapı,


• insan kaynağı ve diğer tüm kaynakların geliştirilmesine yönelik araştırmalar

yaparak öneriler oluşturmak

• Bilim ve teknoloji ile ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme hedeflerini tespit

etmek,

• Programlama ve yürütme aşamalarında sektörler ve kuruluşlar arasındaki

koordinasyonu sağlamak,

• Bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmak, işletmek ve buna ilişkin standartları

takip etmek,

• Elektronik belge yönetim sistemi ve kurumsal kaynak planlaması hizmetini

kurmak ve işletmek.

• Basın ve yayın kuruluşlarının Kurum faaliyetleri konusundaki haberlerini

izlemek, analiz etmek ve arşivlemek; bunların Komisyona dağıtımını sağlamak,

gerekli görülenlere cevap hazırlamak.

• Kurulun faaliyetleriyle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek.


BÖLÜM 2-AVRASYA BARIŞ BİRLİĞİ

İLERLEME POLİTİKASI


BÖLÜM 2- AVRASYA BARIŞ BİRLİĞİ İLERLEME POLİTİKASI

1. TÜRK CUMHURİYETLERİNE DAİR POLİTİKAMIZ

1.1 Siyasi Açıdan Önerilerimiz

• Bağımsızlıklarının üzerinden otuz yıl geçmiş bulunan Kafkasya ve Orta Asya

ülkeleri hızla kalkınmaya çalışmakta ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak

için dünya sistemine entegre olmaya çalışmaktadırlar. Bu hızlı kalkınma istekleri

kendi çıkarlarını gözetmeksizin yapıldığı takdirde bağımsız ve egemen devlet

anlayışından uzaklaşacağı gibi kültür ve tarihi bakımından birbirlerine akraba

olan tüm ülkelerimizin birbirinden uzak kalmasına sebep olacaktır. Bu durumun

iyi algılanması ve Orta Asya Cumhuriyetlerimizin kendi çıkarlarını kollayıcı

imkânlar sunmak gerektiğini bilmeliyiz.

• Türk Cumhuriyetleri ile yeni ve ortak hedefler belirlenmesi küreselleşen bir

dünyada bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

• Orta Asya’daki Cumhuriyetler birbirlerinden farklı özellikleri olmasına rağmen

aynı kültürel değerlere sahiptirler ve bu ortak değerlerin ön plana çıkarılması

için kültürel ve tarihi paylaşımlar ve konferanslar ile somut çalışmalar

yapılmalıdır.

• Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasında bölgesel güç olmak için birlikte hareket

etmek ve bölgenin tarihi medeniyetler seviyesinde ortak bir geçmişe sahip

oldukları bilincini tüm ülkelere anlatmak gerektiği ve birbirine sıkı sıkıya bağlı

olunması gerektiği bilinmelidir.

• Ülkeler arasında ziyaretlerin sadece protokol ile değil, ülkelerdeki tüm siyasi

partilerin birbirleri ile temaslarıyla ve fikir alışverişleriyle birlikte STK’lar, basınyayın

organları, turizm şirketleri, kadın kuruluşları, meslek kuruluşları,

üniversiteler, belediyeler gibi kuruluşlar arasında yapılarak tarihi ve kültürel

birlikteliklerin daha geniş kitlelere anlatılması sağlanmalıdır.

• Bu coğrafyada kurulan Türk Keneşinin çalışmaları haricinde Avrasya’da ortak bir

merkezi teşkilat oluşturulması global dünyadan bağımsız olarak Avrasya’daki

ülkelerin birbirleri ile ikili ilişkilerini ve politikalarını belirlemesi ve

uygulanmasına katkıda bulunacaktır.

• Ülkelerin birbirlerine sımsıkı bağlanmasının birbirlerine verilecek sözlerin

tutulmasına bağlı olduğu bilinmelidir. Tutulamayacak ve yerine getirilemeyecek

hiçbir söz verilmemelidir.

• Ülkeler bazında öncelikler listesi tespit edilmeli, her ülkenin kendi koşullarına

uygun politikalar izlenmesine özel önem verilmelidir.


1.2. Ekonomik Açıdan Önerilerimiz

• Orta Asya ve Kafkasya’daki ülkelerde ortak bir para birimine geçilmesi gerekir,

bu ülkelerde yeni bir yatırım ve ticaret stratejisi geliştirmesi ve bu ülkelerdeki iş

adamlarının artık yabancı yatırımcı anlayışıyla değil birlik üyesi iş adamları

olarak yönelmeleri gerekmektedir.

• Birçok sanayileşmiş ülkede olduğu gibi, teşvik ve hibe programları için bir

Avrasya Sermaye Ajansının ve Sermaye Fonunun kurulması düşünülmektedir.

Avrasya Ticaret Merkezi kurulması tüm ihtiyaçlara cevap verebilecektir.

• Her yıl Avrasya İş Adamları zirvesi ve kurultayı düzenlenmeli ve stratejiler

geliştirilmelidir.

• İhtiyacı olan ülkelere yapılacak olan yardımlar için oluşturulacak olan fonlara bir

yasal düzenlenme getirilmeli ve kanun çıkarılmalıdır.

1.3 Eğitim, Kültür, Bilim, Spor ve Diğer Konular Açısından Önerilerimiz

• Her ülkenin kendi öğretim sistemi olmasıyla birlikte ortak bir eğitim modeli

geliştirilebilir ve eğitim modelinde yetiştirilecek olan gençlerin dünya ile

entegreli ancak kendi coğrafyasına hâkim bir anlayışla kendi standartları olan bir

eğitimle yetiştirilmeleri sağlanabilmelidir.

• Avrasya Enstitüleri kurularak akademisyen değişim programları yapılabilir.

• Sosyal Medya platformlarının dışa bağımlılıktan kurtarılarak Avrasya’ya özgü

yazılımların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Windows yerine Avrasya’nın kendi

veri tabanının ve yazılımlarının oluşturulması ve kendi uyduları aracılığı ile

internet sağlayıcıları ve hizmetlerinin verilmesi için gerekli alt yapıların

hazırlanması önem arz etmektedir.

• Avrasya Posta Birliği kurularak ilişkilerin daha hızlı ve üst düzeye çıkarılması

sağlanabilir.

• Avrasya Spor Federasyonu kurulmalı ve Avrasya Kupasının Dünyada önemli bir

yere gelmesi sağlanmalı, Spor müsabakaları sayesinde spor turizminin

arttırılması ve bölgenin ekonomik olarak gelişmesini sağlayacağı

düşünülmektedir.

• Uluslararası Spor müsabakaları Avrasya’daki ülkeler arasında düzenlenerek

ülkelerin birbirleri ile yakınlaşması amaçlanmaktadır.


2. TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNE DAİR POLİTİKAMIZ

2.1 Siyasi Açıdan Önerilerimiz

“Bizim Ruslarla olan ilişkimizde esas olarak kapitalizm aleyhine, yani komünizm

temellerinin kurulmasına temas dahi edilmemiştir. Kimse bize, görüşebilmek için komünist

olunuz veya olmaya mecbursunuz demediği gibi, sizinle dost olabilmek için komünist

olmaya karar verdik dememişizdir.„

Mustafa Kemal Atatürk

Kurtuluş savaşı sırasında SSCB ve Türkiye arasında birkaç siyasi ve askerî antlaşma

yapılmış, saldırmazlık pakt antlaşmasıyla siyasi olarak ortak düşmanlara mesaj verilmiştir.

16 Mart 1921 tarihinde imzalanan “Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması” ortak

tarihimize “Moskova Antlaşması” olarak geçen söz konusu belgenin, Türk-Rus ilişkilerinde

önemli bir yeri bulunmaktadır. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşundan bir yıl

sonra imzalanan bu antlaşma, dönemin şartları içinde taşıdığı siyasi önemin yansıra

günümüze kadar geçerliliğini koruyan hukuki sonuçlar da doğurmuştur. Ülkelerimiz

arasında 100 yıl önce temeli atılan dostluk ilişkileri, bölgedeki istikrarın, iki ülke halkının

gelişiminin ve refahının bu ilişkilere ciddi bir şekilde bağlı olduğu günümüzde özellikle

önem taşımaktadır.

Karadeniz ve Güney Kafkasya gibi jeopolitik önemi olan bölgelerde iki ülkenin coğrafi

teması ve stratejik amaçlarının bulunması tarafların güvenlik alanında yapacağı iş birliğinin

de önemini göstermektedir. Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesinin

barındırdığı risklere rağmen her alanda ciddi ilerlemeler kaydedilmiş ve bugün gelinen

noktada Rusya-Türkiye ilişkileri bölgenin sorunlarına birlikte çözüm üretebilecek

kapasiteye ulaşmıştır. Bugün Rusya ve Türkiye’nin beraber masaya oturarak Suriye krizine

çözüm üretmeye yönelik gösterdikleri girişim Ankara ve Moskova arasındaki iş birliği

potansiyelinin boyutlarını göstermektedir.

Güvenlik alanında iki ülkenin gerçekleştireceği iş birliği yalnızca Türkiye ve Rusya’nın değil

bu iki ülkenin söz sahibi olduğu birçok sahada daha istikrarlı bir durumun ortaya çıkmasını

sağlayabilir.

Türkiye ve Rusya Federasyonu, günümüzde ikili ve bölgesel düzeyde diyalog ve işbirliğini

sürdürmektedir. Bu işbirliği anlayışının önümüzdeki dönemde de ikili ilişkilerimizin yanı

sıra bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı yapacak şekilde devam edeceğine inanıyoruz.


2.2 Ekonomik Açıdan Önerilerimiz

Türkiye’nin Rusya ile ticaretinin çok büyük bir bölümünü ithal edilen doğalgaz oluştursa

da, her iki ülkede üretilen ürünlerin ithalat ve ihracatının da milyarlarca dolar değerinde

olduğu göz önünde tutulmalıdır.

Türkiye ve Rusya’nın ekonomik ilişkilerinin arasında öncelikle ticaret, enerji ve turizm

gelmektedir. Bölgedeki en önemli güç olan Türkiye ve Rusya’nın aralarındaki ticari

ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de Batı dünyasına olan bağlılığını azaltacaktır.

Türkiye, Rusya’nın enerji kaynaklarının Ortadoğu ve Avrupa pazarlarına ulaşması

noktasında kilit öneme sahip bir aktördür. Türkiye ve Rusya’nın özellikle ekonomi, güvenlik

ve enerji gibi alanlarda kuracakları iş birlikleri iki ülkenin diğer aktörlerle daha sağlıklı ve

güçlü bağlar kurabilmeleri için önemlidir.

• Enerji alanındaki iş birliği Türkiye’nin enerji temininde güven artışı sağlayacak ve

stratejik önemini artıracaktır.

• Başta turizm ve eğitim olmak üzere birçok farklı sektördeki iş birliği ise iki ülke

vatandaşları arasındaki bağların kuvvetlenmesini sağlayacak ve ilişkilerin

gelişmesine kapı aralayacaktır. Bunun yanında bu iş birliği alanlarında

gerçekleşen ilerleme, ortaya çıkaracağı güven ortamıyla iki ülke ilişkilerinde

farklı alanlardaki potansiyelin de açığa çıkmasını sağlayacaktır.

• Gümrüklerin kontrol altına alınması ve bankacılık sisteminin geliştirilmesi,

• Türkiye ve Rusya arasında sektörel kümelenmeler oluşturulmalı,

• Organize Sanayilerindeki üreticilerin, pazarlarının aracılardan çıkarılıp ortak bir

ticaret merkezi bünyesinde ürünlerin dünya pazarına satışlarının sağlanması,

• Her sektörden Türk şirketleri Rusya’ya yatırım yapmaya teşvik edilmeli, Rus

hükümeti ile bu konuda görüşmeler yapılarak gerekli kolaylıklar sağlanmalı ve

güvenceler alınmalıdır.

• Tarafların aralarında siyasi anlayış ve çıkar farklılıklarının farkında olmak

suretiyle sorumlu davranarak potansiyel iş birliği alanlarına yatırım yapması,

uzun vadede gerek Türkiye gerekse Rusya’nın faydasına olacaktır.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin her iki tarafa da kazanç sağlayan iş birliği alanlarının devamı, bu

ilişkilerin karar alıcılar tarafından potansiyel riskler de dikkate alınarak koordineli bir

şekilde yönetilmesine bağlıdır.


2.3 Eğitim, Kültür, Bilim ve Diğer Konular Açısından Önerilerimiz

Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerde gelişmekte olan eğitimdir. Her yıl binlerce Türk

öğrenci Rusya’nın çeşitli bölgelerindeki üniversitelerde eğitim almaktadır. Bu öğrencilerin

büyük bir kısmı Rusya’da faaliyet gösteren Türk şirketlerinde görev almakta ya da kendi

işini kurmaktadır.

Rusya’da eğitim gören Türk öğrencilerinin Moskova merkezli oldukça aktif bir de öğrenci

birliği bulunmaktadır. Aynı şekilde YTB’nin sağladığı burslar vasıtasıyla her yıl Türkiye’ye

Rusya’nın her bölgesinden onlarca öğrenci gelip üniversite seviyesinde eğitim almaktadır.

Arzu edilen seviyeye gelmemiş olsa da eğitim alanında iki ülke arasında ciddi bir

potansiyelin olduğu söylenebilir

• Türkoloji dâhil birçok alanda Türkiye’ye pek çok katkısı bulunabilecek Rus

üniversiteleri ve enstitüleri ile Türk üniversiteleri arasındaki iş birliği alanları

genişletilmelidir.

• İki ülkenin iş birliği alanlarının derinleşmesi ve genişlemesi için Türkiye’de

üniversitelerde mevcut bulunan Rusya ve Rus dili ile ilgili enstitüler ve ilgili

projelerin arttırılması, desteklenmesi sağlanmalıdır.

• Ankara ile Moskova’nın nükleer konusundaki iş birliğine benzer şekilde

Rusya’nın yardımıyla Türkiye’de uzay teknolojisi gibi stratejik alanlarda da

önemli atılımlar gerçekleştirilebilir.

• Rusya’dan bilim adamlarının getirilmesi ve desteklenmesi için hükümetler

arasında özel düzenlemeler yapılmalı, bu bilim adamları ile ilgili çalışmanın iki

taraflı alış veriş şeklinde olması ve ortak projeleri destekleyecek şekilde

yürütülmesi sağlanmalıdır.

• Türkiye'ye Rusya tarafından getirtilecek olan teknoloji ve Know - How'ların

seçiminin Türkiye’de TÜBİTAK'ın aktif rol alacağı ve Rusya Temel Araştırma Vakfı

(RFBR) ile birlikte ortak kurulabilecek olan Teknoloji Değerlendirme Merkezi

veya farklı bir kuruluş ismiyle tanımlanabilecek bir merkezde yapılması.

• Bilim ve teknolojiye katkı düzeyinin arttırılmasına yönelik Türkiye ve Rusya

arasında ortak bir İleri teknoloji ve bilim araştırma Merkezleri kurulması,

• Bilişim, İleri teknoloji malzemeleri, Biyoteknoloji, Uzay teknolojisi ve Nükleer

teknoloji alanları gibi jenerik teknolojilerinin dünya teknolojisi seviyesine

getirilmesi için teknoloji transferi ve ortak çalışmalar yapmak.


KURUMSAL DÜZENLEMELER VE POLİTİKA ÖNERİLERİMİZ

Türkiye ve Rusya bölge üstünde jeopolitik rekabetlerini doğal olarak sürdürecektir. Önemli

olan bu rekabetin makul sınırlar içinde tutulması, Rusya'nın Türkiye için sadece bir rakip

değil, aynı zamanda bir ortak olduğunun da görülmesidir.

Avrasya üye ülkelerinin hayati çıkarları gözetilerek ve Boğazların hassas olduğu bilinerek

sürdürülecek bir rekabet Türkiye’nin stratejik, siyasi ve ekonomik çıkarlarının korunmasına

çok daha fazla katkıda bulunacaktır.

Avrasya üye ülkelerdeki mevcut diplomatik ve ticari temsilciliklerimizi güçlendirmek

gerekmektedir. Ekonomik alanda rakibimiz olan ülkelerin yaptığı gibi Avrasya üye

ülkelerinin bazı önemli şehirlerinde ekonomik ve ticari temsilcilikler açılması oluşabilecek

sorunların çözümü açısından önemlidir.

Ekonomik konuların düzenli müzakeresi ile ilgili bir komisyonun Avrasya üye ülkeleri

arasında kurulması iş hacmimiz göz önünde bulundurulduğunda önemlidir. Bu komisyon

özellikle ikili ilişkilerdeki acil sorunları ele almalıdır.

Türkiye ve Rusya'nın AB ile ilişkileri çerçevesinde Türkiye ve Rusya arasında Serbest Ticaret

Anlaşması sürecinin başlatılması önemlidir. Rusya AB’den sonra Türkiye’nin en önemli dış

ticaret ortağıdır. Bununla birlikte Avrasya üye ülkeleriyle de Serbest Ticaret Anlaşmaları

yapılmalıdır.

Avrasya üye ülkelerindeki işadamlarının da Türkiye’deki serbest bölgelerde iş yapmaları

teşvik edilmelidir.

Ekonomik ilişkilerin gelişmesi açısından, hükümetlerin desteği çok önemlidir. Üst düzey

siyasi temasların düzenli bir şekilde yapılması ve hükümet dışı siyasi temasların arttırılması

(Parlamentolar arası Dostluk Grubu gibi) işadamlarımızın faaliyetlerini teşvik edecektir.

Rusya’ya ihracatımız gibi diğer ülkelere olan ihracatlarımız da çok önemli bir sorun da

standartlar alanında çıkmaktadır. Avrasya Barış Birliği statüsünde bölgeye uygun Avrasya

coğrafyasındaki üye ülkelerin ürünlerine yönelik yeni standartlar oluşturularak Avrasya

Standartları Temsilciliği açılması ile engellerin aşılması sağlanabilecektir.


2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

AVRASYA TARİH VE MEDENİYETLER DERNEĞİ

A T A M D E R

KÜTÜK NO: 06-139-185

Albania

Bulgaria

Georgia

Hungaria

KKTC

Libya

Mongolia

Turkmanistan

417

More magazines by this user
Similar magazines