30.06.2021 Views

Déclaration des Forces Révolutionnaire G-9 Familles et Alliés le 23 Juin 2021

An kreyòl.

An kreyòl.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ayibobo pou Jan Jak Desalin !

Ayibobo pou Capois la mort !

Ayibobo pou Charlemagne Peralt !

Ayibobo pou zanzèt nou yo kite goumen pou ban ou tè sa a, ki

se Ayiti cheri. Onè respè pou si la a kap viv lòt bò dlo yo, onè

respè pou moun kap viv nan katye popilè, onè respè pou pèp

Ayisyen an general.

Fòs Revolisyonè G9 an fanmi e alye, manyen youn manyen tout,

nou konstate depi plis pase 40 ans peyi ya kontrole pa yon ti

gwoup moun kifè e defè. Yo mete zam nan katye popilè yo pou

nou goumen younn ak lòt au profit de yo menm. Yo detwi

kochon kreyòl nou yo, yo kraze prodiksyon nasyonal nou an, yo

detwi sistèm edikatif nou an, pa gen la sante moun ap mouri

grangou, jenn fanm ak jenn gason lage nan prostitisyon. Tandi

ke kou nèg sa yo gen yon ti tèt fè mal yo kouri kite peyi ya al

pran swen aletranje, pèp la lage pou kont li.

La presse ak òganizasyon dwa moun yo ki vle fè nou parèt mal

nan je sosyete ya kòm pi gwo gang ak kriminèl, poutan yo pa

janm denonse moun ki ba nou zam yo, paske moun sa yo se

patron yo. Pèp Ayisyen zam sa yo nap gade la, se pou defann

nou kont tout moun ki mete nou nan sa nou ye la. Kote nèg yo

vle fè gen 2 Ayiti yon Ayiti an wo, yon Ayiti anba. Jodia peyi ya

rive nan yon kafou kote nap mande moun ki pi mal yo, moun yo

rele moun sal yo, moun yo rele bandi yo, oprime yo, jodia nap

mande pou nou fè yon sèl ak Fòs revolisyonè G9 an fanmi e alye,


manyen younn manyen tout pou nou delivre peyi sa a yon fwa

pou tout. Paske jodia sistèm peze souse sa rive nan bout li, Ayiti

pa kapab ankò (3 fwa)

PHTK ap fe Referandὸm ak eleksyon pou defann enterè

pèsonèl yo, Opozisyon bezwen tranzisyon pou yo vin volè , tout

Boujwa gen franchiz , yo pa peye taks , finalman pèp la lage pou

kont li, yo tout kont nou . Jounen Jodia lè a rive , nap itilize zam

nou kont yo tout.

Konsènan denye sèn dechoukay yo, pèp la grangou , pèp la nan

mizè, pèp la pa kapab ankὸ , yo jis al chache sak revyen yo de

dwa .

Fὸs revolisyonè G9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout

ap ankouraje pèp Ayisyen an kontinye al chache sak revyen yo

de dwa , se kὸb nou ki nan bank yo, se kὸb nou ki nan malèt

yo,se kὸb nou ki nan mezon machin yo, pa neglije al chache yo

Ayibobo pou Ayiti ᵎᵎᵎ

Libète ou lamὸᵎᵎᵎ

Fὸs Revolisyone

G9 an fanmi e Alye

Manyen youn Manyen tout.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!