30.06.2021 Views

Déclaration des Forces Révolutionnaire G-9 Familles et Alliés le 23 Juin 2021

An kreyòl.

An kreyòl.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

manyen younn manyen tout pou nou delivre peyi sa a yon fwa

pou tout. Paske jodia sistèm peze souse sa rive nan bout li, Ayiti

pa kapab ankò (3 fwa)

PHTK ap fe Referandὸm ak eleksyon pou defann enterè

pèsonèl yo, Opozisyon bezwen tranzisyon pou yo vin volè , tout

Boujwa gen franchiz , yo pa peye taks , finalman pèp la lage pou

kont li, yo tout kont nou . Jounen Jodia lè a rive , nap itilize zam

nou kont yo tout.

Konsènan denye sèn dechoukay yo, pèp la grangou , pèp la nan

mizè, pèp la pa kapab ankὸ , yo jis al chache sak revyen yo de

dwa .

Fὸs revolisyonè G9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout

ap ankouraje pèp Ayisyen an kontinye al chache sak revyen yo

de dwa , se kὸb nou ki nan bank yo, se kὸb nou ki nan malèt

yo,se kὸb nou ki nan mezon machin yo, pa neglije al chache yo

Ayibobo pou Ayiti ᵎᵎᵎ

Libète ou lamὸᵎᵎᵎ

Fὸs Revolisyone

G9 an fanmi e Alye

Manyen youn Manyen tout.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!