09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dodatek edukacyjny

„Kroniki Tygodnia”

na rok szkolny 2021/2022
SZKOŁY

NABÓR 2021/2022

„LIDER”

w Zamościu

Technikum „LIDER”

LO „LIDER”

ê BEZPŁATNA NAUKA

ê MAŁA I BEZPIECZNA SZKOŁA!

ê CIEKAWA OFERTA!

ê NAJLEPSZA W REGIONIE

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA!

www.cuslider.edu.pl

84 639 11 63

ul. Partyzantów 21

DOBRE SZKOŁY? PO PROSTU... LIDER!

Technikum „LIDER”

– gastronomia

– hotelarstwo

– logistyka

(rozszerzenia:

j. angielski, biologia, geografia)

LO „LIDER”

klasa ogólna

(rozszerzenia:

j. angielski, biologia, geografia)

1. darmowe podręczniki? – tak.

2. nauka za darmo? – tak, bo

a) wpisowe – nigdy,

b) wpłata na RR – nigdy,

c) opłaty – nigdy,

d) czesne – nigdy.

3. przyjazna szkoła? – tak.

4. dodatkowe zajęcia – tak.

5. wycieczki – tak.


CENTRUM KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO

I USTAWICZNEGO

w Zamościu

ul. Partyzantów 14

tel. 84 62 713 60

tel. kom. 533 48 48 48

www.ckziu.zamosc.pl

e-mail: centrum@ckziu.zamosc.pl

CKZiU to:

Liceum Ogólnokształcące

(po ZSZ, Gimnazjum, SP)

Branżowa Szkoła II stopnia

Szkoły Policealne

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Oferujemy wiele

ciekawych zawodów

50% zajęć

przez internet

Szkoły Stacjonarne

BEZPŁATNE ZAJĘCIA

TRZY DNI W TYGODNIU

Szkoły Zaoczne

BEZPŁATNE ZAJĘCIA

DWA DNI W TYGODNIU


SZKOŁA POLICEALNA –

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE

im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA.

ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

ORAZ POZOSTAŁE OSOBY W DOWOLNYM WIEKU.

Obecnie, kształcimy i ZAPRASZAMY, do nauki

w naszej placówce, która prowadzi zajęcia

w systemie dziennym, stacjonarnym oraz zaocznym.

Oferując naukę w zawodach:

Kształcenie w systemie dziennym:

technik elektroradiolog (2,5 roku)

technik farmaceutyczny (2,5 roku)

technik masażysta (2 lata)

technik usług kosmetycznych (2 lata)

Kształcenie w formie stacjonarnej (3 razy w tygodniu):

terapeuta zajęciowy (2 lata)

podolog (2 lata) NOWOŚĆ

Kształcenie w formie zaocznej (sobota-niedziela):

technik usług kosmetycznych (2 lata)

opiekun medyczny (1,5 roku)

asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok)

Zamość, ul. Partyzantów 20, tel. 84 639 29 10

sekretariat@mszzamosc.pl


II LICEUM

SZKOŁĄ

DLA CIEBIE

Stawiamy na ROZWÓJ,

WSPARCIE i KREATYWNOŚĆ

Dlaczego II LO?

Życzliwa atmosfera

Stwarzanie warunków do rozwoju

Największa w mieście oferta języków

obcych: angielski, niemiecki, hiszpański,

francuski, włoski, rosyjski i łacina

Atrakcyjne projekty i konkursy

Innowacje pedagogiczne

Wymiany międzynarodowe

Erasmus+

Współpraca z sześcioma

uczelniami wyższymi

Wolontariat,

akcje charytatywne

Dobra baza i lokalizacja

Bezpieczeństwo

KLASY:

2 Matematyczno-informatyczna

2 Językowa

2 Humanistyczna

2 Europejska

2 Biologiczno-chemiczna

2 Menadżerska

ZAPRASZAMY

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

ul. Partyzantów 68, 22-400 Zamość

www.2lozamosc.pl


Nowy budynek w nowym

miejscu. Duży, przestronny,

nowocześnie wyposażony,

w dogodnej lokalizacji

w centrum miasta.

Świetnie i nowocześnie

wyposażona pracownia

komputerowa ze stanowiskiem

dla każdego ucznia.

Nowocześnie wyposażona

Pracownia językowa ze

stanowiskiem dla każdego

ucznia.

Sala gimnastyczna

przystosowana do gry w siatkówkę,

koszykówkę i piłkę nożną.

Siłownia wyposażona

w najnowocześniejszy sprzęt

do ćwiczeń.


ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH

I OCHRONY ŚRODOWISKA

im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu

ul. Browarna 1, 22-470 Zwierzyniec

tel. 84 687 20 20

e-mail.zsdios@interia.pl

KSZTAŁCI MŁODZIEŻ

NA KIERUNKACH:

l technik ochrony środowiska

l technik geodeta

l technik informatyk

l technik technologii drewna

www.zsdios.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 4

w Hrubieszowie

ul. Dwernickiego 10, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 29 86

e-mail: zs4hrubieszow@op.pl

OFERTA EDUKACYJNA:

REKRUTACJA 2021/2022

BRANŻOWA

SZKOŁA I STOPNIA

– nauka trwa 3 lata

Rolnik

Ogrodnik

TECHNIKUM

– nauka trwa 5 lat

Technik Agrobiznesu

Technik Rolnik

Technik Ogrodnik

OSOBY DOROSŁE ZAPRASZAMY

NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Osoby dorosłe zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacjach:

ROL.04 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ – (zawód) ROLNIK

ROL.05 – ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE

(zawód) TECHNIK AGROBIZNESU

Szkoła umożliwia w trakcie nauki zdobycie dodatkowych uprawnień:

bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii ,,T’’ kurs kombajnisty kurs chemizacyjny

www. zs4.hru.pl


ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 4 w Hrubieszowie

ul. Grabowiecka 18 J, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 29 86

e-mail: zs4hrubieszow@op.pl, www. zs4.hru.pl

Zespół Szkół nr 4 w Hrubieszowie to szkoła

z 60-letnią tradycją, znana jako szkoła rolnicza.

Region, w którym mieszkamy, wymaga od

młodych ludzi kreatywności, sporej zaradności

w stwarzaniu sobie miejsc pracy. Wychodząc naprzeciw

tym oczekiwaniom, nasza szkoła ciągle

wzbogaca się o nowe kierunki kształcenia, dostosowując

je do potrzeb lokalnej społeczności.

Uwzględniając położenie geograficzne, warunki

przyrodnicze naszego regionu, dające możliwość

uprawy wielu roślin rolniczych o dużym znaczeniu

gospodarczym, nasza szkoła oferuje kierunki

kształcenia, które pozwolą młodym ludziom

samodzielnie prowadzić gospodarstwa rolne,

założyć działalność gospodarczą w branży agrobiznesu.

ZACHĘCAMY DO PODJĘCIA NAUKI

W NASTĘPUJĄCYCH TYPACH SZKÓŁ:

w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodzie ROL-

NIK

w Technikum w zawodzie TECHNIK AGROBI-

ZNESU.

Osoby dorosłe zapraszamy do podjęcia nauki

na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

w kwalifikacji ROL.04 – prowadzenie produkcji

rolniczej

oraz ROL.05 – organizacja i prowadzenie

przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Kończąc Branżową Szkołę I Stopnia,

w której nauka trwa 3 lata, uczniowie otrzymują

świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom

wykwalifikowanego rolnika. Mają możliwość

kontynuowania nauki w Branżowej Szkole

II stopnia, która daje kolejne możliwości, a mianowicie

uzyskanie średniego wykształcenia ogólnego,

możliwość zdawania matury, przystąpienie

do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie i uzyskanie tytułu zawodowego technika

rolnika lub technika agrobiznesu.

Podejmując naukę w 5-letnim technikum

młodzież zdobywa wykształcenie średnie oraz

wiedzę zawodową, która potwierdzana jest egzaminem

zawodowym. Uczniowie mogą przystąpić

do egzaminu maturalnego i kontynuować

naukę na wyższych uczelniach.

Każdy absolwent szkoły podstawowej, który

podejmie naukę w naszej szkole, otrzyma

solidne wykształcenie zawodowe oraz ogólne.

Absolwent Technikum nabędzie umiejętności

samodzielnego założenia i zarządzania firmą.

Znajomość podstaw rachunkowości i finansów

oraz wykorzystanie przepisów prawa pozwoli

mu na umiejętne korzystanie z funduszy Unii

Europejskiej.

Kończąc szkołę, absolwent będzie przygotowany

do podjęcia pracy nie tylko we własnym

gospodarstwie rolnym, ale również w firmach

związanych z branżą agrobiznesu, która wspiera

rozwój rolnictwa i gospodarstw rolnych. Nasi

uczniowie odbywają również bezpłatny kurs

prawa jazdy kat. T. Mają możliwość ukończenia

ważnych dla zawodu kursów, np. chemizacyjnego

czy kombajnisty. Mogą też uczestniczyć w

szkoleniach z zakresu wprowadzania nowych

metod uprawy, najnowszych odmian roślin

uprawnych.


REKRUTACJA

LICEUM

W ŁASZCZOWIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Stanisława Kostki Starowieyskiego

ul. Chopina 8, tel. 84 661 10 33

godz. 15.00

DZIEŃ OTWARTY

ON LINE 28 KWIETNIA

PROFIL:

Mundurowy

Matematyczno-techniczny

Dziennikarsko-Humanistyczny

Medyczno-przyrodniczy

Psychologiczno-pedagogiczny

Prawniczy

własny

Darmowy dowóz uczniów do szkoły

Stypendia już od 1 klasy

(nawet 200 PLN/m-c)

Wymiany

międzynarodowe

www.zsp.laszczow.plI PrywatneTechnikum Hotelarskie w Zamościu, ul.

I PrywatneTechnikum Krasnobrodzka 22a, Hotelarskie 22-400 Zamość, w Zamościu, ul.

tel. 84 I PrywatneTechnikum 638 98 Krasnobrodzka 46, mail: technikum@halej.pl, 22a, Hotelarskie 22-400 Zamość, w Zamościu, www.halej.pl ul.

tel. 84 I PrywatneTechnikum 638 98 Krasnobrodzka 46, mail: technikum@halej.pl, 22a,

Hotelarskie

22-400 Zamość,

w Zamościu, www.halej.pl ul.

tel. ‣ 84 Szkoła 638 98

Krasnobrodzka oferuje 46, mail: kształcenie technikum@halej.pl,

22a, 22-400 o profilu: Zamość,

www.halej.pl

Technik tel. ‣ 84 Szkoła 638 hotelarstwa 98 oferuje 46, mail:

kształcenie technikum@halej.pl, o profilu: www.halej.pl

Technik Szkoła hotelarstwa żywienia

oferuje

i usług

kształcenie

gastronomicznych

profilu:

Technik ‣ Szkoła

żywienia hotelarstwa oferuje i usług kształcenie gastronomicznych o profilu:

Technik hotelarstwa żywienia usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

‣ NOWOŚĆ! Akredytacja na lata 2021-2027 – wyjazdy na

‣ praktyki NOWOŚĆ! zawodowe Akredytacja do Niemiec, na lata Grecji, 2021-2027 Hiszpanii – wyjazdy w ramach na

praktyki programu NOWOŚĆ! zawodowe Erasmus+

Akredytacja do Niemiec, na lata Grecji, 2021-2027 Hiszpanii wyjazdy w ramach na

‣ programu praktyki NOWOŚĆ! zawodowe Erasmus+ Akredytacja do Niemiec, na lata Grecji, 2021-2027 Hiszpanii – wyjazdy ramach na

praktyki programu zawodowe Erasmus+ do Niemiec, Grecji, Hiszpanii w ramach

programu Erasmus+

‣ NOWOŚĆ! Klasa patronacka Hansa-Park

Innowacyjny ‣ NOWOŚĆ! system Klasa kształcenia patronacka dualnego Hansa-Park w Hansa-Park:

Innowacyjny NOWOŚĆ! Klasa patronacka Hansa-Park

2 tygodniowe

system praktyki kształcenia w ramach dualnego akredytacji w Hansa-Park: Erasmus+

2

Innowacyjny ‣ NOWOŚĆ! system Klasa kształcenia patronacka dualnego Hansa-Park

Hansa-Park:

3 tygodniowe

tygodniowe praktyki

praktyki w ramach

ramach

III i IV klasie akredytacji

akredytacji

– Erasmus+

Innowacyjny Erasmus+

3 system kształcenia dualnego w Hansa-Park:

wynagrodzenie tygodniowe praktyki 1200-1500 w III III

Euro i IV klasie –

2 IV klasie wynagrodzenie

tygodniowe praktyki w ramach akredytacji Erasmus+

wynagrodzenie

Praca dla absolwentów!!! 1200-1500 Euro

3 tygodniowe praktyki 1200-1500 w III Euro

Praca dla absolwentów!!!

i IV klasie –

Praca wynagrodzenie dla absolwentów!!! 1200-1500 Euro

‣ NOWOŚĆ! Kształcenie dualne w praktyce -

Praca dla absolwentów!!! ‣ projekt NOWOŚĆ! EFS na lata Kształcenie 2020-2023 dualne w praktyce -

projekt Darmowe NOWOŚĆ! EFS kursy

na podnoszące lata Kształcenie 2020-2023 kwalifikacje dualne zawodowe:

praktyce projekt ‣ Darmowe Kurs cukierniczy NOWOŚĆ! EFS kursy na podnoszące lata Kształcenie 2020-2023 kwalifikacje dualne zawodowe: w praktyce -

Darmowe

projekt Kurs kuchni cukierniczy EFS kursy bezglutenowej, na podnoszące lata 2020-2023 bezlaktozowej, kwalifikacje zawodowe: wegańskiej

Darmowe Kurs cukierniczy asystenta kuchni

kursy bezglutenowej, ds. podnoszące fakturowania bezlaktozowej, kwalifikacje zawodowe: wegańskiej

Kurs kuchni cukierniczy barman-mixer asystenta

bezglutenowej, ds. fakturowania Level A bezlaktozowej, wegańskiej

Kurs asystenta kuchni barman-mixer bezglutenowej, ds. fakturowania

PŁATNE Level A bezlaktozowej, wegańskiej

Kurs PŁATNE

barman-mixer

STAŻE PO UKOŃCZENIU KURSU.

asystenta STAŻE ds. fakturowania Level

PO

A

UKOŃCZENIU KURSU.

PŁATNE Kurs barman-mixer

STAŻE Level PO A UKOŃCZENIU KURSU.

‣ CZESNE 0ZŁ!

Jedyna ‣ CZESNE opłata 0ZŁ! to 200zł ROCZNIE

PŁATNE STAŻE

które pokrywa

PO UKOŃCZENIU KURSU.

Jedyna CZESNE opłata 0ZŁ! to 200zł ROCZNIE które pokrywa

ubezpieczenie ucznia oraz wszelkie inne opłaty

Jedyna

ubezpieczenie ‣ CZESNE opłata

ucznia 0ZŁ! to 200zł

oraz

ROCZNIE

wszelkie

które

inne

pokrywa

administracyjne.

opłaty

ubezpieczenie Jedyna administracyjne. opłata ucznia to 200zł oraz ROCZNIE wszelkie które inne pokrywa opłaty

administracyjne.

ubezpieczenie ucznia oraz wszelkie inne opłaty

Uczniowie którzy osiągnęli średnią 4.75 otrzymują

administracyjne.

stypendium Uczniowie naukowe którzy osiągnęli w wysokości średnią 180 zł 4.75 miesięcznie. otrzymują

Uczniowie

stypendium naukowe którzy osiągnęli w wysokości średnią 180 zł 4.75

miesięcznie. otrzymują


I Prywatne Technikum Hotelarskie

-

-

-

-

U cz-

-

-

-

-

-

-

I PRYWATNE TECHNIKUM HOTELARSKIE

w Zamościu

ul. Krasnobrodzka 22a, 22-400 Zamość

tel. 84 638 98 96

www.halej.pl


• 20 lat tradycji klas mundurowych

• Najlepsze warunki do realizacji szkoleń ogólno wojskowych

• Doskonała infrastruktura:

DYDAKTYCZNA SPORTOWA CYFROWA

• Niskie koszty zakwaterowania w internacie

• Realizacja projektów MON

• Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DUBIENCE

zaprasza do

KLASY MUNDUROWEJ

tel. 82 566 80 65 e-mail: lo.dubienka@vp.pl

TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Dołącz

do najlepszych

• 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy

• 24 Batalion OT • WKU w Chełmie • NOSG w Chełmie

www.lodubienka.pl/rekrutacja


ELEKTRYK – SZKOŁA DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

Absolwencie Szkoły Podstawowej!

Nadeszła pora na podjęcie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia. Jesteśmy szkołą

ze 100 letnią tradycją. Kształcimy kolejne pokolenia młodych ludzi, otwartych i ciekawych

świata. Naszym uczniom gwarantujemy dobrze płatne i poszukiwane zawody z branży elektrycznej,

informatycznej i energetycznej. Wysoki poziom kształcenia umożliwi podjęcie studiów

na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich. Dajemy możliwość zdobywania licznych

certyfikatów zawodowych oraz realizacji swoich marzeń i pasji. W roku szkolnym 2021/2022

przygotowaliśmy ofertę edukacyjną w następujących klasach: technik elektronik, technik energetyk,

technik elektryk, technik informatyk, technik programista. Czekają na Was również klasy

liceum: klasa medyczno-sportowa i klasa psychologiczno-społeczna.

technik elektryk klasa patronacka

technik informatyk

technik programista

technik elektronik

technik energetyk klasa patronacka

profile dostosowane

do potrzeb rynku pracy

zdobycie renomowanych,

bardzo dobrze płatnych

zawodów

doskonała lokalizacja,

kilka minut od dworca

busów i PKS

współprca z firmami

lokalnymi i krajowymi

KLASY

medyczno-sportowe

– profil piłki nożnej, klasa

patronacka KS HETMAN

– profil piłki siatkowej

psychologiczno-społeczna

elektryk

elektronik

elektromechanikZOSTAŃ UCZNIEM SMS ZAMOŚĆ

TWORZYMY NAJLEPSZĄ SZKOŁĘ SPORTOWĄ

KLASY

pływacka

piłki nożnej

piłki ręcznej

akrobatyczna

ogólnorozwojowa

Sekretariat 84 639 71 00

Dyrektor 519 053 652

ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość

www.smszamosc.pl

dyrektor@smszamosc.pl

sekretariat@smszamosc.pl

smszamosc@gmail.com

/smszamoscSZKOŁA PODSTAWOWA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

ZESPOŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

im. prof. Zofii Sękowskiej

w Hrubieszowie

Strona fb: https://www.facebook.com/pzpshrubieszow

ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 24 55


WYŻSZA SZKOŁA

EKONOMII I INNOWACJI

W LUBLINIE

STUDIA Iº LICENCJACKIE

•ADMINISTRACJA •BEZPIECZEŃSTWO

WEWNĘTRZNE •EKONOMIA •ZARZĄDZANIE

•FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ •PEDAGOGIKA

•PIELĘGNIARSTWO •PSYCHOLOGIA

STUDIA INŻYNIERSKIE

•INFORMATYKA •TRANSPORT

•LOGISTYKA •MECHATRONIKA

STUDIA IIº I MGR. JEDNOLITE 5-LETNIE

•ADMINISTRACJA •EKONOMIA

•INFORMATYKA •PEDAGOGIKA

•PIELĘGNIARSTWO

•PSYCHOLOGIA •TRANSPORT

•ZARZĄDZANIE

WWW.WSEI.LUBLIN.PL


Znajdź studia dla siebie

WSEI Lublin

REKRUTACJA

2021/2022ZOSTAŃ UCZNIEM SMS ZAMOŚĆ

TWORZYMY NAJLEPSZĄ SZKOŁĘ SPORTOWĄ

Sekretariat 84 639 71 00

Dyrektor 519 053 652

ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość

www.smszamosc.pl

dyrektor@smszamosc.pl

sekretariat@smszamosc.pl

smszamosc@gmail.com

/smszamosc


Dzieciom zapewniamy

4-8 osobowe zespoły sprzyjające indywidualizacji pracy z dzieckiem.

Zalety:

l kompleksowa terapia stymulująca rozwój dziecka we wszystkich strefach,

l nowoczesne metody pracy wspierające rozwój społeczno-emocjonalny,

l zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,

l zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, neurologopedą,

l nauka przez zabawę,

l zajęcia terapeutyczne ukierunkowane na komunikowanie się,

l arteterapia, muzykoterapia, terapia ręki, fizjoterapia,

l integracja sensoryczna,

l ciepła i sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa atmosfera,

l praca w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny przygotowany

dla każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami intelektualnymi oraz podstawą programową.

Rodziców zainteresowanych rekrutacją do Przedszkola prosimy o kontakt

telefoniczny 84 665 94 40 lub osobisty z dyrekcją

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lub.

ul. Wesoła 1, 22-660 Tomaszów Lub.

www.soswtomaszowlub.edupage.org


l edukacja od 3 do 24 roku życia

l ciągłość kształcenia na kolejnych etapach

edukacyjnych

l komfort nauki w mniej licznych klasach

l jednozmianowy system nauki

l całodobowa opieka w internacie

l kadra przygotowana do pracy z dzieckiem

niepełnosprawnym

l zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój dziecka

logopedia/logorytmika/integracja sensoryczna/

muzykoterapia/fizjoterapia/terapia ręki/

gimnastyka korekcyjna/biblioterapia

l wsparcie

neurologopedy/psychologa/pedagoga

surdopedagoga/tyflopedagoga

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA l

PRZEDSZKOLE SPECJALNE l

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA l

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJACA DO PRACY l

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA l

w zawodzie:

kucharz -

pracownik -

pomocniczy obsługi hotelowej -

l system monitoringu

zapewniający bezpieczeństwo

l bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

l opieka w świetlicy szkolnej


ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 4 w Hrubieszowie

ul. Grabowiecka 18 J, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 29 86

e-mail: zs4hrubieszow@op.pl, www. zs4.hru.pl

Zespół Szkół nr 4 w Hrubieszowie to szkoła

z 60-letnią tradycją, znana jako szkoła rolnicza.

Region, w którym mieszkamy, wymaga od

młodych ludzi kreatywności, sporej zaradności

w stwarzaniu sobie miejsc pracy. Wychodząc naprzeciw

tym oczekiwaniom, nasza szkoła ciągle

wzbogaca się o nowe kierunki kształcenia, dostosowując

je do potrzeb lokalnej społeczności.

Uwzględniając położenie geograficzne, warunki

przyrodnicze naszego regionu, dające możliwość

uprawy wielu roślin rolniczych o dużym znaczeniu

gospodarczym, nasza szkoła oferuje kierunki

kształcenia, które pozwolą młodym ludziom

samodzielnie prowadzić gospodarstwa rolne,

założyć działalność gospodarczą w branży agrobiznesu.

ZACHĘCAMY DO PODJĘCIA NAUKI

W NASTĘPUJĄCYCH TYPACH SZKÓŁ:

Branżowej Szkole I Stopnia w zawodzie ROL-

NIK

Technikum w zawodzie TECHNIK AGROBI-

ZNESU.

Osoby dorosłe zapraszamy do podjęcia nauki

na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

w kwalifikacji ROL.04 – prowadzenie produkcji

rolniczej

oraz ROL.05 – organizacja i prowadzenie

przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Kończąc Branżową Szkołę I Stopnia,

w której nauka trwa 3 lata, uczniowie otrzymują

świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom

wykwalifikowanego rolnika. Mają możliwość

kontynuowania nauki w Branżowej Szkole

II stopnia, która daje kolejne możliwości, a mianowicie

uzyskanie średniego wykształcenia ogólnego,

możliwość zdawania matury, przystąpienie

do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie i uzyskanie tytułu zawodowego technika

rolnika lub technika agrobiznesu.

Podejmując naukę w 5-letnim technikum

młodzież zdobywa wykształcenie średnie oraz

wiedzę zawodową, która potwierdzana jest egzaminem

zawodowym. Uczniowie mogą przystąpić

do egzaminu maturalnego i kontynuować

naukę na wyższych uczelniach.

Każdy absolwent szkoły podstawowej, który

podejmie naukę w naszej szkole, otrzyma

solidne wykształcenie zawodowe oraz ogólne.

Absolwent Technikum nabędzie umiejętności

samodzielnego założenia i zarządzania firmą.

Znajomość podstaw rachunkowości i finansów

oraz wykorzystanie przepisów prawa pozwoli

mu na umiejętne korzystanie z funduszy Unii

Europejskiej.

Kończąc szkołę, absolwent będzie przygotowany

do podjęcia pracy nie tylko we własnym

gospodarstwie rolnym, ale również w firmach

związanych z branżą agrobiznesu, która wspiera

rozwój rolnictwa i gospodarstw rolnych. Nasi

uczniowie odbywają również bezpłatny kurs

prawa jazdy kat. T. Mają możliwość ukończenia

ważnych dla zawodu kursów, np. chemizacyjnego

czy kombajnisty. Mogą też uczestniczyć w

szkoleniach z zakresu wprowadzania nowych

metod uprawy, najnowszych odmian roślin

uprawnych.


ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 4

w Hrubieszowie

ul. Grabowiecka 18 J, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 29 86

e-mail: zs4hrubieszow@op.pl

OFERTA EDUKACYJNA:

REKRUTACJA 2021/2022

BRANŻOWA

SZKOŁA I STOPNIA

– nauka trwa 3 lata

Rolnik

Ogrodnik

TECHNIKUM

– nauka trwa 5 lat

Technik Agrobiznesu

Technik Rolnik

Technik Ogrodnik

OSOBY DOROSŁE ZAPRASZAMY

NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Osoby dorosłe zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacjach:

ROL.04 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ – (zawód) ROLNIK

ROL.05 – ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE

(zawód) TECHNIK AGROBIZNESU

Szkoła umożliwia w trakcie nauki zdobycie dodatkowych uprawni

bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii ,,T’’ kurs kombajnisty kurs chemizacy

www. zs4.hru.pl


Zdobądź wykształcenie, rozwijaj pasje,

a znajdziesz dobrą i pewną pracę.

kelnerskich

Szkoła Branżowa I Stopnia

krawiec, cukiernik, fryzjer, sprzedawca,

kucharz, piekarz, ślusarz, stolarz, tapicer,

mechanik- monter maszyn i urządzeń

mechanik pojazdów samochodowych,

operator obrabiarek skrawających i inne

Szkoła Policealna - technik administracji

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

dla dorosłych

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Przygotowanie i wytwarzanie dań

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Z A P R A S Z A M Y


m SZKOŁA PODSTAWOWA m SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

m OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY m REHABILITACJA 25 PLUS

ZESPÓŁ SZKÓŁ

SPECJALNYCH W BIŁGORAJU

ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj

PRACOWNIE W SZKOLE:

◘ komputerowa i organizacji czasu wolnego

◘ kulinarna i gospodarstwa domowego

◘ krawiecka i rękodzieła

◘ stolarsko- modelarska

◘ ceramiki i arteterapii

◘ arteterapii

Misją szkoły jest przygotowanie uczniów

i wychowanków do samodzielności

i aktywności, uwzględniając

ich indywidualne możliwościi potrzeby.

Pragniemy zapewnić im poczucie

bezpieczeństwa, akceptacji, godności,

pewności siebie i sukcesu.

NASZA SZKOŁA OFERUJE UCZNIOM:

terapię behawioralną, dogoterapię, terapię psychologiczną, terapię logopedyczną, ruchową,

integrację sensoryczną, terapię K. Johansena, terapię opartą na Metodzie Krakowskiej,

zajęcia z samoobsługi, alpakoterapię, muzykoterapię, hipoterapię.

tel. 502 350 931, tel. fax 84 627 49 64

www.zss.bilgo.pl


Zespół Szkół Zawodowych

i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Z

espół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

jest jedyną w regionie placówką o tak różnorodnych

kierunkach kształcenia na poziomie szkoły średniej. Najlepsi

uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, wielu

osiąga sukcesy w olimpiadach na szczeblu centralnym i

okręgowym. W skład ZSZiO w Biłoraju wchodzi Technikum,

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1, Liceum Ogólnokształcące

dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna.

W technikum młodzież kształci się w następujących

zawodach:

à technik żywienia i usług gastronomicznych,

à technik usług kelnerskich,

à technik hotelarstwa,

à technik przemysłu mody,

à technik organizacji turystyki,

à technik mechanik,

à technik reklamy,

à technik usług fryzjerskich,

à technik handlowiec.

W branżowej szkole I stopnia młodzież kształci się

w zawodach:

à ślusarz,

à kucharz

à piekarz,

à mechanik pojazdów samochodowych,

à fryzjer,

à cukiernik,

à sprzedawca,

à mechanik – monter maszyn i urządzeń

à i innych zgodnie z umową ucznia (młodocianego pracownika)

z pracodawcą.

Szkoła policealna kształci w zawodzie technik administracji.

Ponadto ZSZiO w Biłgoraju oferuje możliwość podnoszenia kwalifikacji

i umiejętności w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych

w kwalifikacji - projektowania i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

Zajęcia praktyczne młodzieży uczącej się w branżowej szkole

I stopnia, w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych,

fryzjer, cukiernik, piekarz, kucharz, stolarz i sprzedawca także

odbywają się w oparciu o porozumienia z pracodawcami. Umowy

o kształcenie praktyczne młodocianych pracowników uczących

się w szkole zawierane są z lokalnymi pracodawcami na cały cykl

kształcenia – okres trzech lat. W 2017 roku zostało podpisane

porozumienie o utworzeniu klasy patronackiej z firmą BLACK

RED WHITE.

Oprócz obowiązkowych zajęć prowadzone są w szkole

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz zajęcia

wyrównawcze.

Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami: fryzjerskimi,

wizażu, handlową, sterowania obrabiarkami numerycznymi,

informatycznymi, językowymi oraz profesjonalnym studiem nagrań

i reżyserii dźwięku.

Do dyspozycji uczniów szkoły jest nowoczesne boisko wielofunkcyjnym

oraz internat. Uczniowie szkoły mogą korzystać

z obiadów w internacie.

W szkole realizowanych jest szereg projektów finansowanych

z funduszy unijnych, dzięki czemu baza dydaktyczna szkoły systematycznie

powiększa się, a uczniowie mają możliwość wyjazdów

zagranicznych w celu odbycia praktyk zawodowych między innymi

do: Hiszpanii, Grecji, Niemiec oraz Czech.

Absolwenci ZSZiO nie mają problemów ze znalezieniem

zatrudnienia lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Materiał nadesłany


CENTRUM

TERAPEUTYCZNO

-REHABILITACYJNE

Alicja Bosak

ZAMOŚĆ ul. Szwedzka 18

tel. 519 105 311

505 972 050

BIŁGORAJ ul. Długa 75

tel. 570 760 506, 570 760 505

ZWIERZYNIEC ul. Armii Krajowej 7

tel. 535 502 794

TOMASZÓW LUBELSKI

ul. Kościuszki 24

tel. 532 734 681, 694 485 094

505 972 033

OBSZA 35 B

tel. 694 485 094, 532 734 680

l PORADNIE PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI I DOROSŁYCH

l OŚRODKI ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ

I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

l OŚRODKI REHABILITACJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH

l PORADNIE LOGOPEDYCZNE

l REHABILITACJA AMBULATORYJNA

SZCZEBRZESZYN

ul. Plac Kościuszki 28

tel. 530 353 446

Zabiegi refundowane przez NFZ

Szczegóły można znaleźć również na stronie internetowej

www.poradniegadugadu.pl oraz

Gadu-Gadu Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Alicja Bosak


Ośrodek Szkolenia Psychotroników

„EURO – NATURA” FILIA ZAMOŚĆ

PROWADZI NABÓR SŁUCHACZY

na kolejny rok edukacyjny.

Edukacja rozpoczyna się we wrześniu 2021 o trwa 10 m-cy.

(zjazdy odbywają się raz w miesiącu

sobota, niedziela w STUDIO NATUROTERAPII ZAMOŚĆ)

Po ukończeniu Edukacji

uczestnicy otrzymują tytuł Naturopaty

ZOSTAŃ NATUROPATĄ – zdobędziesz uprawnienia do stosowania terapii naturalnych jak:

• masaż, • akupresura stóp, • elektroakupunktura,

• świecowanie uszu, • ziołolecznictwo, • koloroterapia,

• radiestezja, • krystaloterapia, • bioterapia.

Informacje pod nr tel. 604 155 921 lub 533 190 504

e-mail: kontakt@naturterapia.pl

lub bezpośrednio w STUDIO NATUROTERAPII

ul. Młyńska 6D lok. 4A, Zamość

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!