09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 4

w Hrubieszowie

ul. Dwernickiego 10, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 29 86

e-mail: zs4hrubieszow@op.pl

OFERTA EDUKACYJNA:

REKRUTACJA 2021/2022

BRANŻOWA

SZKOŁA I STOPNIA

– nauka trwa 3 lata

Rolnik

Ogrodnik

TECHNIKUM

– nauka trwa 5 lat

Technik Agrobiznesu

Technik Rolnik

Technik Ogrodnik

OSOBY DOROSŁE ZAPRASZAMY

NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Osoby dorosłe zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacjach:

ROL.04 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ – (zawód) ROLNIK

ROL.05 – ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE

(zawód) TECHNIK AGROBIZNESU

Szkoła umożliwia w trakcie nauki zdobycie dodatkowych uprawnień:

bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii ,,T’’ kurs kombajnisty kurs chemizacyjny

www. zs4.hru.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!