09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 4 w Hrubieszowie

ul. Grabowiecka 18 J, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 29 86

e-mail: zs4hrubieszow@op.pl, www. zs4.hru.pl

Zespół Szkół nr 4 w Hrubieszowie to szkoła

z 60-letnią tradycją, znana jako szkoła rolnicza.

Region, w którym mieszkamy, wymaga od

młodych ludzi kreatywności, sporej zaradności

w stwarzaniu sobie miejsc pracy. Wychodząc naprzeciw

tym oczekiwaniom, nasza szkoła ciągle

wzbogaca się o nowe kierunki kształcenia, dostosowując

je do potrzeb lokalnej społeczności.

Uwzględniając położenie geograficzne, warunki

przyrodnicze naszego regionu, dające możliwość

uprawy wielu roślin rolniczych o dużym znaczeniu

gospodarczym, nasza szkoła oferuje kierunki

kształcenia, które pozwolą młodym ludziom

samodzielnie prowadzić gospodarstwa rolne,

założyć działalność gospodarczą w branży agrobiznesu.

ZACHĘCAMY DO PODJĘCIA NAUKI

W NASTĘPUJĄCYCH TYPACH SZKÓŁ:

w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodzie ROL-

NIK

w Technikum w zawodzie TECHNIK AGROBI-

ZNESU.

Osoby dorosłe zapraszamy do podjęcia nauki

na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

w kwalifikacji ROL.04 – prowadzenie produkcji

rolniczej

oraz ROL.05 – organizacja i prowadzenie

przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Kończąc Branżową Szkołę I Stopnia,

w której nauka trwa 3 lata, uczniowie otrzymują

świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom

wykwalifikowanego rolnika. Mają możliwość

kontynuowania nauki w Branżowej Szkole

II stopnia, która daje kolejne możliwości, a mianowicie

uzyskanie średniego wykształcenia ogólnego,

możliwość zdawania matury, przystąpienie

do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie i uzyskanie tytułu zawodowego technika

rolnika lub technika agrobiznesu.

Podejmując naukę w 5-letnim technikum

młodzież zdobywa wykształcenie średnie oraz

wiedzę zawodową, która potwierdzana jest egzaminem

zawodowym. Uczniowie mogą przystąpić

do egzaminu maturalnego i kontynuować

naukę na wyższych uczelniach.

Każdy absolwent szkoły podstawowej, który

podejmie naukę w naszej szkole, otrzyma

solidne wykształcenie zawodowe oraz ogólne.

Absolwent Technikum nabędzie umiejętności

samodzielnego założenia i zarządzania firmą.

Znajomość podstaw rachunkowości i finansów

oraz wykorzystanie przepisów prawa pozwoli

mu na umiejętne korzystanie z funduszy Unii

Europejskiej.

Kończąc szkołę, absolwent będzie przygotowany

do podjęcia pracy nie tylko we własnym

gospodarstwie rolnym, ale również w firmach

związanych z branżą agrobiznesu, która wspiera

rozwój rolnictwa i gospodarstw rolnych. Nasi

uczniowie odbywają również bezpłatny kurs

prawa jazdy kat. T. Mają możliwość ukończenia

ważnych dla zawodu kursów, np. chemizacyjnego

czy kombajnisty. Mogą też uczestniczyć w

szkoleniach z zakresu wprowadzania nowych

metod uprawy, najnowszych odmian roślin

uprawnych.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!