09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

• 20 lat tradycji klas mundurowych

• Najlepsze warunki do realizacji szkoleń ogólno wojskowych

• Doskonała infrastruktura:

DYDAKTYCZNA SPORTOWA CYFROWA

• Niskie koszty zakwaterowania w internacie

• Realizacja projektów MON

• Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DUBIENCE

zaprasza do

KLASY MUNDUROWEJ

tel. 82 566 80 65 e-mail: lo.dubienka@vp.pl

TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Dołącz

do najlepszych

• 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy

• 24 Batalion OT • WKU w Chełmie • NOSG w Chełmie

www.lodubienka.pl/rekrutacja

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!