09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ELEKTRYK – SZKOŁA DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

Absolwencie Szkoły Podstawowej!

Nadeszła pora na podjęcie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia. Jesteśmy szkołą

ze 100 letnią tradycją. Kształcimy kolejne pokolenia młodych ludzi, otwartych i ciekawych

świata. Naszym uczniom gwarantujemy dobrze płatne i poszukiwane zawody z branży elektrycznej,

informatycznej i energetycznej. Wysoki poziom kształcenia umożliwi podjęcie studiów

na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich. Dajemy możliwość zdobywania licznych

certyfikatów zawodowych oraz realizacji swoich marzeń i pasji. W roku szkolnym 2021/2022

przygotowaliśmy ofertę edukacyjną w następujących klasach: technik elektronik, technik energetyk,

technik elektryk, technik informatyk, technik programista. Czekają na Was również klasy

liceum: klasa medyczno-sportowa i klasa psychologiczno-społeczna.

technik elektryk klasa patronacka

technik informatyk

technik programista

technik elektronik

technik energetyk klasa patronacka

profile dostosowane

do potrzeb rynku pracy

zdobycie renomowanych,

bardzo dobrze płatnych

zawodów

doskonała lokalizacja,

kilka minut od dworca

busów i PKS

współprca z firmami

lokalnymi i krajowymi

KLASY

medyczno-sportowe

– profil piłki nożnej, klasa

patronacka KS HETMAN

– profil piłki siatkowej

psychologiczno-społeczna

elektryk

elektronik

elektromechanik

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!