09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ZOSTAŃ UCZNIEM SMS ZAMOŚĆ

TWORZYMY NAJLEPSZĄ SZKOŁĘ SPORTOWĄ

KLASY

pływacka

piłki nożnej

piłki ręcznej

akrobatyczna

ogólnorozwojowa

Sekretariat 84 639 71 00

Dyrektor 519 053 652

ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość

www.smszamosc.pl

dyrektor@smszamosc.pl

sekretariat@smszamosc.pl

smszamosc@gmail.com

/smszamosc

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!