09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

WYŻSZA SZKOŁA

EKONOMII I INNOWACJI

W LUBLINIE

STUDIA Iº LICENCJACKIE

•ADMINISTRACJA •BEZPIECZEŃSTWO

WEWNĘTRZNE •EKONOMIA •ZARZĄDZANIE

•FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ •PEDAGOGIKA

•PIELĘGNIARSTWO •PSYCHOLOGIA

STUDIA INŻYNIERSKIE

•INFORMATYKA •TRANSPORT

•LOGISTYKA •MECHATRONIKA

STUDIA IIº I MGR. JEDNOLITE 5-LETNIE

•ADMINISTRACJA •EKONOMIA

•INFORMATYKA •PEDAGOGIKA

•PIELĘGNIARSTWO

•PSYCHOLOGIA •TRANSPORT

•ZARZĄDZANIE

WWW.WSEI.LUBLIN.PL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!