09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ZOSTAŃ UCZNIEM SMS ZAMOŚĆ

TWORZYMY NAJLEPSZĄ SZKOŁĘ SPORTOWĄ

Sekretariat 84 639 71 00

Dyrektor 519 053 652

ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość

www.smszamosc.pl

dyrektor@smszamosc.pl

sekretariat@smszamosc.pl

smszamosc@gmail.com

/smszamosc

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!