09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dzieciom zapewniamy

4-8 osobowe zespoły sprzyjające indywidualizacji pracy z dzieckiem.

Zalety:

l kompleksowa terapia stymulująca rozwój dziecka we wszystkich strefach,

l nowoczesne metody pracy wspierające rozwój społeczno-emocjonalny,

l zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,

l zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, neurologopedą,

l nauka przez zabawę,

l zajęcia terapeutyczne ukierunkowane na komunikowanie się,

l arteterapia, muzykoterapia, terapia ręki, fizjoterapia,

l integracja sensoryczna,

l ciepła i sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa atmosfera,

l praca w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny przygotowany

dla każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami intelektualnymi oraz podstawą programową.

Rodziców zainteresowanych rekrutacją do Przedszkola prosimy o kontakt

telefoniczny 84 665 94 40 lub osobisty z dyrekcją

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lub.

ul. Wesoła 1, 22-660 Tomaszów Lub.

www.soswtomaszowlub.edupage.org

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!