09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

l edukacja od 3 do 24 roku życia

l ciągłość kształcenia na kolejnych etapach

edukacyjnych

l komfort nauki w mniej licznych klasach

l jednozmianowy system nauki

l całodobowa opieka w internacie

l kadra przygotowana do pracy z dzieckiem

niepełnosprawnym

l zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój dziecka

logopedia/logorytmika/integracja sensoryczna/

muzykoterapia/fizjoterapia/terapia ręki/

gimnastyka korekcyjna/biblioterapia

l wsparcie

neurologopedy/psychologa/pedagoga

surdopedagoga/tyflopedagoga

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA l

PRZEDSZKOLE SPECJALNE l

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA l

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJACA DO PRACY l

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA l

w zawodzie:

kucharz -

pracownik -

pomocniczy obsługi hotelowej -

l system monitoringu

zapewniający bezpieczeństwo

l bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

l opieka w świetlicy szkolnej

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!