09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 4

w Hrubieszowie

ul. Grabowiecka 18 J, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 29 86

e-mail: zs4hrubieszow@op.pl

OFERTA EDUKACYJNA:

REKRUTACJA 2021/2022

BRANŻOWA

SZKOŁA I STOPNIA

– nauka trwa 3 lata

Rolnik

Ogrodnik

TECHNIKUM

– nauka trwa 5 lat

Technik Agrobiznesu

Technik Rolnik

Technik Ogrodnik

OSOBY DOROSŁE ZAPRASZAMY

NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Osoby dorosłe zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacjach:

ROL.04 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ – (zawód) ROLNIK

ROL.05 – ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE

(zawód) TECHNIK AGROBIZNESU

Szkoła umożliwia w trakcie nauki zdobycie dodatkowych uprawni

bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii ,,T’’ kurs kombajnisty kurs chemizacy

www. zs4.hru.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!