09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zdobądź wykształcenie, rozwijaj pasje,

a znajdziesz dobrą i pewną pracę.

kelnerskich

Szkoła Branżowa I Stopnia

krawiec, cukiernik, fryzjer, sprzedawca,

kucharz, piekarz, ślusarz, stolarz, tapicer,

mechanik- monter maszyn i urządzeń

mechanik pojazdów samochodowych,

operator obrabiarek skrawających i inne

Szkoła Policealna - technik administracji

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

dla dorosłych

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Przygotowanie i wytwarzanie dań

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Z A P R A S Z A M Y

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!