09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

m SZKOŁA PODSTAWOWA m SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

m OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY m REHABILITACJA 25 PLUS

ZESPÓŁ SZKÓŁ

SPECJALNYCH W BIŁGORAJU

ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj

PRACOWNIE W SZKOLE:

◘ komputerowa i organizacji czasu wolnego

◘ kulinarna i gospodarstwa domowego

◘ krawiecka i rękodzieła

◘ stolarsko- modelarska

◘ ceramiki i arteterapii

◘ arteterapii

Misją szkoły jest przygotowanie uczniów

i wychowanków do samodzielności

i aktywności, uwzględniając

ich indywidualne możliwościi potrzeby.

Pragniemy zapewnić im poczucie

bezpieczeństwa, akceptacji, godności,

pewności siebie i sukcesu.

NASZA SZKOŁA OFERUJE UCZNIOM:

terapię behawioralną, dogoterapię, terapię psychologiczną, terapię logopedyczną, ruchową,

integrację sensoryczną, terapię K. Johansena, terapię opartą na Metodzie Krakowskiej,

zajęcia z samoobsługi, alpakoterapię, muzykoterapię, hipoterapię.

tel. 502 350 931, tel. fax 84 627 49 64

www.zss.bilgo.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!