09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zespół Szkół Zawodowych

i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Z

espół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

jest jedyną w regionie placówką o tak różnorodnych

kierunkach kształcenia na poziomie szkoły średniej. Najlepsi

uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, wielu

osiąga sukcesy w olimpiadach na szczeblu centralnym i

okręgowym. W skład ZSZiO w Biłoraju wchodzi Technikum,

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1, Liceum Ogólnokształcące

dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna.

W technikum młodzież kształci się w następujących

zawodach:

à technik żywienia i usług gastronomicznych,

à technik usług kelnerskich,

à technik hotelarstwa,

à technik przemysłu mody,

à technik organizacji turystyki,

à technik mechanik,

à technik reklamy,

à technik usług fryzjerskich,

à technik handlowiec.

W branżowej szkole I stopnia młodzież kształci się

w zawodach:

à ślusarz,

à kucharz

à piekarz,

à mechanik pojazdów samochodowych,

à fryzjer,

à cukiernik,

à sprzedawca,

à mechanik – monter maszyn i urządzeń

à i innych zgodnie z umową ucznia (młodocianego pracownika)

z pracodawcą.

Szkoła policealna kształci w zawodzie technik administracji.

Ponadto ZSZiO w Biłgoraju oferuje możliwość podnoszenia kwalifikacji

i umiejętności w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych

w kwalifikacji - projektowania i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

Zajęcia praktyczne młodzieży uczącej się w branżowej szkole

I stopnia, w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych,

fryzjer, cukiernik, piekarz, kucharz, stolarz i sprzedawca także

odbywają się w oparciu o porozumienia z pracodawcami. Umowy

o kształcenie praktyczne młodocianych pracowników uczących

się w szkole zawierane są z lokalnymi pracodawcami na cały cykl

kształcenia – okres trzech lat. W 2017 roku zostało podpisane

porozumienie o utworzeniu klasy patronackiej z firmą BLACK

RED WHITE.

Oprócz obowiązkowych zajęć prowadzone są w szkole

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz zajęcia

wyrównawcze.

Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami: fryzjerskimi,

wizażu, handlową, sterowania obrabiarkami numerycznymi,

informatycznymi, językowymi oraz profesjonalnym studiem nagrań

i reżyserii dźwięku.

Do dyspozycji uczniów szkoły jest nowoczesne boisko wielofunkcyjnym

oraz internat. Uczniowie szkoły mogą korzystać

z obiadów w internacie.

W szkole realizowanych jest szereg projektów finansowanych

z funduszy unijnych, dzięki czemu baza dydaktyczna szkoły systematycznie

powiększa się, a uczniowie mają możliwość wyjazdów

zagranicznych w celu odbycia praktyk zawodowych między innymi

do: Hiszpanii, Grecji, Niemiec oraz Czech.

Absolwenci ZSZiO nie mają problemów ze znalezieniem

zatrudnienia lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Materiał nadesłany

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!