09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CENTRUM

TERAPEUTYCZNO

-REHABILITACYJNE

Alicja Bosak

ZAMOŚĆ ul. Szwedzka 18

tel. 519 105 311

505 972 050

BIŁGORAJ ul. Długa 75

tel. 570 760 506, 570 760 505

ZWIERZYNIEC ul. Armii Krajowej 7

tel. 535 502 794

TOMASZÓW LUBELSKI

ul. Kościuszki 24

tel. 532 734 681, 694 485 094

505 972 033

OBSZA 35 B

tel. 694 485 094, 532 734 680

l PORADNIE PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI I DOROSŁYCH

l OŚRODKI ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ

I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

l OŚRODKI REHABILITACJI DLA DZIECI I DOROSŁYCH

l PORADNIE LOGOPEDYCZNE

l REHABILITACJA AMBULATORYJNA

SZCZEBRZESZYN

ul. Plac Kościuszki 28

tel. 530 353 446

Zabiegi refundowane przez NFZ

Szczegóły można znaleźć również na stronie internetowej

www.poradniegadugadu.pl oraz

Gadu-Gadu Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Alicja Bosak

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!