09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SZKOŁY

NABÓR 2021/2022

„LIDER”

w Zamościu

Technikum „LIDER”

LO „LIDER”

ê BEZPŁATNA NAUKA

ê MAŁA I BEZPIECZNA SZKOŁA!

ê CIEKAWA OFERTA!

ê NAJLEPSZA W REGIONIE

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA!

www.cuslider.edu.pl

84 639 11 63

ul. Partyzantów 21

DOBRE SZKOŁY? PO PROSTU... LIDER!

Technikum „LIDER”

– gastronomia

– hotelarstwo

– logistyka

(rozszerzenia:

j. angielski, biologia, geografia)

LO „LIDER”

klasa ogólna

(rozszerzenia:

j. angielski, biologia, geografia)

1. darmowe podręczniki? – tak.

2. nauka za darmo? – tak, bo

a) wpisowe – nigdy,

b) wpłata na RR – nigdy,

c) opłaty – nigdy,

d) czesne – nigdy.

3. przyjazna szkoła? – tak.

4. dodatkowe zajęcia – tak.

5. wycieczki – tak.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!