09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SZKOŁA POLICEALNA –

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE

im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA.

ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

ORAZ POZOSTAŁE OSOBY W DOWOLNYM WIEKU.

Obecnie, kształcimy i ZAPRASZAMY, do nauki

w naszej placówce, która prowadzi zajęcia

w systemie dziennym, stacjonarnym oraz zaocznym.

Oferując naukę w zawodach:

Kształcenie w systemie dziennym:

technik elektroradiolog (2,5 roku)

technik farmaceutyczny (2,5 roku)

technik masażysta (2 lata)

technik usług kosmetycznych (2 lata)

Kształcenie w formie stacjonarnej (3 razy w tygodniu):

terapeuta zajęciowy (2 lata)

podolog (2 lata) NOWOŚĆ

Kształcenie w formie zaocznej (sobota-niedziela):

technik usług kosmetycznych (2 lata)

opiekun medyczny (1,5 roku)

asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok)

Zamość, ul. Partyzantów 20, tel. 84 639 29 10

sekretariat@mszzamosc.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!