09.07.2021 Views

KronikaTygodnia-edukacja_2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH

I OCHRONY ŚRODOWISKA

im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu

ul. Browarna 1, 22-470 Zwierzyniec

tel. 84 687 20 20

e-mail.zsdios@interia.pl

KSZTAŁCI MŁODZIEŻ

NA KIERUNKACH:

l technik ochrony środowiska

l technik geodeta

l technik informatyk

l technik technologii drewna

www.zsdios.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!