BULLETIN, JULY 18, 2021

dormitionchurch

Welcome to

DORMITION OF THE VIRGIN MARY

GREEK ORTHODOX CHURCH

Ι.ν. Κοίμησεως Της Θεοτόκου

Somerville, MA

REV. FR. ANTHONY TANDILYAN

PRESIDING PRIEST

SUNDAY OF THE HOLY FATHERS

Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

SUNDAY, JULY 18, 2021 / ΚΥΡΙΑΚΗ, 18 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2021

SUNDAY MORNING SERVICE HOURS: Orthros: 8 a.m. - Divine Liturgy 9:30 a.m.

QUARTERLY PUBLICATION

FEBRUARY—APRIL ΘΕΙΑ 2021 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Όρθρος 8 π.μ.—Θ. Λειτουργία 9:30 π.μ.

ISSUE


ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ —

πρός Τίτον 3:8-15

Αυτός δε ο λόγος, που σου γράφω, είναι

κατά πάντα αληθινός και αξιόπιστος. Και

περί αυτών των μεγάλων αληθειών θέλω να

διαβεβαιώνης και να πείθης τους

Χριστιανούς, δια να φροντίζουν, όσοι έχουν

πιστεύσει στον Θεόν, να μη μένουν εις την

απλήν πίστιν, αλλά να πρωτοστατούν με

ζήλον εις τα καλά έργα. Αυτά δε που είπα

παραπάνω είναι έργα τα καλά και τα

ω φ έ λ ι μ α σ τ ο υ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς . Ν α

αντιπαρέρχεσαι δε και να αποφεύγης τας

ανοήτους συζητήσεις και τας γενεαλογίας

περί ευγενούς καταγωγής και τας

φιλονεικίας και τας μάχας γύρω από τα

ζητήματα του Ιουδαϊκού νόμου· διότι όλα

αυτά είναι ανωφελή και μάταια. Αιρετικόν

άνθρωπον, ο οποίος ύστερα από πρώτην και

δευτέραν συμβουλήν μένει με πείσμα εις την

πλάνην του, παράτησέ τον και μη συζητής

πλέον μαζή του. Γνωρίζων, ότι ο τοιούτος

έχει πλέον παρεκκλίνει από την αλήθειαν και

διαστροφή και αμαρτάνει, ελεγχόμενος και

καταδικαζόμενος από τον ίδιον τον ευατόν

του, από την συνείδησίν του. Οταν στείλω

εις σε τον Αρτεμάν η τον Τυχικόν, φρόντισε

με κάθε τρόπον να έλθης να με συναντήσης

εις την Νικόπολιν, διότι εκεί έχω αποφασίσει

να περάσω τον χειμώνα. Τον Ζηναν τον

νομικόν και τον Απολλώ να τους

κατευοδώσης και να τους εφοδιάσης με

πολλήν επιμέλειαν, ώστε να μη τους λείπη

τίποτε στο ταξίδι των. Ας φροντίζουν δε και

όλοι οι ιδικοί μας να πρωτοστατούν εις τα

καλά έργα και μάλιστα εις τας επειγούσας

ανάγκας των αδελφών, δια να μη μένουν

άκαρποι. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζή

μου· χαιρέτησε όλους εκείνους, που μας

αγαπούν δια της πίστεως του Χριστού. Η

χάρις του Θεού, ας είναι με όλους σας.

Αμήν.

EPISTLE READING— St. Paul’s Letter

from Titus 3:8-15

Titus, my son, the saying is sure. I desire

you to insist on these things, so that

those who have believed in God may be

careful to apply themselves to good

deeds; these are excellent and profitable

to men. But avoid stupid controversies,

genealogies, dissensions, and quarrels

over the law, for they are unprofitable

and futile. As for a man who is factious,

after admonishing him once or twice,

have nothing more to do with him,

knowing that such a person is perverted

and sinful; he is self-condemned.

When I send Artemas or Tychicos to you,

do your best to come to me at Nicopolis,

for I have decided to spend the winter

there. Do your best to speed Zenas the

lawyer and Apollos on their way; see

that they lack nothing. And let our people

learn to apply themselves to good

deeds, so as to help cases of urgent

need, and not to be unfruitful.

All who are with me send greeting to

you. Greet those who love us in the

faith. Grace be with you all. Amen.

CONFESSION —Fr. Anthony is available for confessions, by appointment.

Please call the church office.

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ —Ο π. Αντώνιος είναι διαθέσιμος για εξομολογήσεις

κατόπιν ραντεβού. Παρακαλούμε καλέστε το γραφείο της εκκλησίας.

2


ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ —

Κατά Ματθαίον 5:14—19

Σεις με το φωτεινόν σας παράδειγμα και τα

λόγια του Ευαγγελίου είσθε το πνευματικόν

φως της ανθρωπότητος. Οπως δε μία πόλις

που είναι κτισμένη επάνω στο όρος, δεν

ημπορεί να κρυφθή, έτσι και ο ιδικός σας

βίος θα υποπίπτη, είτε το θέλετε είτε όχι,

εις την αντίληψιν των ανθρώπων. Και όταν

ανάπτουν λύχνον οι άνθρωποι, δεν τον

θέτουν κάτω από τον κάδον, αλλά επάνω

στον λυχνοστάτην, ώστε να φωτίζη όλους

εκείνους που ευρίσκονται μέσα στο

σπίτι. Το φως λοιπόν έτσι ας λάμψη εμπρός

στους ανθρώπους, δια να ίδουν τα καλά

σας έργα και δοξάσουν τον Πατέρα σας τον

ουράνιον, που έχει τέτοια ενάρετα

τέκνα. Μη νομίσετε ότι ήλθα να καταλύσω

τον νόμον του Μωϋσέως η την διδασκαλίαν

των προφητών. Δεν ήλθα να καταλύσω

αυτά, αλλά να τα τηρήσω, να τα

εκπληρώσω και να τα ολοκληρώσω εις ένα

τέλειον νόμον. Διότι σας διαβεβαιώ με

πάσαν επισημότητα, ότι έως ότου υπάρχη ο

ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα η ένα

κόμμα, δεν θα παραπέση από τον νόμον,

μέχρι την στιγμήν που όλα θα

επαληθεύσουν και θα πραγματοποιηθούν

εις την ζωήν και το έργον μου. Εκείνος

λοιπόν, που θα παραβή μίαν από τας

εντολάς αυτάς, που φαίνονται μικραί και

ασήμαντοι, και διδάξη έτσι τους

ανθρώπους, θα ονμασθή ελάχιστος εις την

βασιλείαν των ουρανών. Εκείνος όμως που

θα αγωνισθή να τηρήση όλας τας εντολάς

και διδάξη την τήρησιν αυτών και στους

ανθρώπους, αυτός θα ανακηρυχθή μέγας

εις την βασιλείαν των ουρανών.

GOSPEL READING — The Gospel

according to Matthew 5:14—19

The Lord said to his disciples, "You are

the light of the world. A city set on a

hill cannot be hid. Nor do men light a

lamp and put it under a bushel, but on

a stand, and it gives light to all in the

house. Let your light so shine before

men, that they may see your good

works and give glory to your Father

who is in heaven. Think not that I have

come to abolish the law and the prophets;

I have come not to abolish them

but to fulfill them. For truly, I say to

you, till heaven and earth pass away,

not an iota, not a dot, will pass from

the law until all is accomplished. Whoever

then relaxes one of the least of

these commandments and teaches men

so, shall be called least in the kingdom

of heaven; but he who does them and

teaches them shall be called great in

the kingdom of heaven."

Dear Parishioners, please inform the Church office at 617-625-2222 if a

relative or friend is hospitalized or bedridden at home so Fr. Anthony can visit

them. If it’s an emergency please call Fr. Anthony at 978-223-8224.

Αγαπητοί Ενορίτες, παρακαλούμε ενημερώστε το γραφείο της εκκλησίας στο 617-

625-2222, εάν έχετε συγγενή η γνωρίζετε κάποιον που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ή

είναι καθηλωμένος στο σπίτι, για να μπορέσει να τον επισκεφτεί ο π. Αντώνιος. Εάν είναι

επείγον, τηλεφωνήστε στον πάτερ Αντώνιο στο 978-223-8224.

3


ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Απολυτίκιον

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ

ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι

αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν

θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο,

ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καὶ

παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Τών Πατέρων

Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,

ὁ φωστῆρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν

θεμελιώσας, καὶ δι' αὐτῶν πρὸς τὴν

ἀληθινὴν πίστιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας·

πολυεύσπλαγχνε, δόξα σοι..

Απολυτίκιον του Ναού

Εν τη γεννήσει την παρθενίαν

εφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου

κατέλιπες, Θεοτόκε. μετέστης προς την

ζωήν, Μήτηρ υπάρχουσα της ψυχής και

ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη εκ

θανάτου τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιον Παρεκκλησίου

Τὴν πανεύφηµον νύµφην Χριστοῦ

ὑµνήσωµεν, Αἰκατερίναν την θείαν καὶ

πολιοῦχον Σινά, τὴν βοήθειαν ηµῶν καὶ

ἀντίληψιν, ότι εφίµωσε λαµπρώς, τοὺς

κοµψούς τῶν ασεβῶν, τοῦ Πνεύµατος τη

µαχαίρα, καὶ νύν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα,

αἰτεῖται πάσι τὸ µέγα έλεος.

Κοντάκιον

Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε,

μεσιτεία, πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε, μὴ

παρίδῃς, ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ

πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν

ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι·

Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς

ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε,

τῶν τιμώντων σε.

TROPARIA SUNG AFTER THE

ENTRANCE OF THE HOLY

GOSPEL

Apolytikion

Let the heavens sing for joy, and let everything

on earth be glad. For with His Arm the

Lord has worked power. He trampled death

under foot by means of death; and He became

the firstborn from the dead. From the

maw of Hades He delivered us; and He

granted the world His great mercy.

For the Fathers

Supremely blessed are You, O Christ our

God. You established the holy Fathers upon

the earth as beacons, and through them You

have guided us all to the true Faith, O greatly

merciful One, glory be to You .

Apolytikion of the Church

Ιn giving birth, you did preserve your virginity;

in your dormition you did not forsake

the world O Theotokos. You were

translated onto life, since you were the

Mother of life; And by your intercessions

do you redeem our souls from death.

Apolytikion of the Chapel

Let us praise and extol the all-lauded Bride

of Christ, the Protectress of Sinai, divine

Saint Catherine, as the one who gives aid

and her assistance to us; for she brilliantly

suppressed the impious orators, with the

sword of the Spirit. And being crowned as a

martyr, she asks that all receive the great

mercy.

Kontakion

O Protection of Christians that never falls,

intercession with the Creator that never fails,

we sinners beg you, do not ignore the voices

of our prayers. O good Lady, we implore you,

quickly come unto our aid, when we cry out

to you with faith. Hurry to intercession, and

hasten to supplication, O Theotokos who protect

now and ever those who honor you.

4


Panagia’s Feast Day Celebration

Sunday, August 15, 2021

Immediately after the Divine Liturgy

FESTIVAL

MARK YOUR CALENDARS!!

Once again our festival is fast approaching. Before you know it,

the festival weekend of September 10, 11 and 12th will be upon us.

So, now is the time to think about how are we going to help our church.

We can help in many ways! We all know the drill by now. We can either help during the

week of the festival by skewering kabobs, cutting vegetables or by putting the final touches together

that will help this year's festival be another success.

Most help will be needed during the 3 day weekend in various areas!

We can also help by donating towards the festival, or by putting an ad in our festival ad

book, as soon as possible. Anything you decide to do will be greatly appreciated and beneficial.

Please let us know by calling the church office, so we can mark you down. As always,

thank you in advance.

THE DORMITION FAMILY TABLE

Our Dormition Family Table will take place every 1st Wednesday of the

month. The next one will be served on Wednesday, September 1st,

2021 from 4 p.m.—6 p.m. We are looking for volunteers to help cook and

serve. Cooking starts at 2:00 p.m.

PARISH COUNCIL MEMBER ON CHURCH DUTY TODAY

Maria Binieris & Cookie Caulfield

5


Εορτή της Παναγίας

Κυριακή, 15 Αυγούστου, 2021

Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ!!

Για άλλη μια φορά το φεστιβάλ μας πλησιάζει γρήγορα, στίς 10, 11

και 12 Σεπτεμβρίου. Tώρα είναι η ώρα να σκεφτούμε πώς μπορούμε να

βοηθήσουμε την εκκλησία μας.

Μπορούμε να βοηθήσούμε με πολλούς τρόπους, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του

φεστιβάλ προετοιμάζοντας τα σουβλάκια, την κοπή των λαχανικών ή βοηθώντας στις τελικές

λεπτομέρειες ώστε να είναι μια μεγάλη επιτυχία.

Η μεγαλύτερη βοήθεια θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των

3 ημερών!

Μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε με τη δωρεά προς το φεστιβάλ ή με την τοποθέτηση

μίας διαφήμισης στο διαφημιστικλό βιβλίο του φεστιβάλ μας, όσο το δυνατό συντομότερο .

Οτιδήποτε αποφασίσετε να κάνετε, θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως, και θα είναι ευεργετικό.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε το γραφείο της εκκλησίας. Όπως πάντα, σας ευχαριστούμε εκ

των προτέρων.

ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ

Το Οικογενειακό Τραπέζι της Κοιμήσεως θά λάβει χώρα κάθε 1η Τετάρτη

του μήνα. Το επόμενο θά λάβει χώρα την Τετάρτη, 1η Σεπτεμβρίου

2021 από τις 4 μ.μ. έως τις 6μ.μ. Χρειαζόμαστε εθελοντές να βοηθήσουν στην

μαγειρική και στο σερβίρισμα που ξεκινούν στις 2 μ.μ.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

Μαρία Μπινιέρης & Χρυσοθέμις Caulfield

6


This week’s Sermon

In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.

Dear Brothers and Sisters in Christ,

In today’s Gospel, Our Lord and Savior Jesus Christ compares us to light. He

says we are the light of the world. The first thing we need to remember is that

when he says light he compares us to candlelight.

Because our light is like the light of a fire it can be spread to others, but it can also be

easily put out. These two qualities of light determine our responsibility in the world. Our goal is

to maintain our light and to spread it to others like the single small candle that spreads light in

the thick darkness during the Paschal vigil. Like Christ, we are to overcome the darkness by

lighting the flame in the heart of one individual at a time.

The third quality of fire that I would like to bring to your attention is that when you share

your fire with others they receive the light and your light does not get any less.

Our Lord says that we are the light of the world. It is up to us to enlighten the world by a

united effort or take our small candle and be snuffed out by the rushing storms of the world.

When you encounter sin, darkness, and tragedy in the world remember what I said today. It is

up to us to either allow evil to continue the way it is or share the fire of our love with the world

and invite the Kingdom of God to dwell among men.

Love is that light and as light multiplies when you share so does love. Share Christ’s

love with others and you will be surrounded by love.

Κήρυγμα της Εβδομάδας

Στο όνομα του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος.

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ,

Στο σημερινό Ευαγγέλιο, ο Κύριος και ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός μας συγκρίνει με το

φως. Λέει ότι είμαστε το φως του κόσμου. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι

όταν λέει φως μας συγκρίνει με το φως των κεριών.

Επειδή το φως μας είναι σαν το φως της φωτιάς μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλους, αλλά

μπορεί επίσης να σβήσει εύκολα. Αυτές οι δύο ιδιότητες του φωτός καθορίζουν την ευθύνη μας

στον κόσμο. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το φως μας και να το διαδώσουμε σε άλλους σαν

το μοναδικό μικρό κερί που απλώνει φως στο πυκνό σκοτάδι κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Όπως

ο Χριστός, πρέπει να ξεπεράσουμε το σκοτάδι φωτίζοντας τη φλόγα στην καρδιά ενός ατόμου

κάθε φορά.

Η τρίτη ποιότητα της φωτιάς που θα ήθελα να σας επισημάνω είναι ότι όταν μοιράζεστε τη

φωτιά σας με άλλους λαμβάνουν το φως και το φως σας δεν λιγοστευει.

Ο Κύριος μας λέει ότι είμαστε το φως του κόσμου. Εναπόκειται σε εμάς να φωτίσουμε τον

κόσμο με μια ενωμένη προσπάθεια ή να πάρουμε το μικρό μας κερί και να εξαλειφθούν από τις

ορμητικές καταιγίδες του κόσμου. Όταν συναντάτε αμαρτία, σκοτάδι και τραγωδία στον κόσμο,

θυμηθείτε τι είπα σήμερα. Εναπόκειται σε μας είτε να επιτρέψουμε στο κακό να συνεχίσει τον

τρόπο που είναι είτε να μοιραζόμαστε τη φωτιά της αγάπης μας με τον κόσμο και να καλούμε τη

Βασιλεία του Θεού να κατοικεί μεταξύ των ανθρώπων.

Η αγάπη είναι τόσο ελαφριά και όσο το φως πολλαπλασιάζεται όταν μοιράζετε το ίδιο η

αγάπη.Μοιραστείτε την αγάπη του Χριστού με άλλους και θα περιτριγυριστείτε από την αγάπη.

7


8


9


10


11


12


13

More magazines by this user
Similar magazines