16.08.2021 Views

Samuel Trizuljak / Na výške do hĺbky

Samuel Trizuljak / Na výške do hĺbky

Samuel Trizuljak / Na výške do hĺbky

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


NA VÝŠKE DO HĹBKY

33 rád veriacim študentom v Bratislave,

na Oxforde alebo kdekoľvek inde

© BeneMedia

Všetky práva vyhradené.

Žiadna časť tejto knihy nesmie byť reprodukovaná,

uložená do informačných systémov ani inak rozširovaná

(elektronicky alebo mechanicky) bez predchádzajúceho

písomného súhlasu vydavateľa.

Biblické texty sú v tejto knihe citované podľa katolíckeho prekladu

Biblia. Sväté písmo Starého a Nového zákona zverejneného na webovej

stránke www.biblia.ssv.sk, ktorú vydáva Spolok sv. Vojtecha.

Autor © Samuel Trizuljak, M.St. M.A.

Jazyková korektúra © Bc. Zuzana Guričanová

Redakčné spracovanie © Martin Ližičiar

Grafická úprava a sadzba © BcA. Milan Pleva

Tlač: Alfa print, s. r. o.

Prvé vydanie (2021)

160 strán

ISBN 978-80-99907-81-3


11

Povedali o knihe...

Knihou som bol fascinovaný. Moje pocity sa však menili.

Keď som ju začínal čítať, hovorím si: „Trocha domýšľavé!

Takéto knihy píšu ľudia v rokoch, s bohatými skúsenosťami,

a nie 27-roční ,mladíci‘.“ Ako som však v čítaní

pokračoval, čím ďalej, tým viac som si uvedomoval, ako

veľmi sa mýlim. Samuel síce nemá ešte vek, ale má skúsenosti.

Skúsenosti, ktoré dokázal správne spracovať.

Ktosi raz povedal: „Skúsenosť nie je to, čo sa ti stalo.

Skúsenosť je to, čo si s tým, čo sa ti stalo, spravil.“ Niektorí

môžu mať dlhý život a zažiť veľa vecí, ale všetko

to môže byť na nič, lebo si nikdy nenašli čas, aby nad

tým, čo zažili, uvažovali a nejako to spolu poprepájali.

Samuel robí v knihe presne to. Veľa videl, veľa počul,

veľa čítal, veľa zažil. Teraz to navzájom prepája

a hľadá v tom všetkom zmysel. A robí ešte jedno: prepája

to s myšlienkami a skúsenosťami veľkých mozgov

a veľkých svätcov. A tak svoj príbeh konfrontuje s veľkým

príbehom Cirkvi, ktorej je členom. Výsledkom je

tridsaťtri rád študentom, ktorí si počas svojich štúdií

želajú rozvíjať nielen svoju vieru, ale aj svoj charakter.

Vrelo odporúčam.

Milan Bubák SVD, správca Farnosti Povýšenia sv. Kríža,

Bratislava-Petržalka


12

Samuel Trizuljak má výnimočný dar písať, neobyčajnú

odvahu tento dar rozvíjať a veľkú lásku k Slovensku.

V tejto knihe ide Samo s kožou na trh – ukazuje nám

časť svojho vnútra, delí sa o svoje príbehy a spolu s čitateľom

hľadá, ako najlepšie žiť. A nebojí sa priznať,

že on sám iba podáva štafetu, ktorú dostal od iných.

Verím, že aj vďaka tejto knihe sa mnohé malé aj veľké

múdrosti vekov dostanú k dnešnému mladému človeku.

A možno inšpiruje aj nejakého hanblivého autora,

aby tiež dostal odvahu písať a tak prispieť k formovaniu

slovenskej kultúry.

Martin Luterán, rektor Kolégia Antona Neuwirtha

Vrelo odporúčam všetkým stredoškolákom, vysokoškolákom,

ale aj starším. Samuelovi sa podarilo fantastickým

spôsobom priblížiť všetky skúsenosti, ako prežiť

vysokoškolské roky v zodpovednom a nadšenom

prežívaní viery. Taktiež poukázal na to, ako túto vieru

ešte prehĺbiť a obohatiť prostredníctvom možností,

ktoré štúdium na univerzite ponúka. Pri čítaní tejto

knižky sa moje srdce rozbúchalo. Znovu sa mi vrátili

krásne spomienky na nezabudnuteľné vysokoškolské

roky. Samo, vďaka za tvoju otvorenosť a úprimnosť.

Ján Holubčík SDB, riaditeľ festivalu Lumen


13

Samuel Trizuljak, ktorého curriculum vitae obsahuje

pôsobivý prehľad absolvovaného vzdelania na špičkových

zahraničných univerzitách, je nadaným predstaviteľom

mladej generácie, ktorý spája svoju budúcnosť

so životom a prácou na Slovensku. Jeho kniha Na výške

do hĺbky je reflexiou nad tým, ako plnohodnotne

využiť možnosti, ktoré ponúka vysokoškolské štúdium.

Na základe osobných skúseností v nej mapuje hodnoty,

ktoré do vzdelania prinášajú hĺbku: spoločenstvo,

vieru, vzťahy a zodpovednosť.

Ján Dolný OSB, mních Kláštora Premenenia Pána v Sampore

„Univerzálny katolík“ – krásna tautológia mladého

svetobežného katolíka Sama Trizuljaka, ktorou sa sám

označuje. Ako mladý študent sa rozbehol do sveta, aby

ho skúsil v jeho duchovnej i intelektuálnej rozmanitosti

a tak trochu aj vnímal šírku a hĺbku katolicity.

Svoje mladé a svieže skúsenosti predkladá znova vo

veľkodušnej katolíckej šírke. Tak dovoľuje aj mladému

katolíckemu študentovi na malom Slovensku dotknúť

sa veľkého katolíckeho života už nie naslepo, bez manuálu,

ale s itinerárom tridsiatich troch vlastných rád.

Tomáš Krampl, kaplán katolíckeho Študentského domova

Svoradov


14

Po roku 1969 som sa podieľal na organizovaní skrytých

náboženských stretnutí vysokoškolskej mládeže

v Bratislave. Vtedy vznikla samizdatová príručka Malé

kresťanské spoločenstvá. Kniha Samuela Trizuljaka Na

výške do hĺbky hovorí o takejto práci v slobodnom svete.

Je duchovným pokračovaním dávnej angažovanosti

a odpovedá na volania dnešnej doby. Odporúčam ju

vziať do rúk a čítať.

František Mikloško, bývalý disident, prvý predseda ponovembrovej

SNR a dlhoročný poslanec NR SR

Samuel je vo svojej húževnatosti evanjelizovať svet

občas otravný. A to je presne to, za čo ho obdivujem.

Pochopila som, že je to jeho spôsob, ako darovať nám

ľuďom ďalej to, čo jeho samého natoľko rozvíja a prehlbuje

vo svete, ktorý sa stáva povrchným, kde na ponorenie

sa do hĺbky akoby už nebol čas. Táto kniha je

akousi GPS navigáciou do magického obdobia vysokej

školy, ktoré treba žiť naplno, a pritom nestratiť to najpodstatnejšie.

Keď dnes pozerám na Sama, usmievam

sa a už to nevolám húževnatosť. Už viem, že je to jeho

prostá láska k človeku, ktorému chce dať dar. A tým je

aj táto kniha.

Iva Mrvová, reportérka


15

Táto knižka určite nikoho nezachráni. Existujú však aj

iné kolesá ako záchranné a je radosť, ak ich nemusíme

objavovať sami. Niečím takým je táto knižka. Odporučil

by som ju minulej verzii seba samého a určite

ju odporučím aj svojim súčasným a budúcim (nielen

katolíckym) študentom.

Dávid Laco, učiteľ a vysokoškolský poradca na Bilingválnom

gymnáziu C. S. Lewisa

Milí priatelia, kniha Samuela Trizuljaka je sviežou výpoveďou

mladého katolíckeho intelektuála, ktorý sa

nehanbí za svoju vieru, za osobnú vieru v Ježiša Krista

a zároveň je otvorený pre moderný svet, jeho radosti

a bolesti. Verím, že po prečítaní tohto diela budú viacerí

chcieť hovoriť s autorom osobne a on bude mať príležitosť

vydať svedectvo o hĺbke svojho presvedčenia, že

cesta Kristovho evanjelia je tá správna cesta správnym

smerom do správneho cieľa. V tejto tekutej dobe dobre

padnú jasné slová vyjadrujúce osobné presvedčenie,

ktoré sa premieta do každodenného reálneho života,

jeho vzťahov, jeho výziev. Prajem tejto knihe i jej autorovi,

aby mnohých priviedli k hľadaniu najhlbších

zdrojov zmyslu ľudského života.

Jozef Haľko, pomocný biskup bratislavský


16

Aj keď posledné dva roky sa univerzitná výučba a UPC

život presunuli prevažne do online priestoru, tento

vzácny a osobným svedectvom autora preverený manuál

zo všetkých uhlov pohľadu opisuje krásu a neopakovateľnosť

„UPC age“. Autor časozberne preveril jeho

hodnotu: je to čas, keď je človek mladý, formovateľný

a keď kladie základné piliere, na ktorých bude stáť celý

svoj ďalší život. Autor je ten, ktorý si takéto prostredie

prirodzene hľadal. V diele možno chýba zmienka

o ľuďoch, ktorí ešte potrebujú vstupnú bránu, fenomén

zachytenia a prelomenia tradičnej viery a u mladých

takých rozšírených predsudkov, no na druhej strane je

tu veľká šanca, že práve táto „nezachytená skupina“

ju začne považovať za manuál. V autentickom jazyku

mladých milo prekvapí aj „definícia“ manželstva, do

ktorého väčšina UPeCe-čkárov smeruje.

V diele nechýbajú výzvy prevziať zodpovednosť

a dobre mienené rady podložené osobnou skúsenosťou.

Piliere rastu v podobe dennej Eucharistie a modlitby

autor podáva a nanovo ponúka študentským

jazykom rovesníka, čo si získa hľadajúce dievčatá

i technické typy chalanov. Nech je tridsaťtri rád symbolickým

číslom prípravy na „verejné účinkovanie“

najskôr mladých UPeCe-čkárov a neskôr osobností,

ktoré budú soľou i svetlom pre náš svet.

Juraj Sedláček, kaplán univerzitného pastoračného centra

v Trenčíne


17

Miesto predslovu

Varování

Samo mě sice požádal o předmluvu, ale nemohu než

místo ní napsat varování. Zvlášť naléhavě bych rád

apeloval na ty z vás, jimž je pozdních –náct nebo

raných –cet: dejte si pozor, než se do téhle knížky

začtete. My osoby narozené v minulém tisíciletí budeme

mít na rozdíl od vás jednou na Božím soudu

dobrou výmluvu. Až se nás bude Pán tázat: „Pročpak

jsi promarnil svá vysokoškolská léta?“, budeme moci

odpovědět: „Nečetl jsem Trizuljaka.“ Zachrání nás paragraf

katechismu o „nepřekonatelné nevědomosti“

(KKC 1793). Co však vy, kdo přítomný text neuváženě

otevřete a pak navzdory všemu, co v něm objevíte, budete

přeci jen chtít prožít univerzitní roky jako katolíci

unylí, ospalí a stydliví, kteří sice ještě na nedělní mši

přijdou, ale spíš ze zvyku nebo z lehkého pocitu viny

vůči mámě? Co když si budete chtít nebržděni křesťanstvím

naplno užívat, anebo budovat piedestal pro své

já? Už nebude úniku. Budete vědět, že jste mnoho dostali

a že se od vás bude mnoho požadovat. V hloubce

vašeho svědomí už provždy bude hryzat tahle hrozná

série statí burcujících k odhodlanému, v hloubce zakořeněnému,

zdravě sebevědomému katolictví přímo


18

uprostřed akademických výzev. Jak si pak obhájíte

nenásledování Pána? Vezměte proto, prosím, vážně

mé varování, zahoďte tuhle knížku ještě teď, dřív než

otočíte na další stránku. Pokud budete tento apel ignorovat,

pamatujte: nebyl jsem to já, kdo vás připravil

o příjemnou a pohodlnou katolickou prostřednost.

P. Štěpán Smolen


33

KOMUNITA

3.

Priateľ sa s nekatolíkmi

Medzi najhorúcejších kandidátov na titul moderného

učiteľa Cirkvi dnes jednoznačne patria svätý John

Henry Newman a svätý Ján Pavol II. Titul učiteľ Cirkvi

sa vyhradzuje pre postavy, ktoré sa osobitne pričinili

o rozvoj učenia Cirkvi svojimi kázňami, bádaním

a spismi. Dodnes ich v Cirkvi máme len tridsaťšesť.

Je to akási „all stars“ zostava v už beztak veľmi dobrej

spoločnosti všetkých svätých. Vlastnosťou, ktorá spájala

oboch týchto svätých mužov a ktorá im umožnila

stať sa veľkými mysliteľmi, bol prirodzený a zvedavý

záujem o každý seriózne položený protiargument, na

ktorý vo svojich úvahách o pravdách Cirkvi narazili.

„Svet chce počuť, čo Cirkev hovorí o človeku a jeho

údele najmä v porovnaní s inými svetonázormi…“ píše

o mladom biskupovi Wojtylovi a jeho prístupe k diskusiám

Druhého vatikánskeho koncilu životopisec Jána

Pavla II. George Weigel. 4 Dialóg s cudzím svetonázorom

bol napokon tým, čo Johna Henryho Newmana

priviedlo od anglikanizmu priamo do náruče Katolíckej

cirkvi.

Hoci dnes o veľkosti Newmanovho myslenia niet

pochýb, on sám svoje projekty vnímal ako zlyhanie za

zlyhaním. „Za posledných vyše tridsať rokov som nedostal

ani jednu správu, ktorá by ma osobne potešila.“ 5


34

KOMUNITA

Jedným z jeho notoricky neúspešných projektov bolo

zriadenie katolíckej univerzity v Dubline začiatkom

50. rokov 19. storočia. Hoci Newmana veľmi skoro po

začatí tejto práce z pozície rektora odvolali, dielo Idea

univerzity, ktoré v tomto čase sformuloval a v ktorom

predstavil svoju víziu modernej katolíckej univerzity,

je odvtedy klasikou katolíckeho vzdelávania.

„Ak by ste mi dali na výber medzi univerzitou, ktorá

oplýva tými najlepšími tútormi a ktorá udelí svoje tituly

študentom úspešným v širokej palete predmetov,“

tvrdí Newman v pasáži, ktorú rektor Kolégia Antona

Neuwirtha Martin Luterán s obľubou nazýva Newmanova

dilema, „a univerzitou, kde niet profesorov

ani skúšok; univerzitou, ktorá nespraví nič viac než

to, že dá dokopy na tri či štyri roky partiu mladých

mužov… ani chvíľu by som neváhal a vybral by som si

to druhé.“ 6 Múdrosť Newmanovej voľby spočíva v tom,

že si je vedomý, že študenti majú dosť svojich otázok

a problémov aj bez akýchkoľvek ďalších podnetov.

Jediné, čo potrebujú, je povzbudiť k hľadaniu pravdy

v spoločnej diskusii.

V takých diskusiách sa možno najviac obrúsiť

a naučiť práve vďaka rozdielnosti názorov. Od nikoho

som sa nenaučil o učení Katolíckej cirkvi toľko ako od

Iaina počas jediného roka spoločného bývania v druhom

ročníku na Cambridgei. Nikdy predtým a nikdy

potom som totiž nedostal toľko otázok ohľadom

biblického odôvodnenia kultu svätých, mariánskych

dogiem či siedmich sviatostí ako od tohto Škóta, ktorého

vychovali ako presbyteriána. Na univerzite už navštevoval

pentakostálnu farnosť a hneď po škole sa

vydal na misie priamo do Peru. A nikdy by som nebol

schopný doceniť, že hoci aj pre nás katolíkov je Sväté

písmo absolútnym základom, aj Písmo samotné treba


35

KOMUNITA

interpretovať vo svetle tradície. A že bez zodpovedania

si, komu Ježiš Kristus udelil autoritu Písmo záväzne

vykladať, sa tiež nikam nedostaneme.

Aj Iain si naše diskusie pochvaľoval. O svätom

Františkovi z Assisi napríklad počul vôbec prvýkrát,

keď som mu vysvetľoval, na koho sa odvoláva náš nový

pápež – a hneď sa stal veľkým fanúšikom oboch. Pre

mňa to bola tiež skúška pokory. Zrazu som spoznal

niekoho, koho každodenné žitie viery bolo pre mňa

obrovskou inšpiráciou: a ten človek ani len nepočul

o svätom Františkovi! Iain sa stal jedným z mojich

najbližších priateľov, aj po piatich rokoch sme stále

v kontakte. Nedávno sme spomínali na diskusiu

o anihilacionizme, ktorá nám svojho času zabrala niekoľko

večerov. „Pamätáš, ako sme diskutovali o tom, že

peklo nemôže znamenať anihiláciu, lebo Božia dobrota

je nekonečná?“ napísal som mu. „Zaujímavé,“ odpísal

Iain. „Ja si na tú debatu spomínam ako na debatu

o tom, že nakoľko Božia dobrota je nekonečná, peklo

musí znamenať anihiláciu.“

7

Podobne s neveriacimi. Spolok českých a slovenských

študentov pri Cambridgeskej univerzite je každý

rok plný extrémne šikovných a ambicióznych mladých

ľudí, ktorí priamo zo svetových univerzít putujú za

prácou do najlepších svetových firiem a medzinárodných

inštitúcií. Ako to už býva, dnešné spoločenské

elity, a teda aj drvivá väčšina týchto študentov, sú skôr

sekulárne založené. V jednom momente som sa na

stretnutiach tohto spolku pri viacerých kamarátoch

preriekol, že je pre mňa samozrejmosťou dodržiavať

učenie Cirkvi aj v kontroverznejších veciach, napríklad

v kultúrno-etických záležitostiach či v otázkach sexuálnej

morálky. Počas niekoľkých ďalších stretnutí za

mnou vždy chodili zvedaví českí a slovenskí študenti,


36

KOMUNITA

či to naozaj myslím vážne. Bez týchto debát, ktoré boli

pre mňa výzvou, by som asi nikdy nemal potrebu siahnuť

po argumentoch relevantných encyklík, ako napríklad

Evangelium vitae Jána Pavla II. alebo Humanae

vitae Pavla VI., a naštudovať si ich. A tiež by som bez

týchto debát nikdy nerozvinul kamarátstva, z ktorých

mnohé naďalej trvajú.


69

MODLITBA

13.

Chodievaj na adoráciu

Jednou z najpopulárnejších voľnočasových aktivít

medzi mojimi spolužiakmi na Oxforde a Cambridgei

boli tzv. „mindfulness sessions“. Ide o meditačnú techniku,

pri ktorej moderátor uvádza prítomných v tichu

a hlbokom dýchaní k precíteniu vlastného vedomia.

O populárnosti jogy a podobných záležitostí ani netreba

hovoriť. Inštruktori „mindfulness“ meditácií, jogy

a všetci ďalší moderní učitelia duchovného života si

svoju živnosť založili na tom, že ponúkajú služby, ktoré

v určitom zmysle, hoci neúplným spôsobom, odpovedajú

na základné potreby človeka stvoreného na Boží

obraz. Nakoľko však my sami ako katolíci čerpáme

z bohatstva osvedčených duchovných praktík, ktoré

Cirkev po stáročia objavovala a uchovávala? Adorovanie

Sviatosti oltárnej je jednou z nich. Len málokedy

na tento poklad zvlášť my mladí siahneme. Ako raz

povedal jeden protestantský kazateľ: „Ak by som veril,

že je v tom svätostánku naozaj reálne prítomný Ježiš,

tak by som sa v tej vašej kaplnke namiesto kľačania

po zemi plazil.“

Ak je Eucharistia skutočne „prameňom a vrcholom

života a poslania Cirkvi“, potom nemožno pochybovať,

že aj pre nás mladých bude častá adorácia dobrou

činnosťou. Adorácia je popri svätej omši ďalšou


70

MODLITBA

vhodnou možnosťou, ako naplniť čas, ktorý chceme

venovať budovaniu priateľstva s Bohom. Možno sa

rovnako ako ja trápite s tým, ako tento čas adorácie

sústredene prežiť. V cambridgeskom pastoračnom

centre mi jeden francúzsky kňaz, ktorý toho času pôsobil

v Paríži v službe Komunity Emmanuel a do nášho

pastoračného centra zavítal na pár dní na dovolenku,

poradil jednoduchý návod, ako pol či trištvrte hodiny

v adorácii vydržať: desať minúť ďakovať za všetko dobré,

čím ma Boh požehnáva; desať minút odprosovať za

všetky hriechy, ktoré som v ostatnom období napáchal;

desať minút prosiť o veci, na ktorých mi záleží;

a na záver jeden ruženec. Každému môže v tomto čase

poslúžiť niečo iné. Kľúčové je, že sa necháme v prítomnosti

svätostánku „opaľovať“, ako tomu hovoril môj

spolužiak John, mladý člen Opus Dei.

Spoločná adorácia môže byť jednou z ďalších

aktivít, pri ktorej sa zjednotíte s celým vaším univerzitným

alebo farským spoločenstvom. Neďaleko

rakúskeho Mariazellu v predhorí rakúskych Álp

v krásnej historickej budove bývalého kartuziánskeho

kláštora má svoj európsky kampus americká katolícka

univerzita Franciscan University of Steubenville.

V srdci kampusu stojí historický kartuziánsky kostol,

kde sa každý deň všetci študenti na obed schádzajú

pri slávení svätej omše. Hneď vedľa presbytéria stojí

malá kaplnka ustavičnej adorácie. Tamojší študenti

tam držia dvadsaťštyrihodinovú adoráciu počas celého

roka. Každú hodinu sa pri vystavenej sviatosti

vystrieda dvojica študentov.

Ďalšiu populárnu formu eucharistickej adorácie

predstavuje tzv. Nightfever, po slovensky „Noc svetla“,

čiže celovečerné adorácie, pri ktorých mladí otvárajú

brány svojho kostola a pozývajú dnu na poklonu


71

MODLITBA

okoloidúcich. Tento koncept spopularizovali a rozvinuli

mladí z Komunity Emmanuel v nemeckom Kolíne

v období bezprostredne po tamojších Svetových dňoch

mládeže ako prejav túžby svedčiť o svojej viere medzi

vrstovníkmi aj po skončení svetových dní. 21 Dnes sú

tieto Noci svetla na Západe v mnohých, najmä univerzitných

mestách veľmi populárne. V Cambridgei sa

konajú raz ročne, v Oxforde trikrát za rok. V ostatných

rokoch sú takéto adorácie aj pevnou súčasťou programu

Bratislavských Hanusových Dní pod názvom BHDlight

a pravidelne sa konajú v mnohých kostoloch po

celom Slovensku.

Ak sa vo vašom okolí nekoná žiadna Noc svetla,

veľa kostolov je pravidelne k dispozícii na „obyčajnú“

adoráciu. Mnoho slovenských farností usporadúva

adorácie každý štvrtok po večernej svätej omši. V Bratislave

je s týmto cieľom už niekoľko rokov každý deň

otvorený Kostol svätého Ladislava od 9.00 do 17.00.

V európskych veľkomestách, napríklad v Berlíne,

často nájdete vyhradený kostol, kde sa adorácia koná

nepretržite, dvadsaťštyri hodín denne. Adorácia ako

forma zbožnosti je, zdá sa mi, v posledných rokoch na

vzostupe, zvlášť medzi nami mladými. V dnešnej dobe

tiež vznikajú rehole, ktorých charizma sa sústredí na

ustavičnú adoráciu. Pre duchovné povzbudenie k adorácii

sa dajú prečítať napríklad úvahy In sinu Jesu opáta

benediktínskeho spoločenstva ustavičnej adorácie

z írskeho mestečka Silverstream, ktoré nedávno vyšli

v češtine aj v slovenčine. 22 Podnetné úvahy o dôležitosti

adorácie prináša aj postava Anežky z beletrizovaného

pútnického denníka českého kňaza Štěpána

Smolena Cesta na Západ. 23


138

MODLITBA

33.

Pevne stoj v čase

pohoršenia

„Hovoria o nej, že je stará a nevzhľadná, že má zastaralé názory,

že túži po majetku, že hráva dvojitú hru a prahne po moci a pije.

Toľko toho hovoria. A majú pravdu. Tým všetkým je, to všetko robí.

Ale je aj mnoho viac.“

– Z posledných slov Anežky pútnikovi Štěpánovi 55 –

Známa príhoda hovorí o tom, ako raz nahnevaný Napoleon

Bonaparte nakričal na istého vysokopostaveného

rímskokatolíckeho kardinála. „Vaša eminencia, vari neviete,

že mám moc zničiť Katolícku cirkev?“ Kardinál,

pokračuje táto anekdota, sa opatrne usmial a pokojne

odvetil: „Vaše veličenstvo, my katolícky klérus sa

dôsledne snažíme zničiť Cirkev už vyše tisícosemsto

rokov. Neuspeli sme. A neuspejete ani vy.“ Iný príbeh

hovorí o tom, ako istý obetavý kňaz roky trávil modlitbou

a pastoračnou činnosťou. Vďaka svojej pracovitosti

postupne stúpal: z kaplána na farára, z dekana na

biskupa, z biskupa až na kardinála a prefekta dôležitej

vatikánskej kongregácie. More povinností ho čoraz viac

ťažilo, Božiu prítomnosť cítil čoraz menej. Pri menovaní

za kardinála sa rozhodol zdôveriť sa s týmito pochybnosťami

Svätému Otcovi. Po položení otázky, čo má robiť,

sa vikár Kristov na neho obrátil, jedným okom žmurkol

a pošepkal: „Len to ďalej fejkuj, robíme to tu všetci.“


139

MODLITBA

A tak by sme mohli pokračovať. Však to poznáte: ak

sa v niektorých kruhoch skúsite prihovoriť za pozitívnejšie

vnímanie prínosu Cirkvi pre spoločenský život

v súčasnosti či v dejinách, spustí sa lavína. Križiacke

výpravy! Inkvizícia, borgiovskí barokoví pápeži, pápežská

bazilika postavená za odpustky, odsúdenie Galilea

a brojenie proti vede, zodpovednosť Pia XII. za holokaust.

A v ostatnom čase, samozrejme, sú všetci kňazi

pravdepodobne pedofili. Ako ukazuje populárna knižka

z vydavateľstva Postoj, v drvivej väčšine takýchto historických

epizód bola skutočnosť oveľa komplikovanejšia

a podobné klišé často prežívajú len ako pozostatok

neskorej stredovekej a osvietenskej propagandy. 56

Ako hovorí môj obľúbený historik, profesor Brad S.

Gregory z University of Notre Dame v americkej Indiane,

dejiny katolicizmu sú dejinami pokusov artikulovať

vznešené životné ideály… a zároveň dejinami opätovného

presviedčania sa o radikálnej neschopnosti

veriacich tieto ideály vo svojom živote naplniť.

Nič z toho však neznamená, že kresťanské učenie

nie je pravdivé. Znamená to, že žiť podľa týchto ideálov

je sakramentsky ťažké a že tieto ideály sa málokedy dôsledne

aplikujú. Ak by vás však zaujímalo, ako to vyzerá,

keď kresťanská teória a prax idú ruka v ruke, pozrite

sa na život svätých. „Práve preto je kategória svätcov

taká dôležitá,“ hovorí profesor Gregory. Toto sú tie absolútne

výnimočné – a preto také inšpiratívne – príklady,

hovoriace o tom, ako to môže a má vyzerať. Príbehy

svätcov ukazujú, že svätosť je možná, že má zmysel sa

o tie vysoké ideály pokúšať. 57 Jedna moja spolužiačka

na Cambridgei, agnostička, ktorá rada a úprimne všetko

spochybňovala, raz za mnou rozhorčená prišla so slovami:

„Počul si, čo napísal Richard Dawkins? Vraj najväčšou

príčinou zla v dejinách ľudstva je Katolícka cirkev.


140

MODLITBA

Vari Dawkins nevie, že bez katolíkov by sme koncept

objektívneho zla ani len nepoznali?“ Toľko k vysokým

ideálom, ich kritikom a k ich konzistentnosti.

Avšak skôr než budete mať pri najbližšej príležitosti

chuť za každú cenu obhajovať ktoréhokoľvek kňaza

či biskupa pri náznaku akejkoľvek verejnej kauzy,

pozrite si film Spotlight. Táto oscarová snímka z roku

2015 rozpráva príbeh o tom, ako novinári z denníka

Boston Globe vytrvalou a poctivou investigatívou odhalili

systematické utajovanie prípadov sexuálneho

zneužívania detí kňazmi a rehoľníkmi v jednej z najetablovanejších

a najrešpektovanejších katolíckych

diecéz v celých Spojených štátoch. Film sa začína scénou,

v ktorej bostonský kardinál Bernard Law víta vo

svojej kancelárii nového šéfredaktora magazínu Boston

Globe, Martina Barona. Darom, ktorý má pre neho

pripravený, je Katechizmus Katolíckej cirkvi. Venuje

mu ho ostentatívne so slovami: „Toto bude váš sprievodca

naším mestom!“ Keď budete film pozerať, možno

sa rovnako ako ja prichytíte pri tom, ako tým bezbožným,

liberálnym a židovským novinárom fandíte – iste

mi na tomto mieste prepáčite toto prvoplánové zjednodušenie,

ktoré výpovedne stereotypizuje hlavné postavy

– v ich strhujúcom vyšetrovaní, ktorého výsledkom

bol drvivý prepad reputácie Cirkvi v Bostone, jednej

z bášt amerického katolicizmu naprieč 20. storočím. 58

Jediné pravidlo, ktorého sa máme pri takýchto podozreniach

držať, je „padni, komu padni“ – plus apriórna

opatrnosť. V dnešnej dobe bude v jadre týchto káuz

niekedy nespravodlivé osočovanie, ako sa to nedávno

ukázalo v prípade austrálskeho kardinála Georgea Pella,

ktorý sa podľa všetkého stal obeťou niekoľkoročného

mediálneho honu sekulárnych antikatolícky naladených

médií. Inokedy nám však ako veriacim neostane


141

MODLITBA

iná možnosť než pokorne prosiť o odpustenie a proaktívne

pristúpiť k náprave. Ak by ste pre takéto situácie

hľadali modelového patróna z kategórie svätých,

obráťte sa na svätú Katarínu Sienskú. Tá sa svojimi

listami, modlitbami a dôsledným naliehaním pričinila

o vyriešenie jednej z najväčších PR katastrof vrcholného

stredoveku: avignonskej epizódy trojpápežstva. 59


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!