25.08.2021 Views

PLST-MET_katalog_www (1)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TRAWERTYN

DOSTĘPNE są następujące elementy główne

TRAWERTYN PLUS

TRAWERTYN MX 200/P-25

Wzór z poprzeczkami

o wysokości 200 mm oraz 30 mm

Wzór z poprzeczkami

o wysokości 200 i 40 mm z przerwami 10 i 25 mm

TRAWERTYN 200/P-10

Wzór z poprzeczkami

o wysokości 200 mm z przerwami 10 mm

www.plast-met.pl

NOF / OGRODZENIA POZIOME

26 27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!