25.08.2021 Views

PLST-MET_katalog_www (1)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

OGRODZENIA

PIONOWE

Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe to tradycyjne rozwiązanie w nowoczesnym wydaniu. Przezierne,

pionowe układy wzbogacone zostały zróżnicowanymi elementami ozdobnymi i kilkoma

rodzajami grotów do wyboru. Bogate wzornictwo i kolorystyka, wysoka jakość oraz skuteczne zabezpieczenie

przed korozją to cechy, które pozwalają wykorzystywać Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe

zarówno na prywatnych posesjach, jak i przy firmach czy zakładach przemysłowych. Dzięki różnym rozstawom

kształtowników można wybrać model, który zapewni nam, w miarę potrzeb, poczucie prywatności albo

wyeksponuje nasz dom i ogród.

NOWOCZESNE

OGRODZENIA FRONTOWE

www.plast-met.pl

NOF / OGRODZENIA PIONOWE

34 35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!