25.08.2021 Views

PLST-MET_katalog_www (1)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AGAT

DOSTĘPNE są następujące elementy główne

PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm

Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm

Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

FURTKA

Standardowa szerokość: 1190 mm

Lewostronna oraz prawostronna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm

Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

BRAMA PRZESUWNA TOP

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm

Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

Lewostronna oraz prawostronna

DOSTĘPNE GROTY

Klasyczna forma Agatu nadaje się do każdej strefy przydomowej. Minimalistyczny

design przęseł, dostępnych w formie prostej lub wypukłej i szerokiej

gamie kolorystycznej, z grotem w górnej części ogrodzenia, stanowi propozycję

ponadczasową. Sprawdzi się w przypadku zarówno nowoczesnego,

jak i tradycyjnego budownictwa.

www.plast-met.pl

NOF / OGRODZENIA PIONOWE

40 41

FE

ZN

RAL

P0 P1 P2 P4 P5 P6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!