25.08.2021 Views

PLST-MET_katalog_www (1)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SZMARAGD

DOSTĘPNE są następujące elementy główne

PRZĘSŁO PROSTE (TYP P)

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm

Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

PRZĘSŁO WYPUKŁE (TYP W)

Maksymalna dostępna szerokość: 3000 mm

Minimalna standardowa szerokość: 2000 mm

FURTKA

Standardowa szerokość: 1190 mm

Lewostronna oraz prawostronna

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Maksymalna dostępna szerokość: 5500 mm

Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

BRAMA PRZESUWNA TOP

Maksymalna dostępna szerokość: 6000 mm

Minimalna standardowa szerokość: 3000 mm

Lewostronna oraz prawostronna

DOSTĘPNE GROTY

Przejrzysty design tego modelu został podkreślony elementem ozdobnym.

Zwieńczony grotem wybranego kształtu stanowi doskonałe uzupełnienie

dla klasycznych form architektonicznych.

FE

ZN

RAL

www.plast-met.pl

NOF / OGRODZENIA PIONOWE

P0 P1 P2 P4 P5 P6

46 47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!