25.08.2021 Views

PLST-MET_katalog_www (1)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

OGRODZENIA

MODUŁOWE

Modułowe Ogrodzenia Frontowe ożywiają standardową ofertę, dając pole do twórczej ekspresji,

a przy tym spełniają ważną funkcję użytkową, zapewniając efekt nieprzezierności w dolnej

części ogrodzenia. Są rozwiązaniem oryginalnym i niepowtarzalnym, łączącym w sobie bezpieczeństwo

i nowoczesną stylistykę.

MODUŁOWE

OGRODZENIA FRONTOWE

www.plast-met.pl

MOF / OGRODZENIA MODUŁOWE

60 61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!