Views
5 years ago

Click here to download the Book of Abstracts - IFT- UNESP

Click here to download the Book of Abstracts - IFT- UNESP

Click here to download the Book of Abstracts - IFT-

 • Page 3 and 4: �ÇÇà Ç� ��ËÌÊ��
 • Page 5 and 6: ÇÖ��Ò�Þ�Ò� �ÓÑÑ
 • Page 7 and 8: �ÇÊ�ÏÇÊ� Ì�� �Ø
 • Page 9: �ÓÒØ�ÒØ× �ÓÑÑ�ØØ
 • Page 13 and 14: ÁÒÚ�Ø�� Ì�Ð�× �
 • Page 15 and 16: �Ð�ÚÓÖ ÓÒØ�ÒØ Ó�
 • Page 17 and 18: ÌÖ��ØÑ�ÒØ Ó� Ø�
 • Page 19 and 20: Ê�×ÓÒ�Ò �× �Ò� �
 • Page 21 and 22: �ÒØ���ÓÒ ÒÙ Ð��
 • Page 23 and 24: ÁÒØ�ÖÔÐ�Ý Ó� ÒÙ Ð
 • Page 25 and 26: Ê�Ð�Ø�Ú�×Ø� �×Ô
 • Page 27 and 28: Ì�Ö�� Ô�ÓÒ ÔÖÓ�Ù
 • Page 29 and 30: ØÖ� Ø�Ò� �Ü��ÐÐ
 • Page 31 and 32: �Ð� ØÖÓÑ��Ò�Ø�
 • Page 33 and 34: Ì�� Ì��ÓÖÝ Ó� ÆÙ
 • Page 35 and 36: �ÜÔ�Ö�Ñ�ÒØ�Ð ËØ
 • Page 37 and 38: À���Ð���Ø× �ÖÓ
 • Page 39 and 40: ÌÛÓ �Ò� Ì�Ö�� ÆÙ
 • Page 41 and 42: ËÙÑÑ�ÖÝ Ì�Ð� ÁÚÓ
 • Page 43 and 44: Ê� �ÒØ ��Û �Ó�Ý
 • Page 45 and 46: ���Ö�Ð ÆÙ Ð��Ö
 • Page 47 and 48: �ÓÙÒ� �Ò� × �ØØ�
 • Page 49 and 50: Î���Ý Ê È�Ò���Ö
 • Page 51 and 52: Î���Ý È�Ò���Ö�
 • Page 53:

  È�ÖØ ÁÁ È�Ö�ÐÐ�Ð

 • Page 56 and 57:

  ��

 • Page 58 and 59:

  Ä���Ø ÒÙ Ð�� Û�Ø

 • Page 60 and 61:

  ËÝ×Ø�Ñ�Ø� ×ØÙ�Ý

 • Page 62 and 63:

  �Ò �Ò�ÐÝØ� �ÔÔÖÓ

 • Page 64 and 65:

  �ÓÙÖ ÒÙ Ð�ÓÒ × �ØØ

 • Page 66 and 67:

  �ÐÑÓ×Ø Ê��ÙÒ��Ò

 • Page 68 and 69:

  ÅÓ��¬�� ØÛÓ �Ó�

 • Page 70 and 71:

  ���ÙÖ� � Ì�� �Æ

 • Page 72 and 73:

  Ì�� � ×Ø�Ø� Û��

 • Page 74 and 75:

  ×Ø�Ø� Û�Ú��ÙÒ Ø

 • Page 76 and 77:

  ÁÒ ��� Û� ×�ÓÛØÛ

 • Page 78 and 79:

  Å��×ÙÖ�Ñ�ÒØ Ó� Ø

 • Page 80 and 81:

  ËÓÐ�ØÓÒ× �Ò Ö�Ð�

 • Page 82 and 83:

  �ÓÙÖ �Ó�Ý ÔÖÓ�Ð�

 • Page 84 and 85:

  �ÝÒ�Ñ� × Ó� ÒÙ Ð�

 • Page 86 and 87:

  �ÖÓ×× ×� Ø�ÓÒ �ÖÓ

 • Page 88 and 89:

  Ì�Ò×ÓÖ �Ò�ÐÝÞ�Ò

 • Page 90 and 91:

  � Ò�Û Â� Ó�� ÓÓÖ

 • Page 92 and 93:

  ��

 • Page 94 and 95:

  ��

 • Page 96 and 97:

  ÆÙ Ð��Ö �ÓÖ �× �Ö

 • Page 98 and 99:

  ÆÙ Ð��Ö �×ØÖÓÔ�Ý

 • Page 100 and 101:

  �� �ÒØ�ÕÙ�Ö�× Ó

 • Page 102 and 103:

  Ì�×Ø× Ó� ÌÛÓ �Ó�Ý

 • Page 104 and 105:

  � � Ä�Ö �� �Ò� Ä

 • Page 106 and 107:

  � Ç � ��ØØ�×Ø�Ð

 • Page 108 and 109:

  À��ÖÓÒ� ÓÖÖ� Ø�Ó

 • Page 110 and 111:

  Ì�� ×� ÓÒ� ÔÐÓØ ×

 • Page 112 and 113:

  � ÓÒ×Ø�ØÙ�ÒØ ÕÙ�

 • Page 114 and 115:

  �Ü �Ø�� ��ÖÝÓÒ×

 • Page 116 and 117:

  �Ü�Ñ�Ò�Ò� Ø�� ×

 • Page 118 and 119:

  ÉÙ�Ö� ÑÓ��Ð ÔÖ�

 • Page 120 and 121:

  �ØÓÑ� ÒÙ Ð��Ö �Ò

 • Page 122 and 123:

  À��ÖÓÒ ���ÖÓÒ �

 • Page 124 and 125:

  ���ÖÑÓÒ�ÙÑ �Ý�Ö

 • Page 126 and 127:

  Ï��Ø ��Ó×Ø Ñ�Ý �

 • Page 128 and 129:

  ËÙÑ ÖÙÐ� �ÔÔÖÓ� �

 • Page 130 and 131:

  y(r) [fm -1/2 ] 3000 2500 2000 1500

 • Page 132 and 133:

  �� �� ��� �

 • Page 134 and 135:

  ���ÙÖ� ÉÙ�Ö� Ö�

 • Page 136 and 137:

  È�ÓØÓÔÖÓ�Ù Ø�ÓÒ Ó

 • Page 138 and 139:

  Ì�� �Ú�Ö��� ÆÙÑ

 • Page 140 and 141:

  ������� �

 • Page 142 and 143:

  ���ÙÖ� � Ë�Ò×�Ø

 • Page 144 and 145:

  £ � � ��× � Õ � Õ

 • Page 146 and 147:

  ÆÙ Ð�ÓÒ ­�ÚÓÖ �×Ý

 • Page 148 and 149:

  Ê���Ö�Ò �× Â Î�

 • Page 150 and 151:

  Ë�Ð� Ø�ÓÒ ÖÙÐ�×

 • Page 152 and 153:

  ��

 • Page 154 and 155:

  d 5 2 −1 −2 σ/dek’ d Ωk’d

 • Page 156 and 157:

  ÁÒ ��� � Û� ÔÖ�×

 • Page 158 and 159:

  ÈÓ××���Ð�Ø��×

 • Page 160 and 161:

  ÌÖ�Ò×Ú�Ö×� �Ð� Ø

 • Page 162 and 163:

  Ì�� Ë �Ð�Ö Å�×ÓÒ

 • Page 164 and 165:

  ËØÖÓÒ� �Ò� Û���

 • Page 166 and 167:

  È�ÓØÓ��×ÓÖÔØ�ÓÒ

 • Page 168 and 169:

  Ë�Ð� �ÓÒ×�×Ø�ÒØ

 • Page 170 and 171:

  ËØÙ�Ý Ó� Ø�� �ÓÙ

 • Page 172 and 173:

  ��Ò �Ñ�Ö� �Ð ÙÐ

 • Page 174 and 175:

  ��

 • Page 176 and 177:

  ��

 • Page 178 and 179:

  ËØ�Ø� ÔÖÓÔ�ÖØ��

 • Page 180 and 181:

  ÆÙ Ð��Ö ��Û �Ó�Ý

 • Page 182 and 183:

  ÆÙ Ð�ÓÒ ÆÙ Ð�ÓÒ ×

 • Page 184 and 185:

  Æ�ÙØÖ�ÒÓ × �ØØ�Ö

 • Page 186 and 187:

  ÌÛÓ Ô�ÓÒ �Ü ��Ò�

 • Page 188 and 189:

  Ê�ÒÓÖÑ�Ð�Þ�Ø�ÓÒ

 • Page 190 and 191:

  �«� Ø�Ú� Ê�Ò��

 • Page 192 and 193:

  � ������ �

 • Page 194 and 195:

  À��ÚÝ Å�×ÓÒ× �Ò À

 • Page 196 and 197:

  Æ�Û Ë Ö��Ò�� �ÓÙ

 • Page 198 and 199:

 • Page 200 and 201:

  Å��×ÙÖ�Ñ�ÒØ Ó� Ø

 • Page 202 and 203:

  �× �Ò �Ü�ÑÔÐ� �Ò

 • Page 204 and 205:

  �ØÓÑ× Û�Ö� ÔÖÓ�Ù

 • Page 206 and 207:

  ÆÙ Ð�ÓÒ �Ò� ¡ ×��

 • Page 208 and 209:

  � Ñ�×ÓÒ �Ü ��Ò�

 • Page 210 and 211:

  È�Ö�Ñ�ØÖ�Þ�� Î

 • Page 212 and 213:

  Ì��Ð� � �ÒØ�ÔÖÓ

 • Page 214 and 215:

  Å�×ÓÒ �Ü ��Ò��

 • Page 216 and 217:

  Ë�ÓÖØ Ö�Ò�� Ì�Ö

 • Page 218 and 219:

  ÄÓÛ ÅÓÑ�ÒØÙÑ ÆÙ Ð�

 • Page 220 and 221:

  Å�� �Ò Ø�� Ô�ÓÒ

 • Page 222 and 223:

  Ê�Ð�Ø�Ú�×Ø� �ÒØ

 • Page 224 and 225:

  �× �ÙÐÐÝ ×�Ñ�Ð�Ö

 • Page 226 and 227:

  Å��×ÙÖ�Ñ�ÒØ× Ó�

 • Page 228 and 229:

  È�ÓÒ Ô�ÓØÓÔÖÓ�Ù Ø

 • Page 230 and 231:

  ��ÙØ�ÖÓÒ ÔÖÓØÓÒ Ö

 • Page 232 and 233:

  ÁÒ ÐÙ×�Ú� ¢ �� �Ò

 • Page 234 and 235:

  �Ò�ÐÝØ� �ÔÔÖÓ�

 • Page 236 and 237:

  ËØÙ�Ý Ó� ËÔ�Ò È�Ö

 • Page 238 and 239:

  ÈÖÓ�Ù Ø�ÓÒ Ó� � �

 • Page 240 and 241:

  ËØÙ�Ý Ó� Ø�� À�

 • Page 242 and 243:

  ËØÙ�Ý Ó� Æ�ÙØÖÓÒ

 • Page 244 and 245:

 • Page 246 and 247:

 • Page 248 and 249:

  �Ó×ÓÒ× Û�Ø� Ñ�××

 • Page 250 and 251:

  ��Ø�� Ë�ÐÔ�Ø�Ö

 • Page 252 and 253:

  |F π (q 2 )| 10 1 10 0 10 -1 -10 -

 • Page 254 and 255:

  �×ÝÑÔØÓØ� È�ÓÒ �

 • Page 256 and 257:

  F 1 (Q 2 ) 1 0.8 0.6 0.4 0.2 m=0.3

 • Page 258 and 259:

  ÁÒ­Ù�Ò � Ó� ÄÓÖ�Ò

 • Page 260 and 261:

  Ì�� ÐÓØ��� Ô�ÖØ

 • Page 262 and 263:

  �Ð� ØÖÓÑ��Ò�Ø�

 • Page 264 and 265:

  �ÒØ�Ô�ÖØ� Ð� �Ó

 • Page 266 and 267:

  Ê�Ð�Ø�Ú�×Ø� �«

 • Page 268 and 269:

 • Page 270 and 271:

  �Ö���Ø ×ÓÐ�ØÓÒ×

 • Page 272 and 273:

  Å�ØØ�Ö Û�Ú� ÚÓÖØ

 • Page 274 and 275:

  �«� Ø Ó� �� ×��Ð

 • Page 276 and 277:

  Æ�Û ÔÓ××��Ð� �ÔÔ

 • Page 278 and 279:

  ��Ò �Ñ�Ö� �Ð ÙÐ

 • Page 280 and 281:

  ËÓÐ�ØÓÒ× �Ò �ÐÓÒ

 • Page 282 and 283:

  �Ó×� ��Ò×Ø��Ò �

 • Page 284 and 285:

  ��Ú�ØÝ ¬�Ð� �Ò�

 • Page 286 and 287:

  ��Ö �ÒÓÙ�� �ÖÓÑ

 • Page 288 and 289:

  ËØÙ�Ý Ó� Ø�� ×Ø�

 • Page 290 and 291:

  Ì�� ÖÓÐ� Ó� �Ð�

 • Page 292 and 293:

  È�ÓØÓÒ ÈÐ�×ÑÓÒ ÌÖ

 • Page 294 and 295:

  �ÐÓ��Ð Ú�Ö���Ð

 • Page 296 and 297:

  �ÜÔ�Ö�Ñ�ÒØ�ÐÐÝ

 • Page 298 and 299:

  ���� 0 -0.25 -0.5 -0.75

 • Page 300 and 301:

  Ì��Ð� � �ÖÓÙÒ� ×

 • Page 302 and 303:

  Ì��Ð� � �ÓÙÒ� �

 • Page 304 and 305:

  ÍÐØÖ� ÓÐ� Ë �ØØ�Ö

 • Page 306 and 307:

  �¬ÑÓÚ ËØ�Ø�× Ó�

 • Page 308 and 309:

  È�ÖØ��ÐÐÝ �Ò Ó�

 • Page 310 and 311:

  ÉÙ�ÒØÙÑ ×Ø�Ø�×Ø�

 • Page 312 and 313:

  ÌÛÓ �Ð� ØÖÓÒ ËØÙÖÑ

 • Page 314 and 315:

  ��ÔØÙÖ� Ó� ËÐÓÛ

 • Page 316 and 317:

  ËÝÑÑ�ØÖÝ �Ö����

 • Page 318 and 319:

  ËÓÐÙØ�ÓÒ Ó� Ø��

 • Page 320 and 321:

  �×ÝÑÑ�ØÖ��× Ó� Ô

 • Page 322 and 323:

  � � Ò ��Ñ�Ö ÌÖ�Ñ

 • Page 324 and 325:

  Cross section σ 00−20 [Α 2 ] o

 • Page 326 and 327:

  ��×ÓÖ��Ö�� Ô�Ý

 • Page 329 and 330:

  ËÝ×Ø�Ñ�Ø� �Ò�ÐÝ

 • Page 331 and 332:

  σ el (b) 1000 800 600 400 200 3.5

 • Page 333 and 334:

  ÀÝÔ�ÖÒÙ Ð��Ö ×ØÙ

 • Page 335 and 336:

  Ì�� ËØÙ�Ý Ó� ÀÝÔ

 • Page 337 and 338:

  �ÓÙÐÓÑ� �ÒØ�Ö� Ø

 • Page 339 and 340:

  ���ÙÖ� � Ã�Ò�Ø

 • Page 341 and 342:

  Ì�� Ñ�××�Ò� �×Ô

 • Page 343 and 344:

  ��Û �Ó�Ý �×Ô� Ø×

 • Page 345 and 346:

  ËØÙ�Ý Ó� Ï���ÐÝ

 • Page 347 and 348:

  ÈÖÓÔ�ÖØ��× Ó� Ø�

 • Page 349 and 350:

  Å��×ÙÖ�Ñ�ÒØ× Ó�

 • Page 351 and 352:

  ÅÓÖ� ��Ø��Ð× ��

 • Page 353 and 354:

  �� ÁÒ�Ø�Ó ��Ð ÙÐ

 • Page 355 and 356:

  ������Ú ��Ð ÙÐ

 • Page 357 and 358:

  ÇÒ �×ÝÑÔØÓØ� × Ó�

 • Page 359 and 360:

  �ÓÑÔÙØ�Ø�ÓÒ�Ð �

 • Page 361 and 362:

  Ø�� �ÜÔÖ�××�ÓÒ

 • Page 363 and 364:

  �ÓÙÖ ÕÙ�Ö� ×Ô� ØÖ

 • Page 365 and 366:

  Ì��Ð� � Ò � �Ð�×

 • Page 367 and 368:

  ÆÙÑ�Ö� �Ð Î��Û Ó

 • Page 369 and 370:

  ���ÙÖ� � � Ì��

 • Page 371 and 372:

  ν (r) Ψ l 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5 -1

 • Page 373 and 374:

  ��Ú�Ò �� ÉÙ�ÒØÙ

 • Page 375 and 376:

  ËÓÐÙØ�ÓÒ Ó� Ø�� Ì

 • Page 377 and 378:

  �Ð�××�¬ �Ø�ÓÒ Ó

 • Page 379 and 380:

  �Ò�ÐÝØ� �Ð ÙÐ�Ø

 • Page 381 and 382:

  ��Ö� × �ÓÐ� Ø��

 • Page 383 and 384:

  ÌÛÓ �Ó�Ý �ÓÙÐÓÑ�

 • Page 385 and 386:

  ÁÒ ÓÒ ÐÙ×�ÓÒ Ø�� ×

 • Page 387 and 388:

  Û��Ö� ��� � �Ö

 • Page 389 and 390:

  �ÐÓ��Ð Å�Ò�Ñ�Þ

 • Page 391 and 392:

  ÁÒ��Ü ���ÙÐÐ��

 • Page 393 and 394:

  ���×� � �� ��Ð

 • Page 395 and 396:

  Æ���ÑÙÖ� � Æ��

 • Page 397:

  ÌÞ�Ò� � �� Í��Ý

[+]The best book of the month The Handbook of Work Based Learning [FULL]
[+]The best book of the month The Halo Effect... and the Eight Other Business Delusions That Deceive Managers [DOWNLOAD]
[+]The best book of the month Wise Guy: The Life and Philosophy of Socrates [DOWNLOAD]
Click Image to Download PDF - Mela Purdie
Click Image to Download PDF - Mela Purdie
The Book of Secrets: 112 Meditations to Discover the Mystery Within
The Book of the Cave of Treasures
The Book of the Cave of Treasures
[+]The best book of the month Unicorn Coloring Book: For Kids Ages 4-8 (US Edition) [PDF]
KNjIGA SAžETAKA / BOOK Of ABSTRACTS - Treći međunarodni ...
The Pagan Book of Days: A Guide to the Festivals, Traditions, and Sacred Days of the Year
The Slot Machine Answer Book: How They Work, How They ve Changed and How to Overcome the House Advantage
[+]The best book of the month The Keto Crock Pot Cookbook: Top 60 Easy Keto Crock Pot Recipes For Rapid Fat Loss [FREE]
The Big Book of the Unexplained (Factoid Books)
Click to Download (size: 2.3mb approx.) - Islam and Christianity
[+]The best book of the month Mi Amor Por Ti/My Love for You [FULL]
[+]The best book of the month Nantu And Auju/ Nantu, Aujujai/ Nantu Y Auju: How The Moon And The Potoo Bird Came To Be/ Nantu Nuya Aujujai Najanarmauri/ De Como La Luna y El Pajaro Potoo Fueron Creados [READ]
[+]The best book of the month Investing in Your 20s and 30s For Dummies [FULL]
[+]The best book of the month Little Kids First Big Book of the Ocean (First Big Book) [READ]
[+]The best book of the month The Wild Robot Escapes [DOWNLOAD]
[+]The best book of the month Wiley CIA Exam Review Focus Notes: v. 2: Internal Audit Practice (Wiley CIA Examination Review) [NEWS]
[+]The best book of the month Colorado Real Estate Exam Prep: The Complete Guide to Passing the Colorado PSI Real Estate Broker License Exam the First Time! [FULL]
Way of the Peaceful Warrior: A Book That Changes Lives
[+]The best book of the month The School-to-work Revolution: How Employers And Educators Are Joining Forces To Prepare Tomorrow s Skilled Workforce: How Employees and Educators are ... to Prepare Tomorrow s Skilled Workforce [PDF]
[+][PDF] TOP TREND White-Collar Sweatshop: The Deterioration of Work and Its Rewards in Corporate America [DOWNLOAD]
[+][PDF] TOP TREND Code of Honor (Bravelands) [DOWNLOAD]
[+][PDF] TOP TREND Searching for a Corporate Savior: The Irrational Quest for Charismatic CEOs [DOWNLOAD]
[+]The best book of the month Crazy Sexy Juice: 100+ Simple Juice, Smoothie Nut Milk Recipes to Supercharge Your Health [DOWNLOAD]