publikacija 21-22

tablica05

PUBLIKACIJA

ZA ŠOLSKO LETO

2021/2022

1


OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE

Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje

Domača stran: http://www.oszboraodposlancev.si

TZO 28

Ravnatelj: Peter Pirc, tel.: 01 8938 723

e-pošta: peter.pirc@oszboraodposlancev.si

Pomočnica ravnatelja: Magda Gornik, tel.: 01 8938 725

e-pošta: magda.gornik@oszboraodposlancev.si

Tajnik VIZ:

Damjana Koroša (nadom. Andreja Drvarič)

tel.: 01 8938 720

Fax: 01 8938 722

Računovodstvo: Simona Novak tel.: 01 8938 721

Jana Janežič

Knjižnica: Marjeta Šilc Marincelj, tel: 01 8938727

Svetovalna delavka: Meta Rupar tel.: 01 8938 726

Psiholog: Peter Gradišar tel.: 01 8938 732

Kuhinja: Bernardka Medved tel.: 01 8938 724

Kabinet 4. r: tel: 01 8938-733

Kabinet slo : tel: 0117770-37

Reška cesta 3, Kočevje

Zbornica-tel.: 01 8938 730

Kuhinja-tel.: 01 8938 731

Svetovalna služba (Zarja

Golouh)-tel.: 070/757149

Davčna številka: SI 95886478

Transakcijski račun: 01248 – 60306556

2


Drage učenke, učenci, spoštovani starši in naključni bralci

Pa smo spet na začetku, na novem listu naše skupne poti, ki bo poseben, zaradi

vseh omejitev in posebnosti, ki jih imamo v zvezi s COVID krizo, ki še kar traja

in dosega že četrti val… Kdo bi si mislil leta 2019, da se lahko življenje tako

spremeni...Prepričan sem, da ste vsi kljub določenim omejitvam lepo preživeli

počitniške dneve, da ste se spočili, hkrati pa upam, da je veselja v vas vseh, ker

smo se ponovno sploh lahko srečali na šoli. Izkušnja dela na daljavo nam je

nedvomno dokazala, da nam je najbolje, če smo skupaj na šoli, da je edino šola

tisti prostor, kjer lahko prejemate znanje najenostavneje in najkvalitetneje, ter da

je šola prostor, kjer se lahko razvijate tudi na osebnem področju.

Verjamem, da imate ob začetku šolskega leta ogromno vprašanj, dvomov,

skrbi… še posebej letos, ko je šolanje pod podrobnim opazovanjem sebe in

modelov, a nikar ne skrbite preveč. Za skrbi bo v svojem kasnejšem teku

poskrbelo življenje, šolska leta, ki jih preživljate, pa se morate imeti lepo,

predvsem pa želim, da sprejemate šolo po taktu razredničark in razrednikov,

učiteljic in učiteljev, ki so vsi po vrsti zelo izkušeni, izobraženi in vedo kako

vam na najlepši in najlažji način približati šolo in pomagati skozi težave, ki bodo

prišle nasproti. Šola je nekaj kar vas spremlja in vas bo spremljala še dolga

leta. Šola je obveza, je dolžnost, a na drugi strani je šola priložnost za kup

stvari. Šola vam nudi možnost, da tu spoznate svoje prijatelje, da se imate v njej

lepo, da v njej preživite najlepše trenutke in predvsem najbolj brezskrbne

trenutke svojega življenja, da v njej pridobite ogromno znanja, da v njej začutite

in tudi doživite prvo simpatijo, ljubezen in ogromno drugih nepozabnih

trenutkov. In ravno zaradi tega je šola »kul«, kot je rekel naš bivši predsednik

države. Da pa lahko poteka vse brez težav in v sozvočju, pa je potrebno v dobri

šoli skrbeti, da se postavijo trdne vezi med vami učenci, nami učitelji in med

vami starši. Če nam uspe stkati te vezi močne, v šoli ne bo nikoli problemov in

na tem moramo delati vsi, tako vi, mi in tudi starši. Samo delo vseh nas je

garant, da se boste imeli vi lepo, mi in starši pa bomo zadovoljni, da rastete v

mlade odgovorne ljudi, ki bodo živeli po vrednotah…

Imejte se lepo pri nas in naj letos še toliko bolj poudarjeno velja, da se v

šolo hodi le zdrav, ter skrbi za svoje in zdravje vseh.

Ravnatelj

Peter PIRC

3


USTANOVITELJ

Ustanovitelj šole je Občina Kočevje.

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE

ORGANI UPRAVLJANJA

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, 8.

10. 2017 - 7. 10. 2021. Sestavljajo ga:

- predstavniki ustanovitelja(Tina Kotnik, Urša Butala, Katjuša

Fabjan)

- predstavniki staršev (Anita Zajc, Nina Pezdirc, Marko Horvat)

- predstavniki šole (Peter Gradišar, Mojca Hribar Osmak, Renata

Lesič, Nadja Oberstar in Urška Rupnik)

Predsednik sveta šole je Peter Gradišar.

Od 8. 10. 2021 – 7. 10. 2025 je izvoljen nov svet:

- predstavniki ustanovitelja (Zorica Potisk, Urša Butala in Nina

Palčič)

- predstavniki staršev (Marko Horvat, Metka Dobovšek Jerbič,

Tina Žele Kovačič)

- predstavniki šole (Mojca Hribar Osmak, Damir Lindič, Martina

Pleše Porenta, Nikolina Pleše, Urška Rupnik)

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori,

strokovni aktivi (aktiv 1. razreda, aktiv 2. razreda, aktiv 3. razreda, aktiv

4. razreda, aktiv 5. razreda, aktiv OPB, jezikovni aktiv–slo, jezikovni

aktiv-tja, družboslovno-umetnostni aktiv, naravoslovni aktiv,

matematično- tehnični aktiv, športni aktiv, aktiv svetovalna služba) in

razredniki.

4


SKUPNOST UČENCEV

Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki se preko

svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Izvršilni organ

skupnosti učencev šole je šolski parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih

izvoli skupnost učencev šole.

ZGODOVINSKI POMEN IMENA NAŠE ŠOLE

Naša šola nosi posebno ime, ki pa je kljub svoji pomembnosti mnogim

neznanka. Zato je prav in zelo pomembno, da uvodoma razložimo

zgodovinski pomen imena naše šole. Za kronološko razlago je poskrbela

naša učiteljica zgodovine Tatjana Gornik. Takole je zapisala:

Da bi izbrali novo slovensko vodstvo (izvršni in zakonodajni organ) v

osvobodilnem boju, so se oktobra 1943 v Kočevju zbrali predstavniki

osvobojenih in okupiranih ozemelj in predstavniki partizanskih čet.

Zasedanje se je imenovalo Zbor odposlancev slovenskega naroda in je:

- obravnavalo vsa vprašanja slovenskega osvobodilnega boja;

- izvolilo zakonodajni organ oblasti;

- izvolilo izvršni organ oblasti (deloval je kot vlada), ki ga je predstavljal

izvršni odbor OF oziroma Slovenski Narodnoosvobodilni odbor (SNOO)

- potrdilo vstop združene Slovenije v federativno Jugoslavijo po vojni

- izvolilo delegacijo, ki se je udeležila zasedanja osvobodilnega sveta

(AVNOJ).

Zbor je deloval demokratično, predstavljal je ves slovenski narod,

postavil temelje slovenski državnosti, podprl odločitev za Jugoslavijo in

enakopravnost njenih narodov.

V Kočevju so izbrali 42- člansko delegacijo za zasedanje AVNOJ-a. Na

pot je zaradi nemške ofenzive odšlo 10. novembra 1943 osemnajst

delegatov. Dva sta zaradi bolezni oziroma ran ostala že drugi dan v Beli

Krajini. Pot je nadaljevala le šestnajsterica. Pot jih je vodila najprej do

5


Otočca na Hrvaškem, kjer se jim je pridružila hrvaška delegacija, nato pa

do Livnega in nazadnje do Jajca v Bosni, kjer so se udeleženci seznanili

s Titom in člani vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije.

Z zapisanega se vidi kako pomembno ime nosi naša šola in prav je, da to

cenimo in znamo komu tudi razložiti.

6


DRŽAVNI PRAZNIKI IN PROSTI DNEVI V ŠOLSKEM LETU

2021/2022

25. oktober – 1. november 2021 jesenske počitnice

31. oktober – Dan reformacije

1. november – Dan spomina na mrtve

25. december 2021 do 1. januar 2022 – božično-novoletne počitnice

25. december – Božič

26. december – Dan samostojnosti in enotnosti

1. in 2. januar – Novo leto

7. februar-pouka prosto

8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

21 .februar do 25. februar 2022– zimske počitnice

18. april 2022– Velikonočni ponedeljek

27. april – 2. maj 2022 – Prvomajske počitnice

27. april – Dan upora proti okupatorju

1. in 2. maj – Praznik dela

25. junij – Dan državnosti

26. junij do 31. avgust 2022 – letne počitnice

15. avgust – Marijino vnebovzetje

Praznik Občine Kočevje se praznuje od 1.10. do 3.10. ravno zaradi

dogodkov, ki so bili že prej predstavljeni pri imenu naše šole. Uradni

praznik Občine Kočevje je 3.10..

7


STIKI MED ŠOLO IN STARŠI

Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker

boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli.

Redno medsebojno obveščanje nam bo zagotavljalo uspešnejše učno in

vzgojno delo in pravočasno ukrepanje v primeru učno - vzgojnih

problemov. Po predhodnem dogovoru lahko pridete na pogovor z

razrednikom ali učiteljem tudi v času pouka, ko bodo imeli učitelji

prosto uro. Urnik bo dostopen na spletni domači strani šole.

Govorilne ure imamo organizirane glede na šolski koledar – prvi torek v

mesecu za starše učencev od 4. do 9. razreda in prvi četrtek v mesecu za

starše učencev od 1. do 3. razreda. Vsak učitelj ima mesečno govorilno

uro tudi v dopoldanskem času. Urnik dopoldanskih govorilnih ur je tudi

na spletni strani.

Načrtovani so trije roditeljski sestanki: prvi septembra, drugi februarja,

tretji maja. Po potrebi lahko razredniki ali oddelčni sveti staršev skličejo

več roditeljskih sestankov.

Letošnje šolsko leto bomo izvedli predavanje v živo, le v primeru

ustreznega epidemiološkega stanja.

V delo šole se vključujejo starši preko sveta staršev, ki je posvetovalni

organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Svet staršev sestavljajo starši, ki

so bili izvoljeni na roditeljskih sestankih.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če

ima težave doma ali sam s seboj, mu lahko pomagajo šolski svetovalni

delavci: pedagoginja Meta Rupar, psiholog Peter Gradišar, psihologinja

Zarja Golouh in logopedinja Andreja Mlekuž.

8


Meta Rupar vodi karierno usmerjanje in svetovanje za učence 9. razreda

ter za tiste, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost. Učencem in staršem

pomaga pri vpisu v srednje šole. Koordinira delo z učenci s posebnimi

potrebami, za katere pripravi tudi prilagoditve pred nacionalnim

preverjanjem znanja. Za učence 2. razreda, ki imajo bralne težave, vodi

dvotedenske bralne vaje. Pri njej se oddajajo vloge za subvencionirano

šolo v naravi za 5. razred. Vloge razporedi kot zahteva Pravilnik in

pripravi odločbe. Ga. Rupar je tudi izvajalka dodatne strokovne

pomoči, vpisuje učence tujce. Kdaj ima ga. Rupar govorilno uro lahko

preverite na spletni strani, sicer pa ste vabljeni, da se lahko za srečanje

predhodno dogovorite po e-pošti ali telefonu (01 8938-726).

Peter Gradišar je koordinator za odkrivanje, delo in spremljanje

nadarjenih učencev. Izvaja tudi ure dela z nadarjenimi učenci in je vodja

ŠVN za nadarjene učence. Vodi in koordinira projekt Botrstvo. Nudi

svetovanje in pomoč v primerih vedenjskih, čustvenih in drugih težav ter

izvaja dodatno strokovno pomoč. Vodi tudi razne socialne in športne

akcije. Z razredniki sodeluje pri oblikovanju novih oddelkov. Govorilno

uro za starše bo imel ob ponedeljkih od 8:35 do 9:20 oz. se bo po

predhodnem dogovoru (01 8938-732 ali

peter.gradisar@oszboraodposlancev.si) tudi prilagodil.

Zarja Golouh Kosten vodi vpis v 1. razred in pred začetkom šolskega

leta sestavi oddelke prvega razreda. Poleg tega nudi učno pomoč

učencem s težavami na učnem področju in izvaja dodatno strokovno

pomoč. V primeru čustvenih in vedenjskih težav otroka nudi svetovanje

učencem, učiteljem in staršem. Dela predvsem z učenci od 1. do 3.

razreda in se ukvarja z Romsko specifiko. Govorilno uro za starše ima

vsak četrtek 2. šolsko uro (8:30-9:20) v stavbi na Reški cesti, za srečanja

pa se lahko dogovorite tudi izven tega termina, tako, da jo kontaktirate

na zarja.golouh.kosten@oszboraodposlancev.si ali na tel. št. 070-757-

149.

9


KNJIŽNICA

V šolski knjižnici imamo 10773 enot knjižničnega gradiva za učence in

učitelje. Knjižnico imamo na razredni in predmetni stopnji. Knjižnico

vodi šolska knjižničarka Marjeta Šilc Marincelj.

URNIK IZPOSOJE:

V knjižnici na Reški cesti za učence od 2. do 3. razreda: od

ponedeljka do petka od 9:30 do 9:45.

V knjižnici na TZO za učence od 4. do 9. razreda: od ponedeljka do

petka od 9.30 do 9.45 in od 11.20 do 14.00.

*(Glede na izredne razmere v času veljave ukrepov za preprečitev novega koronavirusa bomo sproti spreminjali

razpored izposoje za posamezne oddelke in upoštevali navodila NIJZ glede ravnanja z gradivom.)

UČBENIŠKI SKLAD

Učenci si v šoli lahko izposojajo komplete učbenikov na razredni in

predmetni stopnji. Izposoja je za vse učence brezplačna. Učenci se

naročajo na učbenike junija za naslednje šolsko leto. Ob zaključku

šolskega leta vrnejo učbenike skrbniku učbeniškega sklada. Za

izgubljene, uničene ali poškodovane učbenike mora učenec delno ali v

celoti poravnati stroške za nakup novega učbenika.

Učenci od 1. do 3. razreda pa dobijo v trajno last tudi brezplačne

komplete delovnih zvezkov. Stroške učbenikov in delovnih zvezkov v

celoti krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Učbeniški sklad upravlja knjižničarka Marjeta Šilc Marincelj.

ŠOLSKA PREHRANA

Učenci se lahko naročijo na malico in kosilo, učenci v podaljšanem

bivanju pa tudi na popoldansko malico. Cena malice je 0,90 EUR, cena

popoldanske malice 0.30 EUR, cena kosila pa je odvisna od starosti

učenca.

10


Razred Čas kosila Cena

1.r. – 4.r. 11 20 – 13 45 2 €

5. in 6. r. 11 15 – 13 15 2,20 €

7.r. – 9.r. 12 10 – 13 15 2,40 €

Za vse, ki imate na CSD vloženo vlogo o otroškem dodatku bomo dobili

iz Ministrstva za šolstvo informacijo ali vam subvencija pripada. V

primeru, da vam subvencija pripada jo bomo upoštevali pri obračunu.

Pomembno za vas je, da malico in kosilo odjavljate pravočasno. Za

učence, ki imajo subvencijo obeh obrokov začne odjava veljati za

oba obroka še isti dan, če je le ta opravljena do 8 30 ure. Za učence, ki

imajo subvencijo samo malice začne odjava veljati za malico še isti

dan za kosilo pa naslednji dan, če je le ta opravljena do 8 30 ure. Za

učence, ki nimajo subvencije pa za oba obroka začne odjava veljati z

naslednjim dnem, če je klic opravljen do 8 30 ure. Za nazaj odjava ni

možna. Za učence od 1.-3 r odjavljajte obroke na številki 8938730 ali na

e mail razredničarke, za učence od 4. do 9. razreda pa to storite na

številki 8938720 oziroma na e-mail razredniku.

Učenci se lahko prijavijo in odjavijo na prehrano s 1. dnem v mesecu. V

primeru občasnih kosil morajo le tega plačati takoj. Stroške prehrane je

potrebno poravnati do roka, zapisanega na položnici. V kolikor

plačila ne bodo redna vas bodo razredniki obvestili, da poravnate stroške.

V kolikor stroške ne boste poravnali pa učenec več ne bo prejemal

kosila.

Vodja šolske prehrane je Andrejka Topić.

11


ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za učence 1., 4., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični zdravstveni

pregledi, ki jih opravi dr. Odorčičeva v skladu z navodili, ki so zapisana

v Uradnem listu št.19 iz 12.03.1998. Prav tako v teh razredih

opravljamo sistematične preglede zob in učenje pravilnega čiščenja in

nege zob pri dr. Slavici Mladenović. Za vse posebne zdravstvene

preglede, ki jih namerava zdravstvena služba organizirati v šoli in niso v

predpisanem programu, razrednik posebej obvesti starše .

Za vse razred je planirano predavanje, Vzgoja za zdravje, ki jo izvaja ZD

Kočevje.

12


JUTRANJE VARSTVO

Za vse učence 1. razreda in učence 2. ter 3. razredov, katerih starši so

oddali prošnjo, imamo organizirano jutranje varstvo. Za 1. r se prične ob

5 40 uri in traja do 7 40 , za 2. in 3. r pa od 6.30-7.30.

PODALJŠANO BIVANJE

Organiziranih imamo deset skupin podaljšanega bivanja. Skupine

sestavljajo učenci različnih oddelkov (od prvega do petega razreda). S

podaljšanim bivanjem pričnemo ob 11 15 oziroma po pouku in poteka do

15 30 . Učenci se v podaljšanem bivanju sproščajo po pouku, pojedo kosilo

ali popoldansko malico, naredijo tudi domačo nalogo in se igrajo

skupinske igre.

ŠOLSKI ZVONEC

Pouk se za vse učence začne ob 7 45 . Po drugi šolski uri je glavni odmor,

ki traja 25 minut in v tem času lahko učenci pojedo malico. Med ostalimi

šolskimi urami so krajši 5 minutni odmori in daljši odmor med 6. in 7.

uro, ko lahko učenci na predmetni stopnji pojedo kosilo.

Med poukom in odmori so šolska vrata zaklenjena. V obeh šolskih

stavbah je dežurni učenec, ki sprejema obiskovalce in daje informacije.

Brez dovoljenja dežurnega učitelja, razrednika ali drugega strokovnega

delavca, učenci ne smejo zapuščati šolske stavbe.

13


1. ura 7 45 - 8 30

2. ura 8 35 - 9 20

Glavni 9 20 - 9 45

odmor 3. ura 9 45 – 10 30

4. ura 10 35 – 11 20

5. ura 11 25 – 12 10

6. ura 12 15 – 13 00

Odmor 13 00 - 13 15

7. ura 13 15 - 14 00

ŠOLSKI KOLEDAR

S poukom smo začeli 1. septembra. Zadnji dan pouka za učence

devetega razreda je 15. junij, za vse ostale učence pa se bo pouk končal

24. junija.

OCENJEVA

LNO

OBDOBJE

Prvo

TRAJANJE

Od 1. septembra 2021

do 31. januarja 2022

KONFERENCE

27. januar 2022

Drugo

Od 1. februarja

do 15. junija oz.

do 24. junija 2022

13. junij 2022 za 9.r.

22. junij 2022 za 1.-8. r

14


UČITELJI

RAZREDNA STOPNJA

ODDELEK UČITELJ

1. a Vesna Pavuna, Aleksandra Stijepić

1. b Katja Gole Pucelj, Mirjam Kosten

1. c Nina Ivančič, Tina Stopar

2. a Marija Margita Marinč

2. b Nina Zver

2. c Evelin Malnar

3. a Jožica Sevšek

3. b Andreja Pogorelec Šenk

3. c Nataša Bjelajac*

4.a Staša Kobler

4.b Renata Lesič

4. c Urška Rupnik

5.a Petra Kersnič

5.b Maruša Mlekuž

5.c Anda Jambrovič

5.d Jasna Naglič Žagar

N1A, TJA 2.,3. in 4.

r

Teja Čop, Nikolina Pleše, Iva Mihelič

ŠPORT 4. in 5. r

Aljoša Adamič, Marina Dekleva, Sašo

Mrnjec, Franc Valda

15


Katja Koleta NRA 4., 5. R

Mojca Hribar Osmak

OPZ

Svetovalno delo,

UPR

Zarja Golouh

*do vrnitve Nataše Bjelajac, Marija Erjavec

PODALJŠANO BIVANJE

ODDELEK

OPB 1(1.r)

OPB 2 (2.r)

OPB 3 (3. r)

OPB 4 (4.r)

OPB 5 (5. r)

OPB 6 (1.r)

OPB 7 (2. r)

OPB 8 (3. r)

OPB 9 (4. r)

*do vrnitve Mateje Malnar, Kristina Povh

** do vrnitve Nataše Bjelajac, Špela Jolič

UČITELJ

Anita Turk Šveigl,

Polonca Kalič

Marija Erjavec**

Alenka Vilicer

Tanja Lavrič

Katja Koleta*, Nina

Ivančič, Vesna Pavuna

Mateja Junc, Evelin

Malnar, Marija Margita

Marinč

Franc Valda, Zarja Golouh

Mojca Hribar Osmak,

Staša Kobler

JUTRANJE VARSTVO

ODDELEK

JUV

UČITELJ

Mirjam Kosten,

Aleksandra Stijepić, Katja

Gole Pucelj

16


PREDMETNA STOPNJA

RAZR

ED-

NIK

UČITELJ

PREDMET

Aljoša Adamič ŠPO,ŠZZ(i),IŠP(i),ŠSP(i),plav.t.,UPR

6.c Marina Dekleva ŠPO, NŠPO, plavalni tečaj

9. a Maja Gole Premrl SLO, NI(i)

Magda Gornik KEM, POK(i), pomočnica ravnatelja

Tatjana Gornik GEO, ZGO, TVZ

Peter Gradišar

DNU,DSP,psiholog (svet.delo), UPR

8.c Mojca Hribar Osmak GUM,OPZ, DNU

Mateja Junc

MPZ, DNU

Katja Koleta

ZGO 7.B, DKE 7 NRA

Klemen Kovačič OID,UBE(i), ROM(i), MME(i), KOL

Tanja Lavrič SLO 6 ,UPR, TIT 6

6.a* Mateja Malnar ZGO, SLO

6.b Iva Mihelič TJA, DOP

7.a Sašo Mrnjec ŠPO, NŠPO, plavalni tečaj

Tilen Nosan

UPR, DKE

Nadja Oberstar MAT, TIT

Peter Pirc Ravnatelj, OGL(i), , NTEH, TIT 7

8.a Nikolina Pleše TJA, DSP, DOP

8. b Martina Pleše Porenta LUM, LS(i), ID-LIK , NUM, TIT

9. b Brigita Prebilič TJA, GEO 7. b

Meta Rupar

DSP, svet. delo

7. c Neža Sedej NAR, GOS, SPH

Meta Šilc Marincelj Knjižničarka

7.b Barbara Škulj MAT, DOP, FIZ

Andrejka Topić

Franc Valda

Petra Špiletič Latin

Franc Žganjar

*do vrnitve Mateje Malnar, razredništvo 6. a Mateja Junc

BIO, GOS, NPH(i), ORP

ŠPO 7, plavalni tečaj

SLO, DOD

FIZ, MAT, DOP, SLZ(i)

17


DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

DODATNI POUK, DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih

presegajo določene standarde znanja je namenjen dodatni pouk ter delo z

nadarjenimi učenci-DNU. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter

z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk

in priprave na tekmovanja podpira doseganje višjih učnih ciljev.

DOPOLNILNI POUK

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago

snovi in pomoč učitelja je namenjen dopolnilni pouk.

ŠOLA V NARAVI IN TEČAJ PLAVANJA

1. razred od 20.6-22.6., šola v naravi v CŠOD Lipa.

2. razred od 20.4-22. 4. 2022 šola v naravi v CŠOD Fara.

3. razred od 30.11. - 3.12.2021, tečaj plavanja v Termah Čatež.

4. razred od 7. 12. - 10. 12. 2021, tečaj plavanja v Termah Čatež.

5. razred od 23. 5. - 27. 5. 2022, letna šola v naravi v Ankaranu.

6. razred od 3. 1. - 7. 1. 2022, zimska šola v naravi na Krvavcu .

7. razred od 31. 1. - 4. 2. 2022, zimska šola v naravi na Soriški Planini.

8. razred od 21. 3. - 25. 3. 2022 šola v naravi v CŠOD Radenci.

9. razred od 11. 4.- 15.4. 2022 v Osilnici

18


NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) ZA UČENCE

ŠESTEGA IN DEVETEGA RAZREDA

Za učence 6. in 9. r je udeležba na NPZ obvezna. Nacionalno

preverjanje znanja se izvede v mesecu maju (slo: 4.maj, mat: 6. maj, tja

in 3. predmet: bio 10. maj). NPZ opravljajo učenci 6. r. iz slovenščine,

matematike in angleščine, učenci 9. r. pa iz slovenščine, matematike in

tretjega predmeta, ki je v tem šolskem letu geografija. Učenci 6. in 9. r

bodo imeli redne priprave ob torkih 6. uro (6. r) in ob ponedeljkih 7.

uro. (9.r). Vse informacije o NPZ-ju lahko dobite tudi na spletni strani

(http://eric.ric.si in http://www.ric.si).

Šola se bo prijavila tudi na izvajanje NPZ iz slovenščine in matematike

v 3. r.

POPRAVNI IN PREDMETNI IZPITI

Roki za predmetne in popravne izpite za učence 9. razreda bodo od 16.

do 29. junija 2022, za učence 7. in 8. razreda pa od 27. junija do 8. julija

2022. Drugi roki bodo od 18. do 31. avgusta 2022. Učenci 9. razreda

lahko opravljajo predmetne in popravne izpite še v štirih naknadnih

rokih, ki jih do konca naslednjega šolskega leta določi šola. Roki za

ocenjevanje znanja, ki se izobražujejo na domu bodo od 3.5.-24.6. 2022.

PREDMETNIK

V šolskem letu 2021/22 bomo realizirali 190 dni pouka (deveti razred

185 dni pouka)

19


RAZREDNA STOPNJA

PREDMET

RAZRED

1. 2. 3. 4. 5.

T L T L T L T L T L

Slovenščina 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175

Matematika 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140

Tuji jezik (TJA)

2 70 2 70 2 70 3 105

Likovna

2 70 2 70 2 70 2 70 2 70

umetnost

2 70 2 70 2 70 1 52, 1,5 52,5

Glasbena

, 5

umetnost

5

Družba 2 70 3 105

Spoznavanje 3 105 3 105 3 105

okolja

Naravoslovje in

3 105 3 105

teh.

Gospodinjstvo 1 35

Šport

3 105 3 105 3 105 3 105 3 105

Dop., dodatni p. 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35

ISP

0,

5

17,

5

0,

5

17,

5

0,

5

17,

5

0,

5

1

7,

5

0,5 17,5

Interesne

dejavnosti

2 70 2 70 2 70 2 70 2 70

Neob. IP-ŠPO,

NRA, NUM,

1 35 1 35

NTEH

NIP –TJA 2 70

20


Kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 3 dni 3 dni

Naravoslovni

dnevi

3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni

Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 4 dni

Tedensko ur

pouka-obv.

21 24 23 25 27

Tednov pouka 35 35 35 35 35

PREDMETNA STOPNJA

RAZRED

PREDMET 6. 7. 8. 9.

T L T L T L T L

3,

Slovenščina 5 175 4 140 122 4,5 144

5

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 128

Angleščina 4 140 4 140 3 105 3 96

Likovna

1 35 1 35 1 35 1 32

umetnost

Glasbena

1 35 1 35 1 35 1 32

umetnost

1, 52,

Geografija 1 35 2 70

2 64

5 5

Zgodovina 1 35 2 70 2 70 2 64

Domovinska

in

državljanska

1 35 1 35

kultura ter

etika

Naravoslovje 2 70 3 105

1, 52,

Biologija

2 64

5 5

Kemija 2 70 2 64

Fizika 2 70 2 64

21


Tehnika in

tehnologija

2 70 1 35 1 35

Gospodinjstvo 1,5

52,

5

20 20

Šport 3 105 2 70 2 70 2 64

Izbirni

2 70 2 70 2 64

predmeti

3 105 3 105 3 96

2 ali 3 ure

Neobvezni IP-

ŠPO, NRA, 2 70

NUM

Dop., dodatni

p.

1 35 1 35 1 35 1 32

ISP

Inter.

dejavnosti

2 70 2 70 2 70 2 64

Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni

Naravoslovni

dnevi

3 dni 3 dni 3 dni 3 dni

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni

Tehniški dnevi 4 4 4 4

Število

predmetov

11/12/13 12/13/14 14/15/16 12/13/14

Tedensko ur 25,5/26,5,

27,5/28,

27/28

pouka 27,5

5

27,5/28,5

Tednov pouka 35 35 35 32

Oddelčna

skup.

0,5 0,5 0,5 0,5

V šolskem letu 2021/2022 bomo pri slovenščini, matematiki in

angleščini v 8. in 9. razredu izvajali pouk v homogenih učnih skupinah

na treh ravneh zahtevnosti, ki so opredeljene s cilji oziroma standardi

znanja v učnih načrtih. Učne skupine za izvedbo takega pouka v 8.in 9.r.

smo oblikovali na podlagi predloga učiteljev in strinjanja staršev s tem

predlogom.

22


Učenec lahko po posvetovanju s starši, učitelji in svetovalno službo

spremeni raven zahtevnosti in svojo odločitev o tem sporoči na obrazcu,

predpisanem s pravilnikom, ki ureja dokumentacijo v devetletni osnovni

šoli.

OBVEZNI IN NEOBVEZNI PREDMETI

V šolskem letu 2021/22 učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov,

lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši. Izbira lahko iz

družboslovno-humanističnega sklopa ali iz naravoslovno-tehničnega

sklopa. Učencem in staršem smo predstavili nabor izbirnih predmetov za

7., 8. in 9. razred. Glede na izide anket, izbora učencev in upoštevanja

normativov izvajamo v letošnjem šolskem letu pouk naslednjih izbirnih

predmetov:

7.r.: Nemščina 1, Likovno snovanje 1, Šport za sprostitev, Obdelava

gradiv-les, Sodobna priprava hrane, Urejanje besedil

8.r.: Nemščina 2, Multimedija, Likovno snovanje 2, Sodobna priprava

hrane, Šport za zdravje, Poskusi v kemiji

9.r.: Izbrani šport, Načini prehranjevanja, Nemščina 3, Likovno

snovanje 3, Računalniška omrežja,

7. , 8. in 9. r: Sonce, luna , zemlja

8. in 9. r : Turistična vzgoja

Učenec lahko vsako leto zamenja izbirni predmet.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na

predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, pri eni ali

dveh urah..

Neobvezne izbirne predmete bomo izvajali tudi v 1. r- tja(2 skupini) ter

4. , 5. in 6. r- šport(3 sk.), umetnost(1 sk) , računalništvo(3 sk.), tehnika

(1. sk), nemščina(1 skupina).

23


INTERESNE DEJAVNOSTI

ŠT. UČITELJ NASLOV ID

ČAS IZVAJANJA

od do

1.

Marija Margita

Marinč likovni krožek okt junij

2. Evelin Malnar NMK okt. junij

3. Jožica Sevšek gledališki krožek okt maj

4. Andrejka Topić Biološki krožek sept. nov.

5. Nadja Oberstar planinski krožek sept. junij

6. Nadja Oberstar DOD mat okt junij

7. Franc Žganjar DOD mat okt junij

8. Franc Žganjar Šah okt junij

9. Franc Žganjar Kolesarska potepanja sept. junij

10. Tatjana Gornik ID geografija sept. junij

11. Barbara Škulj DOD mat okt junij

12. Nataša Bjelajac Gledališki krožek okt junij

13. Nataša Bjelajac Cici vesela šola okt junij

14. Petra Kersnič Otroški parlament okt. jun.

16. Nina Zver Kinološke urice okt. jun

17. Mirjam Kosten

Gledališka skupina -

HUMETAG okt. maj

18. Nikolina Pleše Angleščina 8 okt. mar.

19. Iva Mihelič Vesela šola okt. jun

20. Polonca Kalič Planinski krožek sept. jun.

21. Brigita Prebilič Vesela šola oktober junij

22. Brigita Prebilič Angleščina 9 oktober marec

23. Maruša Mlekuž

Gledališka skupina -

HUMETAG oktober maj

24. Peter Gradišar Šolska skupnost Sept. jun.

24


25. Peter Gradišar MSC - 6. R sept. jun.

26. Peter Gradišar Kolesarska potepanja sept. jun.

27. Urška Rupnik GleGla febr. jun.

28. Anda Jambrovič GleGla feb. jun.

29. Alenka Vilicer VRTilnica sept. jun.

31. Vesna Pavuna Poskočne številke 2 okt maj

32. Vesna Pavuna Poskočne številke 3 okt maj

33.

Aleksandra

Stijepić Šivalnica 2 okt maj

34.

Aleksandra

Stijepić Šivalnica 3 okt maj

37. Katja Gole Pucelj Prva pomoč jan. jun

PREDSTAVITEV ŠOLE

1. ŠOLSKI OKOLIŠ

Obsega: naselje Mahovnik in naslednje ulice v Kočevju: Bračičeva ulica,

Cankarjeva ulica, Cesta na stadion, Cesta na Trato, Dimnikarska pot,

Grajska pot, Kajuhovo naselje, Kekčeva ulica, Kidričeva ulica,

Kolodvorska cesta, Ljubljanska cesta, Novomeška cesta, Ob Mahovniški

cesti, Opekarska ulica, Podgorska ulica, Pri Unionu, Reška cesta, Rožna

ulica, Tesarska ulica, Tomšičeva cesta, Trata, Trg svetega Jerneja, Trg

zbora odposlancev, Turjaško naselje in Ulica Jožeta Šeška.

25


ŠTEVILO UČENCEV

Na dan 1.9.2021

RAZRED SKUPAJ M Ž

1.A 20 10 10

1.B 20 9 11

1.C 21 10 11

SKUPAJ 61 29 32

2.A 17 11 6

2.B 17 11 6

2.C 20 12 8

SKUPAJ 54 34 20

3.A 18 9 9

3.B 18 6 12

3.C 19 10 9

SKUPAJ 55 25 30

SKUPAJ

1. triletje

170 88 82

4.A 21 12 9

4.B 23 12 11

4.C 22 11 11

SKUPAJ 66 35 31

5.A 22 13 9

5.B 23 13 10

5.C 22 13 9

5.D 23 11 12

SKUPAJ 90 50 40

6.A 22 13 9

26


6.B 23 12 11

6.C 23 14 9

SKUPAJ 68 39 29

SKUPAJ

2. triletje

224 124 100

7.A 21 11 10

7.B 21 11 10

7.C 22 12 10

SKUPAJ 64 34 30

8.A 19 9 10

8.B 19 9 10

8.C 19 9 10

SKUPAJ 57 27 30

9.A 21 11 10

9.B 26 14 12

SKUPAJ 47 25 22

SKUPAJ

3. triletje

168 86 82

SKUPNO

ŠTEVILO

562 298 264

27


DOSEŽKI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Razredna stopnja:

BRALNA ZNAČKA:

1.razred: 46 bralcev

2.razred 36 bralcev

3.razred 53 bralcev

4. razred 45 bralcev

5. razred 35 bralcev

ŠOLSKO MATEMATIČNO TEKMOVANJE – RAČUNANJE

JE IGRA : Tekmovanja se je udeležilo 31 učencev 3. razreda.

5 učencev 3. razreda je prejelo ZLATO PRIZNANJE

MATEMATIČNO TEKMOVANJE, KENGURU – (1. – 3.

razred): Tekmovanja se je udeležilo 11 učencev 3. razreda in

15 učencev 2. razreda.

5 učencev 2. razreda je prejelo BRONASTO PRIZNANJE

3 učenci 3. razreda so prejeli BRONASTO PRIZNANJE

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA (1. – 3. razred): Sodelovalo

je 90 učencev.

SREČANJE OSNOVNOŠOLSKIH IN SREDNJEŠOLSKIH

PESNIKOV TER OSNOVNOŠOLSKIH DEKLAMATORJEV

- ŽUPANČIČEVA FRULICA (na daljavo): Sodelovale so 3

učenke 5. razredov. 2 učenki sta prejeli posebno pohvalo.

Razredna in predmetna stopnja

MATEMATIČNO TEKMOVANJE – LOGIČNA POŠAST (4.

– 9. razred): Tekmovanja se je udeležilo 24 učencev.

28


22 učencev je prejelo BRONASTO PRIZNANJE in 2 učenca

sta prejela SREBRNO PRIZNANJE

MATEMATIČNO TEKMOVANJE, KENGURU – (6. – 9.

razred): Tekmovanja se je udeležilo 24 učencev.

2 učenca 7. razreda sta prejela BRONASTO PRIZNANJE

1 učenec 8. razreda je prejel BRONASTO PRIZNANJE

4 učenci 9. razreda so prejeli BRONASTO PRIZNANJE

LOGIKA (4. – 9. razred): Tekmovanja se je udeležilo 25

učencev.

14 učencev je prejelo BRONASTO PRIZNANJE

1 učenec je prejel SREBRNO PRIZNANJE

1 učenec je prejel ZLATO PRIZNANJE

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA (4.- 9. razred): Sodelovalo

je 8 učencev.

Predmetna stopnja:

BRALNA ZNAČKA:

6.razred 25 bralcev

7.razred 20 bralcev

8.razred 15 bralcev

9. razred 12 bralcev

ZLATI BRALEC: 9 učencev je dobilo priznanje »Zlati

bralec«, ker so 9 let sodelovali v bralni znački.

SLOVENŠČINA – CANKARJEVO PRIZNANJE (7- 9.

razred): Tekmovanja se je udeležilo 8 učencev.

29


Učenci so osvojili 3 BRONASTA PRIZNANJA.

BIOLOGIJA – PROTEUS (8. in 9. razred): Sodelovalo je 11

učencev.

4 učenci so osvojili BRONASTO PRIZNANJE

1 učenka je osvojila SREBRNO PRIZNANJE

KEMIJA – PREGLOVO PRIZNANJE (8. in 9. razred):

Tekmovanja se je udeležilo 11 učencev.

Učenci so osvojili 3 BRONASTA PRIZNANJA.

GEOGRAFIJA (7.- 9. razred): Tekmovalo je 20 učencev.

Učenci so osvojili 10 BRONASTIH in 2 SREBRNI

PRIZNANJI.

ZGODOVINA (9. razred): Tekmovalo je 11 učencev.

Učenci so osvojili 3 BRONASTA PRIZNANJA in 1

SREBRNO PRIZNANJE.

ZNANJE O SLADKORNI BOLEZNI (8. in 9. razred):

Tekmovanja se je udeležilo 14 učencev.

Učenci so osvojili 4 bronasta in 1 srebrno priznanje.

ANGLEŠČINA: Tekmovanje iz znanja angleščine (8. in 9.

razred): Tekmovanja se je udeležilo 11 učencev.

1 učenec je prejelo BRONASTO PRIZNANJE.

VESELA ŠOLA (8. – 9. razred): Tekmovanja se je udeležilo 7

učencev.

2 učenca sta prejela BRONASTO PRIZNANJE.

Zaradi izrednih razmer (epidemije) so bila vsa športna tekmovanja

odpovedana.

30


Letos je bilo na valeti za svoje rezultate pohvaljenih 12

učencev in učenk:

Zala Bilbija, Katarina Remic, Špela Rijavec, Gal Resman

(zlati bralci),

Maša Ribič (doseganje večine odličnih ocen v šolskem

letu),

Marin Dervišević (doseganje večine odličnih ocen v letih

šolanja),

Rok Drobnič in Lina Adamič (doseganje večine odličnih

ocen v letih šolanja, zlati bralec),

Neža Adamič (doseganje vseh odličnih ocen v letih šolanja,

osvojitev naslova zlati bralec),

Miha Car (doseganje večine odličnih ocen v letih šolanja,

osvojitev enega srebrnega priznanja v letih šolanja

(zgodovina)),

Taja Šolaja (doseganje vseh odličnih ocen v letih šolanja,

osvojitev naslova zlati bralec, osvojitev enega srebrnega

priznanja v letih šolanja (matematika)),

Gašper Aljaž (doseganje večine odličnih ocen v letih

šolanja, osvojitev naslova zlati bralec, osvojitev sedmih

srebrnih priznanj v letih šolanja (zgodovina, geografija,

sladkorna bolezen, matemček), osvojitev zlatega

planinskega znaka).

Kristal OŠ Zbora odposlancev ni bil podeljen.

31

More magazines by this user
Similar magazines