10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Samotné dotazníky nie je potrebné uchovávať v dokumentácii dieťaťa. Ak Vám ich rodič posiela elektronicky, v žiadnom

prípade ich nie je potrebné vytláčať. Ak Vám ich donesie vyplnené v papierovej podobe, nemusíte ich uchovávať. Prepíšte

si len vývinové skóre do záznamového hárku. (Odporúčame to však, len do 11. preventívnej prehliadky, a najmä u detí

ktoré skórujú v rizikovom pásme, aby ste ich mohli v prípade potreby ďalších vyšetrení poskytnúť špecialistom).

V dokumentácii dieťaťa uchovávame iba Záznamový hárok. Jeden slúži na zaznamenanie výsledkov daného dieťaťa zo

všetkých dotazníkov (pri všetkých preventívnych prehliadkach).

Ak je konečný súčet bodov – spočítaných na základe súhlasných odpovedí rodičov – v zelenej časti, skríningové skóre

je v norme a dieťa zavoláme až na nasledujúcu preventívnu prehliadku (kedy rodičia opäť vypĺňajú dotazník zodpovedajúci

ďalšej preventívnej prehliadke).

Rizikové skríningové skóre je v žltom aj červenom pásme. Pri skóre v rizikovom pásme je odporúčané kontrolné vyšetrenie.

Ak je konečný súčet bodov v žltej časti – dieťa je potrebné zavolať na kontrolne vyšetrenie PMV o mesiac. Rodič v tomto

prípade na kontrolne vyšetrenie prinesie vyplnený dotazník, ktorý už raz vyplnil (na základe ktorého bolo dieťa

pozvané na kontrolne vyšetrenie) a doplní, (odporúčame inou farbou), ak sa zmenilo správanie dieťaťa.

Opäť vyhodnotíme dotazník rovnakým spôsobom – spočítame súhlasné odpovede rodiča na prvej strane dotazníka

(Vývinová funkčnosť).

Ak je konečný súčet bodov v červenej časti a súčasne máme podozrenie my a/alebo rodičia – dieťa odosielame na špecializované

vyšetrenie – neurológ, psychológ, ORL, logopéd.

Neodosielame dieťa len na základe dotazníka S-PMV. Vždy musia byť pozitívne dve zložky preventívnej prehliadky –

S-PMV a naše podozrenie na poruchu vývoja, S-PMV a obavy rodičov, S-PMV a riziková anamnéza a pod. (viď www.

standardnepostupy.sk)

Na vyšetrenie špecialistovi odosielame aj dieťa, ktoré má dotazník S-PMV v norme (konečný súčet bodov je v zelenej

časti), pokiaľ máme podozrenie na prípadnú poruchu vývoja my (na základe anamnézy, nášho vyšetrenia), a/alebo

majú obavy rodičia.

Kompletný postup ŠDTP - Hodnotenia PMV štandardizovaným spôsobom nájdete na stránke: www.standardnepostupy.sk

- v časti Štandardy primárnej pediatrie.

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!