10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Odporúčaný postup administrácie S-PMV

PRED VSTUPOM DO AMBULANCIE:

• Lekár informuje rodiča o potrebe vyplniť vyvinový dotazník S-PMV vopred, pred preventívnou prehliadkou.

Lekár podľa vlastného zváženia odporučí rodičovi formu písomnú alebo elektronickú. Dotazníky pre jednotlivé

preventívne prehliadky sú vekovo špecifické. Do veku 2. rokov sa fyzický vek dieťaťa koriguje, ak sa narodilo

predčasne v 36. gestačnom týždni a skôr. Na uľahčenie počítania korigovaného veku odporúčame používať Kalkulátor,

tu: https://www.zdraviedietata.sk/vyvinove-dotazniky/

Ak lekár zvolí elektronickú formu, ešte pred preventívnou prehliadkou informuje rodiča o prístupe k elektronickej

verzii dotazníka S-PMV: https://www.zdraviedietata.sk. Rodič ho po vyplnení odošle na emailovú adresu

lekára, alebo si ho vytlačí.

Ak lekár zvolí papierovú formu, sú dve možnosti: 1/ ešte pred preventívnou prehliadkou informuje rodiča

o prístupe k pdf. na: https://www.zdraviedietata.sk.V tomto prípade treba rodiča informovať, aby použil na tejto

stránke dostupný kalkulátora vypočítal vek svojho dieťaťa kvôli určeniu, ktorý Dotazník je vhodný vzhľadom

k veku dieťaťa. Rodič si formulár Dotazníka pre rodiča vytlačí vo forme pdf., môže ho vypísať ručne a priniesť

osobne do ambulancie lekára, 2/ pred preventívnou prehliadkou rodič obdrží v ambulancii formulár Dotazníka

pre rodiča a po vyplnení ho prinesie na preventívnu prehliadku.

PO VSTUPE DO AMBULANCIE:

• Ak rodič použil elektronickú verziu dotazníka a odoslal vyplnený dotazník na mail lekára, došlo automaticky

k jeho vyhodnoteniu. V tomto prípade sa nemusí dotazník manuálne vyhodnocovať.

• Ak rodič vyplnil papierovú formu dotazníka, lekár skontroluje vyplnenie položiek.

• Ak nie sú všetky odpovede v dotazníku vyplnené, pretože rodič položkám nerozumel alebo nedokázal sám

dotazník vyplniť, môže lekár obsah položiek vysvetliť, avšak nemal by sa vzďaľovať od opisu správania, ktoré je

uvedené v položke. Aj to, že rodič nevie svoje dieťa posúdiť v položkách opísané správanie alebo si také prejavy

na svojom dieťati nevšimol, alebo z nejakého iného dôvodu nevie dotazník vyplniť, je to pre lekára dôležitá informácia

týkajúca sa psychosociálnych podmienok vývinu dieťaťa.

• Ak lekár vysvetlí položku a napriek tomu rodič nevie odpovedať, odporúčame, aby radšej lekár pracoval s odpoveďou,

že dieťa dané správanie „ešte nerobí“. V II. časti Špecifické správanie a III. Časti Obavy, je nerozhodnosť

rodiča lepšie brať ako varovný znak a počítať to ako symptomatickú odpoveď.

• Podľa dosiahnutého skóre v S-PMV2 – S-PMV10 sa vyplní Záznamový hárok S-PMV2-11 a podľa dosiahnutého

skóre v S-PMV11 podľa uváženia lekára aj Záznamový hárok k S-PMV11: Riziká vyvinových ťažkostí.

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!