10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Praktický postup pri zachytení zvýšeného

cholesterolu pri skríningu v 11 a 17 rokoch

Černianska, A.

Ak má pacient zvýšené kardiovaskulárne riziko (obezita, diabetes mellitus,

hypertenzia, fajčenie, predčasné úmrtie na kardiovaskulárne ochorenie v rodine),

je potrebné odoslanie k špecialistovi aj pri hodnote nad 4,85 mmol/l.

2,85 mmol/l ≤ cholesterol ≥ 4,85 mmol/l

6 mesiacov správnej životosprávy

opakovaný odber: cholesterol, triacylglycerol, glykémia

cholesterol 4,85 – 5,4 mmol/l

dispenzarizácia VLDD

edukácia pacienta, rodiny

cholesterol > 5,4 – odoslanie

endokrinologia,

metabolická ambulancia

Použitá literatúra:

1. Fábryová, Ľ., Hlavatá, A., Čižmárová, E.: Odporúčania pre diagnostiku a liečbu dyslipidémií u detí a adolescentov: Pediatr.

prax. Supl. 2011; 12 (Supl. 1): 3–9: Odporúčania pri diagnostike a liečbe dyslipidémie u detí a adolescentov.

2. Vyhlášk č. 57/ 2004 Vestníka MZ SR

3. Šimurka, P., Debreová, M., Ďateľová, M.A. kol. 2006.: Primárna prevencia srdcovo-cievnych ochorení v detskom veku. Publikácia

vydaná v rámci Preventívneho programu proti civilizačným ochoreniam „4,85 - Game Over“. Realizátor GlaxoSmith-

Kline Slovensko a Stredoeurópska nadácia (CEF), Bratislava 2006; s. 116.

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!