10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Praktický postup u detí s obezitou

Černianska, A.

Pri preventívnej prehliadke zaznačíme váhu a výšku do grafu body mass index

(BMI) podľa pohlavia. Grafy sa dajú stiahnuť a vytlačiť: http://www.szu.cz/

publikace/data/seznam-rustovych-grafu-ke-stazeni.

90 – 97. percentil ≤ BMI ≤

99.percentil

BMI ≥ 99. percentil

vyšetriť tlak krvi, prítomnosť strumy

odobrať AST, ALT, ALP, urea,

kreatinin, TSH, cholesterol, HDL,

LDL, triacylglycerol

endokrinológ

patologický nález

fyziologický nález

sledovanie u VLDD

Sledovanie v ambulancii VLDD:

1. ak je poistenec VZPP – vyplniť tlačivo: ZS poskytovaná deťom s obezitou u VLDD, https://

www.vszp.sk/poskytovatelia/tlaciva/

2. zostaviť plán poklesu hmotnosti, úprava stravy, zvýšenie kalorického výdaja (pohyb)

3. prvých 6 mesiacov kontrola 1x mesačne, druhých 6 mesiacov á 3 mesiace

4. počas 12 mesiacov nedošlo k stabilizácii hmotnosti – odoslať k detskému endokrinológovi

Použitá literatúra:

1. Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025, Uznesením vlády číslo 19/2011

2. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostike a liečbe obezity u detí, Vestnik ministerstva

Zdravotníctva Slovenskej republiky, Čiastka 6-15, Dňa 31. marca 2012

3. Olafsdottir S, Berg C, Eiben G, Lanfer A, Reisch L, Ahrens W, Kourides Y, Molnar D, Moreno LA, Siani A, Veidebaum T, Lissner

L. Young children’s screen activities, sweet drink consumption and athropometry: results from a prospective European

study. Eur J Clin Nutr. 2013 Nov doi: 10.1038/ejcn.2013.234.

4. World Health Organisation. Global strategy on diet, physical activity and health. Physical Activity and Young People. http://

www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/en

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!