10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Skrátená informácia o lieku MINIRIN® Melt.

Zloženie: 60 μg /120 μg /240 μg dezmopresínu vo forme dezmopresín acetátu. Lieková forma: Perorálny lyolizát (tablety podávané sublingválne bez potreby zapíjania vodou).

Terapeutické indikácie: MINIRIN Melt je indikovaný na liečbu centrálneho diabetu insidipus, na liečbu primárnej nočnej enurézy pacientom (od 5 rokov) s normálnou schopnosťou

koncentrovať moč a na symptomatickú liečbu noktúrie dospelým spojenú s nočnou polyúriou, t. j. nočnou tvorbou moču, ktorá presahuje kapacitu močového mechúra. Dávkovanie

a spôsob podávania: MINIRIN Melt sa podáva pod jazyk, kde sa nechá rozpustiť bez potreby zapíjania vodou. Príjem potravy môže znížiť intenzitu a trvanie antidiuretického účinku nízkych

dávok dezmopresínu. V prípade výskytu znakov alebo príznakov retencie vody a/alebo hyponatriémie (bolesť hlavy, nevoľnosť/vracanie a v závažných prípadoch kŕče) sa musí liečba

prerušiť, až kým sa pacient celkom nezotaví. Keď sa liečba obnoví, pacient musí striktne dodržať obmedzenie príjmu tekutín ak sa do 4 týždňov po odpovedajúcej titrácii dávky nedosiahne

primeraný klinický účinok, liečbu treba ukončiť. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok; habituálna alebo psychogénna polydipsia; anamnéza

známej srdcovej insuciencie alebo podozrenie na ňu a iné stavy vyžadujúce liečbu diuretikami; stredne závažná a závažná renálna insuciencia (klírens kreatinínu pod 50 ml/min);

opakovaná hyponatriémia; SIADH. Osobitné upozornenia: Ak sa liek užíva kvôli primárnej nočnej enuréze a noktúrii, príjem tekutín musí byť obmedzený na minimum, a to 1 hodinu pred

podaním dezmopresínu a najmenej 8 hodín po jeho podaní. Liekové a iné interakcie: Látky, o ktorých je známe, že indukujú SIADH, napr. tricyklické antidepresíva, selektívne inhibítory

reabsorpcie serotonínu, chlórpromazín a karbamazepín a tiež niektoré antidiabetiká zo skupiny sulfonylurey, najmä chlórpropamid, môžu spôsobiť doplnkový antidiuretický účinok, ktorý

vedie k zvýšenému riziku retencie vody alebo hyponatriémie. Gravidita a laktácia: Pri predpisovaní lieku gravidným ženám sa vyžaduje

opatrnosť. Časté nežiaduce účinky: Hyponatriémia. Lieková závislosť: Liek neobsahuje omamné alebo psychotropné látky. Výdaj lieku:

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Balenie: 30 × 60 μg /120 μg /240 μg a 100 × 60 μg /120 μg. Ostatná aktualizácia: 01/2016.

Pred podaním sa oboznámte s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností tohto lieku (SPC).

Referencie: 1. Hjälmås K et al. The Journal of Urology. 2004; 171:2545–2561.

FERRING Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava

Tel.: 02/5441 6010

www.ferring.sk

MIN 001_01/2019 v.1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!