10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Primárna nočná enuréza v ambulancii

všeobecného lekára pre deti a dorast

Černianska A.

Najťažšie pri liečbe nočnej enurézy je zistiť, že dieťa uvedeným problémom trpí.

Hlavne preto, že rodičia nie sú ochotní o tomto nepríjemnom probléme rozprávať.

Dotazník, ktorí v prípade podozrenia môžete dať rodičovi, vám pomôže odhaliť, že

dieťa trpí nočným pomočovaním.

Doplňujúci dotazník k preventívnej lekárskej prehliadke

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Vypije Vaše dieťa počas dňa menej ako 1,5 l ?

Pije Vaše dieťa večer (približne hodinu pred spaním)?

Pije Vaše dieťa počas noci alebo po uložení do postele?

Pomočuje sa Vaše dieťa v noci (aspoň 2-krát mesačne), prípadne ho

musíte v noci budiť, aby ostalo suché?

Všimli ste si u Vášho dieťaťa problém s únikom moču počas dňa

(kvapky moču na spodnom prádle, vlhké spodné prádlo)?

Chodí Vaše dieťa močiť menej ako 3-krát za deň?

Chodí Vaše dieťa močiť častejšie ako 8-krát za deň?

Máva Vaše dieťa náhly a nutný pocit na močenie?

Pozorujete u Vášho dieťaťa, že pri močení musí tlačiť

(používa brušný sval)?

Všimli ste si u Vášho dieťaťa prerušované močenie?

Prekonalo Vaše dieťa zápal močových ciest ?

Má Vaše dieťa stolicu menej ako 4-krát za týždeň?

Pozorujete u Vášho dieťaťa samovoľný únik stolice?

Má Vaše dieťa problém so zaspávaním?

Všimli ste si u Vášho dieťaťa nespokojnosť byť v kolektíve?

Vyhýba sa mu?

Vyhýba sa Vaše dieťa výletom, kde by malo prenocovať?

Býva Vaše dieťa nepozorné?

áno

nie

Schválila a odporúča

FERRING Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava

Tel.: 02/5441 6010

E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com

MIN_006_03/2019 v.1

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!