10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Materiál je vypracovaný v súlade s právnym stavom ku dňu 30. 03. 2019 a súčasne v ňom upozorňujeme

na zmeny vo vybraných právnych predpisoch. Účelom materiálu nie je poskytnúť cielené právne

poradenstvo. Aplikáciu právnych predpisov v praxi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je vhodné

konzultovať s advokátskou kanceláriou.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!