10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

POVINNOSŤ EVIDOVAŤ TRŽBY V SYSTÉME EKASA

Zákon:

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení

zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave

územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Účinnosť:

1. ambulancie, ktoré vznikli pred 1. aprílom 2019:

• možnosť evidovať tržby v systéme eKasa od 1. apríla 2019

• povinnosť evidovať tržby v systéme eKasa od 1. júla 2019

2. ambulancie, ktoré vzniknú po 1. apríli 2019:

• povinnosť evidovať tržby v systéme eKasa od svojho vzniku

Zmeny:

Cieľom zavádzaných zmien je zamedziť kráteniu tržieb podnikateľmi a zamedziť tak daňovým

podvodom. Tento cieľ sa má dosiahnuť online napojením všetkých pokladníc na portál finančnej

správy. Zjednodušene povedané, zavedenie systému eKasa má byť zavŕšenie už začatého procesu

evidencie tržieb, a to tým, že štát získa prehľad o vydávaných účtovných dokladoch v reálnom čase.

Povinnosť evidovať tržby pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Povinnosti evidovať tržby sa týka poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú nasledovné

služby:

• činnosti všeobecnej lekárskej praxe,

• činnosti špeciálnej lekárskej praxe,

• zubnú lekársku prax,

• veterinárnu činnosť,

• činnosti nemocníc,

• ostatnú zdravotnú starostlivosť (sem patria lekárne)

Povinnosť evidovať tržby tak vzniká poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú služby

spomenuté vyššie, pričom za poskytované služby, alebo predaj tovaru prijímajú platby v hotovosti,

alebo platby kartou.

Povinnosť používať registračnú pokladnicu už od roku 2015

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je povinnosť evidovať tržby dobre známou už od roku 2015.

Zákon im vtedy udelil povinnosť používať v súvislosti s evidenciou tržieb registračnú pokladnicu.

Ambulancie tak mali na výber či za registračnú pokladnicu si zvolia:

• elektronickú registračnú pokladnicu alebo

• virtuálnu registračnú pokladnicu.

Ambulancií, ktoré si za registračnú pokladnicu zvolili virtuálnu registračnú pokladnicu sa zavádzané

8

AMBULANCIA

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!