10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

zmeny netýkajú. Zmeny sa týkajú tých ambulancií, ktoré sa rozhodli svoje tržby evidovať

prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice.

Elektronická registračná pokladnica

Rozdiel je v tom, že pojem elektronická registračná pokladnica zahŕňal:

1. elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným

programom, fiškálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou

a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok,

2. počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiškálnou tlačiarňou.

Ambulancie a lekárne, ktoré si za registračnú pokladnicu zvolili práve elektronickú registračnú

pokladnicu sa musia pripraviť na zmeny so zavádzaním eKasy.

Virtuálna registračná pokladnica

Virtuálnou registračnou pokladnicou je služba zriadená Finančným riaditeľstvom Slovenskej

republiky, ktorá komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia (napríklad počítač, tablet)

a ktorá je poskytovaná výlučne prostredníctvom:

1. mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a

2. klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle.

Rozdiel medzi elektronickou registračnou pokladnicou a virtuálnou registračnou pokladnicou

Rozdiel bol aj v tom, že virtuálna registračná pokladnica je bezplatnou alternatívou. Ak sa pre jej

používanie rozhodla ambulancia, musela sa len vysporiadať so vstupnými nákladmi v podobe

zaobstarania zariadenia (počítač, tablet, telefón), zaobstarania tlačiarne pre tlač pokladničných

dokladov a pripojenia na internet. Dokonca k výhode bezplatnosti, sa pridali ďalšie, v podobe

jednoduchej registrácie, neexistencie servisných poplatkov a absencie povinnosti viesť knihu

registračnej pokladnice. Nevýhodou je, že virtuálna registračná pokladnica nedisponuje takými

funkciami ako elektronická registračná pokladnica.

Čo sa mení systémom eKasa?

Ambulancie budú musieť svoje tržby evidovať prostredníctvom e-kasy klient a to buď:

1. on-line registračnou pokladnicou

2. virtuálnou registračnou pokladnicou (túto alternatívu sme si vysvetlili vyššie)

On – line registračná pokladnica

Ambulancie, ktoré neevidovali svoje tržby prostredníctvom služby virtuálnej registračnej pokladnice,

ale využívajú elektronické registračné pokladnice, ich budú musieť nahradiť on-line registračnými

pokladnicami.

On-line registračnou pokladnicou je súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska,

hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú pripojenie do systému eKasa prostred-níctvom

internetu.

Zákon tak spustením systému eKasa umožňuje podnikateľom, že online registračnou pokladnicou

už nemusia byť len samotné elektronické registračné pokladnice, ale aj tablet, mobil alebo počítač,

ktoré spĺňajú vyššie uvedené požiadavky.

28 AMBULANCIA 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!