10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Elektronickými registračné pokladnice, ktorými disponujú ambulancie, s veľkou pravdepo-dobnosťou

sú pripojiteľné k internetu (povinnosť od roku 2015). Z tohto dôvodu prechod na eKasu by mal

byť možný prostredníctvom upgradu ich súčasných pokladníc (súčasťou upgradu je aj nahradenie

fiskálnej pamäte chráneným dátovým úložiskom). Samozrejmosťou je teda mať zabezpečené

pripojenie k internetu, čo väčšina lekárni a ambulancií spĺňa, aj v súvislosti s používaním eZdravia.

Pripojením elektronických registračných pokladníc prostredníctvom internetu na systémy finančnej

správy (ak to hardwarové vybavenie lekárni dovoľuje), prostredníctvom upgrade balíčku od

dodávateľa ich pokladnice, sa z nich stanú online registračné pokladnice čím sa pripoja do systému

Ekasa.

Základné povinnosti ambulancií v súvislosti s eKasou

• Kontaktovať dodávateľa registračných pokladníc, ktoré súčasne používajú (ak ste s rozhodli naďalej

používať vaše elektronické registračné pokladnice)

• Vyžiadať si kód pokladnice e-kasa klient – elektronický formulár

Kód e-kasa klient

Za účelom uvedenia pokladnice e-kasa klient do prevádzky bude ambulancia povinná požiadať

daňový úrad o pridelenie tohto kódu. Žiadosť sa bude podávať prostredníctvom elektronického

formulára zverejnenom na webovom sídle finančného riaditeľstva. Žiadosť by mala byť dostupná od

polovice marca.

Po overení údajov vo formulári, daňový úrad bez zbytočného odkladu pridelí ambulancii kód

pokladnice e-kasa klient.

Výhodou je, že pri podaní tejto žiadosti v elektronickej forme bude možné odhlásiť predchádzajúcu

elektronickú registračnú pokladnicu, ktorú ambulancie používali doteraz. Tento proces musia

absolvovať aj tie ambulancie, ktoré si ponechajú svoju elektronickú registračnú pokladnicu, upravenú

na pokladnicu e-kasa klient (konkrétne online registračnú pokladnicu).

10

AMBULANCIA

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!