10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY

Zákon:

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej

starostlivosti (§ 2a)

Účinnosť: 1. januára 2019

ZMENY:

Zavedenie definície:

Doplnkové ordinačné hodiny sú nepretržitý časový úsek, ktorý si môže určiť nad rámec ordinačných

hodín za podmienok podľa § 2a poskytovateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej

starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, a v ktorom poskytuje ambulantnú starostlivosť za podmienok

podľa § 2a osobám, ktoré sú poistencami tejto zdravotnej poisťovne a sú objednané na vyšetrenie

prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb (§ 2 ods. 33 zákona č. 576/2004 Z.z.

o zdravotnej starostlivosti).

Subjekt:

Všeobecný lekári a špecialisti (ambulancie).

Rozsah a jeho obmedzenie:

Ich rozsah nemôže presiahnuť 30 % schválených „klasických“ ordinačných hodín za týždeň. Počet

pacientov vyšetrených počas doplnkových ordinačných hodín nemôže presiahnuť v kalendárnom

mesiaci 30 % z celkového počtu pacientov vyšetrených v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci.

Povinnosti:

Ak si lekár zavedie doplnkové ordinačné hodiny, má povinnosť umožniť pacientom, aby sa objednali

na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín prostredníctvom národného informačného

systému na objednávanie osôb (prevádzkuje NCZI – Národné centrum zdravotníckych informácií),

alebo informačného systému na objednávanie osôb.

Ak si lekár zavedie doplnkové ordinačné hodiny, je povinný poskytnúť pacientovi zdravotnú

starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín najneskôr do 20 dní od objednania sa pacienta.

Podmienky:

Doplnkové ordinačné hodiny budú môcť byť poskytované počas pracovného dňa s tým, že:

• lekár najskôr môže doplnkovo ordinovať od 13:00 hod. nepretržite až do konca pracovnej doby,

alebo

• doplnkové ordinačné hodiny môžu začínať kedykoľvek, ale len za podmienky, ak v daný deň nie

sú určené ordinačné hodiny – to neplatí pre poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

12

AMBULANCIA

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!