10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Úhrada:

Zdravotnú starostlivosť poskytovanú počas doplnkových ordinačných hodín, uhrádza osoba podľa

cenníka všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ. Úhrada osoby za poskytnutú

zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín za jednu návštevu nemôže presiahnuť

30 EUR.

Systém na objednávanie by už mal byť pripravený

Prakticky viac ako mesiac trvalo, kým legislatívnu úpravu dobehla aj technická realizácia. Podstatou

problému bolo to, že zaviesť doplnkové ordinačné hodiny (po splnení ostatných podmienok) je možné

len cez špeciálny elektronicky certifikovaný software. A práve daný software nebol pre ambulancie

dostupný. Dodávatelia sa vyhovárali na NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií) a to zase

na dodávateľov softwaru, že mali byť na novú úpravu pripravení. Hlavným zlomom bolo, aby NCZI

certifikoval software od dodávateľov na objednávanie pacientov cez e-zdravie, cez Národný portál

zdravia.

NCZI oznámilo, že prvé dva software prešli certifikáciou a teda si ich môžu lekári zabezpečiť a následne

spustiť doplnkové ordinačné hodiny.

32 AMBULANCIA 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!