10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ZÁPIS ÚDAJOV O KONEČNOM UŽÍVATEĽOVI VÝHOD

DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Zákon:

• zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred

financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účinnosť: 1. november 2018

ZMENY:

Subjekt:

Povinnosť vykonať zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra sa týka

každej ambulancie, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť formou právnickej osoby a je zapísaná

v obchodnom registri.

Definícia konečného užívateľa výhod:

Pri definícii konečného užívateľa výhod na účely zápisu do obchodného registra je potrebné

vychádzať z ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane

pred financovaním terorizmu, konkrétne ustanovenia § 6a. Zjednodušene povedané, konečným

užívateľom výhod konkrétnej právnickej osoby je fyzická osoba, ktorá má stanovený podiel na

základnom imaní, zisku alebo hlasovacích právach u tohto subjektu, prípadne ktorá tento subjekt

iným spôsobom ovláda.

Ambulancie poskytujúcu zdravotnú starostlivosť formou právnickej osoby môže mať viac ako jedného

konečného užívateľa výhod. Konečným užívateľom výhod v prípade takýchto ambulancií bude každá

fyzická osoba, ktorá splní kritéria uvedené vyššie.

DÔLEŽITÉ!!!:

Mnohé ambulancie túto novo vzniknutú povinnosť ignorujú z dôvodu, že si ju zamieňajú

s povinnosťou zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod do registra partnerov verejného

sektora. Z tohto dôvodu sa ambulancie mylne domnievajú, že túto povinnosť majú dávno splnenú.

Avšak, tieto dve povinnosti treba od seba striktne odlíšiť.

Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora, v žiadnom

prípade nenahrádza splnenie povinnosti pre ambulancie, vykonať zápis údajov o konečnom

užívateľovi výhod do obchodného registra. To, či ambulancia je partnerom verejného sektora,

alebo nie je, v prípade novo vzniknutej povinnosti nezohráva žiadnu úlohu. Z tohto dôvodu, každá

ambulancia poskytujúca zdravotnú starostlivosť formou právnickej osoby, musí vykonať zápis údajov

o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra.

38 AMBULANCIA 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!