10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rozsah zapisovaných údajov:

Do obchodného registra sa zapisujú údaje o konečných užívateľoch výhod v rozsahu meno, priezvisko,

rodné číslo, alebo ak rodné číslo nebolo pridelené dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo

iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie

konečného užívateľa výhod podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

a ochrane pred financovaním terorizmu.

Lehoty na vykonanie zápisu:

Zákon definoval prechodné obdobie, podľa ktorého právnické osoby, ktoré boli zapísané do

obchodného registra, pred účinnosťou niektorých ustanovení novely, teda 1. novembra 2018, musia

splniť povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do 31. 12. 2019. Právnické osoby, ktoré budú

zapísané do obchodného registra po dátume účinnosti novely, budú musieť zapísať údaje o konečnom

užívateľovi výhod už pri svojom prvozápise do obchodného registra.

Sankcie:

Ambulanciám, ktorých sa táto povinnosť týka a ktoré si riadne nesplnia povinnosť vykonania zápisu

údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra, môže registrový súd uložiť pokutu až

do výšky 3.310 Eur.

20

AMBULANCIA

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!