10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2) Druhým prípadom bude ak informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo

národný zdravotnícky informačný systém bude nefunkčný.

3) Tretí prípad, kedy je možné zdravotnú dokumentáciu viesť v písomnej forme je, ak ide o záznamy,

ktoré sú nad rámec elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke.

Zdravotná dokumentácia v písomnej forme z existencie dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zákon možnosť viesť zdravotnú dokumentáciu v písomnej forme namiesto vedenie v elektronickej

zdravotnej knižke, dovoľuje v prípade existencie určitých dôvodov. Takýto konkrétny dôvod bude

musieť patriť do kategórie dôvodov hodných osobitného zreteľa, kedy zdravotnú dokumentáciu

nie je možné viesť elektronickej zdravotnej knižke. Zákon neuvádza čo sa má na mysli pod pojmom

„dôvod hodný osobitného zreteľa“.

V prípade tohto ustanovenia treba mať na pamäti, že aj keď zákon presne dôvody nešpecifikuje,

nevytvára to priestor pre lekárov, aby sa novo zavedenej povinnosti vedenia zdravotnej dokumentácie

vyhli. To či danú situáciu môžeme kvalifikovať, ako dôvod hodný osobitného zreteľa sa bude

posudzovať od prípadu k prípadu.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa môže byť napríklad umiestnenie ambulancie na takom mieste,

kde z objektívnych príčin nie je možné internetové spojenie. Dôvodom hodným osobitného zreteľa,

ale určite nebudú situácie kedy sa napríklad lekár rozhodne neinvestovať do potrebného technického

vybavenia, alebo nesúhlasí s odosielaním údajov o pacientoch do NCZI.

Zdravotná dokumentácia v elektronickej zdravotnej knižke

Pri vedení zdravotnej dokumentácie v elektronickej forme je potrebné aby poskytovateľ splnil

podmienky, ktoré mu ukladá zákon:

• zálohovanie najmenej jedenkrát za každý pracovný deň (vytvorenie bezpečnostnej kópie),

• vytvorených bezpečnostných kópiách sa vedie presná evidencia, ktorá je uložená na mieste

prístupnom len osobám, ktoré sú oprávnené tieto kópie vytvárať,

• pred uplynutím doby životnosti zápisu na archívnom médiu sa z neho vytvorí kópia,

• pri vyhotovovaní kópií musí byť znemožnené v nich vytvárať dodatočné zásahy.

V prípade, že poskytovateľ vedie zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta

v národnom zdravotníckom informačnom systéme, je oslobodený od povinnosti viesť a uchovávať

zdravotnú dokumentáciu v elektronickej podobe vo svojom vlastnom informačnom systéme ako

aj v listinnej podobe. Ak ju však poskytovateľ dobrovoľne vedie, je povinný ju uchovávať naďalej

v súlade s týmto zákonom.

Zápis do elektronickej zdravotnej knižky

Zápis do elektronickej zdravotnej knižky je vykonávaný vytvorením príslušného elektronického

zdravotného záznamu. V prípade, ak technické zariadenie prostredníctvom, ktorého je tento záznam

vykonávaný nie je funkčné, ošetrujúci lekár má povinnosť bezodkladne po jeho sfunkčnení tento

záznam vytvoriť v elektronickej zdravotnej knižke. To samozrejme neplatí, ak zdravotná dokumentácia

je vedená v papierovej podobe z dôvodov, ktoré predpokladá zákon.

Identifikácia ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v prípade zdravotnej dokumentácie vedenej

v elektronickej podobe je zabezpečená elektronickým podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho

pracovníka.

42 AMBULANCIA 23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!