10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Imunita + Dýchacie cesty

tekutý výživový doplnok pre deti a dospelých

pre krátkodobé použitie a intenzívnu podporu

imunitného systému a dýchacích ciest

prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy

obsahuje prírodný Imunoglukan ® , kombináciu

piatich rastlinných výťažkov a vitamín C

www.imunoglukan.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!