10.10.2021 Views

1. Manuál pre prácu primárneho pediatra v.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

Manuál pre prácu primárneho pediatra vydaný r.2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MANUÁL S-PMV – Hodnotenie PMV

štandardizovaným spôsobom

pri 2. – 11. preventívnej prehliadke

Prokopová, E.

Od 1. 2. 2019 máme povinnosť v rámci 2. - 11. preventívnej prehliadky posudzovať

PMV dieťaťa štandardizovaným spôsobom.

Preventívna prehliadka prebieha presne tak, ako doteraz.

1. Dieťa odvážime, odmeriame, vrátane obvodu hlavy, obvodu hrudníka.

2. Vykonáme klasické pediatrické vyšetrenie ako doteraz.

3. Zmena: Zhodnotíme dotazník S-PMV dieťaťa štandardizovanou metódou.

4. Pozorujeme správanie dieťaťa a vzájomný vzťah rodičov a dieťaťa.

5. Uskutočníme rozhovor s rodičom a opýtame sa ho na prípadné pochybnosti a obavy

z vývoja dieťaťa.

6. Poprípade doplníme a prehodnotíme anamnézu dieťaťa.

Dotazníky S-PMV sa používajú na hodnotenie PMV dieťaťa.

Dotazníky vypĺňajú rodičia.

Na každú preventívnu prehliadku je pripravený jeden konkrétny dotazník (podľa veku dieťaťa). Ak má dieťa menej

ako 24 mesiacov a narodilo sa skôr ako v 36.gt., treba mu vypočítať korigovaný vek. Odporúčame použiť Kalkulátor na

www.zdraviedietata.sk a podľa vypočítaného korigovaného veku zvoliť vhodný dotazník.

Rodič má možnosť:

1. Vyplniť elektronický dotazník na www.zdraviedietata.sk a odoslať ho na Vašu mailovú

adresu (automaticky so súčtom bodov a slovným hodnotením).

Ak máte záujem používať tento spôsob vypĺňania dotazníkov, napíšte na adresu spmv.

skrining@gmail.com, uveďte Vašu mailovú adresu a zaradia Vás automaticky do zoznamu

pediatrov, ktorým je možné dotazníky zasielať elektronicky.

2. Vyplniť elektronický dotazník, vytlačiť ho (automaticky so súčtom bodov, bez slovného

vyhodnotenia) a Vám ho priniesť už vytlačený.

3. Vytlačiť pdf. z https://www.zdraviedietata.sk/kontakt/, vypísať ručne a priniesť Vám ho

osobne.

4. Rodičovi pošlete dotazník v pdf. na email, rodič si ho stiahne, vyplní, oskenuje/odfotí

a následne odošle na Vašu emailovú adresu.

5. Rodičovi pošlete dotazník v pdf. na email, vytlačí si ho, vypíše a prinesie na preventívnu

prehliadku (PP).

6. Budete mať vytlačené dotazníky v ambulancii (buď ich Vy sami vytlačíte alebo objednáte

na emailovej adrese – spmv.skrining@gmail.com) a rodič vypíše v čakárni pred PP.

7. Budete mať vytlačené dotazníky v ambulancii, na konci preventívnej prehliadky odovzdáte

rodičovi dotazník, ktorý Vám prinesie vyplnený na nasledujúcu preventívnu prehliadku.

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!