13.10.2021 Views

Όμιλοι δημιουργικότητας & καινοτομίας

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ΠΡΟ ΓΟΝΕΙ

Αγαπθτοί γονείσ,

Οι εκπαιδευτικοί του Πειραματικοφ Δθμοτικοφ χολείου Καλαμάτασ ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ των ιδιαίτερων

ικανοτιτων, κλίςεων και ενδιαφερόντων των μακθτϊν δθμιουργοφν ομίλουσ δθμιουργικότθτασ και καινοτομίασ οι

οποίοι κα λειτουργοφν μετά τθ λιξθ των μακθμάτων του θμερθςίου ωρολογίου προγράμματοσ για το ςχολικό ζτοσ

2021-2022 και ςτουσ οποίουσ μποροφν να εγγραφοφν μακθτζσ και μακιτριεσ Δθμοτικϊν χολείων από το νομό

Μεςςθνίασ https://www.youtube.com/watch?v=ElCAme6tl-k . Απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ κατάκεςθ ςχετικισ

αίτθςθσ από τουσ γονείσ κθδεμόνεσ των μακθτϊν μζχρι τθν Σετάρτθ 19 Οκτωβρίου 2021 ςτον υπερςφνδεςμο:

https://forms.gle/DF4urpveyMXLd3LF9

Η διαδικαςία κα ολοκλθρωκεί με τθν επιλογι των μακθτϊν - κλιρωςθ και ιςοκατανομι ανάμεςα ςε αγόρια και

κορίτςια - τθν Πζμπτθ, 20 Οκτωβρίου 2021, οπότε και κα αναρτθκεί θ ςχετικι λίςτα ςτθν ιςτοςελίδα του χολείου

https://10dim-kalam.mes.sch.gr

Σα μακιματα κα ξεκινιςουν τθ Δευτζρα 25 Οκτωβρίου 2021

Αναλυτικά οι προςφερόμενοι όμιλοι για τθ φετινι ςχολικι χρονιά είναι:

1. ΜΟΤΙΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΤ ΜΑ ΦΙΛΟΤ

Μζςα από τθ μουςικοκινθτικι αγωγι με δραςτθριότθτεσ που ςυνδυάηουν τθ μουςικι με τθ κίνθςθ, τον

προφορικό και τραγουδιςτικό λόγο, τθ μίμθςθ και τθ δραματοποίθςθ, τα παιδιά κα αποκτιςουν ζνα νζο

τρόπο επικοινωνίασ, κα λειτουργιςουν ςε ςυλλογικό επίπεδο και και κα αναπτφξουν βαςικζσ δεξιότθτεσ

κινθτικότθτασ και ςυντονιςμοφ του ςϊματοσ. ασ προςκαλοφμε λοιπόν ςε ζνα διαςκεδαςτικό ταξίδι

γνωριμίασ με τον εαυτό ςασ και το ςϊμα ςασ, με όχθμα το παιχνίδι, τθ μουςικι και το χορό.

ΣΑΞΕΙ ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ Ο ΟΜΙΛΟ

A και Β δθμοτικοφ (ζωσ 20 άτομα)

Κάκε Παραςκευι 16:00 – 17:30

Τπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ: Δωροκζα Λαμπρίδθ

2. «ΟΤΣ... ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΟ ΠΑΡΑΜΤΘΙ! ΟΣΑΝ ΣΕΛΕΙΩΕΙ ΘΑ ΞΕΡΟΤΜΕ ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ ΑΠΟ Ο,ΣΙ ΣΩΡΑ» - Hans

Christian Andersen

Ο μαγικόσ κόςμοσ του βιβλίου και τα μυςτικά του ςασ περιμζνει να τον ξεκλειδϊςετε. Η φανταςία και το

κζφι είναι βαςικά ςυςτατικά αυτισ τθσ ομάδασ. Θα παίξουμε, κα διαςκεδάςουμε, κα αναπτφξουμε τισ

ιδζεσ μασ και τθ φανταςία μασ, κα βροφμε απαντιςεισ ςε ερωτιματα που ζχουμε, αλλά κα

δθμιουργιςουμε και νζα. Θα δοφμε τα βιβλία αλλιϊσ, κα τα επιλζξουμε, κα τα γνωρίςουμε και μαηί με

αυτά κα δοφμε και τον κόςμο με άλλθ ματιά.

Μικροί ςυνταξιδιϊτεσ μασ, το ταξίδι όπου να ’ναι ξεκινά! ασ περιμζνουμε!

ΣΑΞΕΙ ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ Ο ΟΜΙΛΟ

A και Β δθμοτικοφ, 2 τμιματα (ζωσ 14 άτομα ανά τμιμα)

Κάκε Σετάρτθ 17:00-18:30 (Σμιμα 1) & 18:30 – 20:00 00 (Σμιμα 2)

Τπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ: Νινζτα ωτθράκθ


3. ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΤΝΗΣΕ ΕΝ ΔΡΑΕΙ ΣΗΝ ΠΟΛΗ- Ενδιαφζρομαι κι ενεργϊ - Κοινωνικι ςυναίςκθςθ κι ευκφνθ

Ελάτε μζςα από μια ςειρά δράςεων και δραςτθριοτιτων να ανακαλφψουμε με παιχνίδια, ζρευνα,

καταςκευζσ, εκδρομζσ, επαφι και επικοινωνία τθν ενεργό πολιτειότθτα, τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ

και τθν κοινωνικι ςυναίςκθςθ και ευκφνθ. Η ϊρα για δράςθ είναι τϊρα! ασ περιμζνουμε χαρά!

ΣΑΞΕΙ ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ Ο ΟΜΙΛΟ

Γϋ- Σϋ δθμοτικοφ (ζωσ 14 άτομα)

Κάκε Σρίτθ 15:00 - 16:30

Τπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ: Κατερίνα Βίγκου

4. ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ - ΜΙΚΡΟΙ ΕΦΕΤΡΕΣΕ

Ρομποτικι ςτθν εκπαίδευςθ. Μζςα από τθ διερευνθτικι μάκθςθ να αποκτιςουμε δεξιότθτεσ ψθφιακισ

ικαγζνειασ και καινοτομίασ. Θα γνωρίςουμε το φανταςτικό κόςμο τθσ τεχνολογίασ και του οπτικοφ

προγραμματιςμοφ. Θα καταςκευάςουμε ζργα, κα δθμιουργιςουμε τα δικά μασ περιβάλλοντα, κα

κατακτιςουμε νζουσ κόςμουσ.

Η εξερεφνθςθ ξεκινά!

ΣΑΞΕΙ ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ Ο ΟΜΙΛΟ

Γ, Δ, Ε, Σ δθμοτικοφ, 2 τμιματα (ζωσ 12 άτομα ανά τμιμα)

Κάκε Πζμπτθ 17:30 – 19:00 (Σμιμα 1) & 19:00 – 20:30 (Σμιμα 2)

Τπεφκυνοσ εκπαιδευτικόσ: Γιϊργοσ Γκιουλζκασ

5. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΛΟΓΟΤ- θ ρθτορικι για τουσ μακθτζσ του Δθμοτικοφ

Μαηί κα παίξουμε, κα διαςκεδάςουμε και κα ανακαλφψουμε τα μυςτικά του λόγου και τθσ μετάδοςθσ των

μθνυμάτων ϊςτε να μποροφμε να επικοινωνοφμε και να παρουςιάηουμε τισ κζςεισ μασ με επιχειριματα.

Θα επεξεργαςτοφμε κεματικζσ όπωσ είναι τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, το περιβάλλον, ο πολιτιςμόσ κι οι

ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. Θα πραγματοποιιςουμε επιςκζψεισ, κα ςυμμετζχουμε ςε ρθτορικοφσ αγϊνεσ, κα

ακουςκεί δυνατά και με επιχείρθμα θ δικι μασ φωνι! ασ περιμζνουμε με χαρά!

ΣΑΞΕΙ: Ε και Σ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ (ζωσ 20 άτομα)

Κάκε Πζμπτθ 18:30 με 20:00

Τπεφκυνεσ εκπαιδευτικοί: Βίνα Μάλαμα, Παναγιϊτα Παπανικολάου

6. ΦΤΛΟ…ΟΦΟΤΜΕ;

Ενδυναμϊνουμε τθ ςκζψθ μασ. Φφλο-ιςότθτα-προςταςία

«Φυλο…σοφούμε» με βάςθ το φφλο μασ. Ενδυναμϊνουμε τθ ςκζψθ μασ. Κατανοοφμε

τουσ ζμφυλουσ ρόλουσ και τισ ταυτότθτεσ. Διακρίνουμε και αποδομοφμε τα ςτερεότυπα ςτθν

κακθμερινότθτά μασ. Μακαίνουνε για τθ ςυναίνεςθ και τα όρια τθσ. τόχοσ μασ μια κοινωνία

ςυμπεριλθπτικι, χωρίσ ζμφυλθ βία, που κα προάγει το ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα και τθν ιςότθτα

όλων των μελϊν τθσ.

ΣΑΞΕΙ ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ Ο ΟΜΙΛΟ

Ε και Σ δθμοτικοφ (ζωσ 20 άτομα)

Κάκε Δευτζρα 19:00-20:30

Τπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ: Ελπινίκθ ακαρζλθ

Με εκτίμθςθ

Ο Διευκυντισ του ςχολείου

Γιάννθσ Χριςτόπουλοσ


Σο ςιμα αποτελεί εργαςία των μακθτϊν και των μακθτριϊν

για τθν ζκκεςθ ηωγραφικισ με κζμα: Από το 10 ο … ςτο

Πειραματικό.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΩΝ

ΩΡΕ ΔΕΤΣΕΡΑ ΣΡΙΣΗ ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΕΜΠΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

15.00-

16.30

ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΤΝΗΣΕ

ΕΝ ΔΡΑΕΙ ΣΗ

ΠΟΛΗ

16.00-

17.30

ΜΟΤΙΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΑΓΩΓΗ

17.00-

18.30

ΟΤΣ...

ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΟ

ΠΑΡΑΜΤΘΙ

(1)

17.30-

19.00

18.30-

20.00

ΟΤΣ...

ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΟ

ΠΑΡΑΜΤΘΙ

(2)

ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ -

ΜΙΚΡΟΙ

ΕΦΕΤΡΕΣΕ (1)

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΛΟΓΟΤ

19.00-

20.30

ΦΤΛΟ…ΟΦΟ

ΤΜΕ;

ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ -

ΜΙΚΡΟΙ

ΕΦΕΤΡΕΣΕ

(2)

Ο Διευκυντισ

Γιάννθσ Χριςτόπουλοσ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!