29.10.2021 Views

NKZ_noviny_1.0

Noviny združenia Na každom záleží. Nájdete v nich inšpiratívne rozhovory, zaujímavé články a príbehy ľudí, ponuku literatúry a omnoho viac.

Noviny združenia Na každom záleží. Nájdete v nich inšpiratívne rozhovory, zaujímavé články a príbehy ľudí, ponuku literatúry a omnoho viac.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Neperiodická publikácia

foto: pexels.com

Sila prítomného okamihu

Čo vám napadne, keď sa povie: Sila prítomného okamihu? Sústrediť sa na

život tu a teraz, uvedomovať si prítomnú chvíľu, neumárať sa v starostiach a

obavách, nebáť sa budúcnosti... Prítomný okamih zdôrazňujú aj východné

náboženstvá: zen-budhizmus či hinduizmus. Prekvapivo je súčasťou

taktiež Biblie. Na túto tému sme sa rozprávali s Dáriou Miezgovou –

psychologičkou a sestrou z Komunity blahoslavenstiev.

Dária povedz nám o

dôležitosti prítomnej

chvíle v živote človeka,

alebo v živote s Bohom.

Prítomná chvíľa je to

najdôležitejšie. Lebo to je

to, čo žijem teraz. Iba teraz

môžem niečo ovplyvniť,

zmeniť, alebo sa k niečomu

postaviť. V rukách držím iba

prítomnú chvíľu. Môžem

ju prijať alebo odmietnuť.

Pre dobro alebo pre zlo,

pre odpustenie alebo pre

neodpustenie sa môžem

rozhodnúť iba v prítomnej

chvíli. S mojou minulosťou

už veľa neurobím. Tá patrí

Božiemu milosrdenstvu.

Takisto nemám až taký

veľký dosah na budúcnosť.

Plánujem, chystám si

niečo, ale nedržím ju v

rukách. Ovplyvniť môžem

prítomnú chvíľu, a v nej sa

odohrávajú najdôležitejšie

veci. V ľudskom rozmere,

aj v živote s Bohom. Boh

mi dáva milosť len na túto

chvíľu, nemôžem si ju

nazbierať dopredu.

Prečo hovoríš, že nám

Boh dáva milosť len na

túto chvíľu?

Použijem biblický príklad.

Keď Židia putovali po

púšti, šomrali, že nemajú

čo jesť, že nemajú mäso

a tak im Boh dal mannu.

Kedysi dávno žil človek menom Ježiš. Bol neobyčajný a niektorí uverili, že je Božím synom.

Jedného dňa rozprával príbeh o pastierovi, ktorý mal 100 oviec. Cez deň ich pásol na

zelených lúkach a večer ich vždy priviedol naspäť do ovčinca. Raz večer, keď ich počítal,

zistil, že jedna ovečka chýba. Bol to dobrý pastier a každú jednu ovečku mal rád. Nechal 99

oviec tam a vybral sa hľadať tú stratenú. Nakoniec ju našiel. Zachytila sa do pichľavých

konárov a telíčko človek?

mala celé doráňané. Trávička jej tak zachutila, že si nevšimla, kedy ostatné

ovce s pastierom odišli. V snahe nájsť cestu domov, zablúdila v tme. Pastier ju vyslobodil,

ošetril a na pleciach ju šťastný odniesol domov. Potom pozval susedov a kamarátov,

aby oslávili ovečkin návrat.

Prikázal im, že si vždy majú

nazbierať mannu len na ten

konkrétny deň. A čo spraví

zodpovedný

Nazbiera si navyše, aby

mal, keby niečo... A z Biblie

vieme, že čo nazbierali

navyše sčervivelo. Je to

obraz božej pedagogiky.

Boh nám vždy dá to, čo

potrebujeme tu a teraz.

Milosť si nemôžeme kdesi

uložiť, nemáme zásobáreň.

Je to o dôvere, že milosť

dostanem na to, čo teraz

potrebujem. Preto v

prítomnej chvíli omnoho

menej prežívame strach a

obavy z budúcnosti.

Pokračovanie na strane

3-4 alebo na podcaste:

Nehádžte flintu

do žita

5 nedostatočných

dôvodov na rozchod

Mýty alebo fakty

strana 5

Bol Ježiš kresťanom?

Strana pre deti

strana 6

Príbeh o pastierovi a

malej ovečke

strana 7


2

| Na Každom záleží

Získajte knihu

zadarmo

Vážení čitatelia, v našich novinách sme pre vás pripravili

extra ponuku literatúry. Ponúkame vám 4 naše knihy. Ak

vás zaujala nejaká z nich, máte príležitosť získať ju zdarma

zaslaním vyplneného kupónu alebo cez objednávkový

formulár “Chcem si objednať“ na našej webstránke

www.jpk.sk (do posledného riadka formulára vpíšte

„nakazdomzalezi“).

KUPÓN

Vedú všetky

náboženstvá

k BOHU?

Dobrá správa v desiatich

slovách

Paul Ellis

V tejto knihe autor vysvetľuje

podstatu najúžasnejšej

správy na svete. Kniha

pomáha lepšie porozumieť

tomu, kým sme, čo máme a

ako môžeme žiť vďaka Božej

láske k nám. Dobrá správa

v desiatich slovách prináša

naozaj na každej strane dobrú

správu, meniacu do hĺbky celý

život.

Vedú všetky náboženstvá k

Bohu ?

John Lennox, David Gooding

Moderná veda verzus

zázraky. Dobrý Boh verzus

utrpenie. Zmysel a hodnoty

verzus ateizmus. Spoľahlivosť

Biblie verzus historická veda.

Táto publikácia je určená pre

tých, ktorí hľadajú logické

a vedecké argumenty v

súvislosti s kresťanskou

vierou.

Labyrintom Biblie

Daniel Pastirčák

V knihe nájdete niekoľko

základných tém, týkajúcich

sa existencie človeka tak,

ako sa postupne vynárajú

v Biblii. Napríklad témy:

tvorivosť a stvorenie, aktivita

a odpočinok, vývoj sveta a

problém zla, sloboda a zákon...

Kniha ponúka istý kompas,

ktorý môže čitateľovi Biblie

pomôcť zorientovať sa v jej

spletitom labyrinte a nebojí

sa pritom postaviť žoči-voči

protirečeniam.

Viac ako slová

V tejto knihe autor vysvetľuje

podstatu najúžasnejšej

správy na svete. Kniha

pomáha lepšie porozumieť

tomu, kým sme, čo máme a

ako môžeme žiť vďaka Božej

láske k nám. Dobrá správa

v desiatich slovách prináša

naozaj na každej strane dobrú

správu, meniacu do hĺbky celý

život.

SLOVO VYDAVATEĽA..

Týmto si u vás objednávam knihu zdarma a zároveň súhlasím so spracovaním

mojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov v združení

Na každom záleží (JPK) na účely zaslania knihy a ponuky ďalšej literatúry. Tento

súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

NÁZOV KNIHY:*...................................................................................................................................................................

MENO:* .....................................................................................................................................................................................

PRIEZVISKO:*.......................................................................................................................................................................

ADRESA:*................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

PODPIS: * ...............................................................................................................................................................................

Kupón pošlite na adresu: Na každom záleží, A.Kmeťa 24, 934 05 Levice

*POVINNÉ (tieto údaje vyplňte, aby sme Vám mohli vybranú knihu zaslať). Táto

objednávka je nezáväzná. Naše občianske združenie sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje

(meno, adresa) budú spracované v súlade s platnými zákonmi a nebudú sprístupnené

iným tretím osobám ani použité na iný ako uvedený účel.

Viac na www.jpk.sk/ochranaosobnychudajov

Každý jeden z nás má svoj unikátny život.

Svoje vzťahy, radosti, trápenia, názory,

svoju vieru... Mnohé z toho si nosíme vo

vnútri a nie všetko preniká a je viditeľné

navonok. No záleží na vnútornom

človeku každého jedného z nás. Spája

nás človečenstvo, cesta na ktorú sme sa

vydali a mnoho iného. Vidím silný význam

v hľadaní zmyslu v živote pokoja duše a

jednoty vo vzťahoch. Vždy sa dá žiť lepšie,

ubližovať menej a milovať viac. Každý deň

to skúsme znova. Snáď vás k tomu tieto

noviny inšpirujú.

Gabriel Kosmály

vydavateľ


Na Každom záleží | 3

foto: Katolícke noviny/Anna Stankayová

Čiže hovoríš, že Pán Boh

istým spôsobom chce,

aby sme sa tu a teraz učili

myslieť na dary, ktoré

nám dáva.

Určite. Vlastne celé to

Božie učenie je o tom,

aby sme s Bohom a s

ľuďmi žili naplno a boli

šťastní. Čo nás najviac

oberá o šťastie? Starosti z

budúcnosti. Ako to bude?

V Biblii je napísané, že

každý deň má dosť svojich

starostí. Veľmi často si tie

starosti pridávame práve

tým, že sa trápime nad

tým, čo ešte nie je, čo je

hypotetické.

Povedzme si viac o

absurdnosti vytvárania si

strachu z vecí, ktoré nás

čakajú v budúcnosti.

Niekedy sa trápime nad

vecami, ktoré ešte vôbec

nenastali, ktoré vôbec

nemusia nastať a ak

nastanú, budeme v inej

pozícii, v inom rozpoložení,

možno budeme zrelší,

možno budeme mať inú

náladu, možno tu budú

ľudia, ktorí nám pomôžu.

Keď sa trápim nad tým, čo

ešte nie je, som ako malé

dieťa trápiace sa tým, že

keď bude dospelé, nebude

mať peniaze. Je to niečo

skutočne absurdné. Určite

nemôžeme žiť tak, že sa

nebudeme o nič starať.

Musíme plánovať, chystať

veci... Ale

sme pozvaní

k tomu, aby

sme neniesli

ťarchu toho, čo tu

ešte nie je. Pokiaľ je

človek psychicky zdravý,

tak je schopný sa to učiť.

Často si však povieme,

že to nevieme a že sa to

nedá. A tak zostávame

vo svojom malom svete

smútku a ustarostenosti,

na ktorý sme si zvykli.

Presne ako hovoríš, sme

zvyknutí umárať sa v tejto

utrápenosti z budúcnosti.

Ako sa môžeme naučiť z

toho vystúpiť?

Psychológovia hovoria,

že ak človek každý deň

poctivo cvičí nejaký

návyk 3 týždne, tak sa

mu to zautomatizuje.

Najdôležitejšie

je

vnútorne sa rozhodnúť,

že sa to chcem učiť.

Druhá vec je prosiť si

milosť. Jednoduchým

spôsobom, možno jednou

myšlienkou, ktorá nám

pomôže uvedomovať

si to. Náš veľký problém

často spočíva v tom, že

zabudneme. Ráno si dám

Keď sa modlíš, myslíš na jedlo;

keď ješ, tak myslíš na prácu.

Nemôžeš byť spokojný, pretože

nemyslíš na to, čo robíš.

predsavzatie,

ale spomeniem si naňho až

keď idem spať. Naša pamäť

je tak zaplnená všetkým

možným, že to, čo pre nás

nie je najdôležitejšie, sa

nám kdesi stratí.

Už len uvedomenie

si tohto princípu je

50% úspechu. Toto

je budúcnosť. A čo s

minulosťou?

Minulosť je súčasťou

nášho života. Pamäť je

darom od Boha, aby som

bola tým istým človekom

od narodenia až po smrť.

Keby sme nemali pamäť,

nevedeli by sme, kto

sme. Pamäť má však veľa

rôznych chorôb. Zvykne

si dobre zakódovať

negatívne veci, ktoré nás

zranili a my ich za sebou

ťaháme ako trestanci

železnú guľu. Toto môže

byť prekážkou, pre ktorú

sa nevieme pozerať

dopredu. Minulosť je našou

súčasťou, ale nemala by

riadiť našu prítomnosť ani

budúcnosť. Mali by sme

ju vedieť korigovať. Druhá

stránka minulosti je dobrá.

Máme pamäť, aby sme

si mohli pripomínať aj to

dobré, čo sme dostali, aby

sme boli vďační. Vďačnosť

voči Bohu robí život

úžasne pestrým, krásnym,

ľahším.

Keď si ľudia

večer spytujú

svedomie, zameriavajú sa

hlavne na to, v čom zlyhali.

Skúste si večer spomenúť,

čo dobré ste v ten deň

dostali od ľudí a koľko

dobra ste urobili vy. Na to

zabúdame.

Kde je hranica medzi

nestrachovaním sa a

naivným optimizmom v

súvislosti s budúcnosťou?

Hranicou je realita. Je

potrebné robiť to, za čo

som zodpovedná, čo

môžem ovplyvniť. Nie

naivne čakať, že sa Boh

postará. Mama či otec

rodiny si nemôžu povedať,

že im je jedno, či prácu majú

alebo nie. Sú veci, za ktoré

nesiem zodpovednosť a

na ktoré mám dosah. Ak

mám dosah na to, aby som

si prácu udržala, alebo aby

som neochorela, tak pre

to musím urobiť všetko.

Druhá vec sú prílišné

starosti, napríklad, keď ide

o celosvetovú krízu, ktorú

nevyriešime.

Povedali sme si, ako sa

postaviť k minulosti a

k budúcnosti. Ostáva

nám sústrediť sa na

prítomnosť. Čo nám bráni

uvedomovať si milosť,

ktorá nám je daná tu a

teraz?


4

| Na Každom záleží

Je to tým, že unikáme. Veľmi

často sú v živote chvíle,

keď milosť prichádza, no

my nie sme schopní ju

zachytiť. Lebo sme mysľou

inde. Zamestnávajú nás

spomienky alebo starosti

o budúcnosť. Jeden otec

púšte povedal svojmu

žiakovi: „Keď sa modlíš,

myslíš na jedlo; keď ješ, tak

myslíš na prácu. Nemôžeš

byť spokojný, pretože

nemyslíš na to, čo robíš.“

Preto nie sme schopní

zachytiť tú milosť. Sme

prítomní telom, no duchom

nie. Jednou z ciest, ako to

zmeniť, je uvedomovať si

svoje telo. Telo neuniká do

minulosti či budúcnosti.

Je tu. Niekedy odložíme

svoje veci a ani nevieme

kam. Pretože nad tým

nerozmýšľame. Učme

sa vnímať svoje gestá.

Vnímanie tela nám pomáha

udržať sa v prítomnosti.

depresií a rôznych

psychických diagnóz.

Psychika to nezvláda. Keď

neakceptujeme limity

človeka, neposunieme sa

ďalej.

Prečo Boh stvoril

človeka?

Boh je láska a stvoril

človeka, aby sa o túto

lásku delil. Pretože láska

sa potrebuje deliť. Láska

potrebuje obdarúvať.

Láska chce, aby bol

šťastný aj ten druhý. Boli

sme stvorení preto, aby

sme žili v spoločenstve

s Bohom. Na tejto zemi

aj vo večnosti. Aby sme

jeho lásku prijali a aby sme

následne milovali tých, čo

sú okolo nás.

Z čoho pramení skutočná

radosť? Ako začať žiť

naplno?

V západnej spoločnosti

orientovanej na výkon

sme tlačení do niečoho

úplne iného. Keď robím

jednu vec, rozmýšľam nad

troma ďalšími. Neustále

mentálne pracujeme,

sme vyťažení a absolútne

unikáme z tej prítomnej

chvíle.

To je pravda. Dôsledkom

je obrovský nárast

Potrebujeme si pripomínať,

kto sme a prečo sme tu.

Mám na to jednu vetu:

Som omilostený hriešnik.

Všetci sme hriešnici, či

chceme alebo nie. Ale

tým to nekončí. Sme

omilostení. To je už

iný status. Omilostený

hriešnik je niekto, kto sa

môže tešiť zo života. A

prečo som tu? Aby som

Boli sme stvorení preto, aby

sme žili v spoločenstve s

Bohom. Na tejto zemi aj vo

večnosti. Aby sme jeho lásku

prijali a aby sme následne

milovali tých, čo sú okolo nás.

foto: pexels.com

sa nechala milovať a aby

som tú lásku nezhŕňala

pre seba. Mojím poslaním

je priniesť kúsok dobra a

lásky do tohto sveta. Dáva

mi to nielen emocionálnu

radosť, ale aj zmysel. A

je tu ešte jeden rozmer.

To, čo tu žijeme, je len

určitý výsek nášho života.

Tým to nekončí. Smrť je

prechodom, ale „tam“ (vo

večnosti s Bohom) bude

plnosť. Niekedy je dobré

posunúť ten pohľad za

horizont a uvedomiť si, že k

tomuto spejeme. A že toho

dobra a tej lásky, ktoré

tu rozdám, sa mi „tam“

dostane mnohonásobne

viac. So sestrou Dáriou sa

rozprával Gabriel Kosmály.

Celý rozhovor si môžete

vypočuť na našom

podcaste.•

nakazdomzalezi.podbean.com


JPK_Mala kniha o vztahoch_OBALKA1 1 6. 8. 2008 15:06:24

Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

Nehádžte flintu

do žita

5

nedostatočných dôvodov

na rozchod

Na Každom záleží | 5

Možno sa práve chystáte zbaliť kufre a ísť. Máte pocit, že ste

pre záchranu vášho manželstva spravili všetko. No skôr než

opustíte človeka, s ktorým ste plánovali zostarnúť, skúste si

prečítať tento článok. Američanka Cindi McMenamin pracuje

viac ako 20 rokov s pármi, ktoré prechádzajú partnerskými

problémami. Všimla si, že partneri sa často unáhlia a rozídu a ako

dôvod uvádzajú niektoré z nasledovných tvrdení:

1.

„Zmenil(a) si sa...“

Je úplne normálne, že

sa ľudia menia. Aj vy ste

sa zmenili. Okrem toho,

človeka pred oltárom

nikdy nebudete poznať

tak dobre ako po rokoch

manželstva. Až časom

zisťujeme, ako ten druhý

jedná v konfliktných

situáciách, v strese, a ako

vyzerá, keď sa má naozaj

zle. Môže sa vám zdať,

že ste partnera prerástli,

alebo že ho už vôbec

nepoznáte. Ale pokiaľ je

ten druhý ochotný s vami

žiť aj po tom, ako ste sa

zmenili vy, pouvažujte,

či predsa len nepoviete

vášmu vzťahu svoje druhé

„áno“.

2.

„Už spolu takmer

nehovoríme.“

Už 28 rokov som vydatá za

muža, pre ktorého je ťažké

hovoriť o svojich pocitoch,

pritom pre mňa je to

veľmi dôležité. Vyžaduje

to značné úsilie, aby sme

zostali emocionálne

prepojení.

Avšak pokiaľ je jeden

ochotný komunikovať,

je tu nádej. Ak ste

iniciátorom rozhovorov vy,

pokračujte v tom. Poznám

mnohých, ktorí jedného

dňa stratili chuť robiť vždy

ten prvý krok. Chcem vás

povzbudiť - nevzdávajte

to. Na sobášoch sa často

cituje nasledovný text

z Biblie: „Láska všetko

znáša, všetko verí, všetko

dúfa a všetko vydrží.“ A to

aj vtedy, keď sa zdá, že váš

partner nerád rozpráva.

3.

„Boli by sme šťastnejší

jeden bez druhého.“

Naozaj? Ľudia, ktorí

unikajú do vzťahov s

novým partnerom často

nie sú šťastnejší. Táto

cesta vedie cez rozvod

a ten so sebou prináša

vlastné komplikácie:

rozvrátené vzťahy, delenie

majetkov, súperenie o

deti, pochované sny.

Ak v súčasnom vzťahu

nezažívate fyzické,

verbálne, sexuálne či

emocionálne zneužívanie,

skúste mu dať druhú

šancu. Za väčšinu

problémov totiž nenesie

zodpovednosť partner, ale

(aspoň z časti) my sami. Do

nového vzťahu si ich preto

pekne-krásne prenesieme

so sebou.

4.

„Potrebujem najprv nájsť

samu/samého seba.“

Rozprávala som sa s

mnohými ženami, ktoré sa

vydali veľmi mladé a potom

zo vzťahu odišli so slovami:

„Nevedela som kto som.

Potrebovala som to zistiť.“

Smutné je, že napokon to

aj zistili: boli rozvedenými

samoživiteľkami rodín

a prebíjali sa životom

zatrpknuté tým, čo im

rokmi priniesol.

5.

foto: pexels.com

„Nedávaš mi, čo

potrebujem.“

Možno, že to nepoviete

takto, ale myslíte si to.

Pravdou je, že žiaden

človek vám nebude

schopný dať všetko, čo

potrebujete. Domnievať sa,

že nový partner dá vášmu

životu zmysel alebo vás

urobí šťastnejším je omyl.

Tento prístup vám prinesie

iba ďalšie sklamanie.

Prišla som na to, že len

Boh dokáže naplniť moju

potrebu bezpečia, zmyslu,

naplneného života či

hlbokého prijatia. Hľadajte

cestu k Bohu a osloboďte

svojho partnera od tohto

tlaku. Ježiš v Biblii hovorí

zaujímavú vetu: „Kto

nájde svoj život, stratí ho,

a kto stratí svoj život pre

mňa, nájde ho.“ Sebectvo

hovorí: „Môj život je o mne.“

Ale sebectvo a vzťahy sú

vzájomne nezlučiteľné.

Skúste svoj život zamerať

viac na Boha, a On vás

povedie, podrží a pomôže.

Boh rád uzdravuje, čo

je zranené a napráva

všetko, čo je zlomené.

Dokáže pomôcť aj vášmu

vzťahu. Nevzdávajte to.

Láska nie je len pocit, je

to rozhodnutie. Hovorte

o svojich potrebách a

povzbudzujte sa v ich

vzájomnom napĺňaní. Keď

sa obaja rozhodnete starať

o šťastie toho druhého

viac než o seba, váš vzťah

bude naplnenejší.

(Ak je váš vzťah poznačený

zneužívaním, závislosťou

či neverou, vyhľadajte

pomoc odborníkov.)•

Fokus tejto knihy je zameraný na 5 základných

ľudských vzťahov, ku ktorým patrí i vzťah muža a

ženy. Kniha vám umožní poodhaliť

skutočné príčiny frustrácie z

manželských vzťahov. Pomáha

tým, ktorí hľadajú zmysel vecí a

života a túžia porozumieť tomu,

ako to so všetkými našimi vzťahmi

zamýšľa Boh. Pre zaslanie zdarma

zadajte pri web objednávke heslo:

„nakazdomzalezi“. Alebo využite

kupón na 2.strane.

ISBN 978-80-968159-8-2

9 788096 815982

Malá kniha o vzťahoch


6

| Na Každom záleží

Mýty

alebo

fakty

Mýtus

Ježiš bol kresťanom

Ježiš bol Žid, žijúci v 1

storočí. Nevedel nič o

pápežovi, cirkvách alebo

konfirmácii. Kresťanstvo

ako náboženstvo vzniklo až

oveľa neskôr.

Fakt

Ježiš sa vedel hnevať

Ježiš bol plný lásky, ale

nie vždy milý a priateľský.

Komerciálna činnosť v

chráme ho nahnevala

natoľko, že zmenárnikov

vyhnal von a poprevracal ich

stoly.

Fakt

Ježiš bol Party-boy

Ježiš miloval oslavy so

svojimi priateľmi. Jeho

nepriatelia ho nazývali

“pažravec a popíjač vína”.

Svoju pozornosť venoval aj

prostitútkam, colníkom a

ostatným ľuďom na okraji

spoločnosti.

Mýtus

Fakt

Mýtus

Mýtus

Ježiš mal dlhé vlasy

Židovskí muži za čias Ježiša

nosili skôr krátke vlasy. Žid

menom Paulus nazval dlhé

vlasy u muža “hanbou” - je

takmer nepredstaviteľné,

aby mal Ježiš dlhé vlasy.

Ježiš premenil vodu

na víno

Prvým z Ježišových zázrakov

bolo, že premenil niekoľko

sto litrov vody na vysoko

kvalitné víno - aby pomohol

ženíchovi z rozpakov.

Priezvisko Ježiša je

Kristus

Kristus nie je časťou

Ježišovho mena, ale

(čestným) titulom, ktorý mu

dali jeho nasledovníci. Tento

titul znamená “pomazaný”

a označuje aj židovského

mesiáša.

Ježiš sa narodil v

roku nula

Podľa súčasných poznatkov

sa Ježiš narodil cca. 4-7

r. pred Kristom. Jeden z

mníchov 6. storočia vytvoril

dnešný kalendár a pritom

spravil malú chybu vo

výpočtoch.

Ježiš žil a zomrel zbytočne,

ak sme sa od neho nenaučili

usporiadať svoje životy podľa

večného zákona lásky.

Mahátma Gándhí


Kedysi dávno žil človek menom Ježiš. Bol neobyčajný a niektorí uverili, že je Božím synom.

Jedného dňa rozprával príbeh o pastierovi, ktorý mal 100 oviec. Cez deň ich pásol na

zelených lúkach a večer ich vždy priviedol naspäť do ovčinca. Raz večer, keď ich počítal,

zistil, že jedna ovečka chýba. Bol to dobrý pastier a každú jednu ovečku mal rád. Nechal 99

oviec tam a vybral sa hľadať tú stratenú. Nakoniec ju našiel. Zachytila sa do pichľavých

konárov a telíčko mala celé doráňané. Trávička jej tak zachutila, že si nevšimla, kedy ostatné

ovce s pastierom odišli. V snahe nájsť cestu domov, zablúdila v tme. Pastier ju vyslobodil,

ošetril a na pleciach ju šťastný odniesol domov. Potom pozval susedov a kamarátov,

aby oslávili ovečkin návrat.

Bol si niekedy sám v tme? Ako si sa cítil?

POMOŽ PASTIEROVI

NÁJSŤ OVEČKU

Aké to bolo, keď si niečo cenné stratil a potom opäť našiel?

Ježiš je v nebi a zároveň je stále s tebou, hoci ho nevidíš. Je

ako ten dobrý pastier a my ľudia sme ako tie ovečky. Má nás

rád. Aj teba. A každý človek je pre neho dôležitý. Aj ty. Taký aký

si. Je jedno, ako vyzeráš, aké tričko nosíš, či sa práve smeješ

alebo hneváš, či si práve urobil dobrú vec alebo si vyviedol

nejaké huncútstvo. Ježiš ťa má stále rád a záleží mu na tebe.

Chcel by si Ježiša spoznať viac? Napíš nám a my ti

pošleme knižku s ďalšími príbehmi o ňom.

Naše občianske združenie Na každom záleží (predtým známe ako JPK) sa od roku 1991 zaoberá kresťanskou osvetou a

spolupracuje s rôznymi kresťanskými cirkvami na Slovensku. Za týmto účelom vydávame knihy a rôzne tlačoviny, angažujeme sa

v online priestore prostredníctvom podcastov a sociálnych sietí, organizujeme rôzne podujatia a podporujeme lokálne projekty.

Naše aktivity môžeme realizovať len vďaka darcovským príspevkom. Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť na:

IBAN SK13 1100 0000 0029 4646 3152.

Na každom záleží, A. Kmeťa 24, 934 05 Levice; www.jpk.sk Neperiodická publikácia, rok vydania 2021.


Boh nám nesľúbil dni bez

bolesti, smiech bez smútku

a stále slnečné dni bez dažďa.

Ale sľúbil nám silu na každý

deň a svetlo na cestu.

Ak nestíhate čítať,

počúvajte!

Podcast Na

každom záleží

nakazdomzalezi.podbean.com

podcast o duši, viere, spiritualite a

vzťahoch

...na podcaste si môžete vypočuť

aj Malú knihu o vzťahoch

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!